Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння       Новiков Олег Борисович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01130549
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Шевченкiвський, 49042, мiсто Днiпро, Аеропорт цивiльної авiацiї
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 3762300 (056) 3762457
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" 81   27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.dniproavia.com в мережі Інтернет 27.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря: емiтент не має посади корпоративного секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство: немає домовленостей
7. Iнформацiя про посадових осiб емiтента:
2) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента- посадовi особи Товариства не володiють акцiями емiтента, окрiм Фалькiвського П.М., Члена правлiння, (3060 акцiй, 0.00258%).
9. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв: у 2017 роцi загальнi збори акцiонерiв не скликались.
10. Iнформацiя про дивiденди: у 2017 роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались.
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента: не випускались
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом: не випускались
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери: не випускались
5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду: не викупались
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:
6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiшення не приймалось
8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть: рiшення не приймалось
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв: борговi цiннi папери не випускались
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй: не випускались
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям: немає
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду: немає
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття: немає
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду: немає
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року: немає
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття: немає
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв: не випускались
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв: немає
23. Основнi вiдомостi про ФОН: немає
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН: не випускались
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН: немає
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН: немає
27. Правила ФОН: немає
28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)- не надається, оскiльки Товариство= ПАТ
29.Текст аудитоського висновку вiдсутнiй через фiнансову неспроможнiсть Товариства щодо оплати послуг iз проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть:
Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за 2017 р- вiдсутнiй, Товариство надає тiльки Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом, за 2017 р
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо): немає
33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва): немає

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО № 413464
3. Дата проведення державної реєстрації
05.07.1996
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
29595620.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
235
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
10. Органи управління підприємства
Управлiння Товариством здiйснюється згiдно з його Статутом. Власники (акцiонери) Товариства здiйснюють свої права щодо управлiння Товариством через уповноваженi ними органи управлiння згiдно зi Статутом Товариства. Для керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства вiдповiдний уповноважений орган управлiння Товариства обирає (призначає) керiвника Товариства. Органами управлiння товариства є : Загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi-Загальнi збори) - Наглядова рада - Правлiння. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства, яка є органом контролю Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" м. Київ
2) МФО банку
305749
3) поточний рахунок
2600031234201
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" м. Київ
5) МФО банку
305749
6) поточний рахунок
2600031234201

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв , вантажу повiтряним транспортом Серiя АГ №505946 22.02.2013 Державна авiацiйна служба України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений, буде подовжений.
 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 1210100000-604 06.11.2015 Департамент екологiї та природних ресурсiв обласної державної адмiнiстрацiї (Днiпропетровськ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений, буде подовжений.
 
Медична практика АЕ № 196835 07.02.2013 Мiнiстерство охорони здоров’я Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений, буде подовжений.
 
Медична практика серiя МЗ № 013249 18.01.2017 Головна акредитацiйна комiсiя при Мiнiстерствi охорони здоров'я України 18.11.2019
Опис Акредитацiйний сертифiкат першої категорiї, виданий Авiацiйному медичному центру ПАТ "АК "Днiпроавiа", зi строком дiї з 18.11.2016р. по 18.11.2019р.
 
Дозвiл на пiдготовку авiацiйного персоналу UA/TRTO-015/2015 15.05.2015 Державна авiацiйна служба України 15.05.2018
Опис Сертифiкат буде подовжений.
 
Готельнi послуги 236 28.12.2017 Державна установа «Лабораторний центр на повiтряному транспортi Мiнiстерства охорони здоров’я Укра 28.12.2018
Опис Санiтарно-гiгєнiчна оцiнка буде подовжена.
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬК»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37807273
4) місцезнаходження
49042, мiсто Днiпро, Аеропорт цивiльної авiацiї, Україна
5) опис
Протоколом №1/2010 Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "АК "Днiпроавiа" вiд 14.10.2010 року було прийняте рiшення про створення на базi частини майна ВАТ "АК "Днiпроавiа» пiдприємства iз органiзацiйно - правовою формою - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та назвою "Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬК».
Рiшенням Протоколу №1/2011 Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "АК "Днiпроавiа" (Засновника ТОВ «МАП «ДНIПРОПЕТРОВСЬК») вiд 09.08.2011р. було створене "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬК»; 100% статутного капiталу якого належать ВАТ "АК "Днiпроавiа".
Мета створення: самостiйний розвиток iнфраструктури аеропорту "Днiпропетровськ" згiдно iз мiжнародними авiацiйними стандартами безпеки.
Функцiї: забезпечення роботи та подальший розвиток аеропорту "Днiпропетровськ", наземне обслуговування повiтряних суден, рейсiв, пасажирiв, багажу, вантажiв, тощо згiдно iз мiжнародними авiацiйними стандартами безпеки та сервiсу.
На кiнець звiтного перiоду (2017) 100% статутного капiталу належать ПАТ "АК "Днiпроавiа".

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галтера", учасник 34884292 49000Україна м. Днiпро вул. ВОСКРЕСЕНСЬКА, буд.8-10 99.45549000000
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України в Днiпропетровськiй областi- засновник 13467337 49000Україна м. Днiпро Центральна, 6 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
211 фiзичних осiб 0.54451
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новiков Олег Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Повна вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ " АК " Донбассаеро", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2017 до 19.04.2018р.
9) Опис
Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 31.03.2017р. термiн повноважень Новiкова Олега Борисовича на посадi Голови правлiння ПАТ "АК "Днiпроавiа" подовжено на 1 (один) рiк, до 19.04.2018р.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору. Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення цiєї iнформацiї.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв.
Початкова дата набуття повноважень Новiкова О.Б. як Голови правлiння- 19.04.2013р.(основне мiсце роботи).
Новiков О.Ю. за сумiсництвом не працює.
Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних.
Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числi:
• керує поточними справами Товариства;
• скликає засiдання Правлiння;
• головує на засiданнях Правлiння;
• органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;
• органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;
• затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;
• представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;
• забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
• органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог з охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
• органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
• органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
• розробляє умови колективної угоди (договору);
• виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами, Наглядовою радою чи Правлiнням Товариства.
Голова Правлiння у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi:
• представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах;
• укладати цивiльно-правовi угоди, у тому числi кредитнi та зовнiшньоекономiчнi, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння;
• розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння;
• видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства;
• вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства;
• пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи;
• видавати накази та розпорядження, якi є обов’язковими для виконання усiма працiвниками Товариства;
• здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння.
Будь-яка угода, по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або iнша угода, укладена Головою Правлiння вiд iменi Товариства на суму, що перевищує встановлений для Правлiння лiмiт (розмiр суми), без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання такої угоди, визнається недiйсною та не пiдлягає виконанню.
Голова Правлiння Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмiтрiєва Надiя Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Повна вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер, ст. бухгалтер Днiпропетровської фiлiї Акцiонерного товариства КАВС КИЙАВIА
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.02.2014 до обрання Наглядовою радою наступного складу Правлiння, або до припинення повноважень у випадках,
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору. Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення цiєї iнформацiї.
У звiтному перiодi Дмiтрiєва Надiя Василiвна перебувала на посадi Директора з економiки та фiнансiв ПАТ "АК "Днiпроавiа" (основне мiсце роботи).
Дмiтрiєва Н.В.. за сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 44 роки.
Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних.

Член правлiння Товариства виконує наступнi функцiї в межах своєї компетенцiї::
• здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;
• виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства;
• здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”;
• планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
• готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про фiлiї, представництва;
• виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;
• дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
• приймає рiшення про вступ до складу та про вихiд зi складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
• приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
• надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
• приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт (розмiр суми), встановлений Наглядовою радою;
• приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми), встановлений Наглядовою радою;
• розробляє поточнi фiнансовi звiти;
• органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
• органiзовує збут продукцiї;
• органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
• органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
• органiзовує облiк кадрiв;
• органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
• органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;
• органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
• органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
• взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
• контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
• контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
• делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
. Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення про Правлiння Товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради та їх iнструкцiй.
Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Член Правлiння у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.
Член Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на неї обов'язкiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фалькiвський Петро Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Повна вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 09.12.2011р. по 15.02.2017р.- Керiвник комерцiйної служби МАП «Днiпропетровськ» (основне мiсце роботи) (м. Днiпро, Аеропорт цивiльної авiацiї, 49042) з 22.12.2011 р. по 02.09.2012р.- Заступник комерцiйного директора авiакомпанiї ВАТ «АК «ДНIПРОАВIА» (за сумiсництвом), з 03.09.2012р. по 15.02.2017р.- Заступник Директора з комерцiйних питань комерцiйної служби ПАТ «АК «ДНIПРОАВIА» (за сумiсництвом); з 15.02.2017 по 09.10.2017 – Директор з комерцiйних i адмiнiстративних питань ПАТ «АК «ДНIПРОАВIА», (основне мiсце роботи) з 10.10.2017р.- Начальник служби з маркетингу та органiзацiї продажу регулярних рейсiв ТОВ «Авiацiйна компанiя «Роза вiтрiв», (основне мiсце роботи) (04070, м. Київ, вул. Волоська, будинок 50/38, офiс 134, код ЄДРПОУ 32657656) з 18.10.2017 – Директор з комерцiйних i адмiнiстративних питань ПАТ «АК «ДНIПРОАВIА» (за сумiсництвом)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.02.2017 вiдповiдно до Статуту Товариства - протягом трьох рокiв з моменту обрання
9) Опис
Рiшенням Наглядової Ради Товариства (Протокол засiдання НР вiд 20.02.2017 р.) з 21.02.2017 року Фалькiвському П.М. наданi повноваження члена Правлiння ПАТ «АК «ДНIПРОАВIА».
Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,00258%.
Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору. Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення цiєї iнформацiї.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 42 роки.
Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних.

На кiнець звiтного перiоду Фалькiвський Петро Михайлович перебував на посадi Директора з комерцiйних та адмiнiстративних питань ПАТ "АК "Днiпроавiа" (за сумiсництвом).
Основне мiсце роботи: ТОВ «Авiацiйна компанiя «Роза вiтрiв» (04070, м. Київ, вул. Волоська, будинок 50/38, офiс 134, код ЄДРПОУ 32657656), Начальник служби з маркетингу та органiзацiї продажу регулярних рейсiв.
Член правлiння Товариства виконує наступнi функцiї в межах своєї компетенцiї::
• здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;
• виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства;
• здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”;
• планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
• готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про фiлiї, представництва;
• виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;
• дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
• приймає рiшення про вступ до складу та про вихiд зi складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
• приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
• надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
• приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт (розмiр суми), встановлений Наглядовою радою;
• приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми), встановлений Наглядовою радою;
• розробляє поточнi фiнансовi звiти;
• органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
• органiзовує збут продукцiї;
• органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
• органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
• органiзовує облiк кадрiв;
• органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
• органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;
• органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
• органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
• взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
• контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
• контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
• делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення про Правлiння Товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради та їх iнструкцiй.
Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Член Правлiння у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.
Член Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на нього обов'язкiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савицька Iрина Венiамiнiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Повна вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут, 1991
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 11.10.2011р.- заступник головного бухгалтера ПАТ «АК «Днiпроавiа».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.12.2015 безстроково
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось.
Савицька Iрина Венiамiнiвна перебуває на посадi Головного бухгалтера ПАТ "АК "Днiпроавiа".
Савицька Iрина Венiамiнiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору. Посадова особа не дала своєї згоди на оприлюднення цiєї iнформацiї.
Загальний стаж роботи- 28 рокiв.
Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних.
Савицька I.В. виконує у Товариствi обов'язки Головного бухгалтера (основне мiсце роботи), за сумiсництвом не працює.
Головний бухгалтер виконує наступнi функцiї:
- забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
- органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
- вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.
- вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
- здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
- бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями.
- за погодженням з Головою правлiння забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань.
- здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
- бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.
- забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у представництвах.
- керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
- знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.
- знає, розумiє i застосовує дiючi нормативнi документи, що стосуються його дiяльностi.
- знає i виконує вимоги нормативних актiв про охорону працi та навколишнього середовища, дотримується норм, методiв i прийомiв безпечного виконання робiт.
Головний бухгалтер має право:
- вживати дiї для запобiгання та усунення випадкiв будь-яких порушень або невiдповiдностей.
- представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями;
- розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- на базi довiреностi пiдписувати фiнансовi, банкiвськi документи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Масько Андрiй Сергiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Начальник вiддiлу (основне мiсце роботи). За сумiсництвом: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», мiсцезнаходження: Україна, 40035, м. Суми, вул. Д.Коротченка, 7 Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХПП”, мiсцезнаходження: 71206, Україна, Запорiзька обл., Чернiгiвський район, селище Верхнiй Токмак Перший, вул. Привокзальна, 8А
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.10.2016 згiдно Статуту- 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Масько А.С. не є акцiонером, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Масько А.С. є представником акцiонера ТОВ «Галтера», (49000, м. Днiпро, вул.. Воскресенська, будинок 8-10).
Масько А.С. не є представником групи акцiонерiв,
Масько А.С. не є незалежним директором..
Винагорода емiтентом не сплачується.
Загальний стаж роботи- 15 рокiв.
Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних.
Протягом попереднiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади:
Комерцiйний банк "Приватбанк", Начальник вiддiлу (основне мiсце роботи).
За сумiсництвом:
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», мiсцезнаходження: Україна, 40035, м. Суми, вул. Д.Коротченка, 7
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХПП”, мiсцезнаходження: 71206, Україна, Запорiзька обл., Чернiгiвський район, селище Верхнiй Токмак Перший, вул. Привокзальна, 8А
Функцiї Голови Наглядової ради:
• керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
• скликає засiдання Наглядової ради;
• головує на засiданнях Наглядової ради;
• органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
• органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
• пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення;
• пiдписує трудовий контракт з Головою та членами Правлiння;
• забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
• представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
• виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, Статутi.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищов Максим Сергiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Провiдний експерт Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРНГI», мiсцезнаходження: 04053, Україна, Київ, Кудрявський узвiз, 7 Член РК ПАТ «ОГЗК» 53300, Україна, Днiпропетровська область, м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна, буд. 11 Член РК ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ» 65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.10.2016 згiдно Статуту - 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Грищов М.С. не є акцiонером, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Грищов М.С. є представником акцiонера ТОВ «Галтера», (49000, м. Днiпро, вул.. Воскресенська, будинок 8-10).
Грищов М.С. не є представником групи акцiонерiв,
Грищов М.С. не є незалежним директором..
Винагорода емiтентом не сплачується.
Загальний стаж роботи- 14 рокiв.
Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних.
Протягом попереднiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади:
Комерцiйний банк "Приватбанк", Провiдний експерт (основне мiсце роботи).
За сумiсництвом:
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРНГI», мiсцезнаходження: 04053, Україна, Київ, Кудрявський узвiз, 7
Член РК ПАТ «ОГЗК» 53300, Україна, Днiпропетровська область, м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна, буд. 11
Член РК ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ» 65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72.
Як Член НР має виконувати наступнi функцiональнi обов’язки:
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
приймати рiшення, обов’язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов’язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України;
призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо), якi належали усуненим членам Правлiння осiб без обрання їх до складу Правлiння Товариства;
здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнiненко Олег Станiславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Спецiалiст Член Наглядової ради ПАТ НЗФ мiсцезнаходження: 53200, Днiпропетровська область, м. Нiкополь, вул. Електрометалургiв, буд. 310. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Троянiвський елеватор», мiсцезнаходження: 71151, Україна, Запорiзька обл., Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкiльна, 1
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.10.2016 згiдно Статуту - 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Гнiненко О.С. не є акцiонером, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
є представником акцiонера ТОВ «Галтера», (49000, м. Днiпро, вул.. Воскресенська, будинок 8-10).
Гнiненко О.С. не є представником групи акцiонерiв,
Гнiненко О.С. не є незалежним директором..
Винагорода емiтентом не сплачується.
Загальний стаж роботи- 14 рокiв.
Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних.
Протягом попереднiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади:
Комерцiйний банк "Приватбанк", Спецiалiст (основне мiсце роботи).
За сумiсництвом:
Член Наглядової ради ПАТ НЗФ мiсцезнаходження: 53200, Днiпропетровська область, м. Нiкополь, вул. Електрометалургiв, буд. 310.
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Троянiвський елеватор», мiсцезнаходження: 71151, Україна, Запорiзька обл., Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкiльна, 1

