Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 01130549
3. Місцезнаходження 49042, м. Днiпро, Аеропорт цивiльної авiацiї
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 3762300 (056) 3762457
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На пiдставi наказу № 11/л вiд 18.03.2019р. про прийняття на роботу, на посаду головного бухгалтера, на строк з 19.03.2019р. по 19.04.2020р. згiдно строкового трудового договору, призначено Огiя Андрiя Сергiйовича, паспорт АЕ, № 710568, виданий 23.08.1997 року Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Огiй А.С. часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; останнi п’ять рокiв перебував на посадах: бухгалтера ТОВ «Євроiнформ» з 22.01.2013р. по 29.12.2017р. та з 12.01.2018р. по 31.01.2019р.- головного бухгалтера Концерну НВП «ДИМЕТ»; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Новiков Олег Борисович
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
18.03.2019
(дата)