Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Новiков Олег Борисович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01130549
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Бабушкiнський, 49042, мiсто Днiпропетровськ, Аеропорт цивiльної авiацiї
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 3762300 (0562) 3762301
6. Електронна поштова адреса
vip@dniproavia.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України" 80   30.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.dniproavia.com в мережі Інтернет 29.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря: емiтент не має посади корпоративного секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство: немає домовленостей
9. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв: у 2015 роцi загальнi збори не скликались.
10. Iнформацiя про дивiденди: у 2015 роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались.
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента: не випускались
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом: не випускались
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери: не випускались
5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду: не викупались
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй: не випускались
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям: немає
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду: немає
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття: немає
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду: немає
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року: немає
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття: немає
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв: не випускались
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв: немає
23. Основнi вiдомостi про ФОН: немає
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН: не випускались
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН: немає
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН: немає
27. Правила ФОН: немає
28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт): не надається.
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть:
Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за 2015 р- немає, пiдприємство надає тiльки Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 р
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва): немає

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО № 413464
3. Дата проведення державної реєстрації
05.07.1996
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
29595620.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
0
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
10. Органи управління підприємства
Управлiння Товариством здiйснюється згiдно з його Статутом. Власники (акцiонери) Товариства здiйснюють свої права щодо управлiння Товариством через уповноваженi ними органи управлiння згiдно зi Статутом пiдприємства. Для керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства вiдповiдний уповноважений орган управлiння Товариства обирає (призначає) керiвника Товариства. Органами управлiння товариства є : - Загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi-Загальнi збори) - Наглядова рада - Правлiння. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства, яка є органом контролю Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ ПриватБанк м. Днiпропетровськ
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26009132066013
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ ПриватБанк м. Днiпропетровськ
5) МФО банку
305299
6) поточний рахунок
26008132066014

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв , вантажу повiтряним транспортом Серiя АГ №505946 22.02.2013 Державна авiацiйна служба України Необмежена
Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена, буде продовжена
 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 1210100000-604 06.11.2015 Департамент екологiї та природних ресурсiв обласної державної адмiнiстрацiї (Днiпропетровськ) Необмежена
Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена, буде продовжена
 
Медична практика АЕ № 196835 07.02.2013 Мiнiстерство охорони здоров’я Необмежена
Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена, буде продовжена
 
Готельнi послуги № 947307 11.09.2013 ДП "Днiпростандартметрологiя" 14.06.2017
Опис Щорiчне пiдтвердження Сертифiкату вiдповiдностi шляхом проходження Технiчного надзору (1 раз/рiк)
 
Сертифiкат Експлуатанта UK 019 05.10.2015 Державна авiацiйна служба України 04.10.2017
Опис Пiдтверджується кожнi 2 роки
 
Cертифiкат схвалення Органiзацiї з технiчного обслуговування UA.145.0028 05.03.2012 Державна авiацiйна служба України Необмежена
Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена, пiдтверджується кожнi 2 роки
 
Сертифiкат схвалення Органiзацiї з управлiння пiдтриманням льотної придатностi UA.MG.0050 03.04.2014 Державна авiацiйна служба України Необмежена
Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена, пiдтверджується кожнi 2 роки
 
Дозвiл на пiдготовку авiацiйного персоналу UA/TRTO-015/2015 15.05.2015 Державна авiацiйна служба України 15.05.2018
Опис Буде подовжена
 
Сертифiкат IOSA (аудиту експлуатацiйної безпеки згiдно вимог IАТА) Сертифiкат IOSA 31.01.2014 IАТА 31.01.2018
Опис Буде подовжена
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬК»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37807273
4) місцезнаходження
49042, мiсто Днiпропетровськ, Аеропорт цивiльної авiацiї, Україна
5) опис
Протоколом №1/2010 Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "АК "Днiпроавiа" вiд 14.10.2010 року було прийняте рiшення про створення на базi частини майна ВАТ "АК "Днiпроавiа» пiдприємства iз органiзацiйно - правовою формою - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та назвою "Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬК».
Рiшенням Протоколу №1/2011 Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "АК "Днiпроавiа" (Засновника ТОВ «МАП «ДНIПРОПЕТРОВСЬК») вiд 09.08.2011р. було створене "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬК»; 100% статутного капiталу якого належать ВАТ "АК "Днiпроавiа".
На кiнець звiтного перiоду (2015) 100% статутного капiталу належать ПАТ "АК "Днiпроавiа".

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Галтера" 34884292 49035Україна м. Днiпропетровськ КРИВОРIЗЬКЕ ШОСЕ, буд.35 99.45549000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
211 фiзичних осiб н/д н/д д/н 0.54451
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новiков Олег Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 228174 20.06.1996 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Київ
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Повна вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ " АК " Донбассаеро", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2013 Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 31.03.2016р. термiн повноважень подовжено до 19.04.2017р.
9) Опис
Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 31.03.2016р. термiн повноважень Новiков Олег Борисовича на посадi Голови правлiння ПАТ "АК "Днiпроавiа" подовжено на 1 (один) рiк, до 19.04.2017р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору.
Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору, у тому числi:
- керує поточними справами Товариства;
- скликає засiдання Правлiння;
- головує на засiданнях Правлiння;
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;
- органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;
- представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
- органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
- органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
- розробляє умови колективної угоди (договору);
- виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Голова Правлiння у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi:
- представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах;
- укладати цивiльно-правовi угоди, у тому числi кредитнi та зовнiшньоекономiчнi, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства;
- вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства;
- пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи;
- видавати накази та розпорядження, якi є обов’язковими для виконання усiма працiвниками Товариства;
- здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор з економiки та фiнансiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмiтрiєва Надiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 961399 05.12.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Повна вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер, ст. бухгалтер Днiпропетровської фiлiї Акцiонерного товариства КАВС КИЙАВIА
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.02.2014 вiдповiдно до Статуту Товариства - протягом трьох рокiв з моменту обрання
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору.
Дмiтрiєва Надiя Василiвна.перебувала на посадi Директора з економiки та фiнансiв ПАТ "АК "Днiпроавiа".
Директор з економiки та фiнансiв виконує наступнi функцiї:
- управлiнський облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй i контролює економне використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства.
- формує у вiдповiдностi iз законодавством про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи з структури i особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi.
- забезпечує рацiональну органiзацiю внутрiшнього облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-розрахункових робiт i використання сучасних технiчних засобiв i iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку та контролю.
- формує i своєчасно подає керiвництву повну i достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, прибутках i витратах, а також розробляє i здiйснює заходи, скерованi на укрiплення фiнансової дисциплiни на пiдприємствi.
- проводить економiчний аналiз господарської дiяльностi пiдприємства на пiдставi даних управлiнського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення необґрунтованих затрат, ефективного використання ресурсiв пiдприємства.
- формує бюджет пiдприємства на пiдставi показникiв аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства i контролює виконання бюджету з метою рацiонального використання фiнансових ресурсiв.
- вживає заходи щодо накопичення фiнансових ресурсiв пiдприємства для забезпечення його фiнансової стiйкостi.
- взаємодiє з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових засобiв на банкiвських депозитах (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контролює проведення облiкових операцiй за депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами.
- забезпечує контроль за законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю оформлення документiв, складанням економiчно обґрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, послуг, розрахунках по заробiтнiй платi працiвникiв пiдприємства, правильним нарахуванням i перерахуванням платежiв в держбюджет, внескiв на державне соцiальне страхування, переведенням коштiв на фiнансування капiтальних вкладiв;
- слiдкує за погашенням у встановленi термiни заборгованостi банкам по кредитах.
Директор економiки та фiнансiв має право:
- вживати дiї для запобiгання та усунення випадкiв будь-яких порушень або невiдповiдностей.
- представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями;
- розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- на базi довiреностi пiдписувати фiнансовi, банкiвськi документи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор з комерцiйних та адмiнiстративних питань
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Посилаєв Сергiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ СМ 571877 24.10.2003 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1954
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Олiмп», Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.02.2014 вiдповiдно до Статуту Товариства - протягом трьох рокiв з моменту обрання
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,00258%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посилаєв Сергiй Олександрович перебував на посадi Директора з комерцiйних та адмiнiстративних питань ПАТ "АК "Днiпроавiа".
До обов’язкiв Директора з комерцiйних та адмiнiстративних питань вiдноситься:
- формування полiтики комерцiйної дiяльностi Авiакомпанiї;
- здiйснення керiвництва комерцiйною та господарсько-фiнансовою дiяльнiстю Авiакомпанiї у питаннях органiзацiї збуту послуг компанiї, матерiально-технiчного постачання, транспортного i адмiнiстративного обслуговування, забезпечуючи ефективне використання матерiальних i фiнансових ресурсiв, зниження витрат;
- органiзацiя i контроль роботи пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв;
- контроль розробки проектiв господарських i комерцiйних договорiв, якi забезпечують комерцiйну дiяльнiсть Авiакомпанiї та сприяють пiдвищенню прибутковостi;
- здiйснення контролю за дотриманням поточних та перспективних планiв комерцiйної та загальної дiяльностi авiакомпанiї, формуванням прибуткiв;
- дотримання вимог нормативних документiв, на базi яких органiзований
виробничий процес Авiакомпанiї.
- збереження службових i комерцiйних таємниць;
- забезпечення впровадження стандартiв та нормативних документiв пiдприємства;
- забезпечення дiєвої системи контролю за своєчасним виконанням пiдроздiлами пiдприємства документiв у вiдповiдностi з резолюцiєю керiвника пiдприємства.
- контроль за роботою всiх пiдлеглих вiддiлiв та окремих спецiалiстiв;
- контроль за правильнiстю оформлення i повнотою узгодження нормативних документiв пiдприємства, наказiв, положень по службах, посадових та робочих iнструкцiй.
- здiйснення координацiї роботи керiвникiв служб i вiддiлiв пiдприємства при виконаннi ними документiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, Державiаслужби України, а також документiв, якi надсилаються до цих органiв.
- органiзацiя документальної пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв згiдно чинного законодавства України та Статуту пiдприємства;
- розгляд усiєї вхiдної кореспонденцiї;
- забезпечення пiдготовки рiчних звiтiв та здiйснювати контроль за їх вчасним поданням до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Директор з комерцiйних та адмiнiстративних питань має право:
- здiйснювати представницькi функцiї та представляти Авiакомпанiю на переговорах з партнерами та органами державної влади, а також проводити необхiдне дiлове листування;
- видавати комерцiйнi розпорядження в межах своєї компетенцiї щодо дiяльностi пiдприємства;
- отримувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв i виконавцiв необхiдну для роботи iнформацiю;
- вносити пропозицiї керiвництву щодо удосконалення роботи комерцiйної, адмiнiстративної та господарської служби i Авiакомпанiї загалом;
- пiдвищувати свiй професiйний рiвень шляхом проходження навчання, курсiв пiдвищення квалiфiкацiї, участi в семiнарах i iнших заходах, якi мають вiдношення до цивiльної авiацiї;
- контролювати своєчаснiсть та якiсть виконання завдань пiдлеглими працiвниками;
- пiдписувати i вiзувати документи в межах своєї компетенцiї;
- здiйснювати взаємодiю з керiвниками структурних пiдроздiлiв пiдприємства, отримувати iнформацiю i документи, необхiднi для виконання своїх посадових обов’язкiв;
- вносити на розгляд керiвництва пiдприємства пропозицiї щодо призначення, звiльнення, перемiщення пiдлеглих працiвникiв, їх заохочення та накладення стягнень у вiдповiдностi з чинним законодавством України;
- направляти на виконання керiвникам пiдроздiлiв службовi документи, що не вимагають розгляду керiвника пiдприємства;
На базi Довiреностi:
- укладати uосподарськi та iншi угоди про надання Товариством послуг iншим особам
- укладати господарськi, цивiльно-правовi та iншi угоди про надання Товариству послуг (виконання робiт) iншими особами.
- укладати угоди про продаж паливно-мастильних матерiалiв iншим особам;
- укладати угоди про придбання паливно-мастильних матерiалiв; запасних частин, устаткування, вузлiв та агрегатiв для повiтряних суден i спецтранспорту; спецодягу, хiмiчних речовин та реагентiв для забезпечення належної експлуатацiї повiтряних суден i спецтранспорту;
- укладати iнтерлайн-угоди, SPA, корпоративнi угоди, угоди код-шерiнгу та реклами;
- укладати угоди, пов’язанi з вексельним обiгом в Украiнi;
Ппiдписувати за керiвника пiдприємства наступнi документи:
- акти прийому-передачi наданих Товариством/Товариству послуг (виконаних робiт);
- документи, що супроводжують рух товарно-матерiальних цiнностей (накладнi, вимоги, лiмiтно-заборнi карти, довiреностi на отримання ТМЦ та iншi товарно-супровiднi документи, пов’язанi з вiдносинами Товариства з iншими особами);
- касовi та банкiвськi документи (касовi ордери, платiжнi вiдомостi, платiжнi доручення, рахунки тощо), крiм векселiв;
- документи фiнансової, податкової та статистичної звiтностi;
- накази по особовому складу та iншi документи, якi стосуються трудових правовiдносин (про прийняття на роботу, звiльнення з роботи, переведення, перемiщення, надання вiдпусток, вiдправлення у вiдрядження тощо);
- договори про повну матерiальну вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства (у випадках, передбачених чинним законодавством);
- дозволи та вимоги на видачу сервiсних, пiльгових та службових авiаквиткiв, посвiдчення про вiдрядження, завдання на вiдрядження;
- матерiальнi перепустки;
- лiкарнянi листи спiвробiтникiв Товариства;
- графiки обороту повiтряних суден, графiки повiтряних суден та екiпажiв, що надаються до бухгалтерiї на одержання добових;
- довiдки, що стосуються поточних та колишнiх трудових вiдносин Товариства з працiвниками;
- iншi документи у випадках, передбачених посадовою iнструкцiєю чи наказом (розпорядженням, довiренiстю) Голови правлiння.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мирошнiкова Iрина Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 362712 16.09.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Повна вища, Київський мiжнародний унiверситет цiвiльної авiацiї, 2000 р.
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Олiмпус", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.07.2011 безстроково
9) Опис
Змiни в персональному складi на посадi за звiтний перiод: 23.12.2015 звiльнена за угодою сторiн (Наказ №263/Л вiд 23.12.2015).
Мирошнiкова Iрина Григорiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору.
Функцiї Головного бухгалтера описанi нижче, у описi щодо Савицької I.В.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савицька Iрина Венiамiнiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 279025 17.09.2004 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Повна вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут, 1991
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Хлiб», головний бухгалтер з 22.10.2009р. по 06.10.2011р.; з 11.10.2011р.- заступник головного бухгалтера ПАТ «АК «Днiпроавiа».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.12.2015 безстроково
9) Опис
Наказом № 265/л вiд 24.12.2015р. призначена на посаду Головного бухгалтера ПАТ "АК "Днiпроавiа".
Савицька Iрина Венiамiнiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору.
Головний бухгалтер виконує наступнi функцiї:
- забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
- органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
- вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.
- вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
- здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
- бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями.
- за погодженням з Головою правлiння забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань.
- здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
- бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.
- забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у представництвах.
- керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
- знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.
- знає, розумiє i застосовує дiючi нормативнi документи, що стосуються його дiяльностi.
- знає i виконує вимоги нормативних актiв про охорону працi та навколишнього середовища, дотримується норм, методiв i прийомiв безпечного виконання робiт.
Головний бухгалтер має право:
- вживати дiї для запобiгання та усунення випадкiв будь-яких порушень або невiдповiдностей.
- представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями;
- розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- на базi довiреностi пiдписувати фiнансовi, банкiвськi документи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Масько Андрiй Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 151893 28.11.1996 Широкiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Начальник вiддiлу Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», мiсцезнаходження: Україна, 40035, м. Суми, вул. Д.Коротченка, 7 Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХПП”, мiсцезнаходження: 71206, Україна, Запорiзька обл., Чернiгiвський район, селище Верхнiй Токмак Перший, вул. Привокзальна, 8А
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.01.2015 згiдно Статуту- 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода не сплачується.
Голова Наглядової ради:
• керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
• скликає засiдання Наглядової ради;
• головує на засiданнях Наглядової ради;
• органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
• органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
• пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення;
• пiдписує трудовий контракт з Головою та членами Правлiння;
• забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
• представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, Статутi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищов Максим Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 874346 29.02.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Провiдний експерт Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРНГI», мiсцезнаходження: 04053, Україна, Київ, Кудрявський узвiз, 7 Член РК ПАТ «ОГЗК» 53300, Україна, Днiпропетровська область, м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна, буд. 11 Член РК ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ» 65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.01.2015 згiдно Статуту - 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода не сплачується.
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
приймати рiшення, обов’язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов’язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України;
призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо), якi належали усуненим членам Правлiння осiб без обрання їх до складу Правлiння Товариства;
здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнiненко Олег Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 862631 17.02.2000 АНД РВ ДМУ УМВСУ в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Спецiалiст Член Наглядової ради ПАТ НЗФ мiсцезнаходження: 53200, Днiпропетровська область, м. Нiкополь, вул. Електрометалургiв, буд. 310. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Троянiвський елеватор», мiсцезнаходження: 71151, Україна, Запорiзька обл., Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкiльна, 1
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.01.2015 згiдно Статуту - 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода не сплачується.
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
приймати рiшення, обов’язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов’язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України;
призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо), якi належали усуненим членам Правлiння осiб без обрання їх до складу Правлiння Товариства;
здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Далматова Тетяна Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 555379 30.10.2006 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Старший експерт Член Наглядової ради ПАТ "Розiвський елеватор", мiсцезнаходження: Україна, 49033, м. Днiпропетровськ, Бабушкiнський район, вулиця Героїв Сталiнграда, будинок № 122 Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОРЛАН», мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.01.2015 згiдно Статуту - 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода не сплачується.
Голова Ревiзiйної комiсiї:
• керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами;
• скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї;
• головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
• органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
• органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
• пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення;
• забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
• представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурхан Юлiя Iгорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 328178 21.06.1996 Мiський в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ЛIДЕР-IСТЕЙТ", головний бухгалтер, Голова Наглядової ради ПАТ "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходженнi: 65039, Україна, м. Одеса, 2-й Артилерiйський провулок, 6.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.01.2015 згiдно Статуту - 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода не сплачується.
розглядає:
- фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
- дотримання дiючого законодавства України;
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо;
- використання коштiв резервного капiталу i прибутку;
- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;
- ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чумаченко Iрина Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 002585 28.07.2000 Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП "Фiрма ЗЕТ", Головний бухгалтер Голова Наглядової ради ПрАТ "САРНИНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходження товариства згiдно його статуту: Україна, Рiвненська обл., м. Сарни, вул. Данила Галицького, 8. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАГЕДIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО", мiсцезнаходження: 70652, Запорiзька область, Пологiвський район, с. Магедово, вул. Центральна, 24 Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЛЬВIВСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ», мiсцезнаходження: Україна, м. Львiв, вул. Городоцька, 132. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “НДIавтопром”, мiсцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.01.2015 згiдно Статуту - 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода не сплачується.
розглядає:
- фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
- дотримання дiючого законодавства України;
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо;
- використання коштiв резервного капiталу i прибутку;
- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;
- ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор з комерцiйних та адмiнiстративних питань, Член Правлiння Посилаєв Сергiй Олександрович СМ 571877 24.10.2003 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 3060 0.00258 3060 0 0 0
Усього 3060 0.00258 3060 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "Галтера" 34884292 49035 Україна Дніпропетровська Червоногвардiйський мiсто Днiпропетровськ Криворiзьке шосе, буд. 35 117737880 99.45549000000 117737880 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 117737880 99.45549000000 117737880 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська немає мiсто Днiпропетровськ ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 22
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональний Банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.10.2011
Міжміський код та телефон (056) 716 33 64
Факс (056) 716 10 49
Вид діяльності Надання фiнансових послуг, види грошового посередництва, посередництво за договорами по цiнним паперам або товарам
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя « Унiверсальна»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20113829
Місцезнаходження 01033 Україна Київська немає мiсто Київ бульвар Лесi Українки, 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АГ № 569705
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Департамент реєстрацiї, лiцензування та дозвiльних процедур
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.03.2011
Міжміський код та телефон (044)281-61-50
Факс ( 044) 281- 61 55
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31037030
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська немає мiсто Днiпропетровськ вул. Челюскiна, буд.8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ294699
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2015
Міжміський код та телефон (0562) 36 07 85
Факс (0562) 36 07 85
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Депозитарна дiяльнiсть

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АЛЕНАУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 35281710
Місцезнаходження 52001 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський район мiсто Пiдгородне ВУЛИЦЯ НОВОМОСКОВСЬКА, будинок 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4028
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2007
Міжміський код та телефон (056) 744 89 14
Факс (056) 744 89 14
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.01.2011 11/04/1/11 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000166631 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.250 118382480 29595620.000 100.000000000000
Опис д/н
 

XI. Опис бізнесу

Засновником Товариства є Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України в Днiпропетровськiй областi (наказ № 12/195-1-АО вiд 28.06.1996 р.; 100% акцiй). Станом на звiтний перiод РВ ФДМУ по Днiпропетровськiй областi акцiї ПАТ "АК "Днiпроавiа" не належать.
Управлiння пакетом акцiй статутного капiталу товариства здiйснюють : ТОВ "Галтера", якому належать 99,45549% акцiй. Статутний капiтал зареєстрований у розмiрi 29 595 620,00 грн. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2013 вiд 15 сiчня 2013року) змiнено найменування Товариства у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне товариство «Авiацiйна компанiя «Днiпроавiа».
 
