Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Новiков Олег Борисович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01130549
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Бабушкiнський, 49042, мiсто Днiпропетровськ, Аеропорт цивiльної авiацiї
5. Міжміський код, телефон та факс
(0562) 395349 (0562) 395743
6. Електронна поштова адреса
lilia.shvets@dniproavia.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у ВНКЦПФР 82   30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.dniproavia.com в мережі Інтернет 29.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент не належить до жодних об'єднань пiдприємств
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря- емiтент не має посади корпоративного секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство- немає домовленостей
7. Iнформацiя про посадових осiб емiтента:
2) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента- Посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють
8. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента- Фiзичнi особи не володiють 10-ма вiдсотками акцiй емiтента та бiльше
10. Iнформацiя про дивiденди у 2013 роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались.
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента- не випускались
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом- не випускались
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери- не випускались
5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду- не викупались
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй- не випускались
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям- немає
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду- немає
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття- немає
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду- немає
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року- немає
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття- немає
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв- не випускались
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв- немає
23. Основнi вiдомостi про ФОН - немає
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН- немає
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН- не випускались
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН- немає
27. Правила ФОН- немає
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть:
Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за 2013 р- немає, пiдприємство надає тiльки Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2013 р
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)- немає

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО № 413464
3. Дата проведення державної реєстрації
05.07.1996
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
29595620.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
323
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
10. Органи управління підприємства
Управлiння Товариством здiйснюється згiдно з його Статутом. Власники (акцiонери) Товариства здiйснюють свої права щодо управлiння Товариством через уповноваженi ними органи управлiння згiдно зi Статутом пiдприємства. Для керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства вiдповiдний уповноважений орган управлiння Товариства обирає (призначає) керiвника Товариства. Органами управлiння товариства є : - Загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi-Загальнi збори) - Наглядова рада - Правлiння. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства, яка є органом контролю Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ ПриватБанк м. Днiпропетровськ
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26009132066013
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ ПриватБанк м. Днiпропетровськ
5) МФО банку
305299
6) поточний рахунок
26008132066014

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв , вантажу повiтряним транспортом Серiя АГ №505946 22.02.2013 Державна авiацiйна служба України Необмежена
Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена, буде продовжена
 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 1210100000-917 28.01.2013 Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Днiпропетровськiй областi Необмежена
Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена, буде продовжена
 
Медична практика АЕ № 196835 07.02.2013 Мiнiстерство охорони здоров’я Необмежена
Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена, буде продовжена
 
Готельнi послуги № 62Л-685 11.09.2013 ДП «Днiпростандартметрологiя» Необмежена
Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена, буде продовжена
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Галтера" 34884292 49035Україна м. Днiпропетровськ КРИВОРIЗЬКЕ ШОСЕ, буд.35 99.45549000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новiков Олег Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 228174 20.06.1996 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Київ
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Повна вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ " АК " Донбассаеро", генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2013 безстроково
9) Опис
Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради товариства вiд 18.04.2013 року у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень в.о. Голови Правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» та призначенням нового Голови Правлiння, прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб.
Припинено повноваження Виконуючого обов’язки Голови Правлiння пана Шкiнделя Вiктора Миколайовича з 18.04.2013 згiдно листа №1.12-48 вiд 16.04.2013 року щодо необхiдностi припинення повноважень Виконуючого обов’язки Голови Правлiння Шкiнделя Вiктора Миколайовича (паспорт серiї АМ 994695, виданий Днiпропетровським РВУМВС в Днiпропетровськiй областi, 17.01.2003 року), на пiдставi заяви вiд 16.04.2013 року. На посадi перебував з 30.05.2011року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначений Голова правлiння - Новiков Олег Борисович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору.
Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору, у тому числi:
- керує поточними справами Товариства;
- скликає засiдання Правлiння;
- головує на засiданнях Правлiння;
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;
- органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;
- представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
- органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
- органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
- розробляє умови колективної угоди (договору);
- виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Голова Правлiння у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi:
- представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах;
- укладати цивiльно-правовi угоди, у тому числi кредитнi та зовнiшньоекономiчнi, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства;
- вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства;
- пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи;
- видавати накази та розпорядження, якi є обов’язковими для виконання усiма працiвниками Товариства;
- здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мирошнiкова Iрина Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 362712 16.09.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Повна вища, Київський мiжнародний унiверситет цiвiльної авiацiї, 2000 р.
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Олiмпус", заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.07.2011 безстроково
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Мирошнiкова Iрина Григорiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору.
Головний бухгалтер виконує наступнi функцiї:
- забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
- органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
- вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.
- вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
- здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
- бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями.
- за погодженням з Головою правлiння забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань.
- здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
- бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.
- забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у представництвах.
- керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
- знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.
- знає, розумiє i застосовує дiючi нормативнi документи, що стосуються його дiяльностi.
- знає i виконує вимоги нормативних актiв про охорону працi та навколишнього середовища, дотримується норм, методiв i прийомiв безпечного виконання робiт.
Головний бухгалтер має право:
- вживати дiї для запобiгання та усунення випадкiв будь-яких порушень або невiдповiдностей.
- представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями;
- розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- на базi довiреностi пiдписувати фiнансовi, банкiвськi документи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор з економiки та фiнансiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмiтрiєва Надiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 961399 05.12.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Повна вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер, ст. бухгалтер Днiпропетровської фiлiї Акцiонерного товариства КАВС КИЙ АВIА
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.04.2013 безстроково
9) Опис
У зв’язку зi звiльненням Директора з економiки та фiнансiв Бiрсан Вiкторiї Леонiдiвни , прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб.Припинено повноваження панi Бiрсан В.Л. (паспорт АМ 062517 01.12.2000 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), на пiдставi заяви . На посадi перебувала з 08.11.2011 року по 19.04.2013р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена - Дмiтрiєва Надiя Василiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору.
Директор з економiки та фiнансiв виконує наступнi функцiї:
- управлiнський облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй i контролює економне використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства.
- формує у вiдповiдностi iз законодавством про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи з структури i особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi.
- забезпечує рацiональну органiзацiю внутрiшнього облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-розрахункових робiт i використання сучасних технiчних засобiв i iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку та контролю.
- формує i своєчасно подає керiвництву повну i достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, прибутках i витратах, а також розробляє i здiйснює заходи, скерованi на укрiплення фiнансової дисциплiни на пiдприємствi.
- проводить економiчний аналiз господарської дiяльностi пiдприємства на пiдставi даних управлiнського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення необґрунтованих затрат, ефективного використання ресурсiв пiдприємства.
- формує бюджет пiдприємства на пiдставi показникiв аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства i контролює виконання бюджету з метою рацiонального використання фiнансових ресурсiв.
- вживає заходи щодо накопичення фiнансових ресурсiв пiдприємства для забезпечення його фiнансової стiйкостi.
- взаємодiє з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових засобiв на банкiвських депозитах (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контролює проведення облiкових операцiй за депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами.
- забезпечує контроль за законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю оформлення документiв, складанням економiчно обґрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, послуг, розрахунках по заробiтнiй платi працiвникiв пiдприємства, правильним нарахуванням i перерахуванням платежiв в держбюджет, внескiв на державне соцiальне страхування, переведенням коштiв на фiнансування капiтальних вкладiв;
- слiдкує за погашенням у встановленi термiни заборгованостi банкам по кредитах.
Директор економiки та фiнансiв має право:
- вживати дiї для запобiгання та усунення випадкiв будь-яких порушень або невiдповiдностей.
- представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями;
- розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- на базi довiреностi пiдписувати фiнансовi, банкiвськi документи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Масько Андрiй Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 151893 26.11.1996 Широкiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Начальник вiддiлу Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», мiсцезнаходження: Україна, 40035, м. Суми, вул. Д.Коротченка, 7
8) дата обрання та термін, на який обрано
02.12.2010 строк повноважень згiдно статуту 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода не сплачується.
Голова Наглядової ради:
• керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
• скликає засiдання Наглядової ради;
• головує на засiданнях Наглядової ради;
• органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
• органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
• пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення;
• пiдписує трудовий контракт з Головою та членами Правлiння;
• забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
• представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, Статутi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищов Максим Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 874346 29.02.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Провiдний експерт Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРНГI», мiсцезнаходження: 04053, Україна, Київ, Кудрявський узвiз, 7
8) дата обрання та термін, на який обрано
02.12.2010 строк повноважень згiдно статуту 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода не сплачується.
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
приймати рiшення, обов’язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов’язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України;
призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо), якi належали усуненим членам Правлiння осiб без обрання їх до складу Правлiння Товариства;
здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнiненко Олег Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 862631 17.02.2000 АНД РВ ДМУ УМВСУ в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Експерт
8) дата обрання та термін, на який обрано
02.12.2010 строк повноважень згiдно статуту 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода не сплачується.
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
приймати рiшення, обов’язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов’язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України;
призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо), якi належали усуненим членам Правлiння осiб без обрання їх до складу Правлiння Товариства;
здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Далматова Тетяна Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 555379 30.10.2006 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Старший експерт, Член Наглядової ради ПАТ "Розiвський елеватор", мiсцезнаходження: Україна, 49033, м. Днiпропетровськ, Бабушкiнський район, вулиця Героїв Сталiнграда, будинок № 122
8) дата обрання та термін, на який обрано
02.12.2010 строк повноважень згiдно статуту 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода не сплачується.
Голова Ревiзiйної комiсiї:
• керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами;
• скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї;
• головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
• органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
• органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
• пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення;
• забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
• представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурхан Юлiя Iгорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 328178 21.06.1996 Мiський в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ЛIДЕР-IСТЕЙТ", головний бухгалтер, Голова Наглядової ради ПАТ "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходженнi: 65039, Україна, м. Одеса, 2-й Артилерiйський провулок, 6.
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.01.2013 строк повноважень згiдно статуту 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.01.2013 року (Протокол №1/2013) у звязку з прийняттям рiшення про вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб. Замiсть звiльненої особи, члена Ревiзiйної комiсiї, Кравченко Олени Миколаївни (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала), призначено 15.01.2013 членом Ревiзiйної комiсiї, Бурхан Юлiю Iгорiвну (паспорт АЕ 328178 21.06.1996 Мiський в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України), срок повноважень згiдно статуту 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода не сплачується.
розглядає:
- фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
- дотримання дiючого законодавства України;
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо;
- використання коштiв резервного капiталу i прибутку;
- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;
- ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чумаченко Iрина Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 002585 28.07.2000 Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП "Фiрма ЗЕТ", Головний бухгалтер, Голова Наглядової ради ПрАТ "САРНИНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходження товариства згiдно його статуту: Україна, Рiвненська обл., м. Сарни, вул. Данила Галицького, 8.
8) дата обрання та термін, на який обрано
02.12.2010 строк повноважень згiдно статуту 3 роки
9) Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Винагорода не сплачується.
розглядає:
- фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
- дотримання дiючого законодавства України;
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо;
- використання коштiв резервного капiталу i прибутку;
- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;
- ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "Галтера" 34884292 49035 Україна Дніпропетровська Червоногвардiйський мiсто Днiпропетровськ Криворiзьке шосе, буд. 35 117737880 99.45549000000 117737880 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 117737880 99.45549000000 117737880 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.01.2013
Кворум зборів** 99.5046
Опис Перелiк питань, що виносились на голосування за поданням правлiння Товариства:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Про змiну найменування ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ "ДНIПРОАВIА", у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства»
5. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї.
6. Внесення та затвердження змiн до Положень, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть Товариства, шляхом викладення Положень у новiй редакцiї.
7. Вiдкликання дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї.
10. Вiдкликання дiючого складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членiв Наглядової ради.
13. Про змiну порядку формування статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародний аеропорт «Днiпропетровськ»
Рiшення прийнятi по всiм питанням , що виносились на голосування та затвердженi протоколом загальних зборiв акцiонерiв №1/2013 вiд 15.01.2013року

