Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ       НОВIКОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.02.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ "ДНIПРОАВIА"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49042, м.Днiпропетровськ, аеропорт цивiльної авiацiї
4. Код за ЄДРПОУ
01130549
5. Міжміський код та телефон, факс
0562395349 0562395743
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.02.2013
(дата)
2. Повідомлення №32 Вiдомостi НКЦПФР 17.02.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.dniproavia.com в мережі Інтернет 14.02.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.02.2014 припинено повноваження член Правлiння Бiрсан Вiкторiя Леонiдiвна АМ 062517
01.12.2000 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "АК "Днiпроавiа" вiд 13.02.2014 року у зв’язку з прийняттям рiшення про змiну складу правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» та призначенням нових членiв правлiння, згiдно листа №1.34-18 вiд 07.02.2014 року Голови правлiння Новiкова Олега Борисовича у якому викладенi пропозицiї щодо кандидатур до складу Правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа»:
Припинено повноваження члена правлiння Бiрсан Вiкторiї Леонiдiвни (паспорт АМ 062517, виданий АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 01.12.2000) на пiдставi рiшення Наглядової ради до виключної компетенцiї якої вiдноситься обрання Голови та членiв Правлiння. На посадi перебувала з 18.12.2009 року. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

13.02.2014 припинено повноваження член правлiння Криворотченко Сергiй Вiталiйович АМ 142258
12.01.2001 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "АК "Днiпроавiа" вiд 13.02.2014 року у зв’язку з прийняттям рiшення про змiну складу правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» та призначенням нових членiв правлiння, згiдно листа №1.34-18 вiд 07.02.2014 року Голови правлiння Новiкова Олега Борисовича у якому викладенi пропозицiї щодо кандидатур до складу Правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа»:
Припинено повноваження члена правлiння Криворотченко Сергiя Вiталiйовича (паспорт АМ 142258, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 12.01.2001) на пiдставi рiшення Наглядової ради до виключної компетенцiї якої вiдноситься обрання Голови та членiв Правлiння. На посадi перебував з 18.12.2009року. Часткою у статутному капiталi не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
13.02.2014 обрано член правлiння Посилаєв Сергiй Олександрович СМ 571877
24.10.2003 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.00258
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "АК "Днiпроавiа" вiд 13.02.2014 року у зв’язку з прийняттям рiшення про змiну складу правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» та призначенням нових членiв правлiння, згiдно листа №1.34-18 вiд 07.02.2014 року Голови правлiння Новiкова Олега Борисовича у якому викладенi пропозицiї щодо кандидатур до