Органiзацiйна структура ПАТ "АК "Днiпроавiа" побудована за лiнiйно-iєрархiчним принципом. Станом на сьогоднi ПАТ "АК "Днiпроавiа" у своєму складi має парк сучасних лiтакiв, авiацiйно-технiчну базу для пiдтримки льотної придатностi лiтакiв, учбовий центр з пiдготовки авiацiйного персоналу, готельний, адмiнiстративний комплекс та медико-санiтарну частину.
 
Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2015 рiк склала 351 особу.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв за 2015 рiк склала 44 особи.
Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за 2015 рiк - 23 особи.
Фонд оплати працi за 2015 рiк - всього 44 065.2 тис. грн.
Вiдносно попереднього звiтного року ФОП збiльшився на 1 598.7 тис. грн.

 
Емiтент не належить до жодних об'єднань пiдприємств
 
Немає
 
Такi пропозицiї не поступали
 
Пiдприємством використовується План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Для оцiнки запасiв використовується їх початкова вартiсть. При передачi запасiв у виробництво, для продажу та при iншому набуттi їхня оцiнка здiйснюється за методом ФIФО.
 
У 2015р. основнi види дiяльностi ПАТ "АК "Днiпроавiа" (за КВЕД) є:
51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт;
51.21 Вантажний авiацiйний транспорт;
52.23 Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту;
55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiя власного чи орендованого нерухомого майна;
33.16 Ремонт i технiчне обслуговування повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв;
86.21 Загальна медична практика.
Перелiк Сертифiкатiв та лiцензй приведений у Роздiлi III Звiту.
У 2015р. АК «Днiпроавiа» виконувала перевезення пасажирiв, багажу та вантажу на внутрiшнiх та мiжнародних напрямках регулярними i чартерними рейсами та перiодичне технiчне обслуговування повiтряних суден за укладеними договорами. Авiакомпанiя виконувала прямi рейси iз Днiпропетровська до Борисполя (Київ), Львова, Стамбула, Тбiлiсi, Батумi, та Бургаса; на маршрутах: Одеса – Батумi – Одеса, Бориспiль - Софiя – Бориспiль, Львiв – Сплiт – Львiв; а також iз Iвано-Франкiвська до Мiнська, Вiдня, Харкова, Одеси, Днiпропетровська. За 2015 р. було виконано 3 190 регулярних рейсiв (2 139 рейсiв в межах України i 1 051 мiжнародний рейс) та 184 чартернi рейси. Разом з тим АК «Днiпроавiа» є код-шерiнговим партнером з авiакомпанiєю МАУ на напрямках Днiпропетровськ - Бориспiль – Днiпропетровськ, Днiпропетровськ – Тель Авiв – Днiпропетровськ. Авiаперевезення в значнiй мiрi залежать вiд сезонностi. Як правило, пiк пасажирських перевезень припадає на липень-вересень. Основними ризиками в дiяльностi АК «Днiпроавiа» є постiйно зростаюча конкурентна боротьба, тому ведеться постiйна робота по монiторингу ринку, проводяться переговори з авiакомпанiями щодо укладання нових угод по спiвпрацi. Основнi методи продажу авiаквиткiв є власнi каси, web-сайт, Сall-centre, а також українськi i закордоннi агенцiї. АК «Днiпроавiа» планує вiдкриття нових регулярних рейсiв за напрямками : Днiпропетровськ - Варшава - Днiпропетровськ, Днiпропетровськ - Кутаїсi - Днiпропетровськ, Днiпропетровськ - Мюнхен - Днiпропетровськ, Одеса – Бургас- Одеса.
На ринку регулярних та чартерних авiаперевезень конкуренцiю складають бiльшiсть українських авiакомпанiй, таких як МАУ, Wind Rose та iншi.
 
У 2011 роцi придбано спецiальної автомобiльної технiки на суму 6 408 609,17 грн., зроблено капiтальний ремонт будiвель та споруд на суму 2 805 074,94грн. Також у 2011 роцi було прийнято рiшення про створення ТОВ Мiжнародний Аеропорт "Днiпропетровськ". Згiдно статуту ТОВ МАП "Днiпропетровськ" емiтент вносить до статутного капiталу Товариства, в рахунок свого вкладу, майно вартiстю 180 300 000,00 грн., що складає 100% статутного капiталу ТОВ МАП "Днiпропетровськ". На виконання даного рiшення у 2011 роцi було передано майна на суму 61 852 654,00 грн., у 2012 роцi « на суму 8 947 141,20 грн. Також, у 2011 р. було реалiзовано лiтак Як-40 на суму 5 000 000,00 грн. та чотири авiацiйних двигуна на суму 820 000,00 грн. У2012 роцi було придбано технiки для ремонту ПС та IТ-технiки на суму 1708707,97грн. Було побудовано та передано ТОВ "МА "Днiпропетровськ" Ангар для базового технiчного обслуговування лiтакiв вартiстю 98 464 305,60 грн. Здiйснили ремонт будiвель та споруд на суму 254765,65 грн. .У 2013 роцi було зроблено капiтальний ремонт парових пiдiгрiвачiв у котельнiй на суму 105 752,85 грн, придбано доповнення до проекту штучної злiтно-посадкової смуги та проведено експертизу проекту на суму 594224,91 грн., було реалiзовано спецiального устаткування та приборiв на суму 415300,00 грн. У 2014 роцi було зроблено модернiзацiю теплових мереж на суму 93 862,66 грн, придбано спецiалiзоване обладнання для перевезень пасажирiв ( носилки) та ремонту ПС на суму 395 131,88 грн., було реалiзовано спецiального устаткування та приборiв на суму 462012,13 грн. У 2015р. здiйснили ремонт будiвель та споруд на суму 201994,11грн. Було придбано технiки для ремонту ПС, приладiв для роботи авiакомпанiї та IТ-технiки на суму 386458,47грн.
 
Правочини iз ТОВ «Галтера» та ТОВ «МА «Днiпропетровськ»
 
На балансi пiдприємства облiковується основних засобiв: на початок 2015 року на суму 827212 тис. грн., при цьому ступень зношеностi складає 81.7 %; станом на 31.12.2015 р. на суму 815353 тис. грн., при цьому ступень зношеностi складає 84.12%.
 
Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, є:
- Загальна полiтична i економiчна ситуацiя у країнi.
- Вiдсутнiсть достатньої пiдтримки на державному рiвнi.
- Зростання цiн на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали, що значно гальмує складання прогнозiв i планiв на бiльш тривалi промiжки часу.
Проблеми свiдчать про високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн у економiцi та податковiй полiтицi Держави, а звiдти полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента:
- податкове навантаження;
- полiтична нестабiльнiсть;
- зростання iнфляцiї та зниження попиту на ринку авiаперевезень.
 
Немає даних
 
Конфiденцiйна iнформацiя
 
Таких договорiв немає
 
ПАТ «АК «Днiпроавiа» в 2016 роцi планує:
- розвиток нових внутрiшнiх i мiжнародних напрямкiв авiаперевезень;
- збiльшення пасажиропотоку;
- оптимiзацiя парку ВС;
- розвиток сумiжних галузей.
Фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть в майбутньому полiтична i економiчна ситуацiя в державi.
 
Дослiдження та розробки за звiтний рiк не проводилися.
 
Поточний стан судових справ станом на 31.12.2015 року
1 Позовна заява ДП «Украерорух» до ПАТ «АК «Днiпроавiа» про стягнення заборгованостi за Договором №5/2-14 вiд 01.01.2014 р. про надання послуг аеронавiгацiйного обслуговування у сумi 20300172,51 грн., включаючи 40547,42 грн. - основний борг, 727964,76 грн. пенi, 1304322,68 грн. - сума iндексацiї та 227327,65 грн.- сума рiчних. Позов задоволений частково. Прийнято рiшення про стягнення з ПАТ «АК «Днiпроавiа» 1384210,02 грн. iнфляцiйних втрат, 653694,18 грн. пенi, 225748,15 грн. - 10% рiчних, 45859,02 грн. судового збору. Подана апеляцiйна скарга, назначена до розгляду на 25.04.2016 року.
2. Зустрiчна Позовна заява ПАТ «АК «Днiпроавiа» до ДП «Украерорух» щодо тлумачення умов Договору №5/2-14 вiд 01.01.2014 р. про надання послуг аеронавiгацiйного обслуговування стосовно строкiв стягнення штрафних санкцiй, iндексацiї та рiчних, знаходиться на розглядi.
3. Позовна заява Компанiя Oktagon Ltd. до ПАТ «АК «Днiпроавiа» про стягнення заборгованостi за Договором №392 в сумi 115 000 доларiв США, 9 449,07 доларiв США пенi, 2126 доларiв США – 3% рiчних вiд простроченої суми, 15 000 доларiв витрат на правову допомогу. Рiшенням Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при Торгово-промислової палати України вiд 29.04.2014 року позов задоволений частково. Компанiя Oktagon Ltd подала клопотання до Бабушкiнського районного суду м. Днiпропетровська про приведення до примусового виконання. 22.04.2015 г., ухвалою Бабушкiнського районного суду м. Днiпропетровська по справi №200/15778/14-ц, яке було змiнено ухвалою апеляцiйного суду Днiпропетровської областi вiд 23.07.15 р. клопотання Компанiї Oktagon Ltd, було задоволено та надано дозвiл на примусове виконання рiшення МКАС. 18.09.2015 року Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ прийняв до провадження касацiйну скаргу ПАТ «АК «Днiпроавiа» на ухвалу апеляцiйного суду вiд 23.07.2015 року та ухвалу Бабушкiнського районного суду м. Днiпропетровська вiд 23.04.2015 року та ухвалою суду було призупинено виконання даних судових рiшень до закiнчення касацiйного провадження, знаходиться на розглядi.
4. Адмiнiстративний позов ПАТ «АК «Днiпроавiа» до Харкiвського прикордонного загону, № справи 804/16286/15 про визнання протиправним та скасування постанови про накладення штрафу у розмiрi 8500,00 грн. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 01.02.2016 року позов задоволено, постанову скасовано. Вiдповiдач подав апеляцiю, дата розгляду не призначена.
5. Адмiнiстративний позов ПАТ «АК «Днiпроавiа» до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, № справи 804/16068/15 про скасування санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Днiпропетровський окружний. адмiнiстративний суд, суд перейшов у письмове провадження.
6. Рiшенням господарського суду Днiпропетровської областi вiд 13 травня 2015 позов ТОВ "Стройенерго" до ПАТ "АК "Днiпроавiа" задоволено частково, стягнуто 1 179,15 грн. 3% рiчних, 10 517, 20 грн. iнфляцiйних втрат, витрати по оплатi судового збору в сумi 1 815, 56 грн., в рештi позову вiдмовлено.
7. Постановою Вищого адмiнiстративного суду вiд 09.07.2015 року задоволений позов ПАТ "АК "Днiпроавiа" та визнанi протиправними дiї Державної авiацiйної служби України щодо визначення заборони вiд 28 листопада 2014 на виконання рейсiв за маршрутом Москва-Днiпропетровськ з 1 грудня 2014 року, скасовано рiшення вiд 28 лютого 2014 року про заборону на виконання рейсiв за маршрутом Москва-Днiпропетровськ з 1 грудня 2014 року. В рештi позову провадження закрито.
8. Ухвалою Господарського суду Київського областi вiд 22.04.2015 року заява ПАТ «АК «Днiпроавiа» вiд 26.03.2015 р. № 1.34-23 про визнання кредиторських вимог до ПрАТ "Авiакомпанiя "АероCвiт" задоволена.
 
Фiнансовий стан емiтента може бути покращений у випадку здачi повiтряних суден у "мокрий" лiзинг, поповнення парку повiтряних суден лiтаками бiльшої пасажиромiсткостi та розширення мережi власних авiаперевезень.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 134479 114634 1121522 1066153 1256001 1180787
будівлі та споруди 71358 62203 0 0 71358 62203
машини та обладнання 1297 984 0 0 1297 984
транспортні засоби 30635 25626 1121522 1066153 1152157 1091779
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 31189 25821 0 0 31189 25821
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 134479 114634 1121522 1066153 1256001 1180787
Опис Авiацiйна компанiя має власнi основнi засоби та орендованi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -3415720 -2669471
Статутний капітал (тис. грн.) 29596 29596
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 29596 29596
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить -3386124 тис грн., що на -746249 тис грн. бiльше в порiвняннi з попереднiм перiодом. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить -3386124 тис грн
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 613088.000 X X
у тому числі:  
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д11108И 14.03.2011 78329.252 12.00 20.02.2017
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д11109И 16.03.2011 81689.815 12.00 20.02.2017
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д11110И 17.03.2011 80888.423 12.00 20.02.2017
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д11111И 18.03.2011 72592.442 12.00 20.02.2017
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д13319И 21.05.2013 11206.167 11.70 20.02.2017
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д13668И 28.10.2013 113012.660 11.10 20.02.2017
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д14007Д 21.01.2014 175369.238 11.60 20.02.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 129922.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 18931.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 110991.000 X X
ТОВ МА "Днiпропетровськ" 16.08.2011 110991.000 X 15.08.2012
Податкові зобов'язання X 700.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3049270.000 X X
Усього зобов'язань X 3792980.000 X X
Опис: ПАТ КБ Приватбанк, ТОВ МА "Днiпропетровськ"

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Авiацiйнi регулярнi пасажирськi перевезення послуга 318167.00 93.9 послуга 318167.00 93.9

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 витрати на МПМ 30.2
2 витрати на аеропортове обслуговування, аеронавiгацiйне обслуговування 25.9
3 Транспортнi послуги та допомiжнi послуги в сферi транспорту 11.0
4 витрати з оренди та обмiну повiтряних суден 15.3
5 витрати з заробiтної плати та обов'язкового страхування 11.6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
23.12.2015 24.12.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «АленАудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 35281710
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 52001, Днiпропетровська обл.. м.Пiдгородне, вул.Новомосковська, 109. Факт: 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7, оф.407
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4028 27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 59 П 000217 03.07.2014 6 вер. 2017
Текст аудиторського висновку (звіту)
Вих. № 2016-1-81 вiд 27.04.2016 р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо окремої фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
за 2015 рiк
Акцiонерам i Правлiнню
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОАВIА» (далi - Компанiя), що додається, яка включає баланс (Звiт про фiнансовий стан) компанiї на 31 грудня 2015р., звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Компанiєю здiйснено перерахунок вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань станом на звiтну дату за даними облiку вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку без врахування впливу трансформацiйних коригувань вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» станом на 31 грудня 2015 р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Iншi питання
Звертаємо увагу на той факт, що дiяльнiсть Компанiї протягом останнiх трьох рокiв має стабiльно збитковий характер i вартiсть чистих активiв Компанiї має стiйку тенденцiю до зниження. Цi умови вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може породити сумнiви в здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Також ми звертаємо увагу на той факт, що вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї. Наша думка не мiстить застережень стосовно даного питання.

Виконавчий директор
ТОВ АФ «АленАудит» О.В. Iонова

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України - Свiдоцтво за №4028, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України №182/10 вiд 27 вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва – до 06 вересня 2017 року.
Пiдпис аудитора:
Аудитор
Савченко Вiктор Юрiйович
Сертифiкат аудитора №005762 серiї А, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №134 вiд 29.04.2004р. Термiн дiї сертифiкату – до 29.04.2019 року.
Дата складання висновку (звiту): 27 квiтня 2016 року
Адреса аудитора (фактичне мiсце розташування): м. Днiпропетровськ, вул. Московська, 7 оф.407.