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська немає мiсто Днiпропетровськ ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 22
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональний Банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.10.2011
Міжміський код та телефон (056) 716 33 64
Факс (056) 716 10 49
Вид діяльності Надання фiнансових послуг, види грошового посередництва, посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя « Унiверсальна»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20113829
Місцезнаходження 01030 Україна Київська немає мiсто Київ вул. Б. Хмельницького,48а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АГ № 569705
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Департамент реєстрацiї, лiцензування та дозвiльних процедур
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.03.2011
Міжміський код та телефон (044)281-61-50
Факс ( 044) 281- 61 55
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31037030
Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська немає мiсто Днiпропетровськ Набережна Перемоги, буд. 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ263474
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiся з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013
Міжміський код та телефон (0562) 36 07 85
Факс (0562) 36 07 86
Вид діяльності посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
Опис Депозитарна дiяльнiсть

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АЛЕНАУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 35281710
Місцезнаходження 52001 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський район мiсто Пiдгородне ВУЛИЦЯ НОВОМОСКОВСЬКА, будинок 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4028
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2007
Міжміський код та телефон (056) 744 89 14
Факс (056) 744 89 14
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.01.2011 11/04/1/11 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000166631 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.250 118382480 29595620.000 100.000000000000
Опис д/н
 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "АК "Днiпроавiа" створена на базi державної авiацiйної компанiї "Днiпроавiа" згiдно наказу РВ ФДМУ по Днiпропетровськiй областi № 12/195-1-АО вiд 28.06.1996 р. Управлiння пакетом акцiй статутного капiталу товариства здiйснюють : ТОВ "Галтера", якому належать 99,45549% акцiй. Статутний капiтал зареєстрований у розмiрi 29 595 620,00 грн. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2013 вiд 15 сiчня 2013року) змiнено найменування Товариства у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» з Вiдкритого акцiонерного товариста на Публiчне акцiонерне товариство «Авiацiйна компанiя «Днiпроавiа».
 
Органiзацiйна структура ПАТ "АК "Днiпроавiа" побудована за лiнiйно-iєрархiчним принципом. Станом на сьогоднi ПАТ "АК "Днiпроавiа" у своєму складi має парк сучасних лiтакiв, авiацiйно-технiчну базу для пiдтримки льотної придатностi лiтакiв, готельний, адмiнiстративний комплекс та медико-санiтарну частину.
 
Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2013 рiк склала 323 особи.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв за 2013 рiк склала 182 особи.
Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за 2013 рiк - 16 осiб.
Фонд оплати працi за 2013 рiк - всього 44694,10 тис. грн.
Вiдносно попереднього звiтного року ФОП зменшився на 57728,20 тис. грн.
 
Емiтент не належить до жодних об'єднань пiдприємств
 
Немає
 
Такi пропозицiї не поступали
 
Пiдприємством використовується План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Для оцiнки запасiв використовується їх початкова вартiсть. При передачi запасiв у виробництво, для продажу та при iншому набуттi їх оцiнка здiйснюється за методом ФIФО.
 
Основним видом дiяльностi ПАТ "АК "Днiпроавiа" є перевезення пасажирiв, багажу та вантажу на внутрiшнiх та мiжнародних напрямках регулярними i чартерними рейсами, перiодичне технiчне обслуговування повiтряних суден за укладеними договорами. Авiакомпанiя виконує рейси за напрямками Днiпропетровськ - Бориспiль – Днiпропетровськ, Бориспiль - Iвано-Франкiвськ - Бориспiль, Бориспiль - Севастополь – Бориспiль, Днiпропетровськ – Москва – Днiпропетровськ, Днiпропетровськ – Єреван – Днiпропетровськ, Севастополь – Москва – Севастополь, Iвано-Франкiвськ – Москва – Iвано-Франкiвськ. За 2013 р. було виконано 3898 регулярних рейсiв (2613 рейсiв в межах України, 1285 рейси за межi Украйни) та 211 чартерних рейсiв. Разом з тим АК «Днiпроавiа» є код-шерiнговим партнером з авiакомпанiєю МАУ на напрямках Днiпропетровськ - Бориспiль – Днiпропетровськ, Бориспiль - Iвано-Франкiвськ - Бориспiль, Бориспiль - Севастополь – Бориспiль. Авiаперевезення в значнiй мiрi залежать вiд сезонностi. Як правило, пiк пасажирських перевезень припадає на липень-вересень. Основними ризиками в дiяльностi АК «Днiпроавiа» є постiйно зростаюча конкурентна боротьба; ведеться постiйна робота по монiторингу ринку, проводяться переговори з авiакомпанiями щодо укладання нових угод по спiвпрацi. Основнi методи продажу авiаквиткiв є власнi каси, web-сайт, call-centre, а також українськi i закордоннi агенцiї. АК «Днiпроавiа» планує вiдкриття нових регулярних рейсiв за напрямками Днiпропетровськ - Стамбул - Днiпропетровськ, Днiпропетровськ - Тбiлiсi - Днiпропетровськ, Днiпропетровськ - Батумi – Днiпропетровськ, Днiпропетровськ - Баку – Днiпропетровськ, Днiпропетровськ - Вiдень - Днiпропетровськ, Iвано-Франкiвськ - Москва - Iвано-Франкiвськ. На ринку регулярних та чартерних авiаперевезень конкуренцiю складають бiльшiсть українських авiакомпанiй, таких як МАУ, WizzAir, Wind Rose та iншi.
 
У 2009 р. було зроблено капiтальний ремонт мiсць для стоянки повiтряних суден на суму 313 619,04 грн., придбано електро-генераторну установку на суму 756 963,90 грн., а також спецiалiзоване устаткування для технiчного обслуговування та ремонту повiтряних суден на суму 1 778 960,33 грн. У 2010р.було придбано спецiальної автомобiльної технiки на суму 2 302 242,31 грн., спецiалiзованого устаткування для технiчного обслуговування та ремонту повiтряних суден на суму 2 210 907,13 грн. Також, у 2010 роцi було зроблено капiтальний ремонт будiвель та споруд на суму 1 706 565,00грн. У 2011 роцi придбано спецiальної автомобiльної технiки на суму 6 408 609,17 грн., зроблено капiтальний ремонт будiвель та споруд на суму 2 805 074,94грн. Також у 2011 роцi було прийнято рiшення про створення ТОВ Мiжнародний Аеропорт "Днiпропетровськ". Згiдно статуту ТОВ МАП "Днiпропетровськ" емiтент вносить до статутного капiталу Товариства, в рахунок свого вкладу, майно вартiстю 180 300 000,00 грн., що складає 100% статутного капiталу ТОВ МАП "Днiпропетровськ". На виконання даного рiшення у 2011 роцi було передано майна на суму 61 852 654,00 грн., у 2012 роцi « на суму 8 947 141,20 грн. Також, у 2011 р. було реалiзовано лiтак Як-40 на суму 5 000 000,00 грн. та чотири авiацiйних двигуна на суму 820 000,00 грн. У2012 роцi було придбано технiки для ремонту ПС та IТ-технiки на суму 1708707,97грн. Було побудовано та передано ТОВ "МА "Днiпропетровськ" Ангар для базового технiчного обслуговування лiтакiв вартiстю 98 464 305,60 грн. Здiйснили ремонт будiвель та споруд на суму 254765,65 грн. .У 2013 роцi було зроблено капiтальний ремонт парових пiдiгрiвачiв у котельнiй на суму 105 752,85 грн, придбано доповнення до проекту штучної злiтно-посадкової смуги та проведено експертизу проекту на суму 594224,91 грн., було реалiзовано спецiального устаткування та приборiв на суму 415300,00 грн.
 
