Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
2. Код за ЄДРПОУ 01130549
3. Місцезнаходження 49042, м. Днiпро, Аеропорт цивiльної авiацiї
4. Міжміський код, телефон та факс (0562) 3762300 (0562) 3762457
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.dniproavia.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Протоколу засiдання Наглядової ради вiд 31.03.2017р. подовжено термiн повноважень Голови правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» Новiкова Олега Борисовича строком на 1 рiк, з 19 квiтня 2017р. по 19 квiтня 2018 р., паспорт серiя СН № 228174, виданий 20.06.1996р. Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi.
Новiков О.Б. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє; перебуває на посадi Голови правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» з 19.04.2013 р.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Новiков Олег Борисович
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.04.2017
(дата)