немає
немає
немає

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 0 0
2 2014 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводить

Оцiнка роботи Наглядової ради проводиться на Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Оскiльки в 2015р. Загальнi збори не скликались, оцiнка роботи Наглядової ради за 2015р. буде надана на наступних Загальних зборах Товариства.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 14

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створенi
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створенi

У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створенi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) В акцiонерному товариствi спецiальна посада або вiддiл, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами, не створенi.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада повинна дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та розумно. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Усiх членiв Наглядової ради було переобрано 15.01.2013р. строком на 3 роки

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Ні Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Вiдсутнi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) аудитор не змiнювався, причин для замiни аудитора не було

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
Територія за КОАТУУ 1210100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності за КВЕД 51.10
Середня кількість працівників 351
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Україна, 49042, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, Аеропорт цивiльної авiацiї
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 3434 2951 22
первісна вартість 1001 4772 4772 300
накопичена амортизація 1002 1338 1821 278
Незавершені капітальні інвестиції 1005 22544 22805 51593
Основні засоби: 1010 134460 114634 191133
первісна вартість 1011 748356 736365 798764
знос 1012 613896 621731 607631
Інвестиційна нерухомість: 1015 16772 14834 3274
первісна вартість 1016 78856 78988 16989
знос 1017 62084 64154 13715
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

180300

180300

180300
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 159 0
Відстрочені податкові активи 1045 187 0 9141
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 357697 335683 435463
II. Оборотні активи
Запаси 1100 36264 35660 0
Виробничі запаси 1101 36264 35660 64343
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 16034 32207 417140
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

116328

143887

33589
з бюджетом 1135 151 641 6432
у тому числі з податку на прибуток 1136 15 15 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 20314 466 6038
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2062 1130 5288
Готівка 1166 8 16 36
Рахунки в банках 1167 1615 501 0
Витрати майбутніх періодів 1170 1874 3565 12443
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 58 86 7668
Усього за розділом II 1195 193085 217642 542189
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 586 586 0
Баланс 1300 551368 553911 990095

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 29596 29596 29596
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 78756 66925 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2669471 -3415720 -1162168
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -2561119 -3319199 -998049
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 245 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 55103 79885 439910
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 55103 80130 11684
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 595532 613088 689804
Векселі видані 1605 18931 18931 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 15172 27078 3945
за товари, роботи, послуги 1615 1269411 1895732 702119
за розрахунками з бюджетом 1620 452 700 1729
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 837 1192 3320
за розрахунками з оплати праці 1630 1996 2603 8958
за одержаними авансами 1635 873 4677 2832
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 418 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 20118 25526 0
Доходи майбутніх періодів 1665 11759 7834 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1122303 1195201 122953
Усього за розділом IІІ 1695 3057384 3792980 1535660
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 551368 553911 990095

Примітки Немає
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Савицька Iрина Венiамiнiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 338977 272036
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 337574 ) ( 358530 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1403

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 86494 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 36166 79307
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 31477 ) ( 17616 )
Витрати на збут 2150 ( 99082 ) ( 37593 )
Інші операційні витрати 2180 ( 555619 ) ( 600903 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 648609 ) ( 663299 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 127
Інші доходи 2240 6563 5236
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 72498 ) ( 89667 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 43104 ) ( 7290 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 757648 ) ( 754893 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 432 228
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 758080 ) ( 755121 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 11831 14001
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 11831 14001
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 11831 14001
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -746249 -741120

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 99221 101694
Витрати на оплату праці 2505 45547 44217
Відрахування на соціальні заходи 2510 12453 12392
Амортизація 2515 30730 30144
Інші операційні витрати 2520 826783 816023
Разом 2550 1014734 1004470

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 118382480 118382480
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 118382480 118382480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -6.40365 -6.37866
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -6.40365 -6.37866
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Немає
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Савицька Iрина Венiамiнiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

256828

244427
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 581 525
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 89010 39214
Надходження від повернення авансів 3020 62 5001
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 244 127
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 9 44
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 7539 16563
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 131648 )

( 158477 )
Праці 3105 ( 33358 ) ( 34066 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 15013 ) ( 15309 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9540 ) ( 7590 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 158577 ) ( 104781 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 812 ) ( 920 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 60499 ) ( 264671 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -55174 -279913
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 106495 261807
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 317 ) ( 2216 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 106178 259591
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 211829
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 126439
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 52459 ) ( 65254 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -52459 20136
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1455 -186
Залишок коштів на початок року 3405 2062 2084
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 523 164
Залишок коштів на кінець року 3415 1130 2062

Примітки Немає
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Савицька Iрина Венiамiнiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Товариство надає тiльки Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2015 р
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Савицька Iрина Венiамiнiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 29596 78756 0 0 -2660316 0 0 -2551964
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -9155 0 0 -9155
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 29596 78756 0 0 -2669471 0 0 -2561119
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -758080 0 0 -758080
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -11831 0 0 11831 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -11831 0 0 -746249 0 0 -758080
Залишок на кінець року 4300 29596 66925 0 0 -3415720 0 0 -3319199

Примітки Немає
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Савицька Iрина Венiамiнiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року
(в тисячах гривень)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
1. IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ
Випуск окремої фiнансової звiтностi (з метою оприлюднення) ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» (далi - «Компанiя») за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року.
Звiтним перiодом, за який формується окрема фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2015 року.
Компанiя є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю,що зареєстроване та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України та на її територiї. Компанiя була зареєстрована Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради народних депутатiв 05.07.1996р. , розпорядження №545-р, облiковий №11675-АТ. Дата запису в Єдиному Держаному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань 21.07.2015р., номер запису 1 224 120 0000 014822.
Юридична адреса Компанiї: 49042 Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, аеропорт цивiльної авiацiї.
Вiдповiдно до довiдки ЄДРПОУ, Компанiя здiйснює наступнi види дiяльностi за КВЕД-2010:
• 51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт;
• 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
• 55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування;
• 33.16 Ремонт i технiчне обслуговування повiтряних i космiчних апаратiв;
• 86.21 Загальна медична практика;
• 51.21 Вантажний авiацiйний транспорт;
• 52.23 Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту.
Компанiя має наступнi лiцензiї:
- Лiцензiя Серiя АГ №505946 видана 22.02.2013 року – Надання послуг з перевезення пасажирiв , вантажу повiтряним транспортом. Строк дiї лiцензiї з 2013 року необмежений;
- Дозвiл № 1210100000-917 видан 28.01.2013 року – Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Строк дiї лiцензiї з 2013 року необмежений;
- Лiцензiя Серiя АЕ № 196835 видана 07.02.2013 року – Медична практика. Строк дiї лiцензiї з 2013 року необмежений;
- Сертифiкат вiдповiдностi Серiя АЕ ВВ № 947307 видан 11.09.2013 року – Готельнi послуги. Строк дiї лiцензiї з 2013 року до 14.06.2017р.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. складала 441 та 426 осiб, вiдповiдно.
Iнформацiя щодо пов'язаних сторiн Компанiї представлено у Примiтцi «Операцiї з пов’язаними сторонами».
2. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
2.1 УМОВИ ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА ПОЛIТИЧНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНI
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Незважаючи на те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi риси, властивi економiцi, що розвивається. Вони включають, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високим рiвнем iнфляцiї та значним дефiцитом державних фiнансiв та балансу зовнiшньої торгiвлi.
Полiтико-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася з того часу, як Уряд країни прийняв рiшення про вiдмову вiд пiдписання Угоди про асоцiацiю та Угоду про поглиблену та всеосяжну зону вiльної торгiвлi з Європейським Союзом в кiнцi листопада 2013 року. Полiтичнi та соцiальнi заворушення, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до поглиблення iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України i, як результат, до подальшого зниження суверенних кредитних рейтингiв України.
У 2014-2015 роках Україна продовжує знаходитися у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. У березнi 2014 року, у результатi низки подiй у Криму, вiдбулося приєднання Республiки Крим до складу Росiйської Федерацiї, яке не було визнане Україною та мiжнародним спiвтовариством. Ця подiя призвела до суттєвого погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. Слiдом за нестабiльнiстю у Криму регiональне протистояння поширилося на схiднi регiони України, головним чином, Донецьку та Луганську областi. У травнi 2014 року протести у цих областях переросли у розвал системи правопорядку, вiйськовi зiткнення та збройний конфлiкт мiж озброєними прибiчниками самопроголошених республiк у Донецькiй та Луганськiй областях та українськими силами. Протягом 2014-2015 рокiв вiдбувалося i продовжується нестабiльнiсть та повномасштабне збройне протистояння у певних частинах цих територiй. При цьому частина Донецької та Луганської областей залишаються пiд контролем самопроголошених республiк, у результатi чого українська влада наразi не має можливостi повнiстю забезпечити виконання законiв України на цiй територiї.
Всi цi чинники призвели до значного зниження основних макроекономiчних показникiв країни, збiльшення дефiциту державного бюджету, зменшення валютних резервiв Нацiонального банку України («НБУ») та, як наслiдок, подальшого зниження суверенного кредитного рейтингу.
За перiод вищезазначених подiй, українська гривня («грн.»), у перерахунку за її офiцiйним обмiнним курсом, встановленим НБУ, значно девальвувала по вiдношенню до основних iноземних валют. НБУ запровадив певнi обмеження на придбання iноземної валюти, мiжнароднi розрахунки, а також запровадив бiльш жорсткi вимоги щодо обов’язкової конвертацiї надходжень в iноземнiй валютi у гривню.
При складаннi цiєї окремої фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi результати впливу вищезазначених подiй, що пiддаються визначенню, на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї у звiтному перiодi.
Уряд визначив прiоритетами своєї полiтики асоцiацiю України з Європейським Союзом, реалiзацiю комплексу реформ, нацiлених на усунення iснуючих дисбалансiв в економiцi, державних фiнансах та державному управлiннi, а також полiпшення iнвестицiйного клiмату.
Стабiлiзацiя економiки України у досяжному майбутньому залежить вiд успiшностi заходiв, якi проводить уряд, та забезпечення тривалої фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв та мiжнародних фiнансових установ.
Керiвництво стежить за розвитком поточної ситуацiї та, за необхiдностi i наскiльки це можливо, вживає заходiв для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв. Подальше погiршення полiтичних, макроекономiчних та/або зовнiшньоторговельних умов може i надалi негативним чином впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї у такий спосiб, що наразi не може бути визначений.
2.2 ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ОКРЕМОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть
Ця окрема фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), у редакцiї, затвердженiй Радою по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ).
Окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Пiдготовлена Компанiєю окрема фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi окремої фiнансової звiтностi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не суперечать вимогам МСФЗ.
Основа складання фiнансової звiтностi
Ця окрема фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком зазначеного в основних положеннях облiкової полiтики нижче (наприклад, оцiнка окремих фiнансових iнструментiв, що оцiнюються вiдповiдно до МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та iнших).
Функцiональна валюта та валюта подання
Окрема фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше. Гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України.
Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому
Окрема фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi.
Таким чином, керiвництво Компанiї пiдготувало цю окрему фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування. Формуючи таке професiйне судження, керiвництво врахувало фiнансовий стан Компанiї, свої iснуючi намiри, заплановану в бюджетi прибутковiсть дiяльностi у майбутньому та доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на майбутню дiяльнiсть Компанiї.
При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової економiчної кризи та нестабiльної ситуацiї у країнi. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру настання термiнiв їх погашення. Дана окрема фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.
2.3 ОСНОВНI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТI
Компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у окремiй фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов’язань протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно переглядаються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Компанiї також використовую професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у окремiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року включають:
Термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв
Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв є предметом професiйного судження, яке базується на основi досвiду використання аналогiчних активiв. Майбутнi економiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають переважно вiд їх поточного використання пiд час надання послуг. Тим не менш, iншi фактори, такi як фiзичний та моральний знос, часто призводять до змiн розмiрiв майбутнiх економiчних вигiд, якi як очiкується будуть отриманi вiд використання даних активiв.
Керiвництво перiодично оцiнює правильнiсть остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Ефект вiд перегляду остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображається у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах, якщо можливо застосувати. Вiдповiдно, це може вплинути на величину майбутнiх амортизацiйних вiдрахувань та балансову вартiсть основних засобiв.
Оцiнка справедливої вартостi фiнансових iнструментiв
Якщо цiна фiнансового iнструмента, що котирується на ринку, доступна, справедлива вартiсть розраховується, базуючись на нiй. Коли на ринку не спостерiгається параметрiв для оцiнки, або вони не можуть бути виведенi з наявних ринкових цiн, справедлива вартiсть визначається шляхом аналiзу iнших наявних ринкових даних, прийнятних для кожного продукту, а також шляхом застосування моделей цiноутворення, якi використовують математичну методологiю, засновану на прийнятих фiнансових теорiях. Моделi цiноутворення враховують договiрнi умови по фiнансових iнструментах, а також ринковi параметри оцiнки, такi, як процентнi ставки, волатильнiсть та валютнi курси обмiну. Коли ринковi параметри оцiнки вiдсутнi, керiвництво здiйснює судження на основi своєї найкращої оцiнки такого параметра за даних обставин, що обґрунтовано вiдображає цiну по даному iнструменту, яка була б визначена ринком, за умови наявностi ринку. При здiйсненнi даної оцiнки використовуються рiзноманiтнi прийнятнi методи, включаючи данi подiбних iнструментiв, iсторичнi данi i методи екстраполяцiї. Компанiя вважає, що бухгалтерськi оцiнки та припущення, якi мають вiдношення до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:
- вони з високим ступенем ймовiрностi пiддаються змiнам з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо процентних ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, коригувань при оцiнцi iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та
- вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи/(витрати) може бути значним.
Якби керiвництво використовувало iншi припущення щодо процентних ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют i коригувань при оцiнцi iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв в разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений в окремiй фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток Компанiї. У Примiтках мiститься детальна iнформацiя про використанi методики оцiнки та ключовi припущення, використанi пiд час визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.
Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Компанiї фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi депозитiв в банках, грошей та їх еквiвалентiв, визначаючи ймовiрнiсть вiдшкодування їх вартостi на основi детального аналiзу банкiв. Фактори, що беруться до уваги, включають фiнансовий стан банку, кредитнi рейтинги, присвоєнi банку, та iсторiю спiвробiтництва з ним.
Станом на 31.12.2015 року, управлiнський персонал не iдентифiкував ознак знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв у банках, i, вiдповiдно, не створив резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення цих сум.
Однак, суттєве погiршення економiчної ситуацiї в Українi, значна девальвацiя української гривнi, нестача лiквiдних коштiв у банкiвському секторi та дострокове зняття депозитiв, разом iз фiнансовими труднощами українських банкiв, призводять до суттєвої невизначеностi оцiнок щодо можливостi їх вiдшкодування.
У разi, якщо банки не зможуть повернути Компанiї грошi та їх еквiваленти пiсля звiтної дати, необхiдно буде вiдобразити в облiку додатковi збитки вiд зменшення корисностi.
Резерв сумнiвних боргiв
Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних збиткiв у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництва враховує поточнi загальноекономiчнi умови, платоспроможнiсть дебiтора та змiни умов здiйснення платежiв.
Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена в окремiй фiнансовiй звiтностi, можуть проводитись у результатi змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або фiнансового стану окремих клiєнтiв.
Податкове законодавство
Податкове, валютне та мите законодавство України може тлумачитись по-рiзному i часто змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства керiвництвом Компанiї у зв’язку з дiяльнiстю Компанiї та операцiями в рамках цiєї дiяльностi.
Податковi органи можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв. В результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафи та пенi.
Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2015 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 11,8% рiчних, за портфелем депозитiв у доларах США – 6,7% рiчних.
Iншi джерела невизначеностi
Незважаючи на здiйснення українським урядом низки стабiлiзацiйних заходiв, спрямованих на забезпечення лiквiдностi українських компанiй, невизначенiсть щодо доступу до капiталу та вартостi капiталу для Компанiї та його контрагентiв триває i надалi, що може негативно вплинути на фiнансовий стан Компанiї, результати її дiяльностi та перспективи розвитку.
Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Компанiї будь-якого подальшого погiршення ситуацiї з лiквiднiстю на фiнансових ринках та пiдвищення нестабiльностi на валютних ринках та ринках капiталу. На думку керiвництва, вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримки життєздатностi та зростання господарської дiяльностi Компанiї у поточних умовах.
2.4 ЗМIНИ У ПОДАННI
У випадку, коли Компанiя ретроспективно застосовує змiни у облiковiй полiтицi, ретроспективно перераховує та/або рекласифiкує статтi у фiнансовiй звiтностi, що призводить до змiни даних попереднього перiоду, Компанiя робить вiдповiднi розкриття у роздiлi Примiток "Виправлення помилок".
У представленiй фiнансовiй звiтностi Компанiя проводила коригування у порiвняльних даних у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) та коригування даних у порiвняльних даних у Звiтi про фiнансовi результати. Належнi розкриття представлено у роздiлi «Виправлення помилок».
Ретроспективнi застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй, а також випущених, але ще не застосованих стандартiв не вплинули на минулi перiоди та не змiнили вхiднi сальдо та порiвняльнi данi фiнансової звiтностi.
Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
При пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, Компанiя застосувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2015 року. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Компанiї.
Змiни до МСФЗ (IAS) 19 «Програми з визначеною виплатою: внески працiвникiв»
МСФЗ (IAS) 19 вимагає, щоб при облiку програм з визначеною виплатою органiзацiя брала до уваги внески з боку працiвникiв i третiх осiб. Якщо внески пов'язанi з наданням послуг, вони повиннi ставитися на перiоди надання послуг в якостi негативної винагороди. Данi змiни роз'яснюють, що, якщо сума внескiв не залежить вiд кiлькостi рокiв надання послуг, органiзацiя може визнавати такi внески в якостi зменшення вартостi послуг в перiодi, в якому послуги були наданi, замiсть того, щоб вiдносити внески на термiни надання послуг. Цi змiни набирають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати. Цi змiни не можуть бути застосована до дiяльностi Компанiї, оскiльки Компанiя не має програм з визначеною виплатою, що передбачають внески з боку працiвникiв або третiх осiб.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012 рокiв»
За винятком змiн, що вiдноситься до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй», яке застосовується до платежiв, заснованим на акцiях, з датою надання 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати, всi iншi змiни набирають чинностi для звiтних перiодiв , що починаються з 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати. Данi змiни не вплинули на окрему фiнансову звiтнiсть або облiкову полiтику Компанiї.
МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй»
Данi змiни застосовуються перспективно i роз'яснюють питання, пов'язанi з визначенням умов досягнення результатiв i умов перiоду надання послуг, якi є умовами надiлення правами. Данi змiни не вплинули на окрему фiнансову звiтнiсть або облiкову полiтику Компанiї.
МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу"
Змiни застосовуються перспективно i роз'яснюють, що всi угоди про умовне вiдшкодування, що класифiкованi як зобов'язання (або активи), що виникли в результатi об'єднання бiзнесу, повиннi згодом оцiнюватися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, незалежно вiд того, вiдносяться вони до сфери застосування МСФЗ (IAS) 39 чи нi. Цi змiни не впливають на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.
МСФЗ (IFRS) 8 «Операцiйнi сегменти»
Змiни застосовуються ретроспективно i роз'яснюють, що:
• Органiзацiя повинна розкривати iнформацiю про судження, що використанi керiвництвом при застосуваннi критерiїв агрегування, описаних у пунктi 12 МСФЗ (IFRS) 8, включаючи короткий опис агрегованих операцiйних сегментiв i економiчних характеристик (наприклад, продаж та валова маржа), використаних при оцiнцi «аналогiчностi» сегментiв;
• Звiрку активiв сегмента iз загальною сумою активiв, так само як i iнформацiю про зобов'язання по сегменту, потрiбно розкривати тiльки, якщо звiрка надається керiвництву, що приймає операцiйнi рiшення.
Данi змiни не вплинули на окрему фiнансову звiтнiсть або облiкову полiтику Компанiї.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
Змiни, внесенi в основу для висновкiв МСФЗ (IFRS) 13, роз’яснюють, що виключення деяких параграфiв з МСБО (IAS) 39 пiсля виходу МСФЗ (IFRS) 13 не ставило за мету скасувати можливiсть оцiнки короткострокової дебiторської та кредиторської заборгованостi за сумою рахункiв в тих випадках, коли вплив вiдсутностi дисконтування є несуттєвим. Данi змiни не вплинули на окрему фiнансову звiтнiсть або облiкову полiтику Компанiї.
МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи»
Змiни застосовуються ретроспективно i пояснюють в МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, що актив може бути переоцiнений з урахуванням спостережуваних даних або шляхом коригування валової балансової вартостi активу до ринкової вартостi, або шляхом визначення ринкової вартостi, вiдповiдної балансової вартостi активу та пропорцiйної коригування валової балансової вартостi таким чином, щоб кiнцева балансова вартiсть дорiвнювала ринкової вартостi. Крiм цього пояснюється що, накопичена амортизацiя - це рiзниця мiж валовою i балансовою вартiстю активiв. Данi змiни не вплинули на окрему фiнансову звiтнiсть або облiкову полiтику Компанiї.
МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн»
Змiни застосовуються ретроспективно i роз'яснюють, що керуюча компанiя (органiзацiя, яка надає послуги ключового управлiнського персоналу) є пов'язаною стороною, щодо якої застосовуються вимоги про розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн. Також органiзацiя, що користується послугами керуючої органiзацiї, повинна розкривати iнформацiю про витрати на послуги керуючих компанiй. Цi змiни не застосовується до Компанiї, оскiльки Компанiя не користується послугами, наданими керуючими компанiями.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рокiв»
Данi змiни набувають чинностi для звiтних перiодiв, що починаються з 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати. Вони включають:
МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу"
Змiни застосовуються перспективно i роз'яснюють вилучення зi сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3:
• До сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3 не належать всi угоди про спiльне пiдприємництво, а не тiльки спiльнi пiдприємства;
• Це виключення з сфери застосування застосовується тiльки до облiку у фiнансовiй звiтностi самих угод про спiльне пiдприємництво.
Компанiя не є угодою про спiльне пiдприємництво, тому цi змiни не застосовуються до Компанiї.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
Змiни застосовуються перспективно i роз'яснюють, що звiльнення в МСФЗ (IFRS) 13, що передбачає можливiсть оцiнки справедливої вартостi на рiвнi портфеля, може застосовуватися не тiльки до фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, але також до iнших договорiв у сферi застосування МСФЗ (IAS) 39. Компанiя не застосовує звiльнення в МСФЗ (IFRS) 13, що передбачає можливiсть оцiнки справедливої вартостi на рiвнi портфеля.
МСФЗ (IAS) 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть"
Опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 40 визначає вiдмiннiсть мiж iнвестицiйним майном i майном, займаним власником (тобто основними засобами). Змiни застосовуються перспективно i роз'яснюють, що МСФЗ (IFRS) 3, а не опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 40, застосовується для визначення того, чи є операцiя покупкою активу або об'єднанням бiзнесу. У попереднiх перiодах при визначеннi того, чи є операцiя придбанням активу або придбанням бiзнесу Компанiя керувалася МСФЗ (IFRS) 3, а не МСФЗ (IAS) 40. Таким чином, данi змiни не вплинули на облiкову полiтику Компанiї.
Стандарти та iнтерпретацiї, випущеннi, але ще не застосованi
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску окремої фiнансової звiтностi Компанiї. Керiвництво Компанiї планує застосувати всi вищевказанi стандарти у фiнансовiй звiтностi за вiдповiднi перiоди. Вплив застосування даних стандартiв на окрему фiнансову звiтнiсть за майбутнi перiоди в даний час оцiнюються керiвництвом.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками. Компанiя планує розпочати застосування нового стандарту з необхiдної дати набрання чинностi.
Основнi особливостi нового стандарту:
Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв i утримуються в портфелi, коли пiдприємство одночасно отримує потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi не є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв.
Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку чи збитку.
Бiльшiсть вимог МСБО (IAS) 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi до МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що органiзацiя буде зобов’язана показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
МСФЗ (IFRS) 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення – модель очiкуваних кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить три етапний пiдхiд, в межах якого аналiзується змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно облiковувати збиток у сумi очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю – у сумi очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель передбачає операцiйнi спрощення дебiторської заборгованостi за орендою та основною дiяльнiстю.
Переглянутi умови до облiку хеджування забезпечують бiльш тiсний зв'язок облiку з управлiнням ризиками. Цей стандарт надає пiдприємствам можливiсть вибору облiкової полiтики: вони можуть застосовувати облiк хеджування вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 чи продовжувати застосовувати до всiх вiдносин хеджування МСБО (IAS) 39, оскiльки у стандартi не розглядається облiк макрохеджування.
Наразi Компанiя оцiнює вплив цього нового стандарту на її окрему фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух по таким залишкам - окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток та iншому сукупному доходi. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризикiв, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Оскiльки Компанiя вже готує звiтнiсть за МСФЗ, даний стандарт не застосовний до її окремої фiнансової звiтностi.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцю.
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ по визнанню виручки. Пiсля того, як Рада з МСФЗ закiнчить роботу над змiнами, якi вiдкладуть дату набрання чинностi на один рiк, для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати буде вимагатися повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування, при цьому допускається дострокове застосування.
Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варiюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Наразi Компанiя оцiнює вплив цього нового стандарту на його окрему фiнансову звiтнiсть.
Змiни до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» - «Облiк придбань часток участi у спiльних операцiях»
Змiни до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання частки участi у спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої являє собою бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ (IFRS) 3 для облiку об'єднань бiзнесу. Змiни також роз'яснюють, що ранiше iснуючi частки участi у спiльнiй операцiї не переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльнiй операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi змiни не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи звiтуючу органiзацiю), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж кiнцевої контролюючої сторони.
Змiни застосовуються як щодо придбання первiсної частки участi у спiльнiй операцiї, так i щодо придбання додаткових часток в тiй же спiльнiй операцiї i набирають чинностi на перспективнiй основi рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що змiни не вплинуть на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Змiни до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї»
Змiни роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. У результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються перспективно для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що змiни не вплинуть на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
Змiни до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 «Сiльське господарство: плодоноснi рослини»
Вносяться змiни у вимоги до облiку бiологiчних активiв, що вiдповiдають визначенню плодоносних рослин. Згiдно зi змiнами, бiологiчнi активи, що вiдповiдають визначенню плодоносних рослин, бiльш не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41. Замiсть цього до них застосовується МСФЗ (IAS) 16. Пiсля первiсного визнання плодоноснi рослини будуть оцiнюватися згiдно з МСФЗ (IAS) 16 по накопичених фактичним витратам (до дозрiвання) i з використанням моделi облiку за фактичними витратами або моделi переоцiнки (пiсля дозрiвання). Змiни також пiдтверджують, що продукцiя плодоносних рослин й надалi залишається у сферi застосування МСФЗ (IAS) 41 i має оцiнюватися за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних субсидiй, що вiдносяться до плодоносних рослин, застосовуватиметься МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу». Змiни застосовуються ретроспективно до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що змiни не вплинуть на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки у Компанiї вiдсутнi плодоноснi рослини.
Змiни до МСФЗ (IAS) 27 «Метод часткової участi в окремих фiнансових звiтах»
Змiни дозволяють органiзацiям застосовувати метод участi для облiку iнвестицiй у дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та залежнi органiзацiї в окремiй фiнансовiй звiтностi. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод часткової участi у своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, повиннi будуть застосовувати цi змiни ретроспективно. Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ i, приймаючi рiшення про використання методу участi в своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, зобов'язанi застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Змiни набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Компанiя не використовує метод участi для облiку iнвестицiй у дочiрнi органiзацiї.
Змiни до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством»
Змiни розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, у частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається залежнiй органiзацiї або спiльному пiдприємству або вносяться до них. Змiни роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що не представляють собою бiзнес, визнаються лише в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя iнвесторiв у залежнiй органiзацiї чи спiльному пiдприємствi. Данi змiни застосовуються перспективно i набирають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що данi змiни не вплинуть на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рокiв»
Данi змiни набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року. Наразi Компанiя оцiнює вплив цих змiн на його окрему фiнансову звiтнiсть. Документ включає в себе наступнi змiни:
МСФЗ (IFRS) 5 «Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть»
Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власникам. Змiни роз'яснюють, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Данi змiни повиннi застосовуватися перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
(i) Договори на обслуговування
Змiни роз'яснюють, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою триваючу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди та угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування являють собою триваючу участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує данi змiни.
(ii) Застосування змiн до МСФЗ (IFRS) 7 у скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Змiни роз'яснюють, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченої промiжної фiнансової звiтностi за винятком випадкiв, коли така iнформацiя представляє собою значнi оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Данi змiни повиннi застосовуватися ретроспективно.
МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам»
Змiни роз'яснюють, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Данi змiни повиннi застосовуватися перспективно.
МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»
Змiни роз'яснюють, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або у промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва або у звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань у промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Данi змiни повиннi застосовуватися ретроспективно.
Змiни до МСФЗ (IAS) 1 «Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї»
Змiни до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСФЗ (IAS) 1. Змiни роз'яснюють наступне:
• Вимоги до суттєвостi МСФЗ (IAS) 1;
• Окремi статтi у звiтi (ах) про прибуток або збиток та iнший сукупний дохiд i в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi;
• У органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
• Частка iншого сукупного доходу залежних органiзацiй та спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом пайової участi, повинна представлятися агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як статтi, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiковано до складу прибутку або збитку.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про прибуток або збиток та iнший сукупний дохiд. Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що данi поправки не вплинуть на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Змiни до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
Змiни розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виключень щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10. Змiни до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, що оцiнює свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю.
Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйнiй органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Змiни до МСФЗ (IAS) 28 дозволяють iнвестору при застосуваннi методу часткової участi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством, що є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки повиннi застосовуватися ретроспективно i набирають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що данi поправки не вплинуть на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Продовження тексту приміток