Правочини iз ТОВ «Галтера» та ТОВ «МА «Днiпропетровськ»
 
На балансi пiдприємства облiковується основних засобiв: на початок 2013 року на суму 809451,0 тис. грн., при цьому ступень зношеностi складає 76,1 %; станом на 31.12.2013 р. на суму 814100 тис. грн., при цьому ступень зношеностi складає 79,2 %. Ведеться реконструкцiя аеропорту за рахунок залучених iнвестицiй.
 
Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, є:
- Загальна економiчна i полiтична криза у країнi.
- Вiдсутнiсть достатньої пiдтримки на державному рiвнi.
- Зростання цiн на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали, що значно гальмує складання прогнозiв i планiв на бiльш тривалi промiжки часу.
Проблеми свiдчать про високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн у економiцi та податковiй полiтицi Держави, а звiдти полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента:
- податкове навантаження;
- полiтична нестабiльнiсть;
- зростання iнфляцiї та зниження попиту на ринку авiаперевезень.
 
Немає даних
 
Конфiденцiйна iнформацiя
 
Таких договорiв немає
 
ПАТ «АК «Днiпроавiа» в 2014 роцi планує:
- розвиток нових внутрiшнiх i мiжнародних напрямкiв авiаперевезень;
- збiльшення пасажиропотоку;
- оптимiзацiя парку ВС;
- розвиток сумiжних галузей.
Фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть в майбутньому полiтична i економiчна ситуацiя в державi.
 
Дослiдження та розробки за звiтний рiк не проводилися.
 
Поточний стан судових справ станом на 30.12.2013 року
1. Позовна заява ВАТ «Мiжнародний аеропорт «Шереметьєво» про стягнення з ПАТ «АК «Днiпроавiа» за Генеральною угодою на надання аеропортових послуг №69-10Г суми боргу в розмiрi 139 076,12 рублiв та державного мита у сумi 9172,30 рублiв, справа знаходиться на розглядi в Арбiтражному судi Московської областi
2. Позовна заява ВАТ «Мiжнародний аеропорт «Шереметьєво» про стягнення з ПАТ «АК «Днiпроавiа» за Генеральною угодою на надання аеропортових послуг №69-10Г суми боргу в розмiрi 3 200 777,04 рублiв та державного мита у сумi 39003,88 рублiв, справа знаходиться на розглядi в Арбiтражному судi Московської областi
3. Позовна заява ВАТ «Мiжнародний аеропорт «Шереметьєво» про стягнення з ПАТ «АК «Днiпроавiа» за Стандартною угодою про наземне забезпечення №70-10Н вiд 30.11.2010 року суми боргу в розмiрi 4 108 рублiв, 2 000 рублiв державного мита, справа знаходиться на розглядi в Арбiтражному судi Московської областi
4. Апеляцiйна скарга Голух М.I. на рiшення Бабушкiнського районного суду м. Днiпропетровська вiд 28.11.2013 року, яким у позовi Голуху М.I. про стягнення компенсацiї за невикористану вiдпустку 49899,33 грн, моральної шкоди 10000, витрат на юридичнi послуги 3600 грн. вiдмовлено у повному обсязi, справа знаходиться на розгляду в Апеляцiйному судi Днiпропетровської областi
5. Позовна заява Компанiя Oktagon Ltd до ПАТ «АК «Днiпроавiа» про стягнення заборгованостi за Договором №392 в сумi 115 000 доларiв США, 9 449,07 доларiв США пенi, 2126 доларiв США – 3% рiчних вiд простроченої суми, 15 000 доларiв витрат на правову допомогу, справа знаходиться у судовому провадженнi Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при Торгово-промислової палати України
6. Позовна заява ПАТ «АК «Днiпроавiа» до ТОВ «Спецбудбетон» про стягнення заборгованостi за Договором № 1662 вiд 01.12.2010 року в сумi 66 224,18 грн., судовий збiр, справа знаходиться у судовому провадженнi Господарського суду м. Києва,
7. Позовна заява ПАТ «АК «Днiпроавiа» до ТОВ «Фiрма Торгiвельний дiм «Маркет-Груп» про стягнення заборгованостi за договором на розмiщення реклами № 1079 вiд 25.07.2011 року в сумi 3 927,40 грн., судовий збiр, справа знаходиться у судовому провадженнi Господарського суду Днiпропетровської областi
8.Позовна заява ПрАТ "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна компанiя "УРГА" до ПАТ «АК "Днiпроавiа» про стягнення боргу у сумi 19 216 ,97 грн., справа знаходиться на розглядi у господарському судi Днiпропетровської областi

 
Зазначений перiод характеризується зменшенням парку лiтакiв авiакомпанiї: компанiя вiдмовилась вiд використання (на умовах лiзингу) лiтакiв Ембаєр-190, на користь лiтакiв Ембраєр-145.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 170355 148576 1979470 1109403 2149825 1257979
будівлі та споруди 89599 80489 0 0 89599 80489
машини та обладнання 513 928 0 0 513 928
транспортні засоби 40560 35587 1979470 1109403 2020030 1144990
інші 39683 31572 0 0 39683 31572
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 170355 148576 1979470 1109403 2149825 1257979
Опис Авiацiйна компанiя має власнi основнi засоби та орендованi. Зменьшення балансової вартостi орендованих основних засобiв виникло за рахунок повернення Лiзiнгодателю 2-х лiтакiв Еmbraer-190 та 4-х лiтакiв Еmbraer-145

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -1805013 -1426284
Статутний капітал (тис. грн.) 29596 29596
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 29596 29596
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить -1775417 тис грн., що на -382547 тис грн. бiльше в порiвняннi з попереднiм перiодом. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить - 1775417 тис грн
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 502822.384 X X
у тому числі:  
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д11108И 14.03.2011 88089.694 12.00 28.02.2014
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д11109И 16.03.2011 111554.000 12.00 28.02.2014
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д11110И 17.03.2011 111554.000 12.00 28.02.2014
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д11111И 18.03.2011 99570.767 12.00 28.02.2014
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д13319И 21.05.2013 10860.234 11.70 15.05.2014
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д13668И 28.10.2013 70667.706 11.10 15.10.2014
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д11263Д 07.04.2011 10525.982 12.00 26.02.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 129922.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 18931.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 110991.000 X X
ТОВ МА "Днiпропетровськ" 16.08.2011 110991.000 X 15.08.2012
Податкові зобов'язання X 370.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 898532.000 X X
Інші зобов'язання X 862592.000 X X
Усього зобов'язань X 2394238.000 X X
Опис: ПАТ КБ Приватбанк, ТОВ МА "Днiпропетровськ"

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Авiацiйнi регулярнi пасажирськi перевезення послуга 172141.2 97.4 послуга 172141.2 97.4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 витрати на МПМ 29.5
2 витрати на аеропортове обслуговування, аеронавiгацiйне обслуговування 35.5
3 Транспортнi послуги та допомiжнi послуги в сферi транспорту 0
4 витрати з оренди та обмiну повiтряних суден 10
5 витрати з заробiтної плати та обов'язкового страхування 19.5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
15.01.2013 16.01.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.04.2013 19.04.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АЛЕНАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 35281710
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 52001 Україна Днiпропетровська Днiпропетровський район мiсто Пiдгородне ВУЛИЦЯ НОВОМОСКОВСЬКА, будинок 109
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4028 27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 59 П 000059 19.03.2013 06.09.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АЛЕНАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 35281710
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 52001 Україна Днiпропетровська Днiпропетровський район мiсто Пiдгородне ВУЛИЦЯ НОВОМОСКОВСЬКА, будинок 109
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4028 27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 59 П 000059 19.03.2013 06.09.2017
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Основнi вiдомостi про ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
Повна назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
(далi – Товариство)
Мiсцезнаходження: 49042, Днiпропетровська область, м.Днiпропетровськ, Аеропорт цивiльної авiацiї
Код ЄДРПОУ 01130549
Реєстрацiйнi данi: Мiсце проведення державної реєстрацiї – Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради, 05.07.1996.
Види дiяльностi за КВЕД (основнi):
51.10. – Пасажирський авiацiйний транспорт
51.21. – Вантажний авiацiйний транспорт
33.16. – Ремонт i технiчне обслуговування повiтряних i космiчних летальних апаратiв
Засновник на момент створення: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України (згiдно дiючої редакцiї Статуту)
Голова правлiння (станом на дату затвердження фiнансової звiтностi): Новiков Олег Борисович
Контактний телефон: (0562) 395311
Ми провели аудиторську перевiрку окремої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» (далi - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2013 року, звiт про фiнансовi результати, звiти про рух грошових коштiв та власний капiтал за фiнансовий рiк, що минув на зазначену дату та примiтки до фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням особливостей переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, що визначенi у Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. N 419, Листi Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України вiд 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариством здiйснено перерахунок вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань станом на звiтну дату за даними облiку вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку без врахування впливу трансформацiйних коригувань вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» станом на 31 грудня 2013р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням особливостей переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, що визначенi у Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженому постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. N 419.
Iншi питання
Звертаємо увагу на той факт, що дiяльнiсть Товариства протягом останнiх трьох рокiв має стабiльно збитковий характер i вартiсть чистих активiв Товариства має стiйку тенденцiю до зниження, що в цiлому вiдображає загальну тенденцiю роботи галузi авiаперевезень України. Однак цi умови вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може породити сумнiви в здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Звертаємо увагу, Товариством складено фiнансову звiтнiсть без застосування Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» в частинi консолiдацiї дiяльностi ТОВ «МЕЖДУНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬК» 100% статутного капiталу якого вартiстю 180300 тис. грн. належить ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА».