Як Член НР має виконувати наступнi функцiональнi обов’язки:
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
приймати рiшення, обов’язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов’язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України;
призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо), якi належали усуненим членам Правлiння осiб без обрання їх до складу Правлiння Товариства;
здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Далматова Тетяна Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Старший експерт Член Наглядової ради ПАТ "Розiвський елеватор", мiсцезнаходження: Україна, 49033, м. Днiпропетровськ, Бабушкiнський район, вулиця Героїв Сталiнграда, будинок № 122 Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОРЛАН», мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.10.2016 згiдно Статуту - 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Винагорода емiтентом не сплачується.
Загальний стаж роботи- 16 рокiв.
Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних.
Протягом попереднiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
Комерцiйний банк "Приватбанк", Старший експерт (основне мiсце роботи),
за сумiсництвом:
Член Наглядової ради ПАТ "Розiвський елеватор", мiсцезнаходження: Україна, 49033, м. Днiпропетровськ, Бабушкiнський район, вулиця Героїв Сталiнграда, будинок № 122
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОРЛАН», мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29)
Функцiї Голови Ревiзiйної комiсiї:
• керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами;
• скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї;
• головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
• органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
• органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
• пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення;
• забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
• представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурхан Юлiя Iгорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ЛIДЕР-IСТЕЙТ", головний бухгалтер, Голова Наглядової ради ПАТ "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходженнi: 65039, Україна, м. Одеса, 2-й Артилерiйський провулок, 6.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.10.2016 згiдно Статуту - 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Винагорода емiтентом не сплачується.
Загальний стаж роботи- 17 рокiв.
Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних.
Протягом попереднiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
ТОВ "ЛIДЕР-IСТЕЙТ", головний бухгалтер (основне мiсце роботи).
За сумiсництвом:
Голова Наглядової ради ПАТ "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходженнi: 65039, Україна, м. Одеса, 2-й Артилерiйський провулок, 6.
Як Член РК розглядає:
- фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
- дотримання дiючого законодавства України;
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо;
- використання коштiв резервного капiталу i прибутку;
- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;
- ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чумаченко Iрина Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП "Фiрма ЗЕТ", Головний бухгалтер Голова Наглядової ради ПрАТ "САРНИНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходження товариства згiдно його статуту: Україна, Рiвненська обл., м. Сарни, вул. Данила Галицького, 8. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАГЕДIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО", мiсцезнаходження: 70652, Запорiзька область, Пологiвський район, с. Магедово, вул. Центральна, 24 Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЛЬВIВСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ», мiсцезнаходження: Україна, м. Львiв, вул. Городоцька, 132. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “НДIавтопром”, мiсцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.10.2016 згiдно Статуту - 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Винагорода емiтентом не сплачується.
Загальний стаж роботи- 36 рокiв.
Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних.
Протягом попереднiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
ПП "Фiрма ЗЕТ", Головний бухгалтер (основне мiсце роботи)
За сумiсництвом:
Голова Наглядової ради ПрАТ "САРНИНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходження товариства згiдно його статуту: Україна, Рiвненська обл., м. Сарни, вул. Данила Галицького, 8.
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАГЕДIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО", мiсцезнаходження: 70652, Запорiзька область, Пологiвський район, с. Магедово, вул. Центральна, 24
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЛЬВIВСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ», мiсцезнаходження: Україна, м. Львiв, вул. Городоцька, 132.
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “НДIавтопром”, мiсцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28.
Як Член РК розглядає:
- фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
- дотримання дiючого законодавства України;
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо;
- використання коштiв резервного капiталу i прибутку;
- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;
- ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член правлiння Фалькiвський Петро Михайлович 3060 0.00258 3060 0 0 0
Усього 3060 0.00258 3060 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галтера" 34884292 49000 Україна Дніпропетровська Центральний мiсто Днiпро ВОСКРЕСЕНСЬКА, буд.8-10 117737880 99.45549000000 117737880 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 117737880 99.45549000000 117737880 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська немає мiсто Днiпропетровськ ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 22
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональний Банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.10.2011
Міжміський код та телефон (056) 7353282
Факс (056) 7896614
Вид діяльності Код КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва (основний); Код КВЕД 64.92 Iншi види кредитування; Код КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у.; Код КВЕД 66.11 Управлiння фiнансовими ринками;
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31037030
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська немає мiсто Днiпро вул. Челюскiна, буд.8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ294699
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiся з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2015
Міжміський код та телефон (0562) 36 07 85
Факс (0562) 36 07 85
Вид діяльності Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах; Код КВЕД 66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення (основний)
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14352406
Місцезнаходження 01601 Україна Київська д/н мiсто Київ вулиця МЕЧНIКОВА, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 70
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональний Банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.10.2011
Міжміський код та телефон +38(0562)383840
Факс +38(0562)333977
Вид діяльності Код КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва (основний)
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" ( ПАТ "НДУ" )
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська немає м. Київ вулиця НИЖНIЙ ВАЛ, будинок 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.05.2008
Міжміський код та телефон +380445910400
Факс +380444825201
Вид діяльності Код КВЕД 18.20 Тиражування звуко-, вiдеозаписiв i програмного забезпечення; Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування; Код КВЕД 62.02 Консультування з питань iнформатизацiї; Код КВЕД 62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних си
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.01.2011 11/04/1/11 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000166631 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.250 118382480 29595620.000 100.000000000000
Опис У звiтному роцi торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась, фактiв лiстингу/делiстингу не було, додаткових емiсiй не було, облiгацiї та акцiї не випускались та не викупались.
 

XI. Опис бізнесу

Засновником Товариства є Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України в Днiпропетровськiй областi (наказ № 12/195-1-АО вiд 28.06.1996 р.; 100% акцiй). Станом на звiтний перiод РВ ФДМУ по Днiпропетровськiй областi акцiї ПАТ "АК "Днiпроавiа" не належать.
Управлiння пакетом акцiй статутного капiталу товариства здiйснюють : ТОВ "Галтера", якому належать 99,45549% акцiй. Статутний капiтал зареєстрований у розмiрi 29 595 620,00 грн. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2013 вiд 15 сiчня 2013року) змiнено найменування Товариства у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне товариство «Авiацiйна компанiя «Днiпроавiа».
На основi позовної заяви Фонду державного майна України до ТОВ «Галтера» та до ТОВ «Кастодiан Гарант» та ПАТ «АК «Днiпроавiа» як третьої особи на сторонi Вiдповiдача 1, про розiрвання договору купiвлi-продажу пакету акцiй та зобов’язання списати пакет акцiй на рахунок держави. Подробицi описанi у роздiлi «Судовi рiшення» нижче.
13.11.2017 року господарським судом Днiпропетровської областi (суддя Єременко А.В.) порушено справу про банкрутство ПАТ «АК« Днiпроавiа » №904 / 8902/17.
Iнiцiатором порушення справи про банкрутство стало ПАТ «Укртатнафта», вимоги якого заявленi до ПАТ «АК« Днiпроавiа», склали 132 764 063,12 грн.
Згiдно ухвали господарського суду Днiпропетровської областi вiд 13.11.2017 року арбiтражним керуючим у справi про банкрутство ПАТ «АК« Днiпроавiа »призначена Кундас В.А., введена процедура розпорядження майном та мораторiй на задоволення вимог кредиторiв, термiн виконання яких настав до дня введення мораторiю.
У зв'язку зi складнiстю даної справи призначений iї колегiальний розгляд у складi 3-х суддiв, дата судового засiдання буде назначена додатково.
 
Органiзацiйна структура ПАТ "АК "Днiпроавiа" побудована за лiнiйно-iєрархiчним принципом. Станом на кiнець звiтного перiоду ПАТ "АК "Днiпроавiа" у своєму складi має готельний, адмiнiстративний комплекс, учбовий центр з пiдготовки персоналу та медико-санiтарну частину.
 
Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2017 рiк склала 235 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв за 2017 рiк склала 35 особи.
Фонд оплати працi за 2017 рiк - всього 46 853,3 тис. грн.
Вiдносно попереднього звiтного року ФОП зменшився на 5 603,6 тис. грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента - регулярна участь персоналу у тематичних семiнарах, форумах, проходження курсiв пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв та iнших обов’язкових видiв пiдготовки, за фахом.


 
Емiтент не належить до жодних об'єднань пiдприємств
 
Немає
 
Такi пропозицiї не поступали
 
Пiдприємством використовується План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капталу, зобов"язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Для оцiнки запасiв використовується їх початкова вартiсть. При передачi запасiв у виробництво, для продажу та при iншому набуттi їхня оцiнка здiйснюється за методом ФIФО.
 
У 2017р. основнi види дiяльностi ПАТ "АК "Днiпроавiа" (за КВЕД) були:
51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт,
51.21 Вантажний авiацiйний транспорт;
52.23 Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту;
55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiя власного чи орендованого нерухомого майна;
33.16 Ремонт i технiчне обслуговування повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв;
86.21 Загальна медична практика.
85.59 Iншi види освiти, н. в. i. у.,
46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами,
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля,
Перелiк Сертифiкатiв та лiцензй приведений у Роздiлi III Звiту.
Основним видом дiяльностi ПАТ "АК "Днiпроавiа" було перевезення пасажирiв, багажу та вантажу на внутрiшнiх та мiжнародних напрямках регулярними i чартерними рейсами, перiодичне технiчне обслуговування повiтряних суден за укладеними договорами.
Оскiльки, 13.11.2017 року господарським судом Днiпропетровської областi (суддя Єременко А.В.) порушено справу про банкрутство ПАТ «АК «Днiпроавiа» №904 / 8902/17, iнiцiатором порушення справи про банкрутство стало ПАТ «Укртатнафта», на кiнець звiтного перiоду ПАТ «АК «Днiпроавiа» припинило основнi види своєї дiяльностi та дiю вiдповiдних сертифiкатiв та лiцензiй до винесення остаточного рiшення суду по вищевказанiй справi..
Подробицi справи про банкрутство описанi у роздiлi «Судовi рiшення», нижче.
 
У 2013 роцi було зроблено капiтальний ремонт парових пiдiгрiвачiв у котельнiй на суму 105 752,85 грн, придбано доповнення до проекту штучної злiтно-посадкової смуги та проведено експертизу проекту на суму 594 224,91 грн., було реалiзовано спецiального устаткування та приборiв на суму 415 300,00 грн. У 2014 роцi було зроблено модернiзацiю теплових мереж на суму 93 862,66 грн, придбано спецiалiзоване обладнання для перевезень пасажирiв (носилки) та ремонту ПС на суму 395 131,88 грн., було реалiзовано спецiального устаткування та приборiв на суму 462 012,13 грн. У 2015 р. здiйснили ремонт будiвель та споруд на суму 201 994,11 грн. Було придбано технiки для ремонту ПС, приладiв для роботи авiакомпанiї та IТ-технiки на суму 386 458,47 грн. У 2016 р. здiйснили ремонт будiвель та споруд на суму 476 117,80 грн. Було придбано технiки для ремонту ПС, приладiв для роботи авiакомпанiї та IТ-технiки на суму 288 443,85 грн. У 2017 роцi придбано обладнання для АМЦ на суму 86 276,06 грн., а також спецiальне устаткування та пристосування на суму 31 212,69 грн. Знято з бухгалтерського облiку та передано до фонду державного майна України об’єкт державної власностi нежитлове примiщення № 33 на першому поверсi в лiт. А-9, загальною площею 1261,9 кв. м, що розташоване за адресою: 49000, м. Днiпро, вул. Сiчеславська Набережна, 37 на суму 36 680 534,00 грн., балансоутримувачем якого був ПАТ «АК «Днiпроавiа».
 
Таких правочинiв у звiтному перiодi не було.
 
На балансi пiдприємства облiковується основних засобiв: на початок 2017 року на суму 813 376 тис. грн., при цьому ступень зношеностi складає 87,60 %.; станом на 31.12.2017 р. на суму 710575 тис. грн., при цьому ступень зношеностi складає 89,80 %.
Мiсцезнаходження основних засобiв – 49042, м. Днiпро, Аеропорт цивiльної авiацiї
Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв вiдсутнi через провадження справи №904 / 8902/17 вiд 13.11.2017 року (про банкрутство).
 
Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, є судовi провадження:
- Загальна полiтична i економiчна ситуацiя у країнi.
- Вiдсутнiсть достатньої пiдтримки на державному рiвнi.
- Зростання цiн на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали, що значно гальмує складання прогнозiв i планiв на бiльш тривалi промiжки часу.
Проблеми свiдчать про високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн у економiцi та податковiй полiтицi Держави, а звiдти полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента:
- податкове навантаження;
- полiтична нестабiльнiсть;
- зростання iнфляцiї та зниження попиту на ринку авiаперевезень.
- остаточна невизначенiсть по поточними провадженнями справ №904/299/16 вiд 30.03.2017 року (передача акцiй Державi) та №904 / 8902/17 вiд 13.11.2017 року (про банкрутство).

 
Немає даних
 
Конфiденцiйна iнформацiя
 
Таких договорiв немає
 
Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства залежить вiд можливостi залучення нових iнвестицiй, лiзинг сучасних ПС, вiдновлення основних видiв дiяльностi, розвиток нових внутрiшнiх i мiжнародних напрямкiв авiаперевезень, розвиток сумiжних галузей.
Фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть в майбутньому полiтична i економiчна ситуацiя в Державi.
 
Дослiдження та розробки за звiтний рiк не проводилися.
 
Поточний стан судових справ станом на 31.12.2017 року
1. Адмiнiстративний позов ПАТ «АК «Днiпроавiа» до ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi про скасування податкових повiдомлень-рiшень: № 0018711406 вiд 30.10.2017 року, нарахована пеня за порушення розрахункiв у сферi ЗЕД та за невиконання зобов'язання та порушення вимог валютного законодавства в частинi на суму 499 292,16 грн. та № 0018751406 вiд 30.10.2017 року, яким нарахована пеня за порушення розрахункiв у сферi ЗЕД та за невиконання зобов'язання та порушення вимог валютного законодавства на суму 340 грн. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 19.03.2018 року у справi № 804/1075/18 позов задоволений частково.
2. Адмiнiстративний позов ПАТ «АК «Днiпроавiа» до Державної податкової iнспекцiї у Шевченкiвському районi м. Днiпропетровська ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0000831402 вiд 18.10.2016 р. в частинi нарахованої пенi за порушення розрахункiв у сферi ЗЕД, невиконання зобов'язань та штрафних санкцiй за порушення вимог валютного законодавства - на суму 120261,02 грн. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 20.04.2017 року у справi № 804/1929/17 позов задоволений у повному обсязi.
3. Позовна заява Фонду державного майна України до ТОВ «Галтера» та до ТОВ Кастодiан Гарант», ПАТ «АК «Днiпроавiа» як третя особа на сторонi Вiдповiдача 1, про розiрвання договору купiвлi-продажу пакету акцiй та зобов’язання списати пакет акцiй на рахунок держави. Рiшенням господарського суду Днiпропетровської областi у справi №904/299/16 вiд 30.03.2017 року позов задоволений у повному обсязi. Подана апеляцiйна скарга, провадження зупинено Днiпропетровським апеляцiйним господарським судом ухвалою вiд 06.06.2017 року.
4. 13.11.2017 року господарським судом Днiпропетровської областi (суддя Єременко А.В.) порушено справу про банкрутство ПАТ «АК« Днiпроавiа » №904 / 8902/17.
Iнiцiатором порушення справи про банкрутство стало ПАТ «Укртатнафта», вимоги якого заявленi до ПАТ «АК« Днiпроавiа », склали 132 764 063,12 грн.
Згiдно ухвали господарського суду Днiпропетровської областi вiд 13.11.2017 року арбiтражним керуючим у справi про банкрутство ПАТ «АК« Днiпроавiа »призначена Кундас В.А., введена процедура розпорядження майном та мораторiй на задоволення вимог кредиторiв, термiн виконання яких настав до дня введення мораторiю.
У зв'язку зi складнiстю даної справи призначений iї колегiальний розгляд у складi 3 суддiв, дата судового засiдання буде назначена додатково.
5. 5. 08.11.2016 Бабушкiнським районним судом м. Днiпропетровська вiдкрито провадження у справi № 200/18951/16-ц за позовом Пучина К.М., Пучиної Т.А., Пучиної А.К. до ПАТ АК «Днiпроавiа» про стягнення 750 євро компенсацiї за скасування рейсу та 5 605,00 грн. компенсацiї за проживання у готелi. Рiшенням вiд 23.05.2017 позов задоволено в повному обсязi. Ухвалою Апеляцiйного суду Днiпропетровської областi вiд 23.11.2017 апеляцiйну скаргу ПАТ АК «Днiпроавiа» вiдхилено, рiшення залишено без змiн.
6. 25.01.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/862/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Департаменту соцiальної полiтики Днiпропетровської мiської ради про стягнення 174 639,44 грн. компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 15.03.2017 у задоволеннi позову вiдмовлено.
7. 20.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4669/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння соцiального захисту населення Чечелiвської районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 06.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 77 368,97 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 08.11.2017 апеляцiйну скаргу УСЗН Чечелiвської районної у мiстi Днiпрi ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн. Касацiйним господарським судом складi Верховного Суду за касацiйною скаргою УСЗН Чечелiвської районної у мiстi Днiпрi ради вирiшено вiдкрити касацiйне провадження та здiйснити перегляд справи в порядку письмового провадження без повiдомлення учасникiв справи.
8. 20.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4671/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння соцiального захисту населення Шевченкiвської районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 01.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 103 553,81 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 03.08.2017 апеляцiйну скаргу УСЗН Шевченкiвської районної у мiстi Днiпрi ради задоволено, рiшення скасовано, прийнято нове рiшення, яким в задоволеннi позову вiдмовлено у повному обсязi. Постановою Верховного Суду вiд 12.03.2018 касацiйну скаргу ПАТ АК «Днiпроавiа» задоволено; постанову Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 03.08.2017 у справi № 904/4671/17, якою вiдмовлено у задоволеннi позовних вимог, скасовано повнiстю; рiшення Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 01.06.2017 у справi № 904/4671/17, яким позовнi вимоги задоволенi, залишено в силi.
9. 20.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4667/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння працi та соцiального захисту населення Амур-Нижньоднiпровської районної у мiстi Днiпропетровську ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 15.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 86 979,30 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 20.12.2017 апеляцiйну скаргу УПСЗН Амур - Нижньоднiпровської районної у мiстi Днiпропетровську ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн. Ухвалою Верховного Суду вiд 28.03.2018 касацiйну скаргу УПСЗН Амур-Нижньоднiпровської районної у мiстi Днiпропетровську ради залишено без руху.
10. 20.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4664/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння працi та соцiального захисту населення Центральної районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 15.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 51 673,00 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 27.09.2017 апеляцiйну скаргу УПСЗН Центральної районної у мiстi Днiпропетровську ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн.
11. 20.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4668/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння соцiального захисту населення Новокодацької районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 13.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 98 942,20 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 21.11.2017 апеляцiйну скаргу УСЗН Новокодацької районної у мiстi Днiпрi ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн.
12. 21.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4666/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння працi та соцiального захисту населення Самарської районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 13.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 39 893,76 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 28.09.2017 апеляцiйну скаргу УПСЗН Самарської районної у мiстi Днiпрi ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн. Постановою Верховного Суду вiд 02.03.2018 касацiйну скаргу УПСЗН Самарської районної у мiстi Днiпрi ради залишено без задоволення, а рiшення Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 13.06.2017 та постанову Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 28.09.2017 - без змiн.
13. 21.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4670/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння працi та соцiального захисту населення Iндустрiальної районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 13.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 78 881,00 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 20.12.2017 апеляцiйну скаргу УПСЗН Iндустрiальної районної у мiстi Днiпрi ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн. Ухвалою Верховного Суду вiд 26.03.2018 вiдмовлено у вiдкриттi касацiйного провадження за касацiйною скаргою УПСЗН Iндустрiальної районної у мiстi Днiпрi ради.
14. 21.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4665/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння соцiального захисту населення Соборної районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 04.07.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 101 965,74 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 28.11.2017 апеляцiйну скаргу УСЗН Соборної районної у мiстi Днiпрi ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн. Ухвалою Верховного Суду вiд 18.01.2018 касацiйну скаргу УСЗН Соборної районної у мiстi Днiпрi ради разом з доданими до неї матерiалами повернуто скаржнику без розгляду.
15. Ухвалою вiд 29.06.2017 Господарський суд Днiпропетровської областi залучив ПАТ «АК «Днiпроавiа» у якостi третьої особи без самостiйних вимог на боцi Вiдповiдача до участi у справi № 904/4877/17 за позовом ТОВ «Сiтi Рiтейл Груп» до ФОП Кремень-Репп Т.М. про стягнення 20 000,00 грн. Рiшенням вiд 29.01.2018 позов задоволено частково, стягнуто з ФОП Кремень-Репп Т.М. на користь ТОВ "СIТI РIТЕЙЛ ГРУПП" грошовi кошти у розмiрi 2 000,00 грн. Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 26.03.2018 розгляд апеляцiйної скарги ТОВ «Сiтi Рiтейл Груп» вiдкладено в порядку письмового провадження на 12.04.2018.
16. 28.08.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/8069/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до ТОВ «Тревел Компанi» про стягнення 339 426,51. грн. Рiшенням вiд 12.10.217 позов задоволено в повному обсязi.
17. 09.11.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/9511/17 за позовом ТОВ «До Енд Ко Київ» до ПАТ АК «Днiпроавiа» про стягнення 124 818,23 грн. Ухвалою вiд 28.11.2017 зупинено провадження у справi № 904/9511/17 до затвердження реєстру вимог кредиторiв у справi № 904/8902/17 про банкрутство ПАТ "АК"Днiпроавiа".
18. 04.12.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/9284/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до ПАТ АК «Днiпроавiа» про стягнення 443 927 317, 55 грн. Ухвалою вiд 18.01.2018 зупинено провадження у справi №904/9284/17 до набрання законної сили судовим рiшенням у справi №904/8902/17.
 