2.5 ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi.
Класифiкацiя активiв та зобов’язань на короткостроковi/поточнi та довгостроковi/непоточнi.
У звiтi про фiнансовий стан Компанiя представляє активи та зобов’язання на основi їх класифiкацiї на поточнi/короткостроковi та непоточнi/довгостроковi. Актив є поточним, якщо:
а) Компанiя сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у своєму нормальному операцiйному циклi;
б) актив утримується в основному з метою продажу;
в) Компанiя сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
або
г) актив є грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв (як визначено у МСБО 7), якщо немає обмежень щодо обмiну чи використання цього активу для погашення зобов’язання принаймнi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Усi iншi активи класифiкуються як непоточнi.
Зобов’язання є поточним, якщо:
а) Компанiя сподiвається погасити це зобов’язання в ходi свого нормального операцiйного циклу;
б) це зобов’язання утримується в основному з метою продажу;
в) зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
г) Компанiя не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Компанiя класифiкує всi iншi зобов’язання як непоточнi.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання класифiкуються як непоточнi/довгостроковi активи та зобов’язання.
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi.
Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту за офiцiйними обмiнними курсами НБУ на кiнець перiоду, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за перiод як прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти.
Компанiя використовувала такi офiцiйнi курси обмiну валют на кiнець року пiд час пiдготовки цiєї окремої фiнансової звiтностi:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Гривня/1 долар США 24,000667 15.76856
Гривня/1 євро 26,223129 19.23291
Перерахунок за курсами на кiнець перiоду не застосовується до немонетарних статей, якi оцiнюються за первiсною вартiстю. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, в iноземнiй валютi, в тому числi iнструменти капiталу, перераховуються за курсами обмiну на дату визначення справедливої вартостi. Вплив змiн обмiнного курсу на справедливу вартiсть немонетарних статей, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, облiковується у складi прибуткiв або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи (далi – НМА), що було придбано окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за собiвартiстю. Компанiя класифiкує актив як НМА, якщо це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. Пiсля первiсного визнання НМА вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. НМА, що було створено всерединi Компанiї, за виключенням капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у складi прибутку та збитку за перiод, в якому вони виникли.
Витрати на дослiдження та розробку
Видатки на дослiдження вiдносяться на витрати у перiодi їхнього понесення. НМА, що виникає в результатi розробки (чи в результатi етапу розробки внутрiшнього проекту), визнаються якщо Компанiя може довести наступне:
a) технiчну можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був придатний до використання або продажу;
б) свiй намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати його;
в) свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив;
г) як нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди. Серед iншого, суб’єктовi господарювання слiд довести iснування ринку для продукцiї нематерiального активу чи для самого нематерiального активу або (якщо його використовуватимуть внутрiшньо) кориснiсть нематерiального активу;
ґ) наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки та використання чи продажу нематерiального активу;
д) свою здатнiсть достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу протягом його розробки.
Строк корисної експлуатацiї НМА може бути або визначеним, або невизначеним.
НМА з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизуються на протязi цього строку та щорiчно оцiнюються на предмет знецiнення, якщо мають мiсце ознаки знецiнення цього НМА. Амортизацiя починається, коли НМА стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiя припиняється на одну з двох дат, що вiдбулася ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу (або включається до лiквiдацiйної групи) вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. Компанiя рiвномiрно амортизує НМА iз визначеним строком експлуатацiї протягом термiну їх використання.
Строк та метод амортизацiї для НМА з обмеженим строком корисного використання переглядаються як мiнiмум в кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна очiкуваного строку корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в активi, змiнює строк або метод амортизацiї вiдповiдно та враховуються як змiна оцiночних значень. Витрати на амортизацiю НМА з визначеним строком корисного використання визнаються у звiтi про прибутки та збитки у тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї НМА.
НМА з невизначеним строком корисної експлуатацiї не амортизуються, а тестуються на предмет знецiнення щорiчно або окремо, або на рiвнi одиниць, що генерують грошовi потоки. Строк корисної експлуатацiї НМА з невизначеним строком експлуатацiї переглядаються щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив у категорiю активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного використання - з невизначеного на визначений – здiйснюється на перспективнiй основi.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання нематерiального активу, визначається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю активу, та визнаються у звiтi про прибутки та збитки, в момент припинення визнання активу.
Нижче наводиться коротка iнформацiя вiдносно облiкової полiтики, що застосовується до НМА Компанiї:
Комп’ютернi програми Лiцензiї
Строк корисної експлуатацiї Визначений, вiд 2 до 5 рокiв Визначений, вiд 2 до 5 рокiв
Застосований метод амортизацiї Прямолiнiйний, на протязi очiкуваного перiоду отримання майбутнiх економiчних вигiд Прямолiнiйний, на протязi строку дiї лiцензiй
Створено всерединi Компанiї або придбано Придбанi активи Придбанi активи
Основнi засоби
Компанiя класифiкує актив як основний засiб, якщо це матерiальний об’єкт, що його: а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. Собiвартiсть об’єкта основних засобiв визнається активом, якщо i тiльки якщо: а) є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом, надiйдуть до Компанiї; б) собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити.
(I) Визнання i оцiнка
Компанiя вiдображає всi, що належать компанiї основнi засоби за справедливою вартiстю, за винятком iнших основних засобiв, що вiдображаються за вартiстю придбання.
Для визначення справедливої вартостi основних засобiв управлiнський персонал залучає незалежних квалiфiкованих оцiнювачiв. Методи, якi використовувалися для визначення справедливої вартостi, включали порiвняння з нещодавнiми продажами аналогiчного майна та метод вартостi замiщення за вирахуванням зносу.
Переоцiнки основних засобiв проводяться з достатньою регулярнiстю з тим, щоб балансова вартiсть активiв не вiдрiзнялася iстотно вiд вартостi, яка була б визначена на основi справедливої вартостi на звiтну дату.
Якщо одиниця основних засобiв мiстить значнi компоненти, що мають рiзнi строки корисного використання, цi компоненти враховуються як окремi одиницi основних засобiв.
Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв та визнаються у прибутку або збитку у статтi "Iншi доходи".
(Ii) Подальшi витрати
Подальшi витрати капiталiзуються тiльки тодi, коли вони збiльшують економiчнi вигоди, якi може принести ця одиниця основних засобiв в майбутньому. Всi iншi витрати, включаючи витрати на гудвiл i торговi марки, створенi за рахунок власних ресурсiв, визнаються у прибутку або збитку як витрати за перiод, в якому вони були понесенi.
(Iii) Переоцiнка
Збiльшення вартостi активiв у результатi переоцiнки визнається безпосередньо в iншому сукупному прибутку, крiм випадкiв, коли воно сторнує зменшення вартостi в результатi попередньої переоцiнки, визнане у прибутку або збитку. Зменшення вартостi активiв у результатi переоцiнки визнається у прибутку або збитку, крiм випадкiв, коли воно сторнує збiльшення вартостi в результатi попередньої переоцiнки, безпосередньо в iншому сукупному прибутку.
(Iv) Знос
Знос нараховується на вартiсть придбання активу за вирахуванням залишкової вартостi. Значнi компоненти окремих активiв оцiнюються, i якщо який компонент має термiн корисного використання, що вiдрiзняється вiд iнших компонентiв активу, такий компонент амортизується окремо.
Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожної частини одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, властивих для даного активу. Знос орендованих активiв нараховується протягом коротшого з двох перiодiв: строку оренди або строку корисного використання орендованих активiв, якщо тiльки не iснує обґрунтованої впевненостi в тому, що Компанiя отримає право власностi на цi активи до кiнця термiну оренди. Знос на землю не нараховується.
Оцiненi строки корисного використання для поточного та порiвняльних перiодiв представленi в таблицi:
Будiвлi 20-50 рокiв
Машини та обладнання 10-20 рокiв
Транспортнi засоби та сiльськогосподарська технiка 5-10 рокiв
Меблi та офiсне обладнання 3-5 рокiв
Iнше 3-5 рокiв
Знос нараховується з моменту придбання активу або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли створення активу завершено i вiн готовий до використання.
Методи нарахування зносу, строки корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються у кожному звiтному перiодi i коригуються там, де це доречно.
Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання, та амортизується на протязi строку оренди, використовуючи принцип прiоритету змiсту над формою (якщо договiр оренди укладено на один рiк, iснує можливiсть та вiрогiднi намiри автоматичної пролонгацiї, для розрахунку амортизацiї приймається строк корисної експлуатацiї). При розiрваннi довгострокового договору оренди балансова вартiсть покращень (за вирахуванням накопиченої на той момент амортизацiї) має бути списана на витрати поточного перiоду.
Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються за необхiдностi. Витрати на ремонт та вiдновлення вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у перiодi, в якому такi витрати були понесенi, та включаються до статтi «Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати», крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється у складi iнших операцiйних прибуткiв та збиткiв.
Незавершене будiвництво
Незавершене будiвництво вiдображається за вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.
Запаси
Компанiя визнає запаси як активи, якi:
а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або
в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох:
- собiвартостi, яка повинна включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан; та
- чистої вартостi реалiзацiї (це попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для здiйснення продажу).
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Компанiї податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Компанiя перiодично переглядає запаси на предмет погiршення їх якостi або старiння, з метою вiдображення їх в облiку вiдповiдно до вищезазначених пунктiв.
Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть повинна визнаватися витратами того перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв повиннi визнаватися витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасiв, що виникає в результатi збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, повинна визнаватися як зменшення суми запасiв, визнаної як витрати в перiодi, в якому вiдбулося сторнування.
Фiнансовi iнструменти
Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи зобов'язання.
Класифiкацiя фiнансових активiв
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї:
- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
- iнвестицiї, що утримуються до погашення;
- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу; та
- позики та дебiторська заборгованiсть.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як призначений для торгiвлi або є таким пiсля первiсного визнання.
Фiнансовi активи класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони:
- придбанi або прийнятi з метою їх продажу у найближчому майбутньому;
- при первiсному визнаннi є частиною портфелю iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, управлiння якими здiйснюється спiльно, та недавнi операцiї з якими засвiдчують тенденцiю до отримання короткострокового прибутку; або
- є похiдними iнструментами (за винятком похiдних iнструментiв, що представляють собою договори фiнансової гарантiї або класифiкованi та ефективнi iнструменти хеджування).
Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення.
До портфелю «фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток» Компанiя вiдносить:
а) борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що використовуються Компанiєю для отримання прибуткiв у результатi короткотермiнових коливань цiни або дилерської маржi та продажу в найближчий час;
б) будь-якi iншi цiннi папери, що визначаються Компанiєю на етапi первiсного визнання як такi, щодо яких Компанiя має намiр i змогу облiку за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки (крiм акцiй, якi не мають котирувальної цiни на активному ринку i справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити).
Активи, що придбанi в торговий портфель, облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки. Компанiя вiдображає такi прибутки та збитки у складi iнших операцiйних прибуткiв/збиткiв.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.
Компанiя не класифiкує будь-якi фiнансовi активи, як утримуванi до погашення, якщо Компанiя на протязi поточного фiнансового року або на протязi двох попереднiх фiнансових рокiв продавала або рекласифiкувала до настання строку погашення iнвестицiї, утримуванi до погашення, на бiльш нiж незначну суму (бiльш нiж незначну в порiвняннi з загальною сумою iнвестицiй, утримуваних до погашення), за винятком продажу або рекласифiкацiї, якi:
- мають мiсце незадовго до дати погашення фiнансового активу (наприклад, менш нiж за три мiсяцi до настання строку погашення), i тому можливе змiну ринкової процентної ставки не зробило б iстотного впливу на справедливу вартiсть фiнансового активу;
- мають мiсце пiсля отримання пiдприємством первiсної основної суми фiнансового активу практично в повному обсязi завдяки регулярним або авансовими платежами; або
- пов'язанi з окремою подiєю, яка знаходиться поза контролем органiзацiї, не є повторюваним, i пiдприємство не має розумних пiдстав, щоб передбачати настання такої подiї.
Iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку.
До цього портфелю Компанiя вiдносить:
а) борговi цiннi папери з фiксованою датою погашення, якi Компанiя не має намiру i/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявностi певних обмежень щодо облiку цiнних паперiв у портфелi до погашення;
б) цiннi папери, якi Компанiя готова продати у зв'язку iз змiною ринкових вiдсоткових ставок, його потребами, пов'язаними з лiквiднiстю, а також наявнiстю альтернативних iнвестицiй;
в) акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, за якими неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть;
г) фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, що придбанi та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв;
д) частки у статутному або акцiонерному капiталi Компанiй, що не є асоцiйованими або дочiрнiми;
е) iншi цiннi папери, придбанi з метою утримання їх у портфелi на продаж.
При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
Компанiя у своєму облiку та звiтностi розрiзнює наступнi види дебiторської заборгованостi:
- Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги;
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами;
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом;
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв;
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв;
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть;
- Довгострокова дебiторська заборгованiсть.
Компанiя оцiнює вплив ефекту вартостi грошових коштiв у часi на статтi короткострокової дебiторської заборгованостi, як несуттєвий, тому враховує її за номiнальною вартiстю.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть облiковується згiдно iз вищевикладеними принципами за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
У разi, якщо iснують об'єктивнi свiдчення знецiнення дебiторської заборгованостi (прострочення платежiв, фiнансовi труднощi боржника, його можливе банкротство та iнше) Компанiєю створюється резерв пiд знецiнення, на основi принципiв, викладених у роздiлi «Знецiнення фiнансових активiв».
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
До складу дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть за вже реалiзованi фiнансовi iнвестицiї та наданi роботи або послуги (виручку за якими вже вiдображено), не оплаченi покупцями.
Дебiторська заборгованiсть iз вiтчизняними покупцями облiковується окремо вiд дебiторської заборгованостi iз iноземними покупцями.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами
До складу дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть, що утворилася в результатi того, що постачальникам були виплаченi грошовi кошти, а продукцiя, товари, роботи або послуги ще не були отриманi Компанiєю.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
До складу дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть фiнансових i податкових органiв, а також переплату за податками, зборами та iншими платежами до бюджету. Компанiя веде облiк у розрiзi окремих податкiв, платежiв та зборiв.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв
До складу дебiторської заборгованостi за розрахунками з нарахованих доходiв Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть по сумi нарахованих дивiдендiв, вiдсоткiв, роялтi, що пiдлягають надходженню.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв в нацiональнiй валютi облiковується окремо вiд дебiторської заборгованостi за розрахунками з нарахованих доходiв в iноземнiй валютi.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв
До складу дебiторської заборгованостi за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть, що виникає у результатi операцiй iз пов’язаними сторонами, такими як учасники або засновники Компанiї.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi Компанiя вiдносить iншу поточну дебiторську заборгованiсть.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
До складу довгострокової дебiторської заборгованостi Компанiя вiдносить всю дебiторську заборгованiсть, строк погашення якої бiльше нiж через 12 мiсяцiв. Подальший облiк такої заборгованостi вiдбувається за принципами, наведеними вище.
Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї
До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї належать акцiї, корпоративнi права та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком емiтентiв, якi вiдповiдають визначенням асоцiйованої або дочiрньої компанiї, за винятком таких цiнних паперiв, що придбанi та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв з дати придбання.
Асоцiйоване пiдприємство – це суб’єкт господарювання, на який iнвестор має суттєвий вплив.
Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної полiтики об’єкта iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль таких полiтик. Керiвництвом компанiї визначено, що суттєвий вплив на пiдприємство можливий при володiннi бiльш, нiж 20% капiталу товариства.
Дочiрнє пiдприємство – товариство, в тому числi неакцiонерне товариство, яке контролюється iншим суб’єктом господарювання – материнським товариством.
Контроль – право визначати фiнансову та операцiйну полiтику пiдприємства з метою отримання вигод вiд його дiяльностi. Керiвництвом компанiї визначено, що контроль над пiдприємством можливий при володiннi бiльш, нiж 50% капiталу товариства.
В своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, Компанiя облiковує iнвестицiї у дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi пiдприємства наступними методами:
a) За собiвартiстю.
б) Вiдповiдно до принципiв МСБО (IAS) 39, викладених у роздiлi «Фiнансовi iнструменти», з вiднесенням такої iнвестицiї до певного портфеля.
Компанiя визнає дивiденд вiд дочiрнього пiдприємства, спiльно контрольованого пiдприємства та асоцiйованого пiдприємства у складi прибутку або збитку в окремому звiтi про прибутки i збитки, коли встановлено його право на отримання дивiденду.
Справедлива вартiсть
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на якому операцiї щодо активiв i зобов’язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх кiлькостi, що утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, якi утримуються Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування.