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)».
1. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв
Вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2013р. становить вiд'ємну величину 1 805 013 тис. грн.
Складовi чистих активiв (власного капiталу) наведено у Таблицi 1.
Таблиця 1.
Стаття Залишок на кiнець року, тис. грн.
Зареєстрований (пайовий) капiтал 29 596
Капiтал у дооцiнках 92 757
Непокритий збиток (1 927 366)
Власний капiтал (Активи-Зобов’язання) (1 805 013)

2. Iнформацiя щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час здiйснення процедур аудиту нашу увагу не привернув жоден факт, який давав би нам пiдстави вважати, що iснують суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
3. Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
№ п/п Змiст значного правочину Змiст iнформацiї Сума значного правочину, вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Орган Товариства, що прийняв рiшення про вчинення значного правочину
1 Отримання кредиту Кредитний договiр вiд 28.10.2013 № 4д13668И 136 200 000,00 грн Наглядова Рада, протокол вiд 16.10.2013 року
4. Iнформацiя щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
На нашу думку стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту Товариства в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства», але потребує вдосконалення.
5. Iнформацiя щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
За результатами проведених нами процедур аудитором не iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
IНШI ЕЛЕМЕНТИ
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування аудиторської фiрми вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «АленАудит»
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України (далi – АПУ)
Свiдоцтво за №4028, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України №182/10 вiд 27 вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва – до 06 вересня 2017 року.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 59.
Серiя та номер Свiдоцтва: П 000059.
Строк дiї Свiдоцтва: з 19.03.2013 до 06.09.2017рр.
Прiзвище, iм’я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ
Iонова Олена Вiкторiвна
Сертифiкат аудитора №006311 серiї А, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №181/1 вiд 20.07.2007р. Термiн дiї сертифiкату – до 20.07.2017 року.
Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування
Юридична адреса: 52001, Днiпропетровська обл., м.Пiдгородне, вул.Новомосковська, 109
Фактичне мiсце розташування: м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.407 (056)7448914, office@alenaudit.com.ua
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту.
Дата i номер договору на проведення аудиту Договiр № 86-2013-А вiд 17.10.2013р
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту
Початок проведення аудиту – 25.11.2013р.;
Закiнчення проведення аудиту – 25.04.2014р.
немає
немає
немає

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 0 0
3 2011 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 14

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради товариства комiтети не створенi
Інші (запишіть) У складi наглядової ради товариства комiтети не створенi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) В акцiонерному товариствi спецiальна посада або вiддiл, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами, не створенi.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада повинна дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та розумно. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Ні Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Ні Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Ні Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Вiдсутнi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) аудитор не змiнювався, причин для замiни аудитора не було

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
Територія за КОАТУУ 1210100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності за КВЕД 51.10
Середня кількість працівників 323
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Україна, 49042, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, Аеропорт цивiльної авiацiї
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 4388 3905 22
первісна вартість 1001 4956 4762 300
накопичена амортизація 1002 568 857 278
Незавершені капітальні інвестиції 1005 22278 25590 51593
Основні засоби: 1010 170355 148576 191133
первісна вартість 1011 730135 735338 798764
знос 1012 559780 586762 607631
Інвестиційна нерухомість: 1015 20692 18744 3274
первісна вартість 1016 78656 78762 16989
знос 1017 57964 60018 13715
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

180300

180300

180300
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 2443 414 9141
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 400456 377529 435463
II. Оборотні активи
Запаси 1100 40874 37391 0
Виробничі запаси 1101 40874 37391 64343
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 137255 57633 417140
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

106872

112223

33589
з бюджетом 1135 1357 528 6432
у тому числі з податку на прибуток 1136 15 15 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 899 205 6038
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3393 2084 5288
Готівка 1166 3 10 36
Рахунки в банках 1167 3390 1854 0
Витрати майбутніх періодів 1170 6230 873 12443
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 103 173 7668
Усього за розділом II 1195 296983 211110 542189
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 602 586 0
Баланс 1300 698041 589225 990095

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 29596 29596 29596
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 110643 92757 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1566523 1927366 1162168
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1426284 1805013 -998049
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 499356 571150 439910
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 499356 571150 11684
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 695812 502822 689804
Векселі видані 1605 18931 18931 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 5156 6404 3945
за товари, роботи, послуги 1615 588299 720256 702119
за розрахунками з бюджетом 1620 572 370 1729
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1463 946 3320
за розрахунками з оплати праці 1630 9577 2412 8958
за одержаними авансами 1635 2213 2618 2832
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 9314 12642 0
Доходи майбутніх періодів 1665 2637 7012 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 290995 548675 122953
Усього за розділом IІІ 1695 1624969 1823088 1535660
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 698041 589225 990095

Примітки д/н
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Мирошнiкова Iрина Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 174882 333836
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 309218 ) ( 468675 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 134336 ) ( 134839 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 27130 119870
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 15800 ) ( 25138 )
Витрати на збут 2150 ( 17636 ) ( 28936 )
Інші операційні витрати 2180 ( 118126 ) ( 233685 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 258768 ) ( 302728 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 25
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 116197 ) ( 115286 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1735 ) ( 67 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 376700 ) ( 418056 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 2029 6698
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 378729 ) ( 424754 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 17886 23880
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 17886 23880
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 17886 23880
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 360843 400874

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 57907 42080
Витрати на оплату праці 2505 41070 101969
Відрахування на соціальні заходи 2510 11212 21705
Амортизація 2515 25903 34737
Інші операційні витрати 2520 311477 465806
Разом 2550 447569 666297

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 118382480 118382480
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 118382480 118382480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 3.19920 3.58798
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 3.19920 3.58798
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Мирошнiкова Iрина Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

187084

393358
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 519 727
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 35247 228572
Надходження від повернення авансів 3020 82751 174404
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 162 236
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 3 194
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 2287 5026
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 72676 )

( 377880 )
Праці 3105 ( 38574 ) ( 81264 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 16457 ) ( 35084 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7509 ) ( 18623 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 284 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 18339 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 169675 ) ( 368364 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 907 ) ( 111903 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 78420 ) ( 18780 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -76165 -209381
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 100716
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 381245 29696
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 5830 ) ( 11828 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 375415 118584
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 81528 526854
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 274517 393885
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 107563 ) ( 45779 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -300552 87190
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1302 -3607
Залишок коштів на початок року 3405 3393 6979
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7 21
Залишок коштів на кінець року 3415 2084 3393

Примітки д/н
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Мирошнiкова Iрина Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Пiдприємство надає Звiт про рух грошових коштiв у 2013р. тiльки за прямим методом.
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Мирошнiкова Iрина Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» за ЄДРПОУ 01130549
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 29596 110643 0 0 1562705 0 0 1422466
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 3818 0 0 3818
Скоригований залишок на початок року 4095 29596 110643 0 0 1566523 0 0 1426284
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 378729 0 0 378729
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 17886 0 0 17886 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 17886 0 0 360843 0 0 378729
Залишок на кінець року 4300 29596 92757 0 0 1927366 0 0 1805013

Примітки д/н
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Мирошнiкова Iрина Григорiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року
(в тисячах гривень)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
(далi - «Компанiя») зареєстроване та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України
Види дiяльностi Компанiї :
• 51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт
• 62.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
• 55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
• 33.16 Ремонт i технiчне обслуговування повiтряних i космiчних апаратiв
• 86.21 Загальна медична практика
• 51.21 Вантажний авiацiйний транспорт
Юридична адреса Компанiї: 49042 Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, аеропорт цивiльної авiацiї.
2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ).
Основа складання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за винятком оцiнки окремих фiнансових iнструментiв по поточним ринковим цiнам, згiдно МСФЗ № 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»
Функцiональна валюта та валюта подання
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше.
Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод.
Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi.
При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової економiчної кризи. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.
Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, Компанiя застосувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi рiчної звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2013 р. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Компанiї.
Змiни в облiковiй полiтицi
Компанiя вперше застосувала МСФЗ. В зв’язку з цим, застосування облiкової полiтики, яка була використана при пiдготовцi даної фiнансової, а також застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй не є змiною облiкової полiтики.
Стандарти та iнтерпретацiї, випущеннi, але ще не застосованi
На дату затвердження фiнансової звiтностi Компанiї наступнi стандарти та iнтерпретацiї були випущенi, але не вступили в силу:
Стандарти та iнтерпретацiї Застосовуються до рiчних звiтiв, що починаються не ранiше
МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти – розкриття та представлення iнформацiї» (змiнений) 1 сiчня 2014
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (змiнений) 1 сiчня 2015
Керiвництво Компанiї планує застосувати всi вищевказанi стандарти у фiнансовiй звiтностi за вiдповiднi перiоди. Вплив застосування даних стандартiв на фiнансову звiтнiсть за майбутнi перiоди в даний час оцiнюються керiвництвом.

