Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
2. Код за ЄДРПОУ 01130549
3. Місцезнаходження 49042, м. Днiпро, Аеропорт цивiльної авiацiї
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 3762300 (056) 3762457
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.dniproavia.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової Ради Товариства (Протокол засiдання НР вiд 20.02.2017 р.) з 20.02.2017 року припиненi повноваження члена Правлiння ПАТ «АК «ДНIПРОАВIА» Посилаєва Сергiя Олександровича, у зв’язку зi звiльненням згiдно зi ст. 38 КЗпП (за власним бажанням) з посади Директора з комерцiйних та адмiнiстративних питань, наказ №31/л вiд 13.02.2017р.
Посилаєв Сергiй Олександрович: паспорт СМ 571877, виданий 24.10.2003р. Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi; володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00258%; перебував на посадi члена Правлiння ПАТ «АК «ДНIПРОАВIА» з 14.02.2014р. по 20.02.2017р.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Наглядової Ради Товариства (Протокол засiдання НР вiд 20.02.2017 р.) з 21.02.2017 року наданi повноваження члена Правлiння ПАТ «АК «ДНIПРОАВIА» Фалькiвському Петру Михайловичу, Директору з комерцiйних та адмiнiстративних питань, наказ про призначення на посаду №33/л вiд 15.02.2017р.
Фалькiвський Петро Михайлович паспорт АЕ 598833 виданий 13.05.1997р.Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi; володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00258%.; протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: з 09.12.2011р. по 15.02.2017р.- Керiвника комерцiйної служби МАП «Днiпропетровськ» (основне мiсце роботи), з 22.12.2011 р. по 02.09.2012р.- Заступника комерцiйного директора авiакомпанiї ВАТ «АК «ДНIПРОАВIА» (за сумiсництвом), з 03.09.2012р. по 15.02.2017р.- Заступника Директора з комерцiйних питань комерцiйної служби ПАТ «АК «ДНIПРОАВIА» (за сумiсництвом); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк надання повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства - три роки з моменту обрання

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Новiков Олег Борисович
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.02.2017
(дата)