Портфель похiдних фiнансових iнструментiв або iнших фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, якi не торгуються на активному ринку, оцiнюється за справедливою вартiстю групи фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на основi цiни, яка буде отримана вiд продажу чистої довгої позицiї (активу) за певною групою ризику або вiд продажу чистої короткої позицiї (зобов’язання) за певною групою ризику при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Це стосується активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю на перiодичнiй основi, якщо Компанiя:
(а) управляє групою фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань на основi чистої позицiї за певним ринковим ризиком або кредитним ризиком певного контрагента, вiдповiдно до внутрiшньої стратегiї iнвестування та управлiння ризиками;
(б) надає iнформацiю за групами активiв та зобов’язань ключовому управлiнському персоналу; та
(в) ринковi ризики, включаючи тривалiсть схильностi до конкретного ринкового ризику (або ризикiв), що виникає у зв'язку з фiнансовими активами i фiнансовими зобов'язаннями, по сутi є рiвнозначними.
Методи оцiнки, зокрема, моделi дисконтованих грошових потокiв або моделi, що ґрунтуються на нещодавнiх операцiях на ринку на загальних умовах або на фiнансових даних об’єктiв iнвестицiй, застосовуються для оцiнки справедливої вартостi для певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня зовнiшня ринкова iнформацiя щодо цiноутворення.
Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином:
(i) Рiвень 1 – це оцiнки за цiнами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для iдентичних активiв та зобов’язань;
(ii) Рiвень 2 – це методики оцiнки з усiма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або опосередковано (тобто, визначенi на основi цiн), та
(iii) Рiвень 3 – це оцiнки, якi не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцiнка вимагає значного застосування параметрiв, за якими вiдсутнi спостереження).
Перехiд з рiвня на рiвень iєрархiї справедливої вартостi вважається таким, що мав мiсце станом на кiнець звiтного перiоду.
Витрати на проведення операцiї
Витрати на проведення операцiї – це додатковi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати – це витрати, що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть
Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основної суми боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей у звiтi про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Ознаками знецiнення можуть бути:
- погiршення ситуацiї на ринку,
- збiльшення факторiв галузевого ризику,
- погiршення фiнансового стану емiтента,
- порушення порядку платежiв,
- висока ймовiрнiсть банкрутства емiтента
- визнання зниження кредитного рейтингу рейтинговим агентством.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу знижується або безпосередньо, або з використанням рахунку резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод.
Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, i при цьому мається об'єктивне свiдчення знецiнення активу, то накопичений збиток, визнаний у складi iншого сукупного доходу, повинен бути виключений зi складу капiталу i визнаний у прибутку чи збитку як коригування при рекласифiкацiї, навiть якщо визнання фiнансового активу не було припинено.
Сума накопиченого збитку, виключена з капiталу i визнана у прибутку чи збитку, являє собою рiзницю мiж витратами на придбання активу (за вирахуванням отриманих виплат основної суми та амортизацiї) та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд знецiнення цього фiнансового активу, ранiше визнаного в прибутку чи збитку.
Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у складi прибутку або збитку для iнвестицiї iнструмент власного капiталу, класифiкований як наявний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку чи збитку.
Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту класифiкованого як наявний для продажу, збiльшується, i це збiльшення можна об'єктивно вiднести до подiї, що трапилася пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку чи збитку, то збиток вiд знецiнення слiд сторнувати, причому сума сторнування визнається у прибутку чи збитку.
Фiнансовi активи, що облiковуються за собiвартiстю
Якщо є об’єктивне свiдчення наявностi збитку вiд зменшення корисностi iнструмента власного капiталу (який не має котирування i не облiковується за справедливою вартiстю, оскiльки його справедливу вартiсть не можна достовiрно оцiнити), то сума збитку вiд зменшення корисностi оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою нормою прибутку для подiбного фiнансового активу. Такi збитки вiд зменшення корисностi не слiд сторнувати.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, залишки на поточних та iнших рахунках у банках а також грошовi кошти в дорозi (транзит грошових коштiв для купiвлi або продажу iноземної валюти).
До iнших рахункiв Компанiї вiдносяться:
- Рахунки по короткостроковим депозитам зi строком погашення 12 мiсяцiв або менше, що пiдвладнi незначному ризику змiни вартостi у нацiональнiй та iноземнiй валютах.
- Розподiльчi рахунки, на яких облiковується валютна виручка, що надiйшла вiд контрагента, але ще не була зарахована банком на поточний рахунок Компанiї. Обов'язковий продаж валютної виручки, що регламентований Нацiональним Банком України, здiйснюється з розрахункового рахунку.
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на дату балансу перераховуються за вiдповiдним курсом, як визначено у роздiлi «Операцiї в iноземних валютах».
Рекласифiкацiя
Компанiя:
не повинна рекласифiкувати похiдний iнструмент з категорiї iнструментiв, «Оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку », протягом перiоду володiння ним або поки цей iнструмент знаходиться в обiгу;
не повинна рекласифiкувати будь-який фiнансовий iнструмент з категорiї «Оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку», якщо пiсля первiсного визнання такий фiнансовий iнструмент був визначений пiдприємством як «оцiнюваний за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку »; i
може, якщо фiнансовий актив бiльше не утримується з метою продажу або викупу в короткостроковiй перспективi (незважаючи на те що такий фiнансовий актив мiг би бути придбаний або прийнятий, головним чином, з метою продажу або викупу в короткостроковiй перспективi), рекласифiкувати такий фiнансовий актив з категорiї «оцiнюваних за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку », за умови виконання умов, викладених у МСБО (IAS) 39.
Пiдприємство не повинно рекласифiкувати будь-який фiнансовий iнструмент в категорiю «Оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку» пiсля первiсного визнання.
Класифiкацiя фiнансових зобов’язань
Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює всi фiнансовi зобов'язання за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за винятками, описаними у МСБО (IAS) 39.
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть – це фiнансове зобов’язання, що визначається як заборгованiсть Компанiї перед iншими особами, яку Компанiя зобов'язана погасити.
Первiсне визнання та подальша оцiнка кредиторської заборгованостi вiдбувається вiдповiдно до МСБО (IAS) 39 та вищевикладених принципiв.
Компанiя оцiнює вплив ефекту вартостi грошових коштiв у часi на статтi короткострокової кредиторської заборгованостi, як несуттєвий, тому враховує її за номiнальною вартiстю.
Довгострокова кредиторська заборгованiсть облiковується згiдно iз вищевикладеними принципами за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
До складу кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Компанiя вiдносить кредиторську заборгованiсть за вже придбанi фiнансовi iнвестицiї чи iншi активи та отриманi роботи або послуги (витрати за якими вже вiдображено), ще не оплаченi Компанiєю.
Кредиторська заборгованiсть iз вiтчизняними покупцями облiковується окремо вiд кредиторської заборгованостi iз iноземними покупцями.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом Компанiя вiдносить кредиторську заборгованiсть Компанiї за всiма видами платежiв до бюджету, включаючи податки з працiвникiв Компанiї. Компанiя веде облiк у розрiзi окремих податкiв, платежiв та зборiв.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування Компанiя вiдносить кредиторську заборгованiсть за вiдрахуваннями на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхування майна пiдприємства та iндивiдуальне страхування його працiвникiв.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi Компанiя вiдносить кредиторську заборгованiсть з оплати працi, включаючи депоновану заробiтну плату.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками за одержаними авансами
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками за одержаними авансами Компанiя вiдносить кредиторську заборгованiсть, що утворилася в результатi того, що Компанiєю були отриманi грошовi кошти вiд покупцiв, а продукцiя, товари, роботи або послуги ще не були вiдвантаженi, виконанi або наданi.
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв Компанiя вiдносить кредиторську заборгованiсть, що виникає у результатi операцiй iз пов’язаними сторонами, такими як учасники або засновники Компанiї.
Iншi поточнi зобов’язання
До складу iнших поточних зобов’язань Компанiя вiдносить всю iншу кредиторську, яка не була вiднесена до iнших категорiй.
Iншi довгостроковi зобов'язання
До складу довгострокової кредиторської заборгованостi Компанiя вiдносить всю кредиторську заборгованiсть, строк погашення якої бiльше нiж через 12 мiсяцiв. Подальший облiк такої заборгованостi вiдбувається за принципами, наведеними вище.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Припинення визнання фiнансових активiв
Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
(а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або
(б) Компанiя передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому
(i) Компанiя передала в основному всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або
(ii) Компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод
Згортання фiнансового активу та фiнансового зобов’язання
Фiнансовий актив та фiнансове зобов’язання слiд згортати i подавати в звiтi про фiнансовий стан чисту суму тiльки якщо Компанiя:
- На теперiшнiй час має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум;
- Має намiр або погасити зобов’язання на нетто-основi, або продати актив й одночасно погасити зобов’язання.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Потенцiйнi (умовнi) зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною або суму такого зобов’язання неможливо достовiрно оцiнити.
Поточнi забезпечення
Компанiя у своєму облiку вiдображує резерв по витратам на вiдпустки. Компанiя розраховує резерв по вiдпустках на дату балансу, враховуючи належну працiвникам кiлькiсть днiв вiдпустки станом на звiтну дату та їх середню заробiтну плату. Резерв вiдпусток вiдображається у фiнансовiй звiтностi Компанiї, як поточнi забезпечення.
Оренда
Операцiйна оренда - Компанiя як орендар
Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберiгає за собою всi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на об’єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за договорами операцiйної оренди рiвномiрно списується на витрати протягом строку оренди i включаються до складу iнших операцiйних витрат.
Операцiйна оренда - Компанiя як орендодавець
Компанiя вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активи, що є предметом операцiйної оренди, в залежностi вiд виду активу. Орендний дохiд за договорами операцiйної оренди рiвномiрно вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки протягом строку оренди у складi iнших операцiйних доходiв. Сукупна вартiсть пiльг, що надаються орендарям, рiвномiрно вiдображається як зменшення орендного доходу протягом строку оренди. Первiснi прямi витрати, понесенi орендодавцем при пiдготовцi та укладаннi договору операцiйної оренди, додаються до балансової вартостi активу, що є предметом оренди, i визнаються як витрати протягом строку оренди з використанням тих же принципiв, якi застосовуються до доходу вiд оренди.
Визнання та оцiнка доходiв
Дохiд – це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi Компанiї, коли чистi активи збiльшуються в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв.
Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань (наприклад, чисте збiльшення активу в результатi продажу активiв чи зменшення зобов’язань у результатi вiдмови вiд боргу, який пiдлягає сплатi).
Визнання доходiв при продажу активiв
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, основних засобiв або iнших активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
б) за Компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю; та
ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю. У деяких випадках цiєї ймовiрностi може не бути до отримання компенсацiї або до усунення невизначеностi. Проте, коли невизначенiсть виникає стосовно оплати суми, яка вже включена до доходу, але є сумою безнадiйної заборгованостi або сумою, щодо якої ймовiрнiсть вiдшкодування перестала iснувати, така сума визнається як витрати, а не як коригування первiсно визнаної суми доходу.
Доходи та витрати, пов’язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, визнаються одночасно. Витрати, як правило, можуть бути достовiрно оцiненi в разi забезпечення iнших умов визнання доходу. Проте дохiд не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовiрно оцiнити; за таких обставин будь-яка вже отримана за продаж товарiв компенсацiя визнається як зобов’язання.
Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю. Але в разi виникнення невизначеностi щодо можливостi отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаного доходу.
Дохiд має оцiнюватися за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.
Дохiд включає тiльки валовi надходження економiчних вигiд, якi отриманi чи пiдлягають отриманню Компанiєю на його власний рахунок. Суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн (такi, як податок з продажу, податки на товари та послуги i податок на додану вартiсть), не є економiчними вигодами, що надходять до Компанiї, i не ведуть до збiльшення власного капiталу. Отже, вони виключаються з доходу.
Визнання доходiв при наданнi робiт/послуг
Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений достовiрно, дохiд, пов’язаний з операцiєю, визнається шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;
б) є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю;
в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та
г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення.
У агентських вiдносинах Компанiї валове надходження економiчних вигiд включає суми, якi отриманi вiд iменi принципала, але не спричиняють збiльшення власного капiталу пiдприємства. Суми, отриманi вiд iменi принципала, не визнаються доходом. Натомiсть доходом визнається сума комiсiйних.
У своїй господарськiй дiяльностi Компанiя виступає як у якостi принципала, так i у якостi агента. Для того щоб визначити чи дiє Компанiя в якостi принципала або агента проводиться оцiнка i вивчення всiх вiдповiдних фактiв i обставин. Компанiя дiє в якостi принципала, якщо вона впливає на iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з продажем товарiв або наданням послуг. Нижче представленi характеристики, якi вказують на те, що Компанiя дiє в якостi принципала:
(a) Компанiя несе основну вiдповiдальнiсть за надання товарiв або послуг клiєнтовi або за виконання замовлення, наприклад, будучи вiдповiдальним за придатнiсть активiв або послуг, замовлених або куплених клiєнтом;
(b) Компанiя має ризик знецiнення активiв, до або пiсля замовлення клiєнта, пiд час транспортування або повернення;
(c) Компанiя може вiльно встановлювати цiни, або безпосередньо, або побiчно, наприклад, шляхом надання додаткових товарiв або послуг; i
(d) Компанiя несе кредитний ризик клiєнта в сумi, що пiдлягає оплатi клiєнтом.
Компанiя дiє в якостi агента, коли вона не робить впливу на iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з продажем товарiв або наданням послуг. Єдиною характеристикою визначальною те, що Компанiя дiє в якостi агента, є те, що суми, заробленi Компанiєю, зумовленi,або фiксованою сумою винагороди по кожнiй операцiї, або встановленим вiдсотком вiд суми, виставленим замовнику.
Дохiд, який виникає в результатi використання третiми сторонами активiв Компанiї, що приносять вiдсотки, роялтi та дивiденди, має визнаватися якщо:
а) є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надходитимуть до суб’єкта господарювання; та
б) можна достовiрно оцiнити суму доходу.
Дохiд має визнаватися на такiй основi:
а) вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка;
б) роялтi мають визнаватися на основi принципу нарахування згiдно iз сутнiстю вiдповiдної угоди; та
в) дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати.
Визнання та оцiнка витрат
Витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв.
Правила оцiнки витрат МСФЗ не встановленi i в цьому немає необхiдностi, оскiльки їх величина є похiдною вiд вартостi активiв i зобов’язань, правила оцiнки яких встановленi МСФЗ.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування
Витрати на заробiтну плату та нарахування на неї, лiкарнянi та премiї, нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавалися працiвниками Компанiї.
Компанiя зобов'язана компенсувати працiвникам всi витрати, понесенi у разi отримання виробничої травми. Данi суми вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони понесенi.
Крiм того, Компанiя здiйснює вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України на суму, яка розраховується на основi заробiтної плати кожного працiвника. Цi суми вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Компанiя також зобов'язана здiйснювати внески до деяких пенсiйних програм з фiксованими виплатами. Суми цих внескiв та вiдповiдних зобов'язань не є суттєвими для даної фiнансової звiтностi.
Подання на нетто-основi прибуткiв та збиткiв
Компанiя подає на нетто-основi прибутки та збитки, якi виникають вiд групи подiбних операцiй, а саме
- прибутки та збитки вiд курсових рiзниць,
- прибутки та збитки вiд переоцiнки та реалiзацiї фiнансових iнструментiв таких як: фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, iнвестицiї, що утримуються до погашення; фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.
Податок на додану вартiсть
Витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, за виключенням випадкiв, коли:
• податок на додану вартiсть, що виник у результатi купiвлi активiв або послуг, що не вiдшкодовуєтьс податковим органом; в цьому випадку податок на додану вартiсть визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;
• дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на додану вартiсть.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену у звiтi про фiнансовий стан.
Поточний податок на прибуток
Поточний податок – сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод.
Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) – прибуток (збиток) за перiод, визначений вiдповiдно до правил, установлених податковими органами, згiдно з якими податки на прибуток пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню).
Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв) iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до кiнця звiтного перiоду.
Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в Українi чи в iншiй країнi, де Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток також включають в себе коригування стосовно податкiв, сплата або вiдшкодування яких очiкується вiдносно минулих перiодiв.
Поточнi податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок вiдноситься до статей, що визнаються в тому самому або iншому перiодi поза прибутком або збитком. Отже, поточнi податки, якi вiдносяться до статей, що визнаються в тому самому або в iншому перiодi:
а) в iншому сукупному прибутку, визнаються в iншому сукупному прибутку;
б) безпосередньо у власному капiталi, визнаються безпосередньо у власному капiталi.
Керiвництво Компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретовано.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання з податку на прибуток взаємно залiковуються та вiдображаються згорнуто у окремому звiтi про фiнансовий стан, коли:
- Компанiя має юридично закрiплене право погасити поточнi податковi активи з податку на прибуток за рахунок поточних податкових зобов’язань; та
вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання з податку на прибуток вiдносяться до податку на прибуток, який стягується одним i тим самим податковим органом з одного i того самого податкового суб’єкта.
Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi.
Якщо подiї, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду, є суттєвими, нерозкриття iнформацiї може впливати на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансової звiтностi. Вiдповiдно, Компанiя розкриває таку iнформацiю про кожну суттєву категорiю подiй, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду:
(а) характер подiй; та
(б) попередня оцiнка їх фiнансового впливу або констатацiя, що така оцiнка неможлива.