3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, включають науково технiчнi розробки, що використовуються для виготовлення продукцiї та лiцензiї на лiцензованi види дiяльностi. Витрати на створення та придбання нематерiальних активiв капiталiзуються на основi витрат, понесених при їх створеннi. Витрати на придбання та створення нематерiальних активiв рiвномiрно амортизуються протягом термiну їх використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Право власностi на науково технiчнi розробки 10
Лiцензiї 5-10
Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї переглядаються у кiнцi кожного звiтного року. У випадку необхiдностi проводяться вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати їх ефект у майбутнiх звiтних перiодах.
Основнi засоби
Об’єкти основних засобiв вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням накопичених сум амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Компанiї визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.
Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi.
Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованої на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiковується з резерву з переоцiнки в нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiковується в нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):


Земля Не амортизується
Будiвлi та споруди 15-30
Виробниче обладнання та iнвентар 2-10
Транспортнi засоби 5-10
Офiснi меблi та обладнання 4-10
Iншi 2-5
При проведеннi технiчних оглядiв, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та коректуються в мiру необхiдностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються згiдно моделi облiку по фактичним витратам за виключенням об’єктiв, якi призначенi для продажу. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання.
Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї проводиться тiльки при змiнi призначення об'єкта, що пiдтверджується:
- початком використання нерухомостi як нерухомiсть, зайняту власником, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в категорiю нерухомостi, займаної власником;
- початком реконструкцiї з метою продажу, при перекладi з переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв;
- завершенням перiоду, протягом якого власник займав нерухомiсть, при переведеннi з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi ; або
- початком операцiйної оренди за договором з iншою стороною, при переведеннi iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi.
Якщо окремий об’єкт iнвестицiйної нерухомостi одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартiсть такого об’єкту розподiляється пропорцiйно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї:
- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- iнвестицiї, що утримуються до погашення; i
- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.
При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до прийнятих управлiнням ризикiв або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються в прибутках або збитках.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються iз залишкiв грошових коштiв i депозитiв до запиту з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше. Банкiвськi овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами Компанiї, є компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв.
Iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку.
При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Будь-який продаж або перекласификацiя iнвестицiй, що утримуються до погашення у сумi, що перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификацiї всiх iнвестицiй, утримуваних до погашення, на iнвестицiї, наявнi для продажу. Це допоможе запобiгти Компанiї класифiкувати iнвестицiйнi цiннi папери у якостi таких що є в наявностi для продажу, протягом поточного та двох наступних фiнансових рокiв.
Справедлива вартiсть
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Однак, для iнтерпретацiї маркетингових даних з метою оцiнки справедливої вартостi необхiдний квалiфiкований висновок. Вiдповiдно, при оцiнцi не обов'язково вказувати суму, яку можна реалiзувати на iснуючому ринку. Використання рiзних маркетингових припущень та / або методiв оцiнки може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець року; вона не вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Компанiї. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам та iнших факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть), пов'язана з реалiзацiєю нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не враховувалася в цiй звiтностi.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання i позики. Облiкова полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.
Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi критерiї:
- вiднесення в категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них;
- зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками;
- фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi.
Станом на 31 грудня Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-якi вiдсотковi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну ставку в складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У даному разi вiдсотковi витрати включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються непогашеними.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод.
Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Сума збитку вiд знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, визнається шляхом вiднесення до прибутку або збиткiв, визнаного в iншому сукупному доходi, i представленого за справедливою вартiстю в резервному капiталi. Накопичений збиток, перемiщений з iншого сукупного доходу i визнаний у прибутках i збитках, представляє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизацiї, i справжньої справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутках та збитках. Змiни резервiв пiд знецiнення, пов'язаних з тимчасовою вартiстю, вiдображаються як частина процентного доходу.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Визнання фiнансового активу (або, якщо доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у разi:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
- збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; або
- передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i якщо Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом.
У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому не передавши й не зберiгши за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати.
Фiнансовi зобов'язання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами обмiну, що переважили на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинним на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв включають короткостроковi iнвестицiї з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше, якi можуть бути конвертованi в певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
Передоплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть.
Запаси
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням специфiчної iдентифiкацiї певних витрат. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а згодом вiдображається за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Аванси, отриманi
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Кредити та позики
Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання всi кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у складi чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесi амортизацiї. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення настає протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
(i) Державний пенсiйний план з фiксованими внесками
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, згiдно з якою роботодавець повинен здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата.
(ii) Державний пенсiйний план з фiксованими виплатами
Компанiя зобов’язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються державою працiвникам, якi працювали протягом певного часу у шкiдливих умовах. Цi умови визначенi нормативно-правовими актами України. Такi працiвники мають право виходу на пенсiї до настання пенсiйного вiку та на пенсiйне забезпечення, передбачене при досягненнi пенсiйного вiку, визначеного нормативно-правовими актами України.
Чиста сума цих зобов’язань розраховується шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, пропорцiйно стажу роботи зi шкiдливими умовами працiвника у попереднiх та звiтному перiодах . Сума таких виплат дисконтується для визначення приведеної вартостi. Ставка дисконту визначається на основi прибутковостi на дату балансу за високоякiсними корпоративними облiгацiями, термiни, погашення яких спiвпадають з термiнами погашення зобов'язань пiдприємства. Розрахунок проводиться з використанням методу прогнозуємо умовної одиницi.
Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу нарахування доходiв протягом термiну оренди.
Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Визнання доходiв
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається на основi застосування тарифiв на послуги, затверджених керiвництвом Компанiї.
Доходи вiд iнших продажiв визнаються при дотриманнi всiх наступних умов:
- Всi iснуючi ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд Компанiї до покупця;
- Компанiя не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а також реальний контроль над проданими товарами; i
- Витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Чистi фiнансовi витрати
Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку.
Поточний податок
Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у вiдношеннi оподатковуваного прибутку чи податкових збиткiв за рiк, розрахованих на основi дiючих чи по сутi введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов’язань по сплатi податку на прибуток за минулi роки.
Вiдкладений податок
Вiдкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку.
Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдкладенi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдкладенi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання.
4. ОСНОВНI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТI
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї визначення оцiнок та припущень, що впливають на суму активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та зобов’язань станом на звiтну дату, а також суми доходiв та витрат за звiтний перiод. Визначення таких оцiнок включає суб’єктивнi фактори та залежить вiд минулого досвiду, поточних та очiкуваних економiчних умов та iншої доступної iнформацiї. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд визначених оцiнок.
Найбiльш iстотними областями, що вимагають використання оцiнок та припущень керiвництва, представленi наступним чином:
• термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв;
• оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi;
• резерв сумнiвних боргiв;
• визнання вiдстрочених податкових активiв
• виплати по пенсiйному забезпеченню працiвникiв
Термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв
Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв є предметом професiйного судження, яке базується на основi досвiду використання аналогiчних активiв. Майбутнi економiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають переважно вiд їх поточного використання пiд час надання послуг. Тим не менш, iншi фактори, такi як фiзичний та моральний знос, часто призводять до змiн розмiрiв майбутнiх економiчних вигiд, якi як очiкується будуть отриманi вiд використання даних активiв.
Керiвництво перiодично оцiнює правильнiсть остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Ефект вiд перегляду остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображається у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах, якщо можливо застосувати. Вiдповiдно, це може вплинути на величину майбутнiх амортизацiйних вiдрахувань та балансову вартiсть основних засобiв.
Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi
Компанiя повинна перiодично, як це встановлено керiвництвом, здiйснювати переоцiнку своїх основних засобiв. Такi переоцiнки здiйснюються незалежними оцiнювачами iз застосуванням методiв оцiнки, встановлених Мiжнародними стандартами оцiнки, такими як: метод облiку за вартiстю, метод порiвняння (ринковий метод), дохiдний метод.
Крiм того основнi засоби Компанiї аналiзуються на предмет виявлення ознак зменшення корисностi. При визначеннi ознак зменшення корисностi, активи, що не генерують незалежнi грошовi потоки, вiдносяться до вiдповiдної одиницi, що генерує грошовi потоки. Керiвництво неминуче застосовує суб’єктивне судження при вiднесеннi активiв, що не генерують незалежнi грошовi потоки, до вiдповiдних генеруючи одиниць, а також при оцiнцi термiнiв та величини вiдповiдних грошових потокiв в рамках розрахунку вартостi активу у використаннi.
Резерв сумнiвних боргiв
Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних збиткiв у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництва враховує поточнi загальноекономiчнi умови, платоспроможнiсть дебiтора та змiни умов здiйснення платежiв.
Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, можуть проводитись у результатi змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або фiнансового стану окремих клiєнтiв.
Визнання вiдстрочених податкових активiв
Чистий вiдстрочений актив з податку на прибуток, вiдображений у звiтi про фiнансовий стан, визнається щодо доходiв i витрат, якi можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Вiдкладенi податковi активи визнаються тiльки у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть реалiзацiї вiдповiдного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначеннi майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керiвництво покладається на свої професiйнi судження i використовує оцiночнi данi, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останнiх рокiв i очiкувань щодо оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, якi є обґрунтованими в обставинах, що склалися.
Виплати по пенсiйному забезпеченню працiвникiв
Компанiя зобов'язана компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми пенсiйних виплат, що здiйснюються державою працiвникам, якi працювали протягом певного часу в шкiдливих умовах, якi визначенi нормативно-правовими актами України, i тому мають право виходу на пенсiю до настання пенсiйного вiку та на пенсiйне забезпечення, передбачене при досягненнi певного вiку, визначеного нормативно-правовими актами України. При визначеннi сум, якi у майбутньому будуть компенсованi державi, iснує ряд невизначеностей:
• скористається працiвник правом на достроковий вихiд чи нi,
• суми пенсiй на момент виходу працiвника на пенсiю,
• змiни в законодавствi України, пов’язанi з таким пенсiйним забезпеченням.
При визначеннi майбутнiх пенсiйних виплат, керiвництво виходить з тих положень законодавства України, що дiють на звiтну дату, використовує оцiночнi данi з урахуванням статистичних даних та покладається на свої професiйнi судження якi є обґрунтованими в обставинах, що склалися.
5. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
За всi попереднi звiтнi перiоди, включаючи рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р., Компанiя складала свою фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (НП(С)БО).
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., була вперше пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдно, як це i зазначено в облiковiй полiтицi, Компанiя пiдготувала фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно вимогам МСФЗ, якi застосовнi до звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2012 р. або пiзнiше.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi вступний баланс був пiдготовлений станом на 1 сiчня 2012 р. - дату переходу Компанiї на МСФЗ. Дана Примiтка пояснює основнi коригування, проведенi Компанiєю при перерахунку балансу, складеного згiдно МСФЗ станом на 1 сiчня 2012 року, i ранiше опублiкованої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р., яка була складена вiдповiдно до (НП(С)БО).
Звiрка капiталу Компанiї станом на 31 грудня 2011 р. та 1 сiчня 2012 р.
Стаття Звiту про фiнансовий стан Код рядка Примiтка на 31.12.2011 Коригування на 01.01.2012
1 2 3 4 5 6
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть 010 А 2 1 22
первiсна вартiсть 011 484 (184) 300
накопичена амортизацiя 012 (461) 183 (278)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 020 51593 - 51593
Основнi засоби:
залишкова вартiсть 030 Б 106182 84951 191133
первiсна вартiсть 031 214700 584064 798764
знос 032 (108518) (499113) (607631)
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
Якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 040
iншi фiнансовi iнвестицiї 045 180300 - 180300
Iнвестицiйна нерухомiсть
справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 055 Б 416 2859 3275
первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 056 732 16257 16989
знос iнвестицiйної нерухомостi 057 (316) (13399) (13715)
Вiдстроченi податковi активи 060 9141 - 9141
Усього за роздiлом I 080 347655 87809 435464
II. Оборотнi активи
Виробничi запаси 100 64343 - 64343
Незавершене виробництво 120 - - -
Готова продукцiя 130 - - -
Товари 140 - - -
Векселi одержанi 150 - - -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть 160 417139 - 417139
первiсна вартiсть 161 450310 - 450310
резерв сумнiвних боргiв 162 (33171) - (33171)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом 170 6432 - 6432
за виданими авансами 180 33589 33589
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 6038 6038
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
в нацiональнiй валютi 230 5288 - 5288
в iноземнiй валютi 240 1691 - 1691
Iншi оборотнi активи 250 7668 - 7668
Усього за роздiлом II 260 542188 542188
Витрати майбутнiх перiодiв 270 12443 12443
Баланс 280 902286 87809 990095
I. Власний капiтал
Статутний капiтал 300 29596 - 29596
Iнший додатковий капiтал 330 Б 75758 58765 134523
Резервний капiтал 340 - - -
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 (1283867) 121699 (1162168)
Усього за роздiлом I 380 (1178513) 180464 (998049)
II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу 400 В 10949 735 11684
Iншi забезпечення 410
Цiльове фiнансування 420 Г 98403 (98403) -
Усього за роздiлом II 430 109352 (97668) 11684
III. Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв 440 - -
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання 450 890 - 890
Вiдстроченi податковi зобов'язання 460
Iншi довгостроковi зобов'язання 470 Г 358006 81904 439910
Усього за роздiлом III 480 358896 81904 440800
IV. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв 500 689804 - 689804
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 510 3945 - 3945
Векселi виданi 520 - - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 702119 - 702119
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансiв 540 2832 2832
з бюджетом 550 1729 1729
з позабюджетних платежiв 560
зi страхування 570 3320 3320
з оплати працi 580 8958 8958
з учасниками 590
Iншi поточнi зобов'язання 610 Г 199844 (76891) 122953
Усього за роздiлом IV 620 1612551 (76891) 1535660
Баланс 640 902286 87809 990095
А. У звiтностi, складенiй згiдно НП(С)БО на 31.12.2011 р., до складу нематерiальних активiв була включена сума витрат, що не вiдповiдає критерiям визнання активiв згiдно МСФЗ, вартiсть нематерiальних активiв була скоригована за статтями Звiту про фiнансовий стан:
Стаття Код Сума коригування
первiсна вартiсть 011 (184)
накопичена амортизацiя 012 183
Б. У попереднi звiтнi перiоди Компанiя нараховувала амортизацiю основних засобiв з використанням методiв, якi не вiдповiдають вимогам МСФЗ. Також з дати переоцiнки основних засобiв, яка вiдбулася у 2009-2010рр., Компанiя не проводила розрахунок амортизацiї такої переоцiнки. На дату переходу було проведено перерахунок зносу основних засобiв та проведеної їх переоцiнки виходячи з прямолiнiйного методу згiдно термiнам корисного використання основних засобiв.
За результатами перерахунку були скоригованi статтi Звiту про фiнансовий стан:
Стаття Код Сума коригування
Первiсна вартiсть 031 584064
Знос основних засобiв 032 (499113)
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 056 16257
Знос iнвестицiйної нерухомостi 057 (13399)
Дооцiнка активiв (збiльшення) 330 58765
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 29045
В. У звiтностi, складенiй згiдно НП(С)БО на 31.12.2011 р., Компанiя не розраховувала актуарнi зобов’язання з компенсацiї Пенсiйному фонду пiльгових пенсiй працiвникам, якi працювали у Компанiї. Коригування проведене шляхом зменшення статтi «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» (350) на суму 735 тис. грн. та збiльшення статтi «Забезпечення виплат персоналу» (400) на суму 735 тис.грн.
Г. У звiтностi, складенiй згiдно НП(С)БО на 31.12.2011 р., Компанiя Iншi довгостроковi зобов’язання вiдображала у статтях Звiту про фiнансовий стан – «Цiльове фiнансування» (420) - 98403 тис.грн., «Iншi поточнi зобов'язання» (610) - 76891 тис.грн.. Коригування проведене шляхом пере класифiкацiї зазначених зобов’язань до статтi «»Iншi довгостроковi зобов’язання» та дисконтування довгострокових зобов’язань.
Стаття Код Сума коригування
Цiльове фiнансування 420 (98403)
Iншi довгостроковi зобов'язання 470 81904
Iншi поточнi зобов'язання 610 (76891)
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 93390

