Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
2. Код за ЄДРПОУ 01130549
3. Місцезнаходження 49042, м. Днiпро, Аеропорт цивiльної авiацiї
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 3762300 (056) 3762457
5. Електронна поштова адреса info@dniproavia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.dniproavia.com
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової Ради ПАТ «АК «Днiпроавiа», Протокол вiд 21.03.2017р., прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: надати згоду Правлiнню Товариства на укладання з ПАТ «Днiпроазот» Договору поставки хiмiчної продукцiї, та, вiдповiдно, надати Головi Правлiння Новiкову О.Б. повноваження на укладання та пiдписання з ПАТ «Днiпроазот» усiх необхiдних документiв для реалiзацiї даного рiшення.

Цiль укладання Договору - забезпечення поточної господарської дiяльностi Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн): 75 000
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016)
(тис. грн): 525 381
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016): 14,28%
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Новiков Олег Борисович
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2017
(дата)