Фiнансовий стан емiтента може бути покращений у випадку залучення нових iнвестицiй та вiдновлення основних видiв дiяльностi Товариства, пiдтримки Держави щодо розвитку нацiональних авiаперевiзникiв, зменшення податового навантаження, тощо.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 73618 58855 1299066 0 1373328 58855
будівлі та споруди 43426 40141 0 0 43426 40141
машини та обладнання 611 110 0 0 611 110
транспортні засоби 20733 17193 1299066 0 1319799 17193
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 8848 1411 0 0 8848 1411
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 73618 58855 1299066 0 1372684 58855
Опис Авiацiйна компанiя має власнi основнi засоби. У 2017 роцi придбано обладнання для АМЦ на суму 86 276,06 грн., а також спецiальне устаткування та пристосування на суму 31 212,69 грн. Знято з бухгалтерського облiку та передано до фонду державного майна України об’єкт державної власностi нежитлове примiщення № 33 на першому поверсi в лiт. А-9, загальною площею 1261,9 кв. м, що розташоване за адресою: 49000, м. Днiпро, вул. Сiчеславська Набережна, 37 на суму 36 680 534,00 грн., балансоутримувачем якого був ПАТ «АК «Днiпроавiа».

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -4385271 -3807672
Статутний капітал (тис. грн.) 29596 29596
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 29596 29596
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить -4355675 тис. грн., що на -577599 тис. грн. бiльше в порiвняннi з попереднiм перiодом. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить - 4355675 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 110991.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 110991.000 X X
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю МА "Днiпропетровськ" 16.08.2011 110991.000 X 15.08.2012
Податкові зобов'язання X 711.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 4663857.000 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 4775559.000 X X
Опис: Iншi зобов'язання складаються iз:
- iншi довгостроковi зобов'язання: 83650 тис. грн.;
- кредиторська забогованiсть за товари, роботи, послуги: 2653415 тис. грн.;
- з одержаних авансiв: 191 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання: 1926601 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Авiацiйнi регулярнi пасажирськi перевезення послуга 252011.00 88.1 послуга 252011.00 88.1

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 витрати на МПМ 15.0
2 витрати на аеропортове обслуговування, аеронавiгацiйне обслуговування 30.0
3 Транспортнi послуги та допомiжнi послуги в сферi транспорту 17.0
4 витрати з оренди та обмiну повiтряних суден 26.0
5 витрати з заробiтної плати та обов'язкового страхування 12.0

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 21.03.2017 Наглядова рада Товариства 75000 525381 14.28 Укладання з ПАТ «Днiпроазот» Договору поставки хiмiчної продукцiї 22.03.2017 www.dniproavia.com
Опис:
Рiшенням Наглядової Ради ПАТ «АК «Днiпроавiа», Протокол вiд 21.03.2017р., прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: надати згоду Правлiнню Товариства на укладання з ПАТ «Днiпроазот» Договору поставки хiмiчної продукцiї, та, вiдповiдно, надати Головi Правлiння Новiкову О.Б. повноваження на укладання та пiдписання з ПАТ «Днiпроазот» усiх необхiдних документiв для реалiзацiї даного рiшення.
Цiль укладання Договору - забезпечення поточної господарської дiяльностi Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн): 75 000
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016)
(тис. грн): 525 381
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016): 14,28%
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
20.02.2017 24.02.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.03.2017 22.03.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
31.03.2017 03.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.11.2017 15.11.2017 Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 0 0
2 2016 1 0
3 2015 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались
Інше (зазначити) У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звiтному перiодi черговi загальнi збори не скликались
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликались

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 3
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводить.

Оцiнка роботи Наглядової ради проводиться на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.10.2016р. робота Нагладової ради в 2014 та 2015 роках визнана задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiти Наглядової ради за 2014 та 2015 роки затвердженi. У 2017 роцi загальнi збори Товариства не скликались.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створенi
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створенi

У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створенi
У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створенi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) У Товариствi спецiальна посада корпоративного секретаря або вiддiл, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами, не створенi.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої права та обов’язки з моменту обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження членiв Наглядової ради Товариства дiйснi до моменту обрання наступного складу Наглядової ради на Загальних зборах Товариства або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси, та/або незалежнi директори. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно члени виконавчого органу або Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також особи, якi згiдно законодавства України не можуть бути посадовими особами органiв управлiння Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Усiх членiв Наглядової ради було переобрано 07.10.2016р. строком на 3 роки, згiдно iз Статутом

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Ні Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Через неспроможнiсть Товариства сплатити послуги iз проведення аудиту фiнансово-економiчного стану Товариства за 2017 рiк, такий аудит не проводився, зовнiшнiй аудитор не затверджувався.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Через неспроможнiсть Товариства сплатити послуги iз проведення аудиту фiнансово-економiчного стану Товариства за 2017 рiк, такий аудит не проводився.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не змiнювало особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України (НДУ). Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiнняКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
Територія за КОАТУУ 1210100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 51.10
Середня кількість працівників 235
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Україна, 49042, Днiпропетровська область, м. Днiпро, Аеропорт цивiльної авiацiї
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2483 2018 22
первісна вартість 1001 4772 4680 300
накопичена амортизація 1002 2289 2662 278
Незавершені капітальні інвестиції 1005 22598 21955 51593
Основні засоби: 1010 73618 58855 191133
первісна вартість 1011 686602 620480 798764
знос 1012 612984 561625 607631
Інвестиційна нерухомість: 1015 26548 13434 3274
первісна вартість 1016 126774 90095 16989
знос 1017 100226 76661 13715
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

180300

180300

180300
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 149 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 547 1466 9141
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 306243 278028 435463
II. Оборотні активи
Запаси 1100 36747 4643 0
Виробничі запаси 1101 36747 4643 64343
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 70195 34603 417140
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

96454

70236

33589
з бюджетом 1135 1088 485 6432
у тому числі з податку на прибуток 1136 15 15 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 513 2 6038
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3331 1663 5288
Готівка 1166 10 1 36
Рахунки в банках 1167 3321 1659 0
Витрати майбутніх періодів 1170 4111 5 12443
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 589 37 7668
Усього за розділом II 1195 213028 111674 542189
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 586 586 0
Баланс 1300 519857 390288 990095

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 29596 29596 29596
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 58433 42164 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3895701 -4457031 -1162168
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -3807672 -4385271 -998049
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 99486 83650 439910
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 99486 83650 11684
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 689804
Векселі видані 1605 890 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 35336 41436 3945
за товари, роботи, послуги 1615 2125696 2611979 702119
за розрахунками з бюджетом 1620 948 711 1729
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 695 81 3320
за розрахунками з оплати праці 1630 3061 573 8958
за одержаними авансами 1635 3689 191 2832
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 26572 24503 0
Доходи майбутніх періодів 1665 12908 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2018248 2012435 122953
Усього за розділом IІІ 1695 4228043 4691909 1535660
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 519857 390288 990095

Примітки Немає
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Савицька Iрина Венiамiнiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 365053 493236
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -331112 ) ( -477664 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

33941

15572
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 91987 48086
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -30736 ) ( -30361 )
Витрати на збут 2150 ( -96426 ) ( -112875 )
Інші операційні витрати 2180 ( -557833 ) ( -339190 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( -559067 ) ( -418768 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 375 4812
Інші доходи 2240 0 4416
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -7105 ) ( -65086 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -12721 ) ( -1222 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( -578518 ) ( -475848 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 919 792
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( -577599 ) ( -475056 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 16269 6611
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 16269 6611
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 16269 6611
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -561330 -468445

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 54168 110367
Витрати на оплату праці 2505 43221 53275
Відрахування на соціальні заходи 2510 7296 9194
Амортизація 2515 14331 29404
Інші операційні витрати 2520 894132 633327
Разом 2550 1013148 835567

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 118382480 118382480
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 118382480 118382480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -4.87909 -4.01289
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -4.87909 -4.01289
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Немає
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Савицька Iрина Венiамiнiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

361900

396907
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 316 360
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 65158 71071
Надходження від повернення авансів 3020 5124 46991
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 375 412
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 17 221
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 732 477
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -235555 )

( -344103 )
Праці 3105 ( -39601 ) ( -40693 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -9293 ) ( -10721 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -18884 ) ( -13036 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -6246 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -107818 ) ( -244879 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -446 ) ( -333 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -54131 ) ( -18939 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -32106 -156265
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 30385 6573
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( -403 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 30385 6170
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 154081
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 154081
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1721 3986
Залишок коштів на початок року 3405 3331 1130
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 53 -1785
Залишок коштів на кінець року 3415 1663 3331

Примітки Немає
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Савицька Iрина Венiамiнiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Товариство надає тiльки Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 р
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Савицька Iрина Венiамiнiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 29596 58433 0 0 -3898850 0 0 -3810821
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 3149 0 0 3149
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 29596 58433 0 0 -3895701 0 0 -3807672
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -577599 0 0 -577599
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -16269 0 0 16269 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 -16269 0 0 16269 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -16269 0 0 -561330 0 0 -577599
Залишок на кінець року 4300 29596 42164 0 0 -4457031 0 0 -4385271