Продовження тексту приміток


1. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї включають вартiсть основних засобiв, якi були придбанi та станом на звiтну дату не були введенi в експлуатацiю загальною вартiстю 25590 тис. грн.
2. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Рух основних засобiв за рiк, що скiнчився 31 грудня, був наступним:
Земля Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть
на 01.01.2013 р. - 398296 12373 105469 46594 142407 24996 730135
за 2013 р.
Надiйшло - 20 645 6 72 - 8823 9566
Вибуло - - -51 - -1546 -248 -2518 -44363
на 31.12.2013 р. - 398316 12967 105475 45120 142159 31301 735338
Знос
на 01.01.2013 р. - -308697 -11860 -64909 -39514 -130889 -3911 -559780
за 2013 р.
Нараховано - -9130 -227 -4979 -2033 -6997 -6155 -29521
Вибуло - - 48 - 1458 248 785 2539
на 31.12.2013 р. - -317827 -12039 -69888 -40089 -137638 -9281 -582762
Балансова вартiсть:
на 01.01.2013 р. - 89599 513 40560 7080 11518 21085 170355
на 31.12.2013 р. - 80489 928 35587 5031 4521 22020 148576

Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. Остання переоцiнка основних засобiв проводилась у 2010 р. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
Первiсна вартiсть основних засобiв, залишкова вартiсть яких рiвна нулю, та якi продовжують експлуатуватися на 31 грудня 2013р. складає 87700 тис. грн.
3. ВИРОБНИЧI ЗАПАСИ
Станом на 31 грудня виробничi запаси включають:
2013 2012
Сировина та матерiали 1507 1352
Покупнi напiвфабрикати та комплектуючi - -
Паливо 1393 404
Тара и тарнi матерiали - -
Запаснi частини 34382 41429
Iншi матерiали 6 32
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 103 84
Разом 37391 64343

4. ТОРГОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгова дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть покупцiв за проданi продукцiю й товари, та наданi послуги, якi на звiтну дату не були оплаченi. Керiвництво визначає резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi на основi iдентифiкацiї конкретного покупця, тенденцiй платежiв, подальших надходжень та розрахункiв й аналiзу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.
Станом на 31 грудня, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення торгової дебiторської заборгованостi:
2013 2012
до 12-ти мiсяцiв 27864 64045
вiд 12-ти мiсяцiв до 18-ти мiсяцiв 65987 7989
вiд 18-ти мiсяцiв до року 167520 201031
Резерв сумнiвних боргiв -203738 -135809
Разом 57633 137265
Керiвництво Компанiї вважає, що торгова дебiторська заборгованiсть Компанiї буде погашена шляхом отримання грошових коштiв та балансова вартiсть торгової дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
5. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ БЮДЖЕТУ
Дебiторська заборгованiсть бюджету включає аванси з податкiв, якi в наступних звiтних перiодах Компанiя має намiр урахувати при розрахунках по зобов’язаннях перед бюджетом з вiдповiдних податкових платежiв.
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть бюджету включає розрахунки з наступних податкiв та зборiв:
2013 2012
Податок на додану вартiсть 219 346
Iншi податки 309 1011
Разом 528 1357
6. АВАНСИ ВИДАНI
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає:
2013 2012
Аванси за товари та послуги 113744 103155
Резерв сумнiвних боргiв -1521 -
Разом 112223 103155
Станом на 31 грудня, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення дебiторської заборгованостi з авансiв виданих (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв):
2013 2012
до 12-ти мiсяцiв 108396 100225
вiд 12-ти мiсяцiв до 18-ти мiсяцiв 4009 1688
вiд 18-ти мiсяцiв до року 1339 1242
Разом 113744 103155
7. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає:
2013 2012
Розрахунки з iншими дебiторами 97 751
Фiнансування чорнобильцiв - -
Аванси по соцiальному страхуванню 108 148
Розрахунки по оплатi працi - -
Резерв сумнiвних боргiв - -
Разом 205 899
Станом на 31 грудня, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення iншої дебiторської заборгованостi (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв:
2013 2012
до 3-х мiсяцiв 149 206
вiд 3-х мiсяцiв до року 28 -
бiльше року - 693
Разом 177 899
8. ГРОШI ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня грошi та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних рахунках банкiв:
2013 2012
Українськi гривнi 1090 3139
Долари США 43 65
Євро 814 181
Росiйський рубль 137 8
Разом 2084 3393
9. IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ
Iншi оборотнi активи включають суми податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованi за одержаними авансами та податкового кредиту з податку на додану вартiсть (ПДВ), по яким вiд постачальникiв не було отримано податковi накладнi, що не дає права включення такого податкового кредиту до складу декларацiї з ПДВ. Пiсля отримання податкових накладних, суми податкового кредиту будуть включенi до декларацiї як зменшення податкових зобов’язань перед державним бюджетом з ПДВ.
10. ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ
Станом на 31 грудня сума витрат майбутнiх витрат складає:
2013 2012
Витрати майбутнiх перiодiв зi страхування 3 5897
Витрати майбутнiх перiодiв по аеронавiгацiйному обслуговуванню 137 328
Витрати майбутнiх перiодiв по ремонту ПС 673 -
Перiодичне видання 60 5
Разом 873 6230
11. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2013 року статутний капiтал Компанiї становить 29 595 620,00 (двадцять дев’ять мiльйонiв п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч шiстсот двадцять гривень 00 копiйок) гривень. Статутний капiтал подiляється на 118 382 480 (сто вiсiмнадцять мiльйонiв триста вiсiмдесят двi тисячi чотириста вiсiмдесят) штук простих iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п’ять копiйок) гривень. Всi акцiї Компанiї простi iменнi, випущенi у бездокументарнiй формi.
Держателi простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю. Дивiденди акцiонерам оголошуються та затверджуються на щорiчних загальних зборах акцiонерiв. За результатами дiяльностi за рiк, що скiнчився 31 грудня 2013 року, Компанiя не нараховувала та не оголошувала дивiденди до виплати.
Структура акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня є наступною:
2013
Кiлькiсть акцiй, шт. %
Акцiонери, що володiють пакетом бiльш нiж 5 %
ТОВ " Галтера» 117 737 880 99.45549
Всього
Акцiонери, що володiють пакетом менш нiж 5 % 644600 0,54451
Разом 118 382 480 100,0

Прибуток на акцiю за рiк, що закiнчився 31 грудня є наступним:
2013
Кiлькiсть акцiй на 31 грудня, шт. 118382480
Прибуток (збиток) на одну акцiю, грн. -3,1992
Протягом звiтного перiоду рiшення про збiльшення статутного капiталу не приймались.
12. IНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ
Складовi та рух iншого додаткового капiталу Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, представлений наступним чином:
Резерв дооцiнки основних засобiв Змiна вартостi фiнансових iнструментiв для продажу Разом
на 01.01.2013 р. 110643 - 110643
за 2013 р.
Дооцiнка основних засобiв - - -
Сума безкоштовно отриманих активiв - - -
Амортизацiя та вибуття об’єктiв дооцiнки 17886 - 17886
на 31.12.2013 р. 92757 - 92757
13. ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Поточнi забезпечення включають зобов’язання з оплати вiдпусток працiвникам, якi Компанiя буде сплачувати у майбутньому при наданнi вiдпусток, або у виглядi компенсацiї у разi звiльнення працiвникiв, по яким залишились невикористанi вiдпустки та зобов’язання з Державного пенсiйного плану з фiксованими виплатами. Компанiя не здiйснює добровiльного пенсiйного страхування своїх працiвникiв. При цьому Компанiя зобов'язана компенсувати Пенсiйному фонду України витрати по виплатi пенсiй працiвникам Компанiї до настання пенсiйного вiку, у зв'язку з виконанням ними робiт iз шкiдливими для здоров'я умовами. Також, Компанiєю враховується резерв на виплати за обтяжливим договором, за яким є висока вiрогiднiсть настання виплат. Змiни зобов'язання, визнаного в балансi, за рiк, що закiнчився 31 грудня, були наступними:
2013
Станом на 01 сiчня 9314
Виставлено Пенсiйним фондом до сплати 1038
Резерв на виплати за обтяжливим договором 7657
Витрати (доходи) визнанi через прибутки та збитки -5367
Станом на 31 грудня 12642
14. КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ
Станом на 31 грудня зобов’язання з короткострокових кредитiв включають:
2013 2012
Зобов’язання за кредитами 502822 695812
Зобов’язання по нарахованим вiдсоткам (iншi поточнi зобов’язання) 7331 -
Разом 510153 695812
Зобов’язання за кредитами включає суму заборгованостi по кредитам, залученим Компанiєю у ПАТ КБ Приватбанк. Кредит за договором вiд 14.03.2011 № 4Д11108И було залучено Компанiєю 17 березня 2011 р. в українськiй гривнi пiд 12 % рiчних, дата погашення 28.02.2014 року. Кредит за договором вiд 16.03.2011 № 4Д11109И було залучено Компанiєю 17 березня 2011 р. в українськiй гривнi пiд 12 % рiчних, дата погашення 28.02.2014 року. Кредит за договором вiд 17.03.2011 № 4Д11110И було залучено Компанiєю 18 березня 2011 р. в українськiй гривнi пiд 12 % рiчних, дата погашення 28.02.2014 року. Кредит за договором вiд 18.03.2011 № 4Д11111И було залучено Компанiєю 22 березня 2011 р. в українськiй гривнi пiд 12 % рiчних, дата погашення 28.02.2014 року. Кредит за договором вiд 21.05.2013 № 4Д13319И було залучено Компанiєю 22 травня 2013 р. в українськiй гривнi пiд 11,7 % рiчних, дата погашення 15.05.2014 року. Кредит за договором вiд 28.10.2013 № 4Д13668И було залучено Компанiєю 29 жовтня 2013 р. в українськiй гривнi пiд 11,1 % рiчних, дата погашення 15.10.2014 року. Кредит за договором вiд 07.04.2011 № 4Д11263Д було залучено Компанiєю 15 лютого 2012 р. у доларах США пiд 12 % рiчних, дата погашення 26.02.2014 року. Кредити класифiкованi як короткостроковi.
15. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА РОЗРАХУНКАМИ
Станом на 31 грудня поточнi зобов'язання за розрахунками включають:
2013 2012
Зобов’язання перед бюджетом 2 12
Податок з доходiв фiзичних осiб 368 560
Всього 370 572
Зобов’язання зi страхування 946 1463
Зобов’язання з оплати працi 2412 9577
Зобов’язання з учасниками
Всього 3728 11612
Зобов’язання з одержаних авансiв 2618 2213
Всього 2618 2213
Разом 6346 13825
16. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня iншi поточнi зобов'язання включають:
2013 2012
Розрахунки з пiдзвiтними особами 176 1257
Податковий кредит (актив) 16277 10541
Розрахунки з нарахованих вiдсоткiв 11986 41051
Розрахунки з iншими дебiторами 520236 238146
Разом 548675 290995
17. ЧИСТИЙ ДОХОД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, доходи вiд основних операцiй за категорiями включають:
2013
Продаж готової продукцiї
Реалiзацiя товарiв
Реалiзацiя послуг 186686
Послуги їдальнi
Податок на додану вартiсть -11092
Повернення готової продукцiї -712
Разом 174882
18. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, собiвартiсть включає:
2013
Собiвартiсть готової продукцiї 309218
Разом 309218
За рiк, що скiнчився 31 грудня, собiвартiсть готової продукцiї включає:
2013
Матерiальнi витрати 57679
Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 34894
Амортизацiя 20680
Iншi 195965
Разом 309218
19. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включають:
2013
Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 11463
Витрати на вiдрядження 103
Консультацiйнi послуги 612
Амортизацiя 1734
Послуги банка 1209
Оренда та обслуговування автомобiля 82
Iншi 597
Разом 15800
20. ВИТРАТИТ НА ЗБУТ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, витрати на збут включають:
2013
Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 2525
Витрати на вiдрядження 7
Консультацiйнi послуги, реклама, маркетинг 551
Амортизацiя 239
Комiсiйна винагорода 3797
Послуги бронювання 7938
Код-шер 2528
Iншi 51
Разом 17636
21. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi прибутки та збитки (нетто) включають:
2013
Iншi операцiйнi прибутки
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 13484
Дохiд вiд операцiйної оренди 12529
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 70
Отриманi штрафi, пенi 774
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 108
Дохiд за вiдсотками по депозиту 165
Всього iнших операцiйних прибуткiв 27130
Iншi операцiйнi збитки
Витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти -79
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв -12016
Сумнiвнi та безнадiйнi борги -70307
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi -1270
Нестачi та витрати вiд псування цiнностей -80
Штрафи та пенi -25911
Iншi витрати операцiйної дiяльностi -8463
Всього iнших операцiйних збиткiв -118126
Разом -90996
22. ФIНАНСОВI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, фiнансовi прибутки та збитки включають:
2013
Фiнансовi прибутки
Всього фiнансових прибуткiв -
Фiнансовi збитки
Вiдсотки за користування кредитами -116197
Всього фiнансових збиткiв -116197
Разом -116197
23. IНШI ПРИБУТКИ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, iншi прибутки включають:
2013
Не операцiйна курсова рiзниця -
Iншi доходи вiд неоперацiйної дiяльностi -
Всього -
Не операцiйна курсова рiзниця -
Списання необоротних активiв -1735
Послуги залiзницi -
Всього -1735
Разом -1735
24. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Ставки оподаткування, якi застосовувалися до Компанiї протягом звiтного перiоду були наступними:
З 01 сiчня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. 19%
З 01 сiчня 2014 р. по 31 грудня 2014 р. 18%
Компоненти витрат по податку на прибуток Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають:
2013
Поточний податок -
Вiдстрочений податок 2029
Разом 2029
Компоненти постiйних податкових рiзниць за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають:
2013
Умовнi проценти -46272
Сумнiвнi та безнадiйнi борги 70307
Тимчасова податкова рiзниця, яка виникла по результатам iнвентаризацiї основних засобiв на 01.04.2011 4065
штрафи та пенi 25911
Iншi операцiйнi витрати, якi не вiднесено до складу податкових витрат, згiдно з податковим кодексом України 72371
Разом 126382
Складовi тимчасових рiзниць з податку на прибуток, станом на 31 грудня включали:
2013 2012
Вiдстроченi податковi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи 1990
Резерв вiдпусток 750 1802
Резерв сумнiвних боргiв
Запаси
Iншi
Всього 750 3792
Вiдстроченi податковi зобов’язання 336 1349
Всього 336 1349
Чиста позицiя по вiдстроченому податку 414 2443
Податковий вплив змiни основних тимчасових рiзниць, що тягнуть за собою виникнення вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань за рiк, що скiнчився 31 грудня, був наступним:
2013
Вiдстроченi податковi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи -2160
Резерв вiдпусток -1052
Резерв сумнiвних боргiв -
Запаси -
Iншi -
Всього -3212
Вiдстроченi податковi зобов’язання 1183
Всього 1183
Чиста позицiя по вiдстроченому податку -2029
25. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРIОДУ У ПОТОЧНОМУ РОЦI.
При складаннi фiнансової звiтностi за 2013 рiк вихiднi залишки звiтностi за 2012 рiк (станом на 31.12.2012р.) зазнали змiн. Цi змiни обумовленi виправленнями помилок попереднього перiоду у фiнансовiй звiтностi Компанiї. Змiни наведенi у таблицi:

Змiна вступного сальдо Балансу на 01.01.2013р., тис. грн.:
№ № рядка Було Стало Змiни
1 1000 89 4388 -4299
2 1001 385 4956 -4571
3 1002 -296 -568 272
4 1005 27730 22278 5452
5 1010 172818 170355 2463
6 1011 734051 730135 3916
7 1012 -561233 -559780 -1453
8 1015 19618 20692 -1074
9 1016 75400 78656 -3256
10 1017 -55782 -57964 2182
11 1101 43301 40874 2427
12 1125 137256 137255 1
13 1130 103155 106872 -3717
14 1155 902 899 3
15 1170 6422 6230 192
16 1190 104 103 1
17 1420 -1562705 -1566523 3818
18 1515 500169 499356 813
19 1605 18041 18931 -890
20 1615 585758 588299 -2541
21 1625 1722 1463 259
22 1630 9567 9577 -10

Змiна даних за аналогiчний перiод попереднього року Звiту про фiнансовi результати за 2013р., тис. грн.:
№ № рядка Було Стало Змiни
1 2000 333837 333836 1
2 2050 468246 468675 -429
3 2120 119629 119870 -241
4 2130 25050 25138 -88
5 2150 28863 28936 -73
6 2180 233939 233685 254
7 2220 241 0 241
Зазначенi помилки мали мiсце в 2012 роцi при розрахунку амортизацiї необоротних активiв, наслiдком чого стало невiрне визначення витрат перiоду, невчасно вiдображених в облiку операцiй та iнших помилок.
26. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами.
Пов’язаними сторонами Компанiї є:
Тип пов’язаної особи Назва, ФIПБ
Засновники, акцiонери (частка в статутному капiталi яких складає бiльш нiж 10%) ТОВ "Галтера" – частка у статутному капiталi - 99,45549%
Члени Правлiння
Члени Спостережної ради
Директорат (генеральний директор, фiнансовий директор, та iн.. ключовий управлiнський персонал)

Головний бухгалтер
Керiвник служби внутрiшнього аудиту
Ревiзор
Близькi родичi вищезазначених фiзичних осiб (чоловiк/дружина i дiти; дiти чоловiка/дружини)
Пiдприємства, де наша частка iнвестицiй у статутному капiталi складає бiльш нiж 20% ТОВ "МА "Днiпропетровськ" – частка у статутному капiталi – 100%
Ключовий управлiнський персонал (керiвники), Пiдприємств, де наша частка iнвестицiй у статутному капiталi складає бiльш нiж 20%
Перелiк операцiй з пов’язаними особами Компанiї:
Характер операцiї Назва пов'язаної особи Сума, без НДС
придбання або продаж готової продукцiї (товарiв, робот, послуг) ТОВ "МА "Днiпропетровськ" 13 630 332,43
придбання або продаж iнших активiв ТОВ "МА "Днiпропетровськ" 58 011,87
операцiї за агентскими угодами ТОВ "МА "Днiпропетровськ" 33 140,46
оренднi операцiї ТОВ "МА "Днiпропетровськ" 18 893 442,19
фiнансовi операцiї ТОВ "МА "Днiпропетровськ" 297 182 271,77
Всього: 329 797 198,72
Характер операцiї Назва пов'язаної особи Сума, без НДС
придбання або продаж готової продукцiї (товарiв, робот, послуг) ТОВ "Галтера" 60 000,00
фiнансовi операцiї ТОВ "Галтера" 11 432 225,78
Всього: 11 492 225,78
21. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Податкова система
На даний момент в Українi дiє Податковий кодекс. Вiн вступив в силу з
1-го сiчня 2011 року. Даний нормативний документ повнiстю змiнив принцип нарахування податку на прибуток та внiс значнi змiни до норм, якi регулюють справляння iнших податкiв та обов’язкових платежiв. Податки та нарахування, що сплачуються Компанiєю, включають податок на додану вартiсть, податок на прибуток, нарахування на фонд заробiтної плати, а також iншi податки i збори. Також наявна рiзнополярна судова практика щодо багатьох питань, якi виникають в процесi оподаткування. Iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органiв (наприклад, податкової адмiнiстрацiї i її iнспекцiй), що викликає загальну невизначенiсть i створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення i валютного регулювання), пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи i пенi в значних об'ємах. Перерахованi чинники визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно суттєвiших, нiж iснують в країнах з розвиненiшою податковою системою.
Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу з судовими позовами i претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якi є наслiдком таких позовiв або претензiй, у разi виникнення такої вiдповiдальностi, понад вже визнаною у фiнансовiй звiтностi, не матиме iстотного негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї.
22. ЧИННИКИ ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ
Чинники фiнансових ризикiв
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають банкiвськi кредити, овердрафти, позики i торгову кредиторську заборгованiсть. Вказанi фiнансовi зобов'язання призначенi, головним чином, для забезпечення фiнансування дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, наприклад: торгову дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти, якi виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi Компанiї.
Компанiя не приймала участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати дiяльностi Компанiї.
В процесi своєї дiяльностi Компанiя пiдлягає впливу рiзних фiнансових ризикiв. Компанiя придiляє особливу увагу непередбачуваностi фiнансових ринкiв i має на метi звести до мiнiмуму їх негативнi наслiдки для результатiв дiяльностi Компанiї. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками - визначити лiмiти ризикiв i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Метою управлiння операцiйними i юридичними ризиками є забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направлених на приведення цих ризикiв до мiнiмуму.
Управлiння капiталом
Компанiя розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансових iнструментiв коливатиметься iз-за змiни курсiв обмiну. За 2013 рiк курс ЄВРО коливався в коридорi, нижня межа якого становила 10,205462 грн./ЄВРО, а верхня – 11,041530 грн./ЄВРО, курс долару США у 2013 був стабiльний и знаходився на рiвнi 7,993 грн./долар США, та курс росiйського рубля коливався в коридорi, нижня межа якого становила 0.23884 грн./рубль, а верхня – 0.26710 грн./рубль. Значнi коливання курсiв можуть значно вплинути на розмiр прибутку Компанiї, оскiльки значна кiлькiсть операцiй проводиться в iноземнiй валютi.
Голова Правлiння Новиков О.Б.
Головний бухгалтер Мирошнiкова I.Г.

Продовження тексту приміток

немає

Продовження тексту приміток

немає