Продовження тексту приміток

3. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК
У цiй окремiй фiнансовiй звiтностi були внесенi деякi змiни до порiвняльних даних з метою вiдповiдностi поданню поточного року.
При складаннi окремiй фiнансової звiтностi за 2015 рiк порiвняльнi данi (Данi за аналогiчний перiод попереднього року) зазнали змiн. Цi змiни обумовленi виправленнями в окремiй фiнансовiй звiтностi Компанiї:
Змiна даних за аналогiчний перiод попереднього року Балансу (Звiту про фiнансовий стан) за 2015р.
№ № рядка Було Стало Змiни Примiтки
1 1010 134479 134460 -19 Донарахування амортизацiї за минулий рiк
2 1101 36297 36264 -33 Зменшення залишку ТМЦ вiд списання у минулому роцi
3 1170 1883 1874 -9 Списання у минулому роцi витрат
4 1420 -2660316 -2669471 -9155 Фiнансовий результат вищезазначенних коригувань
5 1515 55104 55103 -1 Корегування у минулому роцi кредиторської заборгованостi
6 1615 1265998 1269411 3413 Списання у минулому роцi кредиторської заборгованостi
7 1660 14436 20118 5682 Донарахування курсової рiзницi по забезпеченню
Змiна даних за аналогiчний перiод попереднього року Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2015 р.
№ № рядка Було Стало Змiни Примiтки
1 2050 355225 358530 3305 Витрати, понесенi у минулому роцi
2 2130 17606 17616 10 Адмiнiстративнi витрати, понесенi у минулому роцi
3 2150 37436 37593 157 Витрати на збут, понесенi у минулому роцi
4 2270 1607 7290 5683 Перерахунок забезпечення по курсу на поточну дату
5 2355 745966 755121 9155 Фiнансовий результат вищезазначених коригувань

4. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Рух нематерiальних активiв за рiк, що скiнчився 31 грудня 2015 року, був наступним:
Програми Всього
Первiсна вартiсть
на 01.01.2015 р. 4772 4772
За 2015р.
Надiйшло - -
Вибуло - -
на 31.12.2015 р. 4772 4772
Знос
на 01.01.2015 р. -1338 -1338
За 2015р.
Нараховано -483 -483
Вибуло - -
на 31.12.2015 р. -1821 -1821
Балансова вартiсть:
на 01.01.2015 р. 3434 3434
на 31.12.2015 р. 2951 2951
До нематерiальних активiв включаються комп’ютернi програми, якi використовуються Компанiєю при здiйсненнi своєї господарської дiяльностi.
Компанiя не проводила переоцiнку вартостi наявних в неї нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї щодо активного ринку на подiбнi активи.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв, залишкова вартiсть яких дорiвнює нулю, та якi продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2015 року, становить 135 тис. грн.
На звiтну дату нематерiальнi активи не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю.
5. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ
Станом на 31.12.15 Компанiя має на балансi незавершенi капiтальнi iнвестицiї:
Капiтальне будiвництво Основнi засоби та НМА, якi ще не введено в експлуатацiю Всього
Балансова вартiсть:
на 01.01.2015 р. 20824 1720 22544
За 2015р.
Надiйшло - 6525 6525
Вибуло - -6264 -6264
на 31.12.2015 р. 20824 1981 22805

6. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Рух основних засобiв за рiк, що скiнчився 31 грудня 2015 року, був наступним:
Земля Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть
на 01.01.2015 р. - 398316 13301 105503 45149 142186 43901 748356
за 2015 р.
Надiйшло - - 181 61 5 8545 8792
Вибуло - -48 -2511 -30 -12690 -4292 -1212 -20783
на 31.12.2015 р. - 398268 10971 105473 32520 137899 51234 736365
Знос
на 01.01.2015 р. - -326958 -12004 -74868 -41850 -140644 -17572 -613896
за 2015 р.
Нараховано - -9128 -491 -4980 -1011 -516 -12050 -28176
Вибуло - 21 2508 1 12690 4291 811 20322
на 31.12.2015 р. - -336065 -9987 -79847 -30171 -136869 -28792 -621731
Балансова вартiсть:
на 01.01.2015 р. - 71358 1297 30635 3299 1542 26329 134460
на 31.12.2015 р. - 62203 984 25626 2349 1030 22442 114634
Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
Первiсна вартiсть основних засобiв, залишкова вартiсть яких дорiвнює нулю, та якi продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2015 року, становить 205970 тис. грн..
На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю.

7. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
Рух iнвестицiйної нерухомостi за рiк, що скiнчився 31 грудня 2015 року, був наступним:
Будiвлi та споруди Всього
Первiсна вартiсть
на 01.01.2015 р. 78856 78856
за 2015 р.
Надiйшло - -
Вибуло 132 132
на 31.12.2015 р. 78988 78988
Знос
на 01.01.2015 р. -62084 -62084
за 2015 р.
Нараховано -2070 -2070
Вибуло - -
на 31.12.2015 р. -64154 -64154
Балансова вартiсть:
на 01.01.2015 р. 16772 16772
на 31.12.2015 р. 14834 14834
Компанiя не проводила переоцiнку iнвестицiйної нерухомостi на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних активiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
На звiтну дату основнi засоби iнвестицiйна нерухомiсть не була надана у будь-яку заставу, та не обмежена у розпорядженнi та використаннi Компанiєю.
8. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
До складу довгострокових фiнансових iнвестицiй Компанiї включено iнвестицiї у дочiрню Компанiю.
2015 рiк 2014 рiк
Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01) 180300 180300
Збiльшення iнвестицiй у дочiрню компанiю - -
Зменшення iнвестицiй у дочiрню компанiю - -
Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12) 180300 180300

Iнформацiя про дочiрню Компанiю:
Назва Вид дiяльностi Вiдсоток володiння, %
31.12.2015 31.12.2014
ООО МА Днiпропетровськ Аєропортова дiяльность 100 100
Iнвестицiї у дочiрню компанiю оцiнюються Компанiєю за собiвартiстю, iз урахуванням збитку вiд знецiнення.
Компанiя не збiльшувала розмiр своїх фiнансових iнвестицiй в iснуючу дочiрню компанiю, а також не продавала її у звiтному перiодi.
9. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31.12.2015 Компанiя має дебiторську заборгованiсть за договором надання поворотної фiнансової допомоги. Оскiльки згiдно iз умовами договору повернення допомоги вiдбувається згiдно iз графiком, та остаточна дата повернення останнього платежу – 2017 рiк, Компанiя облiковує ту частину, платежiв, що буде погашено пiзнiше, нiж через один рiк у складi довгострокової дебiторської заборгованостi. Поточна ж частина облiковується Компанiєю у складi Iншої поточної дебiторської заборгованостi. Станом на 31.12.2015 довгострокова частина вищезгаданої заборгованостi складає 159 тис. грн.
10. ВИРОБНИЧI ЗАПАСИ
Станом на 31 грудня виробничi запаси включають:
2015 2014
Сировина та матерiали 1643 1341
Покупнi напiвфабрикати та комплектуючi - -
Паливо 1203 1281
Тара и тарнi матерiали - -
Запаснi частини 32708 33548
Iншi матерiали 3 1
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 103 93
Разом 35660 36264
11. ТОРГОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгова дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть покупцiв за наданi послуги, якi на звiтну дату не були оплаченi. Керiвництво визначає резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi на основi iдентифiкацiї конкретного покупця, тенденцiй платежiв, подальших надходжень та розрахункiв й аналiзу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.
Станом на звiтну дату, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає:
31.12.2015 31.12.2014
Дебiторська заборгованiсть iз вiтчизняними покупцями 223671 243860
Дебiторська заборгованiсть iз iноземними покупцями 6390 6288
Резерв сумнiвних боргiв -197854 -234114
Разом 32207 16034
Станом на звiтну дату, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення торгової дебiторської заборгованостi (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв):
Дата Всього Прострочена, але не знецiнена Прострочена та знецiнена
До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Бiльш 12 мiсяцiв
31.12.2015 230061 10193 22014 - 197854
31.12.2014 250148 11648 4386 - 234114
Керiвництво Компанiї вважає, що торгова дебiторська заборгованiсть Компанiї буде погашена шляхом отримання грошових коштiв та балансова вартiсть торгової дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
12. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ
Станом на звiтну дату дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає:
31.12.2015 31.12.2014
Аванси наданi за торговою дiяльнiстю
Аванси наданi за господарчою дiяльнiстю 141531 111707
Аванси наданi нерезидентам 3333 5558
Резерв сумнiвних боргiв -977 -937
Разом 143887 116328
Станом на звiтну дату, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення дебiторської заборгованостi за виданими авансами (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв):
Дата Всього Прострочена, але не знецiнена Прострочена та знецiнена
До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Бiльш 12 мiсяцiв
31.12.2015 144864 10086 26853 106948 977
31.12.2014 117265 1914 31328 83086 937
Керiвництво Компанiї вважає, що дебiторська заборгованiсть за виданими авансами Компанiї буде погашена шляхом отримання грошових коштiв та балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за виданими авансами приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
13. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХНКАМИ IЗ БЮДЖЕТОМ
Дебiторська заборгованiсть бюджету включає аванси з податкiв, якi в наступних звiтних перiодах Компанiя має намiр урахувати при розрахунках по зобов’язаннях перед бюджетом з вiдповiдних податкових платежiв.
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть бюджету включає розрахунки з наступних податкiв та зборiв:
31.12.2015 31.12.2014
Податок на додану вартiсть 117 15
Податок на прибуток 15 15
Iншi податки 509 121
Разом 641 151
14. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на звiтну дату iнша поточна дебiторська заборгованiсть у Компанiї включає:
31.12.2015 31.12.2014
Розрахунки з iншими дебiторами 402 7
Розрахунки за гарантованими платежами 45 20230
Аванси по соцiальному страхуванню 18 77
Разом 465 20314
Керiвництво Компанiї вважає, що iнша поточна дебiторська заборгованiсть Компанiї буде погашена шляхом отримання грошових коштiв та балансова вартiсть iншої поточної дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
15. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Станом на звiтну дату Компанiя має грошi ти їх еквiваленти, що складаються iз:
31.12.2015 31.12.2014
Готiвка в касах 16 8
Рахунки в банках 501 1615
Грошовi кошти у дорозi 613 439
Разом 1130 2062
Станом на звiтну дату, грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на рахунках банкiв у таких валютах:
31.12.2015 31.12.2014
Українськi гривнi 527 758
Долар США 375 313
Євро 228 639
Грузинський лари - 42
Росiйський рубль - 310
Разом 1130 2062
Банкiвськi рахунки Компанiї, по яким маються залишки станом на 31 грудня, включають:
31.12.2015 31.12.2014
Поточнi рахунки гривня 423 748
Поточнi рахунки валюта 78 867
Разом 501 1615
16. ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ
Станом на 31 грудня сума витрат майбутнiх витрат складає:
31.12.2015 31.12.2014
Витрати майбутнiх перiодiв зi страхування 2332 3
Витрати майбутнiх перiодiв по аеронавiгацiйному обслуговуванню 344 286
Витрати майбутнiх перiодiв по ремонту ПС 882 1578
Перiодичне видання 7 7
Разом 3565 1874
17. IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ
Станом на 31 грудня сума iнших оборотних активiв складає:
31.12.2015 31.12.2014

Податковi зобов’язання 86 58
Разом 86 58
18. НЕОБОРОТНI АКТИВИ, УТРИМУВАНI ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ
Станом на 31 грудня сума необоротних активiв, утримуваних для продажу складає:
31.12.2015 31.12.2014