Примітки Немає
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Савицька Iрина Венiамiнiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
(в тисячах гривень)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
1. IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ
Випуск окремої фiнансової звiтностi (з метою оприлюднення) ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» (далi - «Компанiя») за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року. Фiнансова звiтнiсть не затверджена до випуску.
Звiтним перiодом, за який формується окрема фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року.
Компанiя є публiчним акцiонерним товариством, що зареєстроване та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України та на її територiї. Компанiя була зареєстрована Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради народних депутатiв 05.07.1996р. , розпорядження №545-р, облiковий №11675-АТ. Дата запису в Єдиному Держаному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань 21.07.2015р., номер запису 1 224 120 0000 014822.
Юридична адреса Компанiї: 49042, Днiпропетровська область, м. Днiпро, аеропорт цивiльної авiацiї.
Вiдповiдно до довiдки ЄДРПОУ, Компанiя здiйснює наступнi види дiяльностi за КВЕД-2010:
• 51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт;
• 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
• 55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування;
• 33.16 Ремонт i технiчне обслуговування повiтряних i космiчних апаратiв;
• 86.21 Загальна медична практика;
• 51.21 Вантажний авiацiйний транспорт;
• 85.59 Iншi види освiти, н. в. i. у.;
• 46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
• 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
• 52.23 Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту.
Компанiя має наступнi лiцензiї:
- Лiцензiя Серiя АГ №505946 видана 22.02.2013 року – Надання послуг з перевезення пасажирiв , вантажу повiтряним транспортом. Строк дiї лiцензiї з 2013 року необмежений;
- Дозвiл № 1210100000-917 видан 28.01.2013 року – Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Строк дiї лiцензiї з 2013 року необмежений;
- Лiцензiя Серiя АЕ № 196835 видана 07.02.2013 року – Медична практика. Строк дiї лiцензiї з 2013 року необмежений;
- Санiтарно-гiгєнiчна оцiнка, № 236 видана 28.12.2017 року – Готельнi послуги. Строк дiї - 1 рiк, до 28.12.2018р.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. складала 235 та 410 осiб, вiдповiдно.
Iнформацiя щодо пов'язаних сторiн Компанiї представлено у Примiтцi «Операцiї з пов’язаними сторонами».
2. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
2.1 УМОВИ ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА ПОЛIТИЧНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНI
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Незважаючи на те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi риси, властивi економiцi, що розвивається. Вони включають, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високим рiвнем iнфляцiї та значним дефiцитом державних фiнансiв та балансу зовнiшньої торгiвлi.
Полiтико-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася з того часу, як Уряд країни прийняв рiшення про вiдмову вiд пiдписання Угоди про асоцiацiю та Угоду про поглиблену та всеосяжну зону вiльної торгiвлi з Європейським Союзом в кiнцi листопада 2013 року. Полiтичнi та соцiальнi заворушення, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до поглиблення iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України i, як результат, до подальшого зниження суверенних кредитних рейтингiв України.
У 2014-2015 роках Україна продовжує знаходитися у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. У березнi 2014 року, у результатi низки подiй у Криму, вiдбулося приєднання Республiки Крим до складу Росiйської Федерацiї, яке не було визнане Україною та мiжнародним спiвтовариством. Ця подiя призвела до суттєвого погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. Слiдом за нестабiльнiстю у Криму регiональне протистояння поширилося на схiднi регiони України, головним чином, Донецьку та Луганську областi. У травнi 2014 року протести у цих областях переросли у розвал системи правопорядку, вiйськовi зiткнення та збройний конфлiкт мiж озброєними прибiчниками самопроголошених республiк у Донецькiй та Луганськiй областях та українськими силами. Протягом 2014-2015 рокiв вiдбувалося i продовжується нестабiльнiсть та повномасштабне збройне протистояння у певних частинах цих територiй. При цьому частина Донецької та Луганської областей залишаються пiд контролем самопроголошених республiк, у результатi чого українська влада наразi не має можливостi повнiстю забезпечити виконання законiв України на цiй територiї.
Всi цi чинники призвели до значного зниження основних макроекономiчних показникiв країни, збiльшення дефiциту державного бюджету, зменшення валютних резервiв Нацiонального банку України («НБУ») та, як наслiдок, подальшого зниження суверенного кредитного рейтингу.
За перiод вищезазначених подiй, українська гривня («грн.»), у перерахунку за її офiцiйним обмiнним курсом, встановленим НБУ, значно девальвувала по вiдношенню до основних iноземних валют. НБУ запровадив певнi обмеження на придбання iноземної валюти, мiжнароднi розрахунки, а також запровадив бiльш жорсткi вимоги щодо обов’язкової конвертацiї надходжень в iноземнiй валютi у гривню.
При складаннi цiєї окремої фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi результати впливу вищезазначених подiй, що пiддаються визначенню, на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї у звiтному перiодi.
Уряд визначив прiоритетами своєї полiтики асоцiацiю України з Європейським Союзом, реалiзацiю комплексу реформ, нацiлених на усунення iснуючих дисбалансiв в економiцi, державних фiнансах та державному управлiннi, а також полiпшення iнвестицiйного клiмату.
Стабiлiзацiя економiки України у досяжному майбутньому залежить вiд успiшностi заходiв, якi проводить уряд, та забезпечення тривалої фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв та мiжнародних фiнансових установ.
Керiвництво стежить за розвитком поточної ситуацiї та, за необхiдностi i наскiльки це можливо, вживає заходiв для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв. Подальше погiршення полiтичних, макроекономiчних та/або зовнiшньоторговельних умов може i надалi негативним чином впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї у такий спосiб, що наразi не може бути визначений.
2.2 ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ОКРЕМОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть
Ця окрема фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), у редакцiї, затвердженiй Радою по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ).
Окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Пiдготовлена Компанiєю окрема фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi окремої фiнансової звiтностi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не суперечать вимогам МСФЗ.
Основа складання фiнансової звiтностi
Ця окрема фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком зазначеного в основних положеннях облiкової полiтики нижче (наприклад, оцiнка окремих фiнансових iнструментiв, що оцiнюються вiдповiдно до МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та iнших).
Функцiональна валюта та валюта подання
Окрема фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше. Гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України.
Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому
Окрема фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi.
Таким чином, керiвництво Компанiї пiдготувало цю окрему фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування. Формуючи таке професiйне судження, керiвництво врахувало фiнансовий стан Компанiї, свої iснуючi намiри, заплановану в бюджетi прибутковiсть дiяльностi у майбутньому та доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на майбутню дiяльнiсть Компанiї.
При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової економiчної кризи та нестабiльної ситуацiї у країнi. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру настання термiнiв їх погашення. Дана окрема фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.
2.3 ОСНОВНI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТI
Компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у окремiй фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов’язань протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно переглядаються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Компанiї також використовую професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у окремiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року включають:
Термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв
Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв є предметом професiйного судження, яке базується на основi досвiду використання аналогiчних активiв. Майбутнi економiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають переважно вiд їх поточного використання пiд час надання послуг. Тим не менш, iншi фактори, такi як фiзичний та моральний знос, часто призводять до змiн розмiрiв майбутнiх економiчних вигiд, якi як очiкується будуть отриманi вiд використання даних активiв.
Керiвництво перiодично оцiнює правильнiсть остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Ефект вiд перегляду остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображається у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах, якщо можливо застосувати. Вiдповiдно, це може вплинути на величину майбутнiх амортизацiйних вiдрахувань та балансову вартiсть основних засобiв.
Оцiнка справедливої вартостi фiнансових iнструментiв
Якщо цiна фiнансового iнструмента, що котирується на ринку, доступна, справедлива вартiсть розраховується, базуючись на нiй. Коли на ринку не спостерiгається параметрiв для оцiнки, або вони не можуть бути виведенi з наявних ринкових цiн, справедлива вартiсть визначається шляхом аналiзу iнших наявних ринкових даних, прийнятних для кожного продукту, а також шляхом застосування моделей цiноутворення, якi використовують математичну методологiю, засновану на прийнятих фiнансових теорiях. Моделi цiноутворення враховують договiрнi умови по фiнансових iнструментах, а також ринковi параметри оцiнки, такi, як процентнi ставки, волатильнiсть та валютнi курси обмiну. Коли ринковi параметри оцiнки вiдсутнi, керiвництво здiйснює судження на основi своєї найкращої оцiнки такого параметра за даних обставин, що обґрунтовано вiдображає цiну по даному iнструменту, яка була б визначена ринком, за умови наявностi ринку. При здiйсненнi даної оцiнки використовуються рiзноманiтнi прийнятнi методи, включаючи данi подiбних iнструментiв, iсторичнi данi i методи екстраполяцiї. Компанiя вважає, що бухгалтерськi оцiнки та припущення, якi мають вiдношення до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:
- вони з високим ступенем ймовiрностi пiддаються змiнам з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо процентних ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, коригувань при оцiнцi iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та
- вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи/(витрати) може бути значним.
Якби керiвництво використовувало iншi припущення щодо процентних ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют i коригувань при оцiнцi iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв в разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений в окремiй фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток Компанiї. У Примiтках мiститься детальна iнформацiя про використанi методики оцiнки та ключовi припущення, використанi пiд час визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.
Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Компанiї фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi депозитiв в банках, грошей та їх еквiвалентiв, визначаючи ймовiрнiсть вiдшкодування їх вартостi на основi детального аналiзу банкiв. Фактори, що беруться до уваги, включають фiнансовий стан банку, кредитнi рейтинги, присвоєнi банку, та iсторiю спiвробiтництва з ним.
Станом на 31.12.2017 року, управлiнський персонал не iдентифiкував ознак знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв у банках, i, вiдповiдно, не створив резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення цих сум.
Однак, суттєве погiршення економiчної ситуацiї в Українi, значна девальвацiя української гривнi, нестача лiквiдних коштiв у банкiвському секторi та дострокове зняття депозитiв, разом iз фiнансовими труднощами українських банкiв, призводять до суттєвої невизначеностi оцiнок щодо можливостi їх вiдшкодування.
У разi, якщо банки не зможуть повернути Компанiї грошi та їх еквiваленти пiсля звiтної дати, необхiдно буде вiдобразити в облiку додатковi збитки вiд зменшення корисностi.
Резерв сумнiвних боргiв
Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних збиткiв у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництва враховує поточнi загальноекономiчнi умови, платоспроможнiсть дебiтора та змiни умов здiйснення платежiв.
Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена в окремiй фiнансовiй звiтностi, можуть проводитись у результатi змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або фiнансового стану окремих клiєнтiв.
Податкове законодавство
Податкове, валютне та мите законодавство України може тлумачитись по-рiзному i часто змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства керiвництвом Компанiї у зв’язку з дiяльнiстю Компанiї та операцiями в рамках цiєї дiяльностi.
Податковi органи можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв. В результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафи та пенi.
Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2017 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 10,5% рiчних, за портфелем депозитiв у доларах США – 3,3% рiчних.
Судження щодо розкриття фiнансової звiтностi в умовах гiперiнфляцiї.
Керiвництво Товариства у вiдповiдностi до МСФЗ 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї», проаналiзувало наступнi критерiї:
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей рiвень.
Iншi джерела невизначеностi
Незважаючи на здiйснення українським урядом низки стабiлiзацiйних заходiв, спрямованих на забезпечення лiквiдностi українських компанiй, невизначенiсть щодо доступу до капiталу та вартостi капiталу для Компанiї та його контрагентiв триває i надалi, що може негативно вплинути на фiнансовий стан Компанiї, результати її дiяльностi та перспективи розвитку.
Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Компанiї будь-якого подальшого погiршення ситуацiї з лiквiднiстю на фiнансових ринках та пiдвищення нестабiльностi на валютних ринках та ринках капiталу. На думку керiвництва, вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримки життєздатностi та зростання господарської дiяльностi Компанiї у поточних умовах.
2.4 ЗМIНИ У ПОДАННI
У випадку, коли Компанiя ретроспективно застосовує змiни у облiковiй полiтицi, ретроспективно перераховує та/або рекласифiкує статтi у фiнансовiй звiтностi, що призводить до змiни даних попереднього перiоду, Компанiя робить вiдповiднi розкриття у роздiлi Примiток "Виправлення помилок".
У представленiй фiнансовiй звiтностi Компанiя проводила коригування у порiвняльних даних у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) та коригування даних у порiвняльних даних у Звiтi про фiнансовi результати. Належнi розкриття представлено у роздiлi «Виправлення помилок».
Ретроспективнi застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй, а також випущених, але ще не застосованих стандартiв не вплинули на минулi перiоди та не змiнили вхiднi сальдо та порiвняльнi данi фiнансової звiтностi.
Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснень
Компанiя вперше застосувала деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р або пiсля цiєї дати. Компанiя не застосовувала опублiкованi достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися вперше в 2016 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї. Характер i вплив кожного нового стандарту / поправки описанi нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифного регулювання, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдстрочених пiсля тарифних рiзниць першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдстрочених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а по руху такими залишками - окремими рядками в звiтi про прибуток або збиток i ПКД. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулюванню та пов'язаних з ним ризиками, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. Оскiльки Компанiя вже готує звiтнiсть по МСФЗ, а її дiяльнiсть не пiдлягає тарифному регулюваннi, даний стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi.
МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» - «Облiк придбань часткою участi»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої є бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесiв» для облiку об'єднань бiзнесiв. Поправки також роз'яснюють, що ранiше придбаннi частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи звiтує), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони, що володiє кiнцевим контролем. Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участi в спiльнiй операцiї, так i щодо придбання додаткових часток в тiй же спiльнiї операцiї i вступають в силу на перспективнiй основi. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки в аналiзованому перiодi частки участi в спiльнiй операцiї не придбалися.
Поправки до МСБО (IAS) 16 i МСБО (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї»
Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» i МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи», якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються на перспективнiй основi i не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки вона не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.»
Даний документ включає в себе наступнi поправки: МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власникам. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
(I) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування уявляють собой подальшу участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку.
(II) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя є значним оновленням iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується ретроспективно.
МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам»
Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно.
МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»
Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка застосовується ретроспективно.
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi»
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСФЗ (IAS) 1.
Поправки роз'яснюють наступне:
- вимоги до суттєвостi МСФЗ (IAS) 1;
- окремi статтi у звiтi про прибуток або збиток i ПКД i в звiтi про фiнансове положення можуть бути дезагрегованi;
- у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
- частка ПКД асоцiйованих органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом участi в капiталi, має бути викладена агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як статттi, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiковано в чистий прибуток або збиток.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi про прибуток або збиток i ПКД. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю.
Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйнiй органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства» дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. За винятком облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.
Компанiя планує почати застосування нового стандарту з необхiдної дати вступу в силу. Наразi компанiя оцiнює вплив даного стандарту.
(а) Класифiкацiя i оцiнка
Компанiя не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал при застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки МСФЗ (IFRS) 9. Компанiя планує продовжувати оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнюються в даний час за справедливою вартiстю.
Позики, а також торгова дебiторська заборгованiсть утримуються для отримання договiрних грошових потокiв, i очiкується, що вони приведуть до виникнення грошових потокiв, якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв. Отже, Компанiя очiкує, що згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать враховуватися за амортизованою вартiстю. Однак Компанiя бiльш детально проаналiзує характеристики договiрних грошових потокiв за цими iнструментами, перш нiж робити висновок про те, чи всi iнструменти вiдповiдають критерiям для оцiнки за амортизованою вартiстю згiдно з МСФЗ (IFRS) 9.
(б) Знецiнення
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанiя вiдображала по всiх боргових цiнних паперiв, позик i торгової дебiторської заборгованостi 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки або очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн. Наразi компанiя оцiнює вплив даного стандарту.
(в) Облiк хеджування
Компанiя вважає, що всi iснуючi вiдносини хеджування, визначенi в даний час на розсуд Компанiї в якостi ефективних вiдносин хеджування, вiдповiдатимуть вимогам до облiку хеджування згiдно з МСФЗ (IFRS) 9. Оскiльки МСФЗ (IFRS) 9 не змiнює загальнi принципи облiку органiзацiєю ефективностi хеджування, Компанiя не очiкує значного впливу в результатi застосування МСФЗ (IFRS) 9. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
«Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi.
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при цьому допускається застосування до цiєї дати. Компанiя планує використовувати варiант повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхiдною дати вступу в силу. У 2016 роцi Компанiя провела попередню оцiнку наслiдкiв застосування МСФЗ (IFRS) 15, результати якої можуть бути переглянутi за пiдсумками триваючого бiльш детального аналiзу. Крiм цього, Компанiя приймає до уваги поправки, випущенi Радою з МСФЗ в квiтнi 2016 року, i буде вiдстежувати змiни в майбутньому.
Наразi компанiя оцiнює вплив даного стандарту.
(а) Продаж товарiв
Очiкується, що застосування нового стандарту до договорiв з покупцями, за якими передбачається, що продаж обладнання буде єдиним обов'язком до виконання, не матиме впливу на прибуток або збиток Компанiї.
(б) Надання послуг
Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 розподiл буде здiйснюватися на пiдставi вiдносної цiни вiдокремленої продажу. В результатi може змiнитися розподiл вiдшкодування i, отже, розподiл у часi сум виручки, визнаної в зв'язку з такими продажами.
(в) Устаткування, отримане вiд покупцiв
Якщо органiзацiя отримує або очiкує отримання негрошового вiдшкодування, МСФЗ (IFRS) 15 вимагає, щоб справедлива вартiсть негрошового вiдшкодування включалася в цiну угоди.
(г) Вимоги до подання та розкриття iнформацiї
У МСФЗ (IFRS) 15 мiстяться бiльш детальнi вимоги до подання та розкриття iнформацiї, нiж в дiючих МСФЗ. Вимоги до подання вносять значнi змiни в iснуючу практику i значним чином збiльшують обсяг iнформацiї, необхiдної до розкриття у фiнансовiй звiтностi Компанiї. Багато вимог до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 15 є абсолютно новими.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством»
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого пiдприємства або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесли дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, однак органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.
Поправки до МСБО (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв»
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» є частиною iнiцiативи Ради з МСФЗ в сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Застосування даних поправок повинно бути розкрито Компанiєю додаткової iнформацiї.
Поправки до МСБО (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв»
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вiдрахування при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнано в складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують дане звiльнення, повиннi розкрити цей факт.
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй»
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя за розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. В даний час Компанiя оцiнює можливий вплив цих поправок на її фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявностi в угодi ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операцiйна оренда - стимули» i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдбивали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (наприклад, оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (наприклад, зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (наприклад, актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї (наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення.
У 2018 роцi Компанiя планує оцiнити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову звiтнiсть.

