Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 01130549
3. Місцезнаходження 49042, м. Днiпро, Аеропорт цивiльної авiацiї
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 3762300 (056) 3762457
5. Електронна поштова адреса info@dniproavia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

07.03.2019 року, на пiдставi Наказу № 10/л ПАТ «АК «Днiпроавiа» про припинення трудового договору згiдно п.1 ст.36 (за угодою сторiн), звiльнено з посади Головного бухгалтера Савицьку Iрину Венiамiнiвну, паспорт АН 279025, виданий 17.09.2004 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Савицька I.В. часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; перебувала на посадi Головного бухгалтера з 24.12.2015 р.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посаду Головного бухгалтера замiсть Савицької I.В. нiкого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Новiков Олег Борисович
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
07.03.2019
(дата)