Необоротнi активи, утримуванi для продажу 586 586
Разом 586 586
Компанiя має намiр реалiзувати данi активи у поточному роцi.
19. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ
Власний капiтал пiдприємства включає статутний капiтал та нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).
Станом на 31.12.2015 р. розмiр статутного фонду (капiталу) вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого загальними зборами учасникiв згiдно Протоколу № 1/2014 вiд 29 грудня 2014 року та зареєстрованого Реєстрацiйною службою Днiпропетровського мiського управлiння юстицiї Днiпропетровської областi 13.02.2015 року (номер запису 12241050024014822).
Зареєстрований капiтал Компанiї складає 29 595 620 гривень. (Двадцять девять мiльйонiв п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч шiстсот двадцять гривень 00 копiйок).
№ п/п Назва учасника Компанiї Частка учасника Компанiї у статутному капiталi Компанiї
у гривнях у вiдсотках
1. ТОВ Галтера 29 434 709 99,46
2. Фiзичнi особи ( 211 осiб) 160 911 0,54
Усього 29 595 620 100
Внески до статутного капiталу сплаченi учасниками Компанiї грошовими коштами в повному обсязi. Протягом звiтного перiоду змiн у розмiрi статутного капiталу не вiдбувалось.
20. IНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ
Складовi та рух iншого додаткового капiталу Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, представлений наступним чином:
Резерв дооцiнки основних засобiв Змiна вартостi фiнансових iнструментiв для продажу Разом
на 01.01.2015 р. 78756 - 78756
за 2015 р.
Дооцiнка основних засобiв - - -
Сума безкоштовно отриманих активiв - - -
Амортизацiя та вибуття об’єктiв дооцiнки 11831 - 11831
на 31.12.2015 р. 66925 - 66925
21. ФIНАНСОВА ОРЕНДА
У 2007-2008 роках Компанiєю було придбано основнi засоби за договорами фiнансового лiзингу. Договори лiзингу передбачають рiвномiрнi щорiчнi платежi строком до 2024 року. У своїй фiнансовiй звiтностi Компанiя вiдображає зобов’язання за фiнансовою орендою одразу по декiлькох статтях Балансу (Звiту про фiнансовий стан), а саме:
- у складi статтi «Iншi довгостроковi зобов’язання» Компанiя облiковує довгострокову частину заборгованостi за частиною вартостi предмету фiнансового лiзингу, що пiдлягає погашенню пiзнiше, нiж 2016 рiк (починаючи з 01.01.2017).
- у складi статтi «Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобовязаннями» Компанiя облiковує поточну частину вартостi предмету фiнансового лiзингу, що має бути погашена згiдно умов договору на протязi наступного року (у перiод з 01.01.2016 по 31.12.2016).
- у складi статтi «Iншi поточнi зобов’язання» Компанiя облiковує кредиторську заборгованiсть по вже нарахованих, але ще не оплачених вiдсотках по договорам фiнансової оренди.
Станом на звiтнi дати, кредиторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом включає:
31.12.2015 31.12.2014
Поточна частина кредиторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу, у т.ч.: 27078 15172
Поточна частина кредиторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу, строк оплати по якiй вже наступив 23091 12633
Поточна частина кредиторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу, строк оплати по якiй наступає у перiод з 01.01.2016 по 31.12.2016 року. 3987 2539
Довгострокова частина кредиторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу 79885 55103
Кредиторська заборгованiсть iз нарахованих вiдсоткiв за фiнансовий лiзинг 19460 11023
Разом 126423 81298
Всi договори фiнансової оренди заключено iз нерезидентом Brassbox limited, у доларах США.
22. КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ
Станом на 31 грудня зобов’язання з короткострокових кредитiв включають:
31.12.2015 31.12.2014
Зобов’язання за кредитами 589628 589628
Зобов’язання по нарахованим вiдсоткам 23459 5904
Разом 613087 595532
Зобов’язання за кредитами включає суму заборгованостi по кредитам, залученим Компанiєю у ПАТ КБ Приватбанк.
Кредит за договором вiд 14.03.2011 № 4Д11108И було залучено Компанiєю 17 березня 2011 р. в українськiй гривнi пiд 12 % рiчних, дата погашення 18.02.2015 року.
Кредит за договором вiд 16.03.2011 № 4Д11109И було залучено Компанiєю 17 березня 2011 р. в українськiй гривнi пiд 12 % рiчних, дата погашення 18.02.2015 року .
Кредит за договором вiд 17.03.2011 № 4Д11110И було залучено Компанiєю 18 березня 2011 р. в українськiй гривнi пiд 12 % рiчних, дата погашення 18.02.2015 року.
Кредит за договором вiд 18.03.2011 № 4Д11111И було залучено Компанiєю 22 березня 2011 р. в українськiй гривнi пiд 12 % рiчних, дата погашення 18.02.2015 року.
Кредит за договором вiд 21.05.2013 № 4Д13319И було залучено Компанiєю 22 травня 2013 р. в українськiй гривнi пiд 11,7 % рiчних, дата погашення 22.04.2015 року.
Кредит за договором вiд 28.10.2013 № 4Д13668И було залучено Компанiєю 29 жовтня 2013 р. в українськiй гривнi пiд 11,1 % рiчних, дата погашення 07.10.2015 року.
Кредит за договором вiд 21.01.2014 № 4Д14007Д було залучено Компанiєю 21 сiчня 2014 р. в українськiй гривнi пiд 11,6 % рiчних, дата погашення 21.12.2015 року.
Кредити класифiкованi як короткостроковi.
23. ВЕКСЕЛI ВИДАНI
Станом на звiтнi дати Компанiя має на балансi виданi векселi:
Дата видачi Сума Дата погашення Дата угоди про змiну строку платежу Нова дата погашення
Серия АА № 1718127 05.07.10 100 000,00 05.07.2013 - -
Серия АА № 1718126 05.07.10 789 750,00 05.07.2013 - -
Серия АА № 1718129 17.08.12 11 776 617,96 15.08.2013 12.08.2014 15.08.2016
Серия АА № 0651495 17.08.12 6 264 501,55 15.08.2013 12.08.2014 15.08.2016
24. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА РОЗРАХУНКАМИ
Станом на звiтнi дати поточнi зобов'язання за розрахунками включають:
31.12.2015 31.12.2014
Торгова кредиторська заборгованiсть 1895732 1269411
Зобов’язання з одержаних авансiв 4676 873
Зобов’язання перед бюджетом 700 452
в т.ч. податок на прибуток - -
Зобов’язання зi страхування 1192 837
Зобов’язання з оплати працi 2603 1996
Зобов’язання iз внутрiшнiх розрахункiв 418 -
Разом 1905321 1273569
25. ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Поточнi забезпечення складаються iз забезпечення виплат персоналу, якi включають зобов’язання з оплати вiдпусток працiвникам, якi Компанiя буде сплачувати у майбутньому при наданнi вiдпусток, або у виглядi компенсацiї у разi звiльнення працiвникiв, по яким залишились невикористанi вiдпустки та зобов’язання за гарантiйним забезпеченням, а також забезпечення виплат за пенсiйними списками №1 та №2 за якими Компанiя буде сплачувати у майбутньому компенсацiю пенсiйному фонду за пiльговими пенсiями.
Також станом на 31.12.2015 Компанiя має резерв за обтяжливим договором………….
31.12.2015 31.12.2014
Поточнi забезпечення виплат персоналу (резерв вiдпусток) 6622 6165
Поточнi забезпечення виплат персоналу (пенсiї за списками №1,2) 717 614
Резерв на виплати за обтяжливим договором 18188 13339
Разом 25527 20118
26. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня iншi поточнi зобов'язання включають:
31.12.2015 31.12.2014
Розрахунки з пiдзвiтними особами 427 104
Податковий кредит (актив) 23473 16576
Розрахунки з нарахованих вiдсоткiв (див. примiтку «Фiнансова оренда») 19460 15583
Розрахунки з iншими дебiторами 1151841 1090040
Разом 1195201 1122303
27. ДОХОДИ МАЙБУТНИХ ПЕРIОДIВ
Станом на 31 грудня сума доходiв майбутнiх перiодiв складає:
31.12.2015 31.12.2014
Доходи майбутнiх перiодiв з перевезення 7834 11759
Разом 7834 11759
28. ЧИСТИЙ ДОХОД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
За звiтнi роки чистi доходи вiд основних операцiй Компанiї за категорiями включають:
2015 рiк 2014 рiк
Регулярнi авiаперевезення 282167 254796
Чартернi авiаперевезення 38152 10419
Iншi 18658 6821
Собiвартiсть реалiзованих послуг (337574) (358530)
Разом 1403 (86494)
Виручка Компанiї за напрямками перевезень складається iз:
Країна 2015 2014
Обсяг доходу, тис. грн. Вiдсоток вiд загального обсягу, % Обсяг доходу, тис. грн. Вiдсоток вiд загального обсягу, %
Регулярнi авiаперевезення 282167 83,2 254796 93,7
Чартернi авiаперевезення 38152 11,3 10419 3,8
Iншi 18658 5,5 6821 2,5
Разом 338977 100 272036 100
29. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
За звiтнi роки адмiнiстративнi витрати Компанiї включають:
2015 рiк 2014 рiк
Зарплата адмiнiстративного апарату 12250 12081
Iнформацiйнi послуги 238 1219
Витрати на вiдрядження 318 113
Матерiальнi витрати 22 12
Податки та обов‘язковi платежi - 196
Iншi загальногосподарськi витрати 14042 1894
Утримання загальногосп. ОЗ, НМА та iн 1131 1918
Послуги з оренди, комунальнi 67 23
Послуги з навчання 2584 13
Послуги поштовi, кур’єрськi 5 1
Послуги зв’язку, Iнтернет 96 116
Послуги експертизи, аудиторiв,перекладача 702 10
Юридичнi, нотарiальнi послуги 22 20
Разом 31477 17616
30. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, витрати на збут включають:
2015 рiк 2014 рiк
Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 2868 3266
Витрати на вiдрядження 10 17
Консультацiйнi послуги, реклама, маркетинг 1275 870
Амортизацiя 12 271
Комiсiйна винагорода 4515 5459
Послуги бронювання 25011 20220
Код-шер 43607 6639
Iншi 21784 851
Разом 99082 37593
31. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
За звiтнi роки iншi операцiйнi доходи та витрати включають:
2015 рiк 2014 рiк
Iншi операцiйнi доходи: 36166 28196
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 9784 9129
Дохiд вiд операцiйної оренди 19872 14503
Отриманi штрафi, пенi 3070 2874
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 647 611
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 2549 1079
Дохiд по вiдсоткам за депозитними договорами 244 -
Iншi операцiйнi витрати -598723 -557082
Iншi операцiйнi збитки по створенню резерву сумнiвних боргiв 11930 -30065
Доходи вiд повернення дебiторської заборгованостi, за якою було створено резерв 11930 -
Витрати вiд створення резерву сумнiвних боргiв - -30065
Iншi операцiйнi збитки вiд операцiйної курсової рiзницi -557867 -513741
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 499638 49595
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi -1057505 -561916
Витрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi - -1420
Iншi операцiйнi збитки вiд операцiй iз купiвлi/продажу валюти -2097 -217
Дохiд вiд реалiзацiї валюти 691 1514
Собiвартiсть реалiзованої валюти -2788 -1731
Визнанi штрафи, пенi, неустойки -300 -216
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв -11261 -8325
Iншi витрати операцiйної дiяльностi -38626 -4331
Залишкова вартiсть ОФ при ликвiдацiї -502 -187
Фiнансовий результат вiд iншої операцiйної дiяльностi -562557 -528886
32. IНШI ФIНАНСОВI ДОХОДИ
Станом на звiтнi дати iншi фiнансовi доходи включають:
2015 рiк 2014 рiк
Вiдсотки банка отриманi - 127
Разом - 127
33. IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Станом на звiтнi дати iншi доходи включають:
2015 рiк 2014 рiк
Отримане страхове вiдшкодування 6563 5236
Разом 6563 5236
Неоперцiйнi курсовi рiзницi -462 -187
Iншi витрати -42642 -7103
Разом -43104 -7290
Всього -36541 -2054
34. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ
Станом на звiтнi дати iншi фiнансовi витрати включають:
2015 рiк 2014 рiк
Вiдсотки за кредитними угодами 70015 88254
Вiдсотки за договорами фiнансової оренди 2483 1413
Разом 72498 89667
35. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Ставки оподаткування, якi застосовувалися до Компанiї протягом звiтного перiоду були наступними:
З 1 сiчня 2014 р. по 31 грудня 2014 р. 18%
З 1 сiчня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. 18%
Компоненти витрат по податку на прибуток Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають:
2015 рiк 2014 рiк
Поточний податок -432 -228
Вiдстроченi податковi активи - 187
Вiдстроченi податковi зобов’язання -245 -
Разом -677 -41
36. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI
Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Компанiя здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi
Станом на 31.12.2015 року та 31.12.2014 року, перемiщення мiж рiвнями iєрархiї не було.
Iншi розкриття справедливої вартостi
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2015 2014 2015 2014
1 2 3 4 5
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1130 2062 1130 2062
Керiвництво Компанiї вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами окремої фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв окремої фiнансової звiтностi.
37. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
Стаття «Iншi надходження» в результатi операцiйної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв у Компанiї складає 7539 тис. грн. До складу цiєї статтi за 2015 рiк включена сума грошових коштiв отриманих у виглядi вiдшкодування за договором страхування у сумi 6576 тис. грн., розрахунки з повернення коштiв по авансовим звiтам та фiнансовiй допомозi у сумi 272 тис. грн та сума отриманого доходу вiд продажу валюти у сумi 691 тис. грн.
Стаття «Iншi витрачання» в результатi операцiйної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв у Компанiї складає 60499 тис. грн. До складу статтi «Iншi витрачання» за 2015 рiк включена сума грошових коштiв вiдшкодування витрати по авансовим звiтам – 5262 тис. грн.., вiдшкодування державного збiра – 2132 тис грн.., витрати на профспiлковi внески та виплату алiментiв – 292 тис грн.., сума отриманих расходов вiд продажу валюти – 2789 тис грн.., витрати на сплату штрафних санкцiй – 233 тис грн., повернення фiнансової допомоги у сумi 49613 тис. грн., розрахунки за РКО у розмiрi 178 тис. грн.
Стаття «Iншi надходження» в результатi iнвестицийної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв у Компанiї складає 106495 тис. грн. До складу цiєї статтi за 2015 рiк включена сума грошових коштiв отриманих у виглядi поворотної фiнансової допомоги у сумi 106495 тис. грн
38. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Пов'язанi сторони або операцiї з пов'язаними сторонами, як визначено у МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», представленi таким чином:
а) Особа, або близький член родини такої особи пов'язаний з Компанiєю, якщо така особа:
i. має контроль або спiльний контроль над Компанiєю;
ii. має значний вплив на Компанiю; або
iii. є представником провiдного управлiнського персоналу Компанiї або її материнської компанiї.
б) Компанiя пов’язана з iншою Компанiєю, якщо виконується будь-яка з наведених нижче умов:
i. Компанiя та iнша компанiя є членами однiєї групи (що означає, що кожна материнська чи дочiрня компанiя пов’язанi мiж собою);
ii. Компанiя є асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством з iншою компанiєю (або асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством члена групи, до складу якої також входить i iнша компанiя);
iii. Обидвi компанiї є спiльним пiдприємством iншої компанiї;
iv. Компанiя є спiльним пiдприємством компанiї, а iнша компанiя є асоцiйованою компанiєю в останнiй;
v. Iнша компанiя є програмою виплат пiсля закiнчення трудової дiяльностi працiвникам Компанiї чи працiвникам будь-якої пов’язаної компанiї. Якщо Компанiя сама є такою програмою виплат, то компанiї - спонсори програми є також пов'язаними сторонами Компанiї;
vi. Компанiя знаходиться пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в а);
vii. Особа, визначена в а)i) має значний вплив на Компанiю, або є представником провiдного управлiнського персоналу Компанiї (або її материнської компанiї).
При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами.
Нижче наведено данi по операцiях з пов’язаними сторонами за 2015 та 2014 роки, у гривнях:
Пов'язанi сторони Вид транзакцiї Оборот за 2015 рiк Станом на 31 грудня 2015 року Оборот за 2014 рiк Станом на 31 грудня 2014 року
МА Днiпропетровськ Оренда 24 874 683,79 489 525,30 18 602 884,23 257 819,32
МА Днiпропетровськ Оренда -12 327 763,00 7 861 362,12 -13 102 837,95 6 709 342,80
МА Днiпропетровськ Медичне обслуговування 156 667,12 3 474,00 96 517,37 613,87
МА Днiпропетровськ Проживання у гуртожитку 5 670,00 0,00 11 490,00 1 230,00
МА Днiпропетровськ Поставка товару 585 213,89 1 200,00 462 590,01 0,00
МА Днiпропетровськ Аєропортове обслуговування -25 256 718,12 33 595 195,62 -19 636 639,26 21 486 488,69
МА Днiпропетровськ Зберiгання палива, аналiз ГСМ -8 651,00 -5 932,67 -11 323,80 -24 794,26
МА Днiпропетровськ Авiаквитки 34 459,00 0,00 27 910,00 1 665,00
МА Днiпропетровськ Прочее 38 455,49 3 639,70
МА Днiпропетровськ Надання фiнансової допомоги -106 495 053,35 -602 281 086,30 -255 488 349,17 -544 660 275,94
ТОВ Галтера Надання фiнансової допомоги - -545 919 038,17 -2 014 761,88 -545 919 038,17
Управлiнський персонал Заробiтна плата + ЕСВ 1 767 156,44 - 1 543 315,43 -
Всього -116 625 879,74 -1 106 255 300,10 -269 505 565,32 -1 062 146 948,69
39. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Податкова система
З моменту прийняття Податкового кодексу України у 2011 роцi, постiйно приймаються змiни до нього, що змiнюють (iнколи кардинально) основнi принципи оподаткування. Податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється, тому може тлумачитися по-рiзному. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керiвництвом Компанiї у зв’язку з дiяльнiстю Компанiї та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. Внаслiдок цього може iснувати значна невизначенiсть щодо забезпечення або тлумачення нового законодавства та нечiткi або вiдсутнi правила його виконання. Податковi органи України можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Цi фактори у поєднаннi iз зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових надходжень у вiдповiдь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та частоти податкових перевiрок, тому iснує можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не заперечувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi. Вiдповiднi органи можуть проводити податковi перевiрки у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв.
Українське податкове законодавство не мiстить чiтких iнструкцiй з певних податкових питань. Iнодi тлумачення Компанiєю таких невизначених податкових питань призводить до зменшення загальної податкової ставки по Компанiї. Як зазначено вище, таке тлумачення податкового законодавства може надзвичайно ретельно перевiрятися. Наслiдки таких перевiрок з боку податкових органiв не можуть бути оцiненi з достатнiм ступенем надiйностi, проте вони можуть бути суттєвими для фiнансового стану та дiяльностi органiзацiї в цiлому.
Зобов’язання за оперативною орендою.
Станом на кiнець звiтного перiоду Компанiя не мала зобов’язань за нескасованими договорами оперативної оренди.
Юридичнi зобов'язання
1 Позовна заява ДП «Украерорух» до ПАТ «АК «Днiпроавiа» про стягнення заборгованостi за Договором №5/2-14 вiд 01.01.2014 р. про надання послуг аеронавiгацiйного обслуговування у сумi 20300172,51 грн., включаючи 40547,42 грн. - основний борг, 727964,76 грн. пенi, 1304322,68 грн. - сума iндексацiї та 227327,65 грн.- сума рiчних. Позов задоволений частково. Прийнято рiшення про стягнення з ПАТ «АК «Днiпроавiа» 1384210,02 грн. iнфляцiйних втрат, 653694,18 грн. пенi, 225748,15 грн. - 10% рiчних, 45859,02 грн. судового збору. Подана апеляцiйна скарга, назначена до розгляду на 25.04.2016 року.
2. Зустрiчна Позовна заява ПАТ «АК «Днiпроавiа» до ДП «Украерорух» щодо тлумачення умов Договору №5/2-14 вiд 01.01.2014 р. про надання послуг аеронавiгацiйного обслуговування стосовно строкiв стягнення штрафних санкцiй, iндексацiї та рiчних, знаходиться на розглядi.
3. Позовна заява Компанiя Oktagon Ltd. до ПАТ «АК «Днiпроавiа» про стягнення заборгованостi за Договором №392 в сумi 115 000 доларiв США, 9 449,07 доларiв США пенi, 2126 доларiв США – 3% рiчних вiд простроченої суми, 15 000 доларiв витрат на правову допомогу. Рiшенням Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при Торгово-промислової палати України вiд 29.04.2014 року позов задоволений частково. Компанiя Oktagon Ltd подала клопотання до Бабушкiнського районного суду м. Днiпропетровська про приведення до примусового виконання. 22.04.2015 г., ухвалою Бабушкiнського районного суду м. Днiпропетровська по справi №200/15778/14-ц, яке було змiнено ухвалою апеляцiйного суду Днiпропетровської областi вiд 23.07.15 р. клопотання Компанiї Oktagon Ltd, було задоволено та надано дозвiл на примусове виконання рiшення МКАС. 18.09.2015 року Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ прийняв до провадження касацiйну скаргу ПАТ «АК «Днiпроавiа» на ухвалу апеляцiйного суду вiд 23.07.2015 року та ухвалу Бабушкiнського районного суду м. Днiпропетровська вiд 23.04.2015 року та ухвалою суду було призупинено виконання даних судових рiшень до закiнчення касацiйного провадження, знаходиться на розглядi.
4. Адмiнiстративний позов ПАТ «АК «Днiпроавiа» до Харкiвського прикордонного загону, № справи 804/16286/15 про визнання протиправним та скасування постанови про накладення штрафу у розмiрi 8500,00 грн. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 01.02.2016 року позов задоволено, постанову скасовано. Вiдповiдач подав апеляцiю, дата розгляду не призначена.
5. Адмiнiстративний позов ПАТ «АК «Днiпроавiа» до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, № справи 804/16068/15 про скасування санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Днiпропетровський окружний. адмiнiстративний суд, суд перейшов у письмове провадження.
6. Рiшенням господарського суду Днiпропетровської областi вiд 13 травня 2015 позов ТОВ "Стройенерго" до ПАТ "АК "Днiпроавiа" задоволено частково, стягнуто 1 179,15 грн. 3% рiчних, 10 517, 20 грн. iнфляцiйних втрат, витрати по оплатi судового збору в сумi 1 815, 56 грн., в рештi позову вiдмовлено.
7. Постановою Вищого адмiнiстративного суду вiд 09.07.2015 року задоволений позов ПАТ "АК "Днiпроавiа" та визнанi протиправними дiї Державної авiацiйної служби України щодо визначення заборони вiд 28 листопада 2014 на виконання рейсiв за маршрутом Москва-Днiпропетровськ з 1 грудня 2014 року, скасовано рiшення вiд 28 лютого 2014 року про заборону на виконання рейсiв за маршрутом Москва-Днiпропетровськ з 1 грудня 2014 року. В рештi позову провадження закрито.
8. Ухвалою Господарського суду Київського областi вiд 22.04.2015 року заява ПАТ «АК «Днiпроавiа» вiд 26.03.2015 р. № 1.34-23 про визнання кредиторських вимог до ПрАТ "Авiакомпанiя "АероCвiт" задоволена.
У звiтному перiодi Компанiя не створювала резерви пiд можливi юридичнi зобов'язання.
Зобов'язання за обтяжливими договорами
Компанiєю створено резерв по зобов'язанням за обтяжливим договором. Детальна iнформацiя по цьому резерву представлена у роздiлi «Поточнi зобов'язання» цих примiток.
40. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Функцiя управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.
До процесу управлiння ризиками у Компанiї залучено всi види бiзнесу, якi впливають на параметри цих ризикiв. Управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється на всiх рiвнях органiзацiї вiд вищого керiвництва до рiвня, на якому цi ризики безпосередньо приймаються.
В рамках своєї програми по управлiнню ризиками, Компанiя проводить iнвентаризацiю своїх поточних ризикових позицiй за категорiями ризику, вимiрює чутливiсть чистого доходу i власного капiталу в рамках стохастичного i детермiнованого сценарiїв. Моделi, сценарiї i допущення регулярно переглядаються i оновлюються по мiрi необхiдностi.
Проте, моделi чутливi до граничних малоймовiрних сценарiїв i можуть показати невiрнi результати при їх настаннi. Рiзкi можливi коливання не є однозначною пiдставою для перегляду оцiнок, якщо вони не призводять до змiн в тривалiй перспективi та на постiйнiй основi.
Аналiз чутливостi не вiдображає того, який чистий прибуток за перiод мiг би бути, якби були iншi змiннi ризику, нiж при проведеннi аналiзу, тому що аналiз заснований на експозицiї в майбутньому iнформацiї, вiдомої на звiтну дату. I при цьому результати чутливостi призначенi для точного передбачення майбутнього власного капiталу або прибутку. Аналiз не враховує вплив майбутнього нового бiзнесу, який може бути важливим компонентом майбутнiх доходiв. Не розглядаються всi методи, доступнi для управлiння, що реагують на змiни у фiнансовому середовищi, такi як змiна розподiлу iнвестицiйного портфеля або коригування ставок по кредитах. Крiм того, результати аналiзу не можуть бути екстрапольованi для бiльш тривалих перiодiв, так як ефект не має лiнiйної тенденцiї. Тому, процес управлiння ризиками не може гарантувати точного передбачення майбутнiх результатiв.
Основнi ризики, що властивi Компанiї в ходi її операцiйної дiяльностi, i способи їх управлiння представленi нижче.
Компанiя при веденнi професiйної дiяльностi здiйснює управлiння фiнансовими та нефiнансовими ризиками.
40.1 ФIНАНСОВI РИЗИКИ.
Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливостi продовження дiяльностi пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану Компанiї, якостi його активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення витрат над доходами.
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях.
Ринковий ризик - ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з несприятливою змiною ринкової вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку з коливаннями цiн на чотирьох сегментах фiнансового ринку, чутливих до змiни вiдсоткових ставок: ринку боргових цiнних паперiв, ринку пайових цiнних паперiв, валютному ринку i товарному ринку.
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях.
Ринковий ризик включає:
• процентний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на борговi цiннi папери та похiднi фiнансовi iнструменти процентної ставки. Компанiя зазнає впливу коливань переважних рiвнiв ринкових процентних ставок на свiй фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватись в результатi таких змiн, але може й зменшуватись або призводити до збиткiв у разi виникнення несподiваних змiн.
• пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на пайовi цiннi папери та похiднi фiнансовi iнструменти, базовим активом яких є такi цiннi папери;
• валютний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання курсiв iноземних валют та золота. За 2015 рiк курс ЄВРО коливався в коридорi, нижня межа якого становила 17,704 грн./ЄВРО, а верхня – 34,05 грн./ЄВРО, курс рубля: нижня межа – 0,233 грн./рубль, верхня межа – 0,479 грн./рубль, курс долара США: нижня межа – 15,75 грн./долар США, а верхня межа – 30,01 грн./долар США. Значнi коливання курсiв не можуть значно вплинути на розмiр прибутку Компанiї, оскiльки Компанiя майже не проводить операцiй в iноземнiй валютi, але це може погiршити її стан бо впливає на фiнансове становище її клiєнтiв.
• товарний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на похiднi фiнансовi iнструменти, базовим активом яких є товари;
• iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок процентного, пайового, валютного чи товарного ризикiв), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку.
Валютнi ризики
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Компанiя контролює частку активiв, номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiйснюється на основi аналiзу чутливостi.
Визначення порогу чутливостi керiвництво Компанiї здiйснювало на основi статистичних даних НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi яких була розрахована iсторична волатильнiсть курсу, що визначається як стандартне вiдхилення рiчної дохiдностi вiд володiння iноземною валютою за перiод.
Валютнi ризики Компанiї виникають у зв’язку з володiнням фiнансовими iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi. Компанiя визначила, що обґрунтовано можливим є коливання валютного курсу на ±39,3 вiдсотка.
Чутливi до коливань валютного курсу активи та зобов’язання
Активи номiнованi в iноземнiй валютi 31 грудня 2015 31 грудня 2014
Каса та поточнi рахунки в банках 603 1306
Дебiторська заборгованiсть 6692 10011
Всього 7295 11317
Кредиторська заборгованiсть 1719656 1064484
Всього 1719656 1064484
Частка в активах Компанiї, % 1,30 % 2,05%
Частка у зобов’язаннях Компанiї, % 44,40% 34,20%
Аналiз чутливостi до валютних ризикiв проведено на основi iсторичних даних щодо волатильностi курсiв iноземних валют.
Валютнi ризики
Валюта Сума, тис. грн. Стандартне вiдхилення, % (змiни) Потенцiйний вплив на активи та зобов’язання Компанiї
+ Сприятливi змiни Несприятливi змiни
(зростання вартостi)
На 31.12.2015 р.
Долар США 4233 39,5 1 672 -1 672
Євро 1224 39,5 483 -483
Росiйський рубль 289 39,5 114 -114
Грузинський ларi 23 39,5 9 -9
Болгарський лей 15 39,5 6 -6
Турецька лiра 1511 39,5 597 -597
Долар США -1656928 39,5 -654 487 654 487
Євро -62625 39,5 -24 737 24 737
Болгарський лей -3 39,5 -1 1
Росiйський рубль -100 39,5 -40 40
Разом -1712361 -676 383 676 383
На 31.12.2014 р.
Долар США 3140 22,9 719 -719
Євро 5226 22,9 1197 -1197
Росiйський рубль 1919 22,9 439 -439
Грузинський ларi 264 22,9 60 -60
Азербайбжанський манат 25 22,9 6 -6
Турецька лiра 743 22,9 170 -170
Долар США -1018582 22,9 -233255 233255
Євро -45806 22,9 -10490 10490
Росiйський рубль -71 22,9 -16 16
Грузинський ларi -24 22,9 -5 5
Разом -1053166 -241175 241175
Кредитний ризик – ризик виникнення у Компанiї фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових зобов'язань перед Компанiєю вiдповiдно до умов договору. Розмiр збиткiв у цьому випадку пов'язаний iз сумою невиконаного зобов'язання.
До кредитних ризикiв вiдносяться, зокрема:
ризик контрагента – ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через невиконання або несвоєчасне виконання клiєнтом або контрагентом за правочином щодо цiнних паперiв своїх зобов’язань перед Компанiєю;
ризик дефолту – ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через невиконання або несвоєчасне виконання емiтентом або особою, що видала цiнний папiр, що належать Компанiї, своїх зобов’язань щодо виплати доходу та/або погашення цiнних паперiв;
Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку iз дебiторською заборгованiстю.
Дебiторська заборгованiсть
Управлiння кредитним ризиком, що пов'язаний iз покупцями, здiйснюється кожною бiзнес-одиницею у вiдповiдностi до полiтики, процедур та системi контролю, встановленими Компанiєю по вiдношенню до управлiння кредитними ризиками, що пов'язанi iз покупцями. Кредитна якiсть покупця оцiнюється на основi детальної форми оцiнки кредитного рейтингу. Основнi фактори, якi беруться до уваги в ходi аналiзу зменшення корисностi дебiторської заборгованостi включають визначення того, чи простроченi виплати основної суми заборгованостi бiльш, нiж на 365 днiв, чи вiдомо про будь-якi труднощi з огляду на грошовi потоки контрагентiв,зниження кредитного рейтингу або порушення первiсних умов вiдповiдного договору. Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi покупцiв. Компанiя здiйснює аналiз зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюються iндивiдуально (по великим контрагентам), i резерву на зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюються у сукупностi (велика кiлькiсть малих дебiторiв об’єднуються у однорiднi групи). Компанiя оцiнює концентрацiю ризика по вiдношенню до торгової дебiторської заборгованостi, як низьку.
Резерв пiд зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюється на iндивiдуальнiй основi
Компанiя визначає суму резерву на зменшення корисностi окремо за кожною суттєвою заборгованiстю в iндивiдуальному порядку. Питання, що розглядаються при визначеннi суми резерву, включають можливiсть реалiзацiї бiзнес-плану контрагента, його здатнiсть пiдвищити продуктивнiсть працi в разi виникнення фiнансових труднощiв, грошовi надходження та очiкуванi виплати дивiдендiв в разi оголошення банкрутом, наявнiсть iншої фiнансової пiдтримки та можлива вартiсть продажу застави, а також часовi рамки очiкуваних грошових потокiв. Збитки вiд зменшення корисностi оцiнюються на кожну звiтну дату, якщо будь-якi непередбаченi обставини не вимагають бiльшої уваги.
Резерв пiд зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюється на сукупнiй основi
Компанiя визначає суму резерву на зменшення корисностi несуттєвої заборгованостi, а також окремої суттєвої заборгованостi, стосовно якої ще немає об’єктивних ознак зменшення корисностi, на сукупнiй основi. Компанiя аналiзує резерви на знецiнення на кожну звiтну дату, при цьому кожний сукупнiсть заборгованостей (портфель) перевiряється окремо.
В ходi аналiзу резерву на зменшення корисностi заборгованостi на сукупнiй основi Компанiя враховує зменшення корисностi, що може мати мiсце у портфелi, навiть якщо немає об’єктивних ознак зменшення корисностi окремої заборгованостi. Збитки вiд зменшення корисностi визначаються з урахуванням такої iнформацiї: збитки в портфелi у попереднiх перiодах, поточнi економiчнi умови, вiдповiдний промiжок часу мiж моментом можливого понесення збитку вiд зменшення корисностi та моментом визначення зменшення корисностi як такого, що потребує створення резерву в ходi аналiзу знецiнення окремих активiв, а також очiкуванi надходження та вiдшкодування в разi знецiнення зменшення корисностi. Керiвництво Компанiї вiдповiдає за прийняття рiшення щодо тривалостi такого перiоду, що не повинна перевищувати один рiк.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Компанiї є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Компанiя використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
• лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв;
• лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
• лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою;
• лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв.
Ризик лiквiдностi – ризик виникнення збиткiв у Компанiї у зв'язку з неможливiстю своєчасного виконання ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. Ризик лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i зобов'язаннями. Для управлiнського персоналу Компанiї надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами вiдповiдали строкам виплат за зобов'язаннями, процентнi ставки по активах вiдповiдали процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо iсную будь-яка невiдповiднiсть, щоб вона булла пiд контролем.
Компанiя здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення постiйної наявностi коштiв, необхiдних для виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни. Полiтики лiквiдностi компанiї перевiряється i затверджується управлiнським персоналом.
Як правило, Компанiя забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для оплати очiкуваних операцiйних витрат на перiод до 3-х мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових зобов'язань; це не поширюється на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi, як стихiйне лихо.
До ризикiв лiквiдностi вiдносяться, зокрема:
ризик ринкової лiквiдностi – ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через неможливiсть купiвлi або продажу активiв у потрiбнiй кiлькостi за достатньо короткий перiод часу в силу погiршення ринкової кон'юнктури;
ризик балансової лiквiдностi – ризик виникнення збиткiв, виникнення дефiциту грошових коштiв або iнших високолiквiдних активiв для виконання зобов’язань перед iнвесторами/контрагентами.
Iнформацiя щодо кожного окремого виду дебiторської та кредиторської заборгованостi Компанiї у розрiзi строкiв погашення представлена у вiдповiдних роздiлах цих примiток.
Зниження ризику
Компанiя не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками, що виникають внаслiдок змiни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику лiквiдностi.
Компанiя не приймала участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати дiяльностi Компанiї.
40.2 ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ
Операцiйний ризик включає наступнi:
• правовий ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з недотриманням Компанiєю вимог законодавства, договiрних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю Компанiї або з правовими помилками, яких припускається Компанiя при провадженнi професiйної дiяльностi;
• iнформацiйно-технологiчний ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з недосконалою роботою iнформацiйних технологiй, систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм захистом, включаючи збiй у роботi програмного та/або технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв комунiкацiї та зв'язку, порушення цiлiсностi даних та носiїв iнформацiї, несанкцiонований доступ до iнформацiї стороннiх осiб та iнше;
• ризик персоналу - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв Компанiї (людським фактором), включаючи допущення помилки при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення iнсайдерської та/або конфiденцiйної iнформацiї та iнше;
40.3 IНШI НЕФIНАНСОВI РИЗИКИ
До iнших нефiнансових ризикiв дiяльностi Компанiї вiдносяться:
• стратегiчний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi пов'язанi з прийняттям неефективних управлiнських рiшень, помилками, якi були допущенi пiд час їх прийняття, а також з неналежною реалiзацiєю рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку Компанiї;
• ризик втрати дiлової репутацiї (репутацiйний ризик) - ризик виникнення збиткiв, пов'язаних зi зменшенням кiлькостi клiєнтiв або контрагентiв Компанiї через виникнення у суспiльствi несприятливого сприйняття Компанiї, зокрема його фiнансової стiйкостi, якостi послуг, що надаються Компанiєю, або його дiяльностi в цiлому, який може бути наслiдком реалiзацiї iнших ризикiв;
• системний ризик – ризик виникнення збиткiв у значної кiлькостi установ, який обумовлений неможливiстю виконання ними своїх зобов'язань у зв'язку з невиконанням (несвоєчасним виконанням) зобов'язань однiєю установою внаслiдок реалiзацiї у неї кредитного ризику, ризику лiквiдностi або iншого ризику. Системний ризик, на який впливає стан економiки загалом i певною мiрою вiдбиваються на дохiдностi цiнних паперiв та фiнансових iнструментiв, що обертаються на ринку цiнних паперiв, спричиненi кон'юнктурою та особливостями фондового ринку, на якому Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть, несе загрозу порушення дiяльностi всiєї фiнансової системи.
• ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, через настання невiдворотних обставин, у тому числi обставин непереборної сили, що неможливо передбачити, якi призводять або створюють передумови для виникнення збоїв у роботi Компанiї або безпосередньо перешкоджають її нормальному функцiонуванню.
40.4 УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Компанiя розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу.
40.5 ПОЛIТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Полiтики управлiння ризиками Компанiї визначаються з метою виявлення, аналiзу та управлiння ризиками, з якими стикається Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю за ними, постiйного монiторингу рiвнiв ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i процедури управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик.
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за управлiння ключовими ризиками, розробку та впровадження процедур управлiння ризиками та контролю, а також за затвердження укладення договорiв на значнi суми.
41. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
Подiї пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi, якi б вимагали коригування даних фiнансової звiтностi вiдсутнi.
Подiї пiсля дати балансу, що не вимагають коригування даних фiнансової звiтностi, але впливають на дiяльнiсть Компанiї: Наказ Мiнiстерства Оборони України про приймання-передачу будiвль i споруд аеродрому Кайдаки вiд 09.02.2016 № 65 – про органiзацiю та передачу зi сфери управлiння мiнiстерства iнфраструктури України до сфери управлiння Мiнiстерства оборони України будiвль и споруд аеродрому Кайдаки та штучної злiтно-посадкової смуги.
Голова Правлiння Новiков О.Б.
Головний бухгалтер Савицька I.В.

Продовження тексту приміток

немає