Продовження тексту приміток

2.5 ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi.
Класифiкацiя активiв та зобов’язань на короткостроковi/поточнi та довгостроковi/непоточнi.
У звiтi про фiнансовий стан Компанiя представляє активи та зобов’язання на основi їх класифiкацiї на поточнi/короткостроковi та непоточнi/довгостроковi. Актив є поточним, якщо:
а) Компанiя сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у своєму нормальному операцiйному циклi;
б) актив утримується в основному з метою продажу;
в) Компанiя сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
або
г) актив є грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв (як визначено у МСБО 7), якщо немає обмежень щодо обмiну чи використання цього активу для погашення зобов’язання принаймнi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Усi iншi активи класифiкуються як непоточнi.
Зобов’язання є поточним, якщо:
а) Компанiя сподiвається погасити це зобов’язання в ходi свого нормального операцiйного циклу;
б) це зобов’язання утримується в основному з метою продажу;
в) зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
г) Компанiя не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Компанiя класифiкує всi iншi зобов’язання як непоточнi.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання класифiкуються як непоточнi/довгостроковi активи та зобов’язання.
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi.
Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту за офiцiйними обмiнними курсами НБУ на кiнець перiоду, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за перiод як прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти.
Компанiя використовувала такi офiцiйнi курси обмiну валют на кiнець року пiд час пiдготовки цiєї окремої фiнансової звiтностi:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Гривня/1 долар США 28,067223 27,190858
Гривня/1 євро 33,495424 28,422604
Перерахунок за курсами на кiнець перiоду не застосовується до немонетарних статей, якi оцiнюються за первiсною вартiстю. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, в iноземнiй валютi, в тому числi iнструменти капiталу, перераховуються за курсами обмiну на дату визначення справедливої вартостi. Вплив змiн обмiнного курсу на справедливу вартiсть немонетарних статей, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, облiковується у складi прибуткiв або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи (далi – НМА), що було придбано окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за собiвартiстю. Компанiя класифiкує актив як НМА, якщо це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. Пiсля первiсного визнання НМА вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. НМА, що було створено всерединi Компанiї, за виключенням капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у складi прибутку та збитку за перiод, в якому вони виникли.
Витрати на дослiдження та розробку
Видатки на дослiдження вiдносяться на витрати у перiодi їхнього понесення. НМА, що виникає в результатi розробки (чи в результатi етапу розробки внутрiшнього проекту), визнаються якщо Компанiя може довести наступне:
a) технiчну можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був придатний до використання або продажу;
б) свiй намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати його;
в) свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив;
г) як нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди. Серед iншого, суб’єктовi господарювання слiд довести iснування ринку для продукцiї нематерiального активу чи для самого нематерiального активу або (якщо його використовуватимуть внутрiшньо) кориснiсть нематерiального активу;
ґ) наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки та використання чи продажу нематерiального активу;
д) свою здатнiсть достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу протягом його розробки.
Строк корисної експлуатацiї НМА може бути або визначеним, або невизначеним.
НМА з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизуються на протязi цього строку та щорiчно оцiнюються на предмет знецiнення, якщо мають мiсце ознаки знецiнення цього НМА. Амортизацiя починається, коли НМА стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiя припиняється на одну з двох дат, що вiдбулася ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу (або включається до лiквiдацiйної групи) вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. Компанiя рiвномiрно амортизує НМА iз визначеним строком експлуатацiї протягом термiну їх використання.
Строк та метод амортизацiї для НМА з обмеженим строком корисного використання переглядаються як мiнiмум в кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна очiкуваного строку корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в активi, змiнює строк або метод амортизацiї вiдповiдно та враховуються як змiна оцiночних значень. Витрати на амортизацiю НМА з визначеним строком корисного використання визнаються у звiтi про прибутки та збитки у тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї НМА.
НМА з невизначеним строком корисної експлуатацiї не амортизуються, а тестуються на предмет знецiнення щорiчно або окремо, або на рiвнi одиниць, що генерують грошовi потоки. Строк корисної експлуатацiї НМА з невизначеним строком експлуатацiї переглядаються щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив у категорiю активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного використання - з невизначеного на визначений – здiйснюється на перспективнiй основi.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання нематерiального активу, визначається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю активу, та визнаються у звiтi про прибутки та збитки, в момент припинення визнання активу.
Нижче наводиться коротка iнформацiя вiдносно облiкової полiтики, що застосовується до НМА Компанiї:
Комп’ютернi програми Лiцензiї
Строк корисної експлуатацiї Визначений, вiд 2 до 5 рокiв Визначений, вiд 2 до 5 рокiв
Застосований метод амортизацiї Прямолiнiйний, на протязi очiкуваного перiоду отримання майбутнiх економiчних вигiд Прямолiнiйний, на протязi строку дiї лiцензiй
Створено всерединi Компанiї або придбано Придбанi активи Придбанi активи
Основнi засоби
Компанiя класифiкує актив як основний засiб, якщо це матерiальний об’єкт, що його: а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. Собiвартiсть об’єкта основних засобiв визнається активом, якщо i тiльки якщо: а) є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом, надiйдуть до Компанiї; б) собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити.
(I) Визнання i оцiнка
Компанiя вiдображає всi, що належать компанiї основнi засоби за справедливою вартiстю, за винятком iнших основних засобiв, що вiдображаються за вартiстю придбання.
Для визначення справедливої вартостi основних засобiв управлiнський персонал залучає незалежних квалiфiкованих оцiнювачiв. Методи, якi використовувалися для визначення справедливої вартостi, включали порiвняння з нещодавнiми продажами аналогiчного майна та метод вартостi замiщення за вирахуванням зносу.
Переоцiнки основних засобiв проводяться з достатньою регулярнiстю з тим, щоб балансова вартiсть активiв не вiдрiзнялася iстотно вiд вартостi, яка була б визначена на основi справедливої вартостi на звiтну дату.
Якщо одиниця основних засобiв мiстить значнi компоненти, що мають рiзнi строки корисного використання, цi компоненти враховуються як окремi одиницi основних засобiв.
Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв та визнаються у прибутку або збитку у статтi "Iншi доходи".
(Ii) Подальшi витрати
Подальшi витрати капiталiзуються тiльки тодi, коли вони збiльшують економiчнi вигоди, якi може принести ця одиниця основних засобiв в майбутньому. Всi iншi витрати, включаючи витрати на гудвiл i торговi марки, створенi за рахунок власних ресурсiв, визнаються у прибутку або збитку як витрати за перiод, в якому вони були понесенi.
(Iii) Переоцiнка
Збiльшення вартостi активiв у результатi переоцiнки визнається безпосередньо в iншому сукупному прибутку, крiм випадкiв, коли воно сторнує зменшення вартостi в результатi попередньої переоцiнки, визнане у прибутку або збитку. Зменшення вартостi активiв у результатi переоцiнки визнається у прибутку або збитку, крiм випадкiв, коли воно сторнує збiльшення вартостi в результатi попередньої переоцiнки, безпосередньо в iншому сукупному прибутку.
(Iv) Знос
Знос нараховується на вартiсть придбання активу за вирахуванням залишкової вартостi. Значнi компоненти окремих активiв оцiнюються, i якщо який компонент має термiн корисного використання, що вiдрiзняється вiд iнших компонентiв активу, такий компонент амортизується окремо.
Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожної частини одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, властивих для даного активу. Знос орендованих активiв нараховується протягом коротшого з двох перiодiв: строку оренди або строку корисного використання орендованих активiв, якщо тiльки не iснує обґрунтованої впевненостi в тому, що Компанiя отримає право власностi на цi активи до кiнця термiну оренди. Знос на землю не нараховується.
Оцiненi строки корисного використання для поточного та порiвняльних перiодiв представленi в таблицi:
Будiвлi 20-50 рокiв
Машини та обладнання 10-20 рокiв
Транспортнi засоби та сiльськогосподарська технiка 5-10 рокiв
Меблi та офiсне обладнання 3-5 рокiв
Iнше 3-5 рокiв
Знос нараховується з моменту придбання активу або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли створення активу завершено i вiн готовий до використання.
Методи нарахування зносу, строки корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються у кожному звiтному перiодi i коригуються там, де це доречно.
Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання, та амортизується на протязi строку оренди, використовуючи принцип прiоритету змiсту над формою (якщо договiр оренди укладено на один рiк, iснує можливiсть та вiрогiднi намiри автоматичної пролонгацiї, для розрахунку амортизацiї приймається строк корисної експлуатацiї). При розiрваннi довгострокового договору оренди балансова вартiсть покращень (за вирахуванням накопиченої на той момент амортизацiї) має бути списана на витрати поточного перiоду.
Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються за необхiдностi. Витрати на ремонт та вiдновлення вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у перiодi, в якому такi витрати були понесенi, та включаються до статтi «Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати», крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється у складi iнших операцiйних прибуткiв та збиткiв.
Незавершене будiвництво
Незавершене будiвництво вiдображається за вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.
Запаси
Компанiя визнає запаси як активи, якi:
а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або
в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох:
- собiвартостi, яка повинна включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан; та
- чистої вартостi реалiзацiї (це попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для здiйснення продажу).
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Компанiї податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Компанiя перiодично переглядає запаси на предмет погiршення їх якостi або старiння, з метою вiдображення їх в облiку вiдповiдно до вищезазначених пунктiв.
Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть повинна визнаватися витратами того перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв повиннi визнаватися витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасiв, що виникає в результатi збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, повинна визнаватися як зменшення суми запасiв, визнаної як витрати в перiодi, в якому вiдбулося сторнування.
Фiнансовi iнструменти
Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи зобов'язання.
Класифiкацiя фiнансових активiв
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї:
- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
- iнвестицiї, що утримуються до погашення;
- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу; та
- позики та дебiторська заборгованiсть.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як призначений для торгiвлi або є таким пiсля первiсного визнання.
Фiнансовi активи класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони:
- придбанi або прийнятi з метою їх продажу у найближчому майбутньому;
- при первiсному визнаннi є частиною портфелю iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, управлiння якими здiйснюється спiльно, та недавнi операцiї з якими засвiдчують тенденцiю до отримання короткострокового прибутку; або
- є похiдними iнструментами (за винятком похiдних iнструментiв, що представляють собою договори фiнансової гарантiї або класифiкованi та ефективнi iнструменти хеджування).
Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення.
До портфелю «фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток» Компанiя вiдносить:
а) борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що використовуються Компанiєю для отримання прибуткiв у результатi короткотермiнових коливань цiни або дилерської маржi та продажу в найближчий час;
б) будь-якi iншi цiннi папери, що визначаються Компанiєю на етапi первiсного визнання як такi, щодо яких Компанiя має намiр i змогу облiку за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки (крiм акцiй, якi не мають котирувальної цiни на активному ринку i справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити).
Активи, що придбанi в торговий портфель, облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки. Компанiя вiдображає такi прибутки та збитки у складi iнших операцiйних прибуткiв/збиткiв.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.
Компанiя не класифiкує будь-якi фiнансовi активи, як утримуванi до погашення, якщо Компанiя на протязi поточного фiнансового року або на протязi двох попереднiх фiнансових рокiв продавала або рекласифiкувала до настання строку погашення iнвестицiї, утримуванi до погашення, на бiльш нiж незначну суму (бiльш нiж незначну в порiвняннi з загальною сумою iнвестицiй, утримуваних до погашення), за винятком продажу або рекласифiкацiї, якi:
- мають мiсце незадовго до дати погашення фiнансового активу (наприклад, менш нiж за три мiсяцi до настання строку погашення), i тому можливе змiну ринкової процентної ставки не зробило б iстотного впливу на справедливу вартiсть фiнансового активу;
- мають мiсце пiсля отримання пiдприємством первiсної основної суми фiнансового активу практично в повному обсязi завдяки регулярним або авансовими платежами; або
- пов'язанi з окремою подiєю, яка знаходиться поза контролем органiзацiї, не є повторюваним, i пiдприємство не має розумних пiдстав, щоб передбачати настання такої подiї.
Iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку.
До цього портфелю Компанiя вiдносить:
а) борговi цiннi папери з фiксованою датою погашення, якi Компанiя не має намiру i/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявностi певних обмежень щодо облiку цiнних паперiв у портфелi до погашення;
б) цiннi папери, якi Компанiя готова продати у зв'язку iз змiною ринкових вiдсоткових ставок, його потребами, пов'язаними з лiквiднiстю, а також наявнiстю альтернативних iнвестицiй;
в) акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, за якими неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть;
г) фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, що придбанi та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв;
д) частки у статутному або акцiонерному капiталi Компанiй, що не є асоцiйованими або дочiрнiми;
е) iншi цiннi папери, придбанi з метою утримання їх у портфелi на продаж.
При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
Компанiя у своєму облiку та звiтностi розрiзнює наступнi види дебiторської заборгованостi:
- Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги;
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами;
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом;
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв;
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв;
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть;
- Довгострокова дебiторська заборгованiсть.
Компанiя оцiнює вплив ефекту вартостi грошових коштiв у часi на статтi короткострокової дебiторської заборгованостi, як несуттєвий, тому враховує її за номiнальною вартiстю.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть облiковується згiдно iз вищевикладеними принципами за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
У разi, якщо iснують об'єктивнi свiдчення знецiнення дебiторської заборгованостi (прострочення платежiв, фiнансовi труднощi боржника, його можливе банкротство та iнше) Компанiєю створюється резерв пiд знецiнення, на основi принципiв, викладених у роздiлi «Знецiнення фiнансових активiв».
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
До складу дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть за вже реалiзованi фiнансовi iнвестицiї та наданi роботи або послуги (виручку за якими вже вiдображено), не оплаченi покупцями.
Дебiторська заборгованiсть iз вiтчизняними покупцями облiковується окремо вiд дебiторської заборгованостi iз iноземними покупцями.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами
До складу дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть, що утворилася в результатi того, що постачальникам були виплаченi грошовi кошти, а продукцiя, товари, роботи або послуги ще не були отриманi Компанiєю.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
До складу дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть фiнансових i податкових органiв, а також переплату за податками, зборами та iншими платежами до бюджету. Компанiя веде облiк у розрiзi окремих податкiв, платежiв та зборiв.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв
До складу дебiторської заборгованостi за розрахунками з нарахованих доходiв Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть по сумi нарахованих дивiдендiв, вiдсоткiв, роялтi, що пiдлягають надходженню.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв в нацiональнiй валютi облiковується окремо вiд дебiторської заборгованостi за розрахунками з нарахованих доходiв в iноземнiй валютi.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв
До складу дебiторської заборгованостi за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть, що виникає у результатi операцiй iз пов’язаними сторонами, такими як учасники або засновники Компанiї.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi Компанiя вiдносить iншу поточну дебiторську заборгованiсть.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
До складу довгострокової дебiторської заборгованостi Компанiя вiдносить всю дебiторську заборгованiсть, строк погашення якої бiльше нiж через 12 мiсяцiв. Подальший облiк такої заборгованостi вiдбувається за принципами, наведеними вище.
Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї
До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї належать акцiї, корпоративнi права та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком емiтентiв, якi вiдповiдають визначенням асоцiйованої або дочiрньої компанiї, за винятком таких цiнних паперiв, що придбанi та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв з дати придбання.
Асоцiйоване пiдприємство – це суб’єкт господарювання, на який iнвестор має суттєвий вплив.
Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної полiтики об’єкта iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль таких полiтик. Керiвництвом компанiї визначено, що суттєвий вплив на пiдприємство можливий при володiннi бiльш, нiж 20% капiталу товариства.
Дочiрнє пiдприємство – товариство, в тому числi неакцiонерне товариство, яке контролюється iншим суб’єктом господарювання – материнським товариством.
Контроль – право визначати фiнансову та операцiйну полiтику пiдприємства з метою отримання вигод вiд його дiяльностi. Керiвництвом компанiї визначено, що контроль над пiдприємством можливий при володiннi бiльш, нiж 50% капiталу товариства.
В своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, Компанiя облiковує iнвестицiї у дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi пiдприємства наступними методами:
a) За собiвартiстю.
б) Вiдповiдно до принципiв МСБО (IAS) 39, викладених у роздiлi «Фiнансовi iнструменти», з вiднесенням такої iнвестицiї до певного портфеля.
Компанiя визнає дивiденд вiд дочiрнього пiдприємства, спiльно контрольованого пiдприємства та асоцiйованого пiдприємства у складi прибутку або збитку в окремому звiтi про прибутки i збитки, коли встановлено його право на отримання дивiденду.
Справедлива вартiсть
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на якому операцiї щодо активiв i зобов’язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх кiлькостi, що утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, якi утримуються Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування.
Портфель похiдних фiнансових iнструментiв або iнших фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, якi не торгуються на активному ринку, оцiнюється за справедливою вартiстю групи фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на основi цiни, яка буде отримана вiд продажу чистої довгої позицiї (активу) за певною групою ризику або вiд продажу чистої короткої позицiї (зобов’язання) за певною групою ризику при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Це стосується активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю на перiодичнiй основi, якщо Компанiя:
(а) управляє групою фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань на основi чистої позицiї за певним ринковим ризиком або кредитним ризиком певного контрагента, вiдповiдно до внутрiшньої стратегiї iнвестування та управлiння ризиками;
(б) надає iнформацiю за групами активiв та зобов’язань ключовому управлiнському персоналу; та
(в) ринковi ризики, включаючи тривалiсть схильностi до конкретного ринкового ризику (або ризикiв), що виникає у зв'язку з фiнансовими активами i фiнансовими зобов'язаннями, по сутi є рiвнозначними.
Методи оцiнки, зокрема, моделi дисконтованих грошових потокiв або моделi, що ґрунтуються на нещодавнiх операцiях на ринку на загальних умовах або на фiнансових даних об’єктiв iнвестицiй, застосовуються для оцiнки справедливої вартостi для певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня зовнiшня ринкова iнформацiя щодо цiноутворення.
Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином:
(i) Рiвень 1 – це оцiнки за цiнами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для iдентичних активiв та зобов’язань;
(ii) Рiвень 2 – це методики оцiнки з усiма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або опосередковано (тобто, визначенi на основi цiн), та
(iii) Рiвень 3 – це оцiнки, якi не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцiнка вимагає значного застосування параметрiв, за якими вiдсутнi спостереження).
Перехiд з рiвня на рiвень iєрархiї справедливої вартостi вважається таким, що мав мiсце станом на кiнець звiтного перiоду.
Витрати на проведення операцiї
Витрати на проведення операцiї – це додатковi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати – це витрати, що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть
Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основної суми боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей у звiтi про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Ознаками знецiнення можуть бути:
- погiршення ситуацiї на ринку,
- збiльшення факторiв галузевого ризику,
- погiршення фiнансового стану емiтента,
- порушення порядку платежiв,
- висока ймовiрнiсть банкрутства емiтента
- визнання зниження кредитного рейтингу рейтинговим агентством.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу знижується або безпосередньо, або з використанням рахунку резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод.
Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, i при цьому мається об'єктивне свiдчення знецiнення активу, то накопичений збиток, визнаний у складi iншого сукупного доходу, повинен бути виключений зi складу капiталу i визнаний у прибутку чи збитку як коригування при рекласифiкацiї, навiть якщо визнання фiнансового активу не було припинено.
Сума накопиченого збитку, виключена з капiталу i визнана у прибутку чи збитку, являє собою рiзницю мiж витратами на придбання активу (за вирахуванням отриманих виплат основної суми та амортизацiї) та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд знецiнення цього фiнансового активу, ранiше визнаного в прибутку чи збитку.
Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у складi прибутку або збитку для iнвестицiї iнструмент власного капiталу, класифiкований як наявний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку чи збитку.
Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту класифiкованого як наявний для продажу, збiльшується, i це збiльшення можна об'єктивно вiднести до подiї, що трапилася пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку чи збитку, то збиток вiд знецiнення слiд сторнувати, причому сума сторнування визнається у прибутку чи збитку.
Фiнансовi активи, що облiковуються за собiвартiстю
Якщо є об’єктивне свiдчення наявностi збитку вiд зменшення корисностi iнструмента власного капiталу (який не має котирування i не облiковується за справедливою вартiстю, оскiльки його справедливу вартiсть не можна достовiрно оцiнити), то сума збитку вiд зменшення корисностi оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою нормою прибутку для подiбного фiнансового активу. Такi збитки вiд зменшення корисностi не слiд сторнувати.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, залишки на поточних та iнших рахунках у банках а також грошовi кошти в дорозi (транзит грошових коштiв для купiвлi або продажу iноземної валюти).
До iнших рахункiв Компанiї вiдносяться:
- Рахунки по короткостроковим депозитам зi строком погашення 12 мiсяцiв або менше, що пiдвладнi незначному ризику змiни вартостi у нацiональнiй та iноземнiй валютах.
- Розподiльчi рахунки, на яких облiковується валютна виручка, що надiйшла вiд контрагента, але ще не була зарахована банком на поточний рахунок Компанiї. Обов'язковий продаж валютної виручки, що регламентований Нацiональним Банком України, здiйснюється з розрахункового рахунку.
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на дату балансу перераховуються за вiдповiдним курсом, як визначено у роздiлi «Операцiї в iноземних валютах».
Рекласифiкацiя
Компанiя:
не повинна рекласифiкувати похiдний iнструмент з категорiї iнструментiв, «Оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку », протягом перiоду володiння ним або поки цей iнструмент знаходиться в обiгу;
не повинна рекласифiкувати будь-який фiнансовий iнструмент з категорiї «Оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку», якщо пiсля первiсного визнання такий фiнансовий iнструмент був визначений пiдприємством як «оцiнюваний за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку »; i
може, якщо фiнансовий актив бiльше не утримується з метою продажу або викупу в короткостроковiй перспективi (незважаючи на те що такий фiнансовий актив мiг би бути придбаний або прийнятий, головним чином, з метою продажу або викупу в короткостроковiй перспективi), рекласифiкувати такий фiнансовий актив з категорiї «оцiнюваних за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку », за умови виконання умов, викладених у МСБО (IAS) 39.
Пiдприємство не повинно рекласифiкувати будь-який фiнансовий iнструмент в категорiю «Оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку» пiсля первiсного визнання.
Класифiкацiя фiнансових зобов’язань
Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює всi фiнансовi зобов'язання за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за винятками, описаними у МСБО (IAS) 39.
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть – це фiнансове зобов’язання, що визначається як заборгованiсть Компанiї перед iншими особами, яку Компанiя зобов'язана погасити.
Первiсне визнання та подальша оцiнка кредиторської заборгованостi вiдбувається вiдповiдно до МСБО (IAS) 39 та вищевикладених принципiв.
Компанiя оцiнює вплив ефекту вартостi грошових коштiв у часi на статтi короткострокової кредиторської заборгованостi, як несуттєвий, тому враховує її за номiнальною вартiстю.
Довгострокова кредиторська заборгованiсть облiковується згiдно iз вищевикладеними принципами за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
До складу кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Компанiя вiдносить кредиторську заборгованiсть за вже придбанi фiнансовi iнвестицiї чи iншi активи та отриманi роботи або послуги (витрати за якими вже вiдображено), ще не оплаченi Компанiєю.
Кредиторська заборгованiсть iз вiтчизняними покупцями облiковується окремо вiд кредиторської заборгованостi iз iноземними покупцями.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом Компанiя вiдносить кредиторську заборгованiсть Компанiї за всiма видами платежiв до бюджету, включаючи податки з працiвникiв Компанiї. Компанiя веде облiк у розрiзi окремих податкiв, платежiв та зборiв.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування Компанiя вiдносить кредиторську заборгованiсть за вiдрахуваннями на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхування майна пiдприємства та iндивiдуальне страхування його працiвникiв.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi Компанiя вiдносить кредиторську заборгованiсть з оплати працi, включаючи депоновану заробiтну плату.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками за одержаними авансами
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками за одержаними авансами Компанiя вiдносить кредиторську заборгованiсть, що утворилася в результатi того, що Компанiєю були отриманi грошовi кошти вiд покупцiв, а продукцiя, товари, роботи або послуги ще не були вiдвантаженi, виконанi або наданi.
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв Компанiя вiдносить кредиторську заборгованiсть, що виникає у результатi операцiй iз пов’язаними сторонами, такими як учасники або засновники Компанiї.
Iншi поточнi зобов’язання
До складу iнших поточних зобов’язань Компанiя вiдносить всю iншу кредиторську, яка не була вiднесена до iнших категорiй.
Iншi довгостроковi зобов'язання
До складу довгострокової кредиторської заборгованостi Компанiя вiдносить всю кредиторську заборгованiсть, строк погашення якої бiльше нiж через 12 мiсяцiв. Подальший облiк такої заборгованостi вiдбувається за принципами, наведеними вище.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Припинення визнання фiнансових активiв
Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
(а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або
(б) Компанiя передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому
(i) Компанiя передала в основному всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або
(ii) Компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод
Згортання фiнансового активу та фiнансового зобов’язання
Фiнансовий актив та фiнансове зобов’язання слiд згортати i подавати в звiтi про фiнансовий стан чисту суму тiльки якщо Компанiя:
- На теперiшнiй час має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум;
- Має намiр або погасити зобов’язання на нетто-основi, або продати актив й одночасно погасити зобов’язання.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Потенцiйнi (умовнi) зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною або суму такого зобов’язання неможливо достовiрно оцiнити.
Поточнi забезпечення
Компанiя у своєму облiку вiдображує резерв по витратам на вiдпустки. Компанiя розраховує резерв по вiдпустках на дату балансу, враховуючи належну працiвникам кiлькiсть днiв вiдпустки станом на звiтну дату та їх середню заробiтну плату. Резерв вiдпусток вiдображається у фiнансовiй звiтностi Компанiї, як поточнi забезпечення.
Оренда
Операцiйна оренда - Компанiя як орендар
Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберiгає за собою всi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на об’єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за договорами операцiйної оренди рiвномiрно списується на витрати протягом строку оренди i включаються до складу iнших операцiйних витрат.
Операцiйна оренда - Компанiя як орендодавець
Компанiя вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активи, що є предметом операцiйної оренди, в залежностi вiд виду активу. Орендний дохiд за договорами операцiйної оренди рiвномiрно вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки протягом строку оренди у складi iнших операцiйних доходiв. Сукупна вартiсть пiльг, що надаються орендарям, рiвномiрно вiдображається як зменшення орендного доходу протягом строку оренди. Первiснi прямi витрати, понесенi орендодавцем при пiдготовцi та укладаннi договору операцiйної оренди, додаються до балансової вартостi активу, що є предметом оренди, i визнаються як витрати протягом строку оренди з використанням тих же принципiв, якi застосовуються до доходу вiд оренди.
Визнання та оцiнка доходiв
Дохiд – це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi Компанiї, коли чистi активи збiльшуються в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв.
Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань (наприклад, чисте збiльшення активу в результатi продажу активiв чи зменшення зобов’язань у результатi вiдмови вiд боргу, який пiдлягає сплатi).
Визнання доходiв при продажу активiв
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, основних засобiв або iнших активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
б) за Компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю; та
ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю. У деяких випадках цiєї ймовiрностi може не бути до отримання компенсацiї або до усунення невизначеностi. Проте, коли невизначенiсть виникає стосовно оплати суми, яка вже включена до доходу, але є сумою безнадiйної заборгованостi або сумою, щодо якої ймовiрнiсть вiдшкодування перестала iснувати, така сума визнається як витрати, а не як коригування первiсно визнаної суми доходу.
Доходи та витрати, пов’язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, визнаються одночасно. Витрати, як правило, можуть бути достовiрно оцiненi в разi забезпечення iнших умов визнання доходу. Проте дохiд не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовiрно оцiнити; за таких обставин будь-яка вже отримана за продаж товарiв компенсацiя визнається як зобов’язання.
Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю. Але в разi виникнення невизначеностi щодо можливостi отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаного доходу.
Дохiд має оцiнюватися за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.
Дохiд включає тiльки валовi надходження економiчних вигiд, якi отриманi чи пiдлягають отриманню Компанiєю на його власний рахунок. Суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн (такi, як податок з продажу, податки на товари та послуги i податок на додану вартiсть), не є економiчними вигодами, що надходять до Компанiї, i не ведуть до збiльшення власного капiталу. Отже, вони виключаються з доходу.
Визнання доходiв при наданнi робiт/послуг
Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений достовiрно, дохiд, пов’язаний з операцiєю, визнається шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;
б) є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю;
в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та
г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення.
У агентських вiдносинах Компанiї валове надходження економiчних вигiд включає суми, якi отриманi вiд iменi принципала, але не спричиняють збiльшення власного капiталу пiдприємства. Суми, отриманi вiд iменi принципала, не визнаються доходом. Натомiсть доходом визнається сума комiсiйних.
У своїй господарськiй дiяльностi Компанiя виступає як у якостi принципала, так i у якостi агента. Для того щоб визначити чи дiє Компанiя в якостi принципала або агента проводиться оцiнка i вивчення всiх вiдповiдних фактiв i обставин. Компанiя дiє в якостi принципала, якщо вона впливає на iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з продажем товарiв або наданням послуг. Нижче представленi характеристики, якi вказують на те, що Компанiя дiє в якостi принципала:
(a) Компанiя несе основну вiдповiдальнiсть за надання товарiв або послуг клiєнтовi або за виконання замовлення, наприклад, будучи вiдповiдальним за придатнiсть активiв або послуг, замовлених або куплених клiєнтом;
(b) Компанiя має ризик знецiнення активiв, до або пiсля замовлення клiєнта, пiд час транспортування або повернення;
(c) Компанiя може вiльно встановлювати цiни, або безпосередньо, або побiчно, наприклад, шляхом надання додаткових товарiв або послуг; i
(d) Компанiя несе кредитний ризик клiєнта в сумi, що пiдлягає оплатi клiєнтом.
Компанiя дiє в якостi агента, коли вона не робить впливу на iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з продажем товарiв або наданням послуг. Єдиною характеристикою визначальною те, що Компанiя дiє в якостi агента, є те, що суми, заробленi Компанiєю, зумовленi,або фiксованою сумою винагороди по кожнiй операцiї, або встановленим вiдсотком вiд суми, виставленим замовнику.
Дохiд, який виникає в результатi використання третiми сторонами активiв Компанiї, що приносять вiдсотки, роялтi та дивiденди, має визнаватися якщо:
а) є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надходитимуть до суб’єкта господарювання; та
б) можна достовiрно оцiнити суму доходу.
Дохiд має визнаватися на такiй основi:
а) вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка;
б) роялтi мають визнаватися на основi принципу нарахування згiдно iз сутнiстю вiдповiдної угоди; та
в) дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати.
Визнання та оцiнка витрат
Витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв.
Правила оцiнки витрат МСФЗ не встановленi i в цьому немає необхiдностi, оскiльки їх величина є похiдною вiд вартостi активiв i зобов’язань, правила оцiнки яких встановленi МСФЗ.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування
Витрати на заробiтну плату та нарахування на неї, лiкарнянi та премiї, нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавалися працiвниками Компанiї.
Компанiя зобов'язана компенсувати працiвникам всi витрати, понесенi у разi отримання виробничої травми. Данi суми вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони понесенi.
Крiм того, Компанiя здiйснює вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України на суму, яка розраховується на основi заробiтної плати кожного працiвника. Цi суми вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Компанiя також зобов'язана здiйснювати внески до деяких пенсiйних програм з фiксованими виплатами. Суми цих внескiв та вiдповiдних зобов'язань не є суттєвими для даної фiнансової звiтностi.
Подання на нетто-основi прибуткiв та збиткiв
Компанiя подає на нетто-основi прибутки та збитки, якi виникають вiд групи подiбних операцiй, а саме
- прибутки та збитки вiд курсових рiзниць,
- прибутки та збитки вiд переоцiнки та реалiзацiї фiнансових iнструментiв таких як: фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, iнвестицiї, що утримуються до погашення; фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.
Податок на додану вартiсть
Витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, за виключенням випадкiв, коли:
• податок на додану вартiсть, що виник у результатi купiвлi активiв або послуг, що не вiдшкодовуєтьс податковим органом; в цьому випадку податок на додану вартiсть визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;
• дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на додану вартiсть.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену у звiтi про фiнансовий стан.
Поточний податок на прибуток
Поточний податок – сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод.
Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) – прибуток (збиток) за перiод, визначений вiдповiдно до правил, установлених податковими органами, згiдно з якими податки на прибуток пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню).
Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв) iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до кiнця звiтного перiоду.
Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в Українi чи в iншiй країнi, де Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток також включають в себе коригування стосовно податкiв, сплата або вiдшкодування яких очiкується вiдносно минулих перiодiв.
Поточнi податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок вiдноситься до статей, що визнаються в тому самому або iншому перiодi поза прибутком або збитком. Отже, поточнi податки, якi вiдносяться до статей, що визнаються в тому самому або в iншому перiодi:
а) в iншому сукупному прибутку, визнаються в iншому сукупному прибутку;
б) безпосередньо у власному капiталi, визнаються безпосередньо у власному капiталi.
Керiвництво Компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретовано.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання з податку на прибуток взаємно залiковуються та вiдображаються згорнуто у окремому звiтi про фiнансовий стан, коли:
- Компанiя має юридично закрiплене право погасити поточнi податковi активи з податку на прибуток за рахунок поточних податкових зобов’язань; та
вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання з податку на прибуток вiдносяться до податку на прибуток, який стягується одним i тим самим податковим органом з одного i того самого податкового суб’єкта.
Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi.
Якщо подiї, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду, є суттєвими, нерозкриття iнформацiї може впливати на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансової звiтностi. Вiдповiдно, Компанiя розкриває таку iнформацiю про кожну суттєву категорiю подiй, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду:
(а) характер подiй; та
(б) попередня оцiнка їх фiнансового впливу або констатацiя, що така оцiнка неможлива.

Продовження тексту приміток

3. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК
У цiй окремiй фiнансовiй звiтностi були внесенi деякi змiни до порiвняльних даних з метою вiдповiдностi поданню поточного року.
При складаннi окремiй фiнансової звiтностi за 2017 рiк порiвняльнi данi (Данi за аналогiчний перiод попереднього року) зазнали змiн. Цi змiни обумовленi виправленнями в окремiй фiнансовiй звiтностi Компанiї:
Змiна даних за аналогiчний перiод попереднього року Балансу (Звiту про фiнансовий стан) за 2017р.
№ № рядка Було Стало Змiни Примiтки
1 1010 74262 73618 -644 Донарахування амортизацiї за минулий рiк
2 1011 686454 686602 148
3 1012 612192 612984 -792
4 1101 40760 36747 -4013 Зменшення залишку ТМЦ вiд списання у минулому роцi
5 1125 70218 70195 -23 Корегування у минулому роцi дебiторської заборгованостi за товари, послуги
6 1170 4955 4111 -844 Списання у минулому роцi витрат
7 1420 -3898850 -3895701 -3149 Фiнансовий результат вищезазначенних коригувань
8 1615 2124392 2125696 1304 Списання у минулому роцi кредиторської заборгованостi
9 1690 2028225 2018248 -9977 Списання у минулому роцi кредиторської заборгованостi
Змiна даних за аналогiчний перiод попереднього року Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2017 р.
№ № рядка Було Стало Змiни Примiтки
1 2050 471502 477664 6162 Витрати, понесенi у минулому роцi
2 2130 29570 30361 24 Адмiнiстративнi витрати, понесенi у минулому роцi
3 2150 112852 112875 23 Витрати на збут, понесенi у минулому роцi
4 2180 349167 339190 -9977 Зменшення iнших операцiйних витрат, понесених у минулому роцi
5 2270 1370 1222 -148 Зменшення iнших витрат, понесених у минулому роцi
6 2355 -478205 -475056 -3149 Фiнансовий результат вищезазначених коригувань

4. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Рух нематерiальних активiв за рiк, що скiнчився 31 грудня 2017 року, був наступним:
Програми Всього
Первiсна вартiсть
на 01.01.2017 р. 4772 4772
За 2017р.
Надiйшло - -
Вибуло 92 92
на 31.12.2017 р. 4680 4680
Знос
на 01.01.2017 р. -2289 -2289
За 2017р.
Нараховано -465 -465
Вибуло 92 92
на 31.12.2017 р. -2662 -2662
Балансова вартiсть:
на 01.01.2017 р. 2483 2483
на 31.12.2017 р. 2018 2018
До нематерiальних активiв включаються комп’ютернi програми, якi використовуються Компанiєю при здiйсненнi своєї господарської дiяльностi.
Компанiя не проводила переоцiнку вартостi наявних в неї нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї щодо активного ринку на подiбнi активи.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв, залишкова вартiсть яких дорiвнює нулю, та якi продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2017 року, становить 101 тис. грн.
На звiтну дату нематерiальнi активи не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю.
5. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ
Станом на 31.12.17 Компанiя має на балансi незавершенi капiтальнi iнвестицiї:
Капiтальне будiвництво Основнi засоби та НМА, якi ще не введено в експлуатацiю Всього
Балансова вартiсть:
на 01.01.2017 р. 20824 1774 22598
За 2017р.
Надiйшло 235 235
Вибуло -878 -878
на 31.12.2017 р. 20824 1131 21955

6. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Рух основних засобiв за рiк, що скiнчився 31 грудня 2017 року, був наступним:
Земля Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть
на 01.01.2017 р. - 350812 10906 105468 31433 137899 50084 686602
за 2017 р.
Надiйшло - - 86 - 31 - 35 152
Вибуло - -24 -3164 - -11802 -1829 -49307 -66126
на 31.12.2017 р. - 350788 7828 105468 19662 136070 664 620480
Знос
на 01.01.2017 р. - -307386 -10295 -84736 -29531 -136990 -44046 -612984
за 2017 р.
Нараховано - -3285 -251 -3539 -346 -84 -3870 -11375
Вибуло - 24 2828 - 11161 1426 47295 62734
на 31.12.2017 р. - -310647 -7718 -88275 -18716 -135648 -621 -561625
Балансова вартiсть:
на 01.01.2017 р. - 43426 611 20732 1902 909 6038 73618
на 31.12.2017 р. - 40141 110 17193 946 422 43 58855
Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
Первiсна вартiсть основних засобiв, залишкова вартiсть яких дорiвнює нулю, та якi продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2017 року, становить 424 123 тис. грн.. На звiтну дату основнi засоби обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю, згiдно ухвали господарського суду Днiпропетровської областi вiд 13.11.2017 року. Арбiтражним керуючим у справi про банкрутство ПАТ «АК« Днiпроавiа »призначена Кундас В.А., введена процедура розпорядження майном та мораторiй на задоволення вимог кредиторiв.

7. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
Рух iнвестицiйної нерухомостi за рiк, що скiнчився 31 грудня 2017 року, був наступним:
Будiвлi та споруди Всього
Первiсна вартiсть
на 01.01.2017 р. 126774 126774
за 2017 р.
Надiйшло - -
Вибуло 36679 36679
на 31.12.2017 р. 90095 90095
Знос
на 01.01.2017 р. -100226 -100226
за 2017 р.
Нараховано -2476 -2476
Вибуло 26041 26041
на 31.12.2017 р. -76661 -76661
Балансова вартiсть:
на 01.01.2017 р. 26548 26548
на 31.12.2017 р. 13434 13434
Компанiя не проводила переоцiнку iнвестицiйної нерухомостi на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних активiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
На звiтну дату iнвестицiйна нерухомiсть обмежена у розпорядженнi та використаннi Компанiєю, згiдно ухвали господарського суду Днiпропетровської областi вiд 13.11.2017 року. Арбiтражним керуючим у справi про банкрутство ПАТ «АК« Днiпроавiа »призначена Кундас В.А., введена процедура розпорядження майном та мораторiй на задоволення вимог кредиторiв.
8. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
До складу довгострокових фiнансових iнвестицiй Компанiї включено iнвестицiї у дочiрню Компанiю.
2017 рiк 2016 рiк
Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01) 180300 180300
Збiльшення iнвестицiй у дочiрню компанiю - -
Зменшення iнвестицiй у дочiрню компанiю - -
Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12) 180300 180300

Iнформацiя про дочiрню Компанiю:
Назва Вид дiяльностi Вiдсоток володiння, %
31.12.2017 31.12.2016
ООО МА Днiпропетровськ Аєропортова дiяльность 100 100
Iнвестицiї у дочiрню компанiю оцiнюються Компанiєю за собiвартiстю, iз урахуванням збитку вiд знецiнення.
Компанiя не збiльшувала розмiр своїх фiнансових iнвестицiй в iснуючу дочiрню компанiю, а також не продавала її у звiтному перiодi.
9. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31.12.2017 Компанiя не має довгострокової дебiторської заборгованiстi .
10. ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2017 року компанiя має вiдстроченi податковi активи у розмiрi 1466 тис.грн.
Станом на 01 сiчня 2017 року компанiя мала вiдстроченi податковi активи у розмiрi 547 тис.грн.
11. ВИРОБНИЧI ЗАПАСИ
Станом на 31 грудня виробничi запаси включають:
2017 2016
Сировина та матерiали 486 1336
Покупнi напiвфабрикати та комплектуючi - -
Паливо 1015 1268
Тара и тарнi матерiали - -
Запаснi частини 2614 33455
Iншi матерiали 435 571
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 93 117
Разом 4643 36747
12. ТОРГОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгова дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть покупцiв за наданi послуги, якi на звiтну дату не були оплаченi. Керiвництво визначає резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi на основi iдентифiкацiї конкретного покупця, тенденцiй платежiв, подальших надходжень та розрахункiв й аналiзу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.
Станом на звiтну дату, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає:
31.12.2017 31.12.2016
Дебiторська заборгованiсть iз вiтчизняними покупцями 217157 227129
Дебiторська заборгованiсть iз iноземними покупцями 13937 40027
Резерв сумнiвних боргiв -196491 -196961
Разом 34603 70195
Станом на звiтну дату, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення торгової дебiторської заборгованостi (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв):
Дата Всього Прострочена, але не знецiнена Прострочена та знецiнена
До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Бiльш 12 мiсяцiв
31.12.2017 231092 17631 16970 - 196491
31.12.2016 267156 51549 18646 - 196961
Керiвництво Компанiї вважає, що торгова дебiторська заборгованiсть Компанiї буде погашена шляхом отримання грошових коштiв та балансова вартiсть торгової дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
13. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ
Станом на звiтну дату дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає:
31.12.2017 31.12.2016
Аванси наданi за торговою дiяльнiстю
Аванси наданi за господарчою дiяльнiстю 68037 91563
Аванси наданi нерезидентам 2396 5835
Резерв сумнiвних боргiв -197 -944
Разом 70236 96454
Станом на звiтну дату, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення дебiторської заборгованостi за виданими авансами (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв):
Дата Всього Прострочена, але не знецiнена Прострочена та знецiнена
До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Бiльш 12 мiсяцiв
31.12.2017 70432 197
31.12.2016 97398 23406 41615 32377 944
Керiвництво Компанiї вважає, що дебiторська заборгованiсть за виданими авансами Компанiї буде погашена шляхом отримання грошових коштiв та балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за виданими авансами приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
14. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХНКАМИ IЗ БЮДЖЕТОМ
Дебiторська заборгованiсть бюджету включає аванси з податкiв, якi в наступних звiтних перiодах Компанiя має намiр урахувати при розрахунках по зобов’язаннях перед бюджетом з вiдповiдних податкових платежiв.
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть бюджету включає розрахунки з наступних податкiв та зборiв:
31.12.2017 31.12.2016
Податок на додану вартiсть - 39
Податок на прибуток 15 15
Iншi податки 470 1034
Разом 485 1088
15. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на звiтну дату iнша поточна дебiторська заборгованiсть у Компанiї включає:
31.12.2017 31.12.2016
Розрахунки з iншими дебiторами 2 454
Розрахунки за гарантованими платежами - 44
Аванси по соцiальному страхуванню - 15
Разом 2 513
Керiвництво Компанiї вважає, що iнша поточна дебiторська заборгованiсть Компанiї буде погашена шляхом отримання грошових коштiв та балансова вартiсть iншої поточної дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
16. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Станом на звiтну дату Компанiя має грошi ти їх еквiваленти, що складаються iз:
31.12.2017 31.12.2016
Готiвка в касах 1 10
Рахунки в банках 1659 3321
Грошовi кошти у дорозi 3 -
Разом 1663 3331
Станом на звiтну дату, грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на рахунках банкiв у таких валютах:
31.12.2017 31.12.2016
Українськi гривнi 1658 2646
Долар США 1 4
Євро - 681
Разом 1659 3331
Банкiвськi рахунки Компанiї, по яким маються залишки станом на 31 грудня, включають:
31.12.2017 31.12.2016
Поточнi рахунки гривня 1658 2636
Поточнi рахунки валюта 1 685
Разом 1659 3321
17. ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ
Станом на 31 грудня сума витрат майбутнiх витрат складає:
31.12.2017 31.12.2016
Витрати майбутнiх перiодiв зi страхування 1 2959
Витрати майбутнiх перiодiв по аеронавiгацiйному обслуговуванню 896
Витрати майбутнiх перiодiв по ремонту ПС 248
Перiодичне видання 4 8
Разом 5 4111
18. IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ
Станом на 31 грудня сума iнших оборотних активiв складає:
31.12.2017 31.12.2016

Податковi зобов’язання 37 589
Разом 37 589
19. НЕОБОРОТНI АКТИВИ, УТРИМУВАНI ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ
Станом на 31 грудня сума необоротних активiв, утримуваних для продажу складає:
31.12.2017 31.12.2016

Необоротнi активи, утримуванi для продажу 586 586
Разом 586 586
Компанiя має намiр реалiзувати данi активи у поточному роцi
20. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ
Власний капiтал пiдприємства включає статутний капiтал та нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).
Станом на 31.12.2017 р. розмiр статутного фонду (капiталу) вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого загальними зборами учасникiв згiдно Протоколу № 1/2014 вiд 29 грудня 2014 року та зареєстрованого Реєстрацiйною службою Днiпропетровського мiського управлiння юстицiї Днiпропетровської областi 13.02.2015 року (номер запису 12241050024014822).
Зареєстрований капiтал Компанiї складає 29 595 620 гривень. (Двадцять девять мiльйонiв п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч шiстсот двадцять гривень 00 копiйок).
№ п/п Назва учасника Компанiї Частка учасника Компанiї у статутному капiталi Компанiї
На 31.12.2017р. На 31.12.2016р.
у гривнях у гривнях у вiдсотках у вiдсотках
1. ТОВ Галтера 29 434 709 99,46 29 434 709 99,46
2. Фiзичнi особи ( 211 осiб) 160 911 0,54 160 911 0,54
Усього 29 595 620 100 29 595 620 100
Внески до статутного капiталу сплаченi учасниками Компанiї грошовими коштами в повному обсязi. Протягом звiтного перiоду змiн у розмiрi статутного капiталу не вiдбувалось.
Звертаємо увагу на той факт, що дiяльнiсть Компанiї протягом останнiх рокiв має стабiльно збитковий характер i вартiсть чистих активiв Компанiї має стiйку тенденцiю до зниження. Цi умови вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може породити сумнiви в здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
21. IНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ
Складовi та рух iншого додаткового капiталу Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, представлений наступним чином:
Резерв дооцiнки основних засобiв Змiна вартостi фiнансових iнструментiв для продажу Разом
на 01.01.2017 р. 58433 - 58433
за 2017 р.
Дооцiнка основних засобiв - - -
Сума безкоштовно отриманих активiв - - -
Амортизацiя та вибуття об’єктiв дооцiнки (16269) - (16269)
на 31.12.2017 р. 42164 - 42164
22. ФIНАНСОВА ОРЕНДА
У 2007-2008 роках Компанiєю було придбано основнi засоби за договорами фiнансового лiзингу. Договори лiзингу передбачають рiвномiрнi щорiчнi платежi строком до 2024 року. У своїй фiнансовiй звiтностi Компанiя вiдображає зобов’язання за фiнансовою орендою одразу по декiлькох статтях Балансу (Звiту про фiнансовий стан), а саме:
- у складi статтi «Iншi довгостроковi зобов’язання» Компанiя облiковує довгострокову частину заборгованостi за частиною вартостi предмету фiнансового лiзингу, що пiдлягає погашенню пiзнiше, нiж 2018 рiк (починаючи з 01.01.2019).
- у складi статтi «Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобовязаннями» Компанiя облiковує поточну частину вартостi предмету фiнансового лiзингу, що має бути погашена згiдно умов договору на протязi наступного року (у перiод з 01.01.2018 по 31.12.2018).
- у складi статтi «Iншi поточнi зобов’язання» Компанiя облiковує кредиторську заборгованiсть по вже нарахованих, але ще не оплачених вiдсотках по договорам фiнансової оренди.
Станом на звiтнi дати, кредиторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом включає:
31.12.2017 31.12.2016
Поточна частина кредиторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу, у т.ч.: 41437 35336
Поточна частина кредиторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу, строк оплати по якiй вже наступив 35337 27078
Поточна частина кредиторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу, строк оплати по якiй наступає у перiод з 01.01.2017 по 31.12.2017 року. 6100 8258
Довгострокова частина кредиторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу 83650 85845
Кредиторська заборгованiсть iз нарахованих вiдсоткiв за фiнансовий лiзинг 28598 24947
Разом 153685 146128
Всi договори фiнансової оренди заключено iз нерезидентом Brassbox limited, у доларах США.
23. КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ
Станом на 31 грудня у пiдприємства немає зобов’язаннь з короткострокових кредитiв.
24. ВЕКСЕЛI ВИДАНI
Станом на звiтнi дати Компанiя не має на балансi виданих векселiв.
25. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА РОЗРАХУНКАМИ
Станом на звiтнi дати поточнi зобов'язання за розрахунками включають:
31.12.2017 31.12.2016
Торгова кредиторська заборгованiсть 2611978 2125696
Зобов’язання з одержаних авансiв 191 3689
Зобов’язання перед бюджетом 711 948
в т.ч. податок на прибуток - -
Зобов’язання зi страхування 81 695
Зобов’язання з оплати працi 573 3061
Зобов’язання iз внутрiшнiх розрахункiв - -
Разом 2613534 2134089
26. ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Поточнi забезпечення складаються iз забезпечення виплат персоналу, якi включають зобов’язання з оплати вiдпусток працiвникам, якi Компанiя буде сплачувати у майбутньому при наданнi вiдпусток, або у виглядi компенсацiї у разi звiльнення працiвникiв, по яким залишились невикористанi вiдпустки та зобов’язання за гарантiйним забезпеченням, а також забезпечення виплат за пенсiйними списками №1 та №2 за якими Компанiя буде сплачувати у майбутньому компенсацiю пенсiйному фонду за пiльговими пенсiями.
Також станом на 31.12.2017 Компанiя має резерв за обтяжливим договором.
31.12.2017 31.12.2016
Поточнi забезпечення виплат персоналу (резерв вiдпусток) 779 6280
Поточнi забезпечення виплат персоналу (пенсiї за списками №1,2) 494 581
Резерв на виплати за обтяжливим договором 23230 19711
Разом 24503 26572
27. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня iншi поточнi зобов'язання включають:
31.12.2017 31.12.2016
Розрахунки з пiдзвiтними особами - 268
Податковий кредит (актив) 11304 15044
Розрахунки з нарахованих вiдсоткiв (див. примiтку «Фiнансова оренда») 28598 24947
Розрахунки з iншими дебiторами 1972533 1977989
Разом 2012435 2018248
28. ДОХОДИ МАЙБУТНИХ ПЕРIОДIВ
Станом на 31 грудня сума доходiв майбутнiх перiодiв складає:
31.12.2017 31.12.2016
Доходи майбутнiх перiодiв з перевезення - 12908
Разом - 12908
29. ЧИСТИЙ ДОХОД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
За звiтнi роки чистi доходи вiд основних операцiй Компанiї за категорiями включають:
2017 рiк 2016 рiк
Регулярнi авiаперевезення 280650 305356
Чартернi авiаперевезення - 30378
Iншi 5343 42525
Реалiзацiя товару 79060 114977
Собiвартiсть реалiзованих послуг (331112) (477664)
Разом 33941 15572
Виручка Компанiї за напрямками перевезень складається iз:
Країна 2017 2016
Обсяг доходу, тис. грн. Вiдсоток вiд загального обсягу, % Обсяг доходу, тис. грн. Вiдсоток вiд загального обсягу, %
Регулярнi авiаперевезення 280650 76,9 305356 61,9
Чартернi авiаперевезення - - 30378 6,2
Iншi 5343 1,5 42525 8,6
Реалiзацiя товару 79060 21,6 114977 23,3
Разом 365053 100 493236 100
30. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
За звiтнi роки адмiнiстративнi витрати Компанiї включають:
2017 рiк 2016 рiк
Зарплата адмiнiстративного апарату 17315 13974
Iнформацiйнi послуги 698 320
Витрати на вiдрядження 293 116
Матерiальнi витрати 117 119
Податки та обов‘язковi платежi - -
Iншi загальногосподарськi витрати 7296 7927
Утримання загальногосп. ОЗ, НМА та iн 802 1976
Послуги з оренди, комунальнi 399 208
Послуги з навчання 1235 2777
Послуги поштовi, кур’єрськi - -
Послуги зв’язку, Iнтернет 105 91
Послуги експертизи, ,банкiв, аудиторiв 2471 2576
Юридичнi, нотарiальнi послуги 5 373
Разом 30736 30361
31. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, витрати на збут включають:
2017 рiк 2016 рiк
Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 3845 3848
Витрати на вiдрядження 39 36
Консультацiйнi послуги, реклама, маркетинг 1000 5488
Амортизацiя 173 199
Комiсiйна винагорода 4283 4393
Послуги бронювання 20595 27494
Код-шер 54279 56963
Iншi 12212 14454
Разом 96426 112875
32. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
За звiтнi роки iншi операцiйнi доходи та витрати включають:
2017 рiк 2016 рiк
Iншi операцiйнi доходи: 91987 48086
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 46653 9286
Дохiд вiд операцiйної оренди 28118 25089
Отриманi штрафi, пенi 3344 3501
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 2575 3201
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 11296 7009
Дохiд по вiдсоткам за депозитними договорами - -
Iншi операцiйнi витрати -557833 -339190
Iншi операцiйнi збитки по створенню резерву сумнiвних боргiв
Доходи вiд вiдтворення ранiше списаної дебiторської заборгованостi - -
Витрати вiд створення резерву сумнiвних боргiв -67 -13
Iншi операцiйнi збитки вiд операцiйної курсової рiзницi -96724 -228176
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 118592 214933
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi -215316 -443109
Iншi операцiйнi збитки вiд операцiй iз купiвлi/продажу валюти -258 -1368
Дохiд вiд реалiзацiї валюти 83 58
Собiвартiсть реалiзованої валюти -341 -1426
Визнанi штрафи, пенi, неустойки -380246 -51419
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв -51101 -13869
Iншi витрати операцiйної дiяльностi -30948 -46097
Амортизацiя 4943 3413
Переоцiнка забезпечення -3345 -1525
Залишкова вартiсть ОФ при ликвiдацiї - -
Нарахування резерву пенсiйного плану -87 -136
Фiнансовий результат вiд iншої операцiйної дiяльностi -465846 -291104
33. IНШI ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Станом на звiтнi дати iншi фiнансовi доходи включають:
2017 рiк 2016 рiк
Iншi фiнансовi доходи: 375 4812
Вiдсотки банка отриманi 375 412
Фiнансовi доходи вiд приведеної вартостi векселiв - 4400
Iншi фiнансовi витрати: -7105 -65086
Нарахованi вiдсотки за кредитами банку - -62346
Нарахованi вiдсотки за договорами фiнансового лiзингу -2705 -2740
Нарахований дисконт по векселям -4400
Фiнансовий результат вiд iншої операцiйної дiяльностi -6730 -58932
34. IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Станом на звiтнi дати iншi доходи та витрати включають:
2017 рiк 2016 рiк
Iншi витрати: -12721 -1222
Неоперацiйнi курсовi рiзницi -
Iншi витрати - -
Залишкова вартiсть ОФ при лiквiдацiї -12721 -1222
Фiнансовий результат вiд iншої операцiйної дiяльностi -12721 -1222
35. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Ставки оподаткування, якi застосовувалися до Компанiї протягом звiтного перiоду були наступними:
З 1 сiчня 2016 р. по 31 грудня 2016 р. 18%
З 1 сiчня 2017 р. по 31 грудня 2017 р. 18%
Компоненти витрат по податку на прибуток Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають:
2017 рiк 2016 рiк
Поточний податок 919 792
Вiдстроченi податковi активи 1466 547
Вiдстроченi податковi зобов’язання - -
Разом 2385 1339
36. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI
Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Компанiя здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi
Станом на 31.12.2017 року та 31.12.2016 року, перемiщення мiж рiвнями iєрархiї не було.
Iншi розкриття справедливої вартостi
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2017 2016 2017 2016
1 2 3 4 5
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1663 3331 1663 3331
Керiвництво Компанiї вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами окремої фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв окремої фiнансової звiтностi.
37. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
Стаття «Iншi надходження» в результатi операцiйної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв у Компанiї складає 732 тис. грн. До складу цiєї статтi за 2017 рiк включенi розрахунки з повернення коштiв по авансовим звiтам у сумi 72 тис. грн., повернення коштiв з фiнансової допомоги у сумi 117 тис.грн, повернення помилкове перерахованих коштiв у сумi 460 тис.грн. та сума отриманого доходу вiд продажу валюти у сумi 83 тис. грн.
Стаття «Iншi витрачання» в результатi операцiйної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв у Компанiї складає 54131тис. грн. До складу статтi «Iншi витрачання» за 2017 рiк включена сума грошових коштiв вiдшкодування витрати по авансовим звiтам – 4317 тис. грн.., вiдшкодування державного збiра – 1259 тис грн.., витрати на профспiлковi внески, виплату алiментiв та виплат згiдно колективного договору – 310 тис грн.., сума отриманих расходов вiд продажу валюти – 342 тис грн.., витрати на сплату штрафних санкцiй – 102 тис грн., розрахунки за РКО у розмiрi 34 тис. грн., погашення векселiв – 11777 тис грн., повернення поворотної фiнанансової допомоги – 7433 тис грн., сплата по договору комiсiї – 28557 тис грн
38. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Пов'язанi сторони або операцiї з пов'язаними сторонами, як визначено у МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», представленi таким чином:
а) Особа, або близький член родини такої особи пов'язаний з Компанiєю, якщо така особа:
i. має контроль або спiльний контроль над Компанiєю;
ii. має значний вплив на Компанiю; або
iii. є представником провiдного управлiнського персоналу Компанiї або її материнської компанiї.
б) Компанiя пов’язана з iншою Компанiєю, якщо виконується будь-яка з наведених нижче умов:
i. Компанiя та iнша компанiя є членами однiєї групи (що означає, що кожна материнська чи дочiрня компанiя пов’язанi мiж собою);
ii. Компанiя є асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством з iншою компанiєю (або асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством члена групи, до складу якої також входить i iнша компанiя);
iii. Обидвi компанiї є спiльним пiдприємством iншої компанiї;
iv. Компанiя є спiльним пiдприємством компанiї, а iнша компанiя є асоцiйованою компанiєю в останнiй;
v. Iнша компанiя є програмою виплат пiсля закiнчення трудової дiяльностi працiвникам Компанiї чи працiвникам будь-якої пов’язаної компанiї. Якщо Компанiя сама є такою програмою виплат, то компанiї - спонсори програми є також пов'язаними сторонами Компанiї;
vi. Компанiя знаходиться пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в а);
vii. Особа, визначена в а)i) має значний вплив на Компанiю, або є представником провiдного управлiнського персоналу Компанiї (або її материнської компанiї).
При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами.
Нижче наведено данi по операцiях з пов’язаними сторонами за 2017 та 2016 роки, у гривнях:
Пов'язанi сторони Вид транзакцiї Оборот за 2017 рiк Сальдо станом на 31 грудня 2017 року Оборот за 2016 рiк Сальдо станом на 31 грудня 2016 року
МА Днiпропетровськ Оренда 27 757 812,03 17 992 808,74 28 071 619,31 2 848 170,33
МА Днiпропетровськ Оренда -11 333 005,80 -1 753 827,67 -31 871 620,54 338 044,90
МА Днiпропетровськ Медичне обслуговування 256133 266 144,00 227 682,00 10 011,00
МА Днiпропетровськ Проживання у готелi 15 660,00 0,00 10 580,00 0,00
МА Днiпропетровськ Поставка товару 436 337,46 436 337,46 28 237,02 0,00
МА Днiпропетровськ Аєропортове обслуговування -11 706 798,76 8 515 237,18 -36 973 732,11 21 214 485,94
МА Днiпропетровськ Зберiгання палива, аналiз ГСМ -11 905,35 0 -31 749,75 -37 682,42
МА Днiпропетровськ Автотранспортнi послуги -3 112,75 0 -1 783,62 -1 783,62
МА Днiпропетровськ Авiаквитки 42 447,00 0,00 25 856,00 0,00
МА Днiпропетровськ Прочее 0,00 0,00 0,00 0,00
МА Днiпропетровськ Надання фiнансової допомоги 0 -598 787 293,26 -4 600 000,00 -602 507 123,17
ТОВ Галтера Надання фiнансової допомоги 0,00 -545 919 038,17 0,00 -545 919 038,17
Управлiнський персонал Заробiтна плата + ЕСВ 3 734 287,95 0,00 2 813 817,57 0,00
Всього 9 187 854,78 -1 119 249 631,72 -42 301 094,12 -1 124 054 915,21
39. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Податкова система
З моменту прийняття Податкового кодексу України у 2011 роцi, постiйно приймаються змiни до нього, що змiнюють (iнколи кардинально) основнi принципи оподаткування. Податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється, тому може тлумачитися по-рiзному. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керiвництвом Компанiї у зв’язку з дiяльнiстю Компанiї та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. Внаслiдок цього може iснувати значна невизначенiсть щодо забезпечення або тлумачення нового законодавства та нечiткi або вiдсутнi правила його виконання. Податковi органи України можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Цi фактори у поєднаннi iз зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових надходжень у вiдповiдь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та частоти податкових перевiрок, тому iснує можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не заперечувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi. Вiдповiднi органи можуть проводити податковi перевiрки у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв.
Українське податкове законодавство не мiстить чiтких iнструкцiй з певних податкових питань. Iнодi тлумачення Компанiєю таких невизначених податкових питань призводить до зменшення загальної податкової ставки по Компанiї. Як зазначено вище, таке тлумачення податкового законодавства може надзвичайно ретельно перевiрятися. Наслiдки таких перевiрок з боку податкових органiв не можуть бути оцiненi з достатнiм ступенем надiйностi, проте вони можуть бути суттєвими для фiнансового стану та дiяльностi органiзацiї в цiлому.
Зобов'язання за обтяжливими договорами
Компанiєю створено резерв по зобов'язанням за обтяжливим договором. Детальна iнформацiя по цьому резерву представлена у роздiлi «Поточнi зобов'язання» цих примiток.
40. Юридичнi зобов'язання
1. Адмiнiстративний позов ПАТ «АК «Днiпроавiа» до ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi про скасування податкових повiдомлень-рiшень: № 0018711406 вiд 30.10.2017 року, нарахована пеня за порушення розрахункiв у сферi ЗЕД та за невиконання зобов'язання та порушення вимог валютного законодавства в частинi на суму 499 292,16 грн. та № 0018751406 вiд 30.10.2017 року, яким нарахована пеня за порушення розрахункiв у сферi ЗЕД та за невиконання зобов'язання та порушення вимог валютного законодавства на суму 340 грн. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 19.03.2018 року у справi № 804/1075/18 позов задоволений частково.
2. Адмiнiстративний позов ПАТ «АК «Днiпроавiа» до Державної податкової iнспекцiї у Шевченкiвському районi м. Днiпропетровська ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0000831402 вiд 18.10.2016 р. в частинi нарахованої пенi за порушення розрахункiв у сферi ЗЕД, невиконання зобов'язань та штрафних санкцiй за порушення вимог валютного законодавства - на суму 120261,02 грн. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 20.04.2017 року у справi № 804/1929/17 позов задоволений у повному обсязi.
3. Позовна заява Фонду державного майна України до ТОВ «Галтера» та до ТОВ Кастодiан Гарант», ПАТ «АК «Днiпроавiа» як третя особа на сторонi Вiдповiдача 1, про розiрвання договору купiвлi-продажу пакету акцiй та зобов’язання списати пакет акцiй на рахунок держави. Рiшенням господарського суду Днiпропетровської областi у справi №904/299/16 вiд 30.03.2017 року позов задоволений у повному обсязi. Подана апеляцiйна скарга, провадження зупинено Днiпропетровським апеляцiйним господарським судом ухвалою вiд 06.06.2017 року.
4. 13.11.2017 року господарським судом Днiпропетровської областi (суддя Єременко А.В.) порушено справу про банкрутство ПАТ «АК« Днiпроавiа » №904 / 8902/17. Iнiцiатором порушення справи про банкрутство стало ПАТ «Укртатнафта», вимоги якого заявленi до ПАТ «АК« Днiпроавiа », склали 132 764 063,12 грн. Згiдно ухвали господарського суду Днiпропетровської областi вiд 13.11.2017 року арбiтражним керуючим у справi про банкрутство ПАТ «АК« Днiпроавiа »призначена Кундас В.А., введена процедура розпорядження майном та мораторiй на задоволення вимог кредиторiв, термiн виконання яких настав до дня введення мораторiю.У зв'язку зi складнiстю даної справи призначений iї колегiальний розгляд у складi 3 суддiв, дата судового засiдання 29.04.2018 року.
5. 08.11.2016 Бабушкiнським районним судом м. Днiпропетровська вiдкрито провадження у справi № 200/18951/16-ц за позовом Пучина К.М., Пучиної Т.А., Пучиної А.К. до ПАТ АК «Днiпроавiа» про стягнення 750 євро компенсацiї за скасування рейсу та 5 605,00 грн. компенсацiї за проживання у готелi. Рiшенням вiд 23.05.2017 позов задоволено в повному обсязi. Ухвалою Апеляцiйного суду Днiпропетровської областi вiд 23.11.2017 апеляцiйну скаргу ПАТ АК «Днiпроавiа» вiдхилено, рiшення залишено без змiн.
6. 25.01.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/862/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Департаменту соцiальної полiтики Днiпропетровської мiської ради про стягнення 174 639,44 грн. компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 15.03.2017 у задоволеннi позову вiдмовлено.
7. 20.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4669/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння соцiального захисту населення Чечелiвської районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 06.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 77 368,97 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 08.11.2017 апеляцiйну скаргу УСЗН Чечелiвської районної у мiстi Днiпрi ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн. Касацiйним господарським судом складi Верховного Суду за касацiйною скаргою УСЗН Чечелiвської районної у мiстi Днiпрi ради вирiшено вiдкрити касацiйне провадження та здiйснити перегляд справи в порядку письмового провадження без повiдомлення учасникiв справи.
8. 20.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4671/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння соцiального захисту населення Шевченкiвської районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 01.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 103 553,81 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 03.08.2017 апеляцiйну скаргу УСЗН Шевченкiвської районної у мiстi Днiпрi ради задоволено, рiшення скасовано, прийнято нове рiшення, яким в задоволеннi позову вiдмовлено у повному обсязi. Постановою Верховного Суду вiд 12.03.2018 касацiйну скаргу ПАТ АК «Днiпроавiа» задоволено; постанову Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 03.08.2017 у справi № 904/4671/17, якою вiдмовлено у задоволеннi позовних вимог, скасовано повнiстю; рiшення Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 01.06.2017 у справi № 904/4671/17, яким позовнi вимоги задоволенi, залишено в силi.
9. 20.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4667/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння працi та соцiального захисту населення Амур-Нижньоднiпровської районної у мiстi Днiпропетровську ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 15.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 86 979,30 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 20.12.2017 апеляцiйну скаргу УПСЗН Амур - Нижньоднiпровської районної у мiстi Днiпропетровську ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн. Ухвалою Верховного Суду вiд 28.03.2018 касацiйну скаргу УПСЗН Амур-Нижньоднiпровської районної у мiстi Днiпропетровську ради залишено без руху.
10. 20.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4664/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння працi та соцiального захисту населення Центральної районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 15.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 51 673,00 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 27.09.2017 апеляцiйну скаргу УПСЗН Центральної районної у мiстi Днiпропетровську ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн.
11. 20.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4668/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння соцiального захисту населення Новокодацької районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 13.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 98 942,20 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 21.11.2017 апеляцiйну скаргу УСЗН Новокодацької районної у мiстi Днiпрi ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн.
12. 21.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4666/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння працi та соцiального захисту населення Самарської районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 13.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 39 893,76 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 28.09.2017 апеляцiйну скаргу УПСЗН Самарської районної у мiстi Днiпрi ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн. Постановою Верховного Суду вiд 02.03.2018 касацiйну скаргу УПСЗН Самарської районної у мiстi Днiпрi ради залишено без задоволення, а рiшення Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 13.06.2017 та постанову Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 28.09.2017 - без змiн.
13. 21.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4670/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння працi та соцiального захисту населення Iндустрiальної районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 13.06.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 78 881,00 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 20.12.2017 апеляцiйну скаргу УПСЗН Iндустрiальної районної у мiстi Днiпрi ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн. Ухвалою Верховного Суду вiд 26.03.2018 вiдмовлено у вiдкриттi касацiйного провадження за касацiйною скаргою УПСЗН Iндустрiальної районної у мiстi Днiпрi ради.
14. 21.04.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/4665/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до Управлiння соцiального захисту населення Соборної районної у мiстi Днiпрi ради про стягнення компенсацiї за пiльговий проїзд повiтряним транспортом окремої категорiї громадян. Рiшенням вiд 04.07.2017 позов задоволено в повному обсязi та стягнуто 101 965,74 грн. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 28.11.2017 апеляцiйну скаргу УСЗН Соборної районної у мiстi Днiпрi ради залишено без задоволення, рiшення залишено без змiн. Ухвалою Верховного Суду вiд 18.01.2018 касацiйну скаргу УСЗН Соборної районної у мiстi Днiпрi ради разом з доданими до неї матерiалами повернуто скаржнику без розгляду.
15. Ухвалою вiд 29.06.2017 Господарський суд Днiпропетровської областi залучив ПАТ «АК «Днiпроавiа» у якостi третьої особи без самостiйних вимог на боцi Вiдповiдача до участi у справi № 904/4877/17 за позовом ТОВ «Сiтi Рiтейл Груп» до ФОП Кремень-Репп Т.М. про стягнення 20 000,00 грн. Рiшенням вiд 29.01.2018 позов задоволено частково, стягнуто з ФОП Кремень-Репп Т.М. на користь ТОВ "СIТI РIТЕЙЛ ГРУПП" грошовi кошти у розмiрi 2 000,00 грн. Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 26.03.2018 розгляд апеляцiйної скарги ТОВ «Сiтi Рiтейл Груп» вiдкладено в порядку письмового провадження на 12.04.2018.
16. 28.08.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/8069/17 за позовом ПАТ АК «Днiпроавiа» до ТОВ «Тревел Компанi» про стягнення 339 426,51. грн. Рiшенням вiд 12.10.217 позов задоволено в повному обсязi.
17. 09.11.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/9511/17 за позовом ТОВ «До Енд Ко Київ» до ПАТ АК «Днiпроавiа» про стягнення 124 818,23 грн. Ухвалою вiд 28.11.2017 зупинено провадження у справi № 904/9511/17 до затвердження реєстру вимог кредиторiв у справi № 904/8902/17 про банкрутство ПАТ "АК"Днiпроавiа".
18. 04.12.2017 Господарським судом Днiпропетровської областi вiдкрито провадження у справi № 904/9284/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до ПАТ АК «Днiпроавiа» про стягнення 443 927 317, 55 грн. Ухвалою вiд 18.01.2018 зупинено провадження у справi №904/9284/17 до набрання законної сили судовим рiшенням у справi №904/8902/17.
41. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Функцiя управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.
До процесу управлiння ризиками у Компанiї залучено всi види бiзнесу, якi впливають на параметри цих ризикiв. Управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється на всiх рiвнях органiзацiї вiд вищого керiвництва до рiвня, на якому цi ризики безпосередньо приймаються.
В рамках своєї програми по управлiнню ризиками, Компанiя проводить iнвентаризацiю своїх поточних ризикових позицiй за категорiями ризику, вимiрює чутливiсть чистого доходу i власного капiталу в рамках стохастичного i детермiнованого сценарiїв. Моделi, сценарiї i допущення регулярно переглядаються i оновлюються по мiрi необхiдностi.
Проте, моделi чутливi до граничних малоймовiрних сценарiїв i можуть показати невiрнi результати при їх настаннi. Рiзкi можливi коливання не є однозначною пiдставою для перегляду оцiнок, якщо вони не призводять до змiн в тривалiй перспективi та на постiйнiй основi.
Аналiз чутливостi не вiдображає того, який чистий прибуток за перiод мiг би бути, якби були iншi змiннi ризику, нiж при проведеннi аналiзу, тому що аналiз заснований на експозицiї в майбутньому iнформацiї, вiдомої на звiтну дату. I при цьому результати чутливостi призначенi для точного передбачення майбутнього власного капiталу або прибутку. Аналiз не враховує вплив майбутнього нового бiзнесу, який може бути важливим компонентом майбутнiх доходiв. Не розглядаються всi методи, доступнi для управлiння, що реагують на змiни у фiнансовому середовищi, такi як змiна розподiлу iнвестицiйного портфеля або коригування ставок по кредитах. Крiм того, результати аналiзу не можуть бути екстрапольованi для бiльш тривалих перiодiв, так як ефект не має лiнiйної тенденцiї. Тому, процес управлiння ризиками не може гарантувати точного передбачення майбутнiх результатiв.
42. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
Звертаємо увагу на той факт, що щодо контрольного пакету акцiї Компанiї iснує судовий процес за участю Фонда державного майна України, а саме щодо розiрвання договору купiвлi - продажу вiд 28.08.2009р. №КПП-557 пакета акцiй ВАТ "Авiацiйна компанiя "Днiпроавiа" за конкурсом у кiлькостi 111 956 480 штук простих iменних акцiй, що становить 94,572% статутного капiталу Компанiї, укладений мiж Фондом державного майна України та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галтера". 13.11.2017 року господарським судом Днiпропетровської областi (суддя Єременко А.В.) порушено справу про банкрутство ПАТ «АК« Днiпроавiа » №904 / 8902/17. Iнiцiатором порушення справи про банкрутство стало ПАТ «Укртатнафта», вимоги якого заявленi до ПАТ «АК« Днiпроавiа », склали 132 764 063,12 грн. Згiдно ухвали господарського суду Днiпропетровської областi вiд 13.11.2017 року арбiтражним керуючим у справi про банкрутство ПАТ «АК« Днiпроавiа »призначена Кундас В.А., введена процедура розпорядження майном та мораторiй на задоволення вимог кредиторiв, термiн виконання яких настав до дня введення мораторiю.
Голова Правлiння Новiков О.Б.
Головний бухгалтер Савицька I.В.

Продовження тексту приміток

немає