Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Новiков Олег Борисович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49042, м. Днiпропетровськ, Аеропорт цивiльної авiацiї
4. Код за ЄДРПОУ
01130549
5. Міжміський код та телефон, факс
(0562) 39 53 11 (0562) 39 52 72
6. Електронна поштова адреса
vip@dniproavia.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 74 Вiдомостi НКЦПФР 18.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.dniproavia.com в мережі Інтернет 18.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2016 обрано Голова правлiння Новiков Олег Борисович СН 228174
20.06.1996 Ленiнградським РУГУ МВС України м. Києва
0
Зміст інформації:
Рiшенням Протоколу засiдання Наглядової ради вiд 31.03.2016р. подовжено повноваження Голови правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» Новiкова Олега Борисовича строком на 1 рiк, з 19 квiтня 2016р. по 19 квiтня 2017 р., паспорт серiя СН
№ 228174, виданий 20.06.1996р. Ленiнградським РУГУ МВС України м. Києва; не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; перебував на посадi Голови правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» з 19.04.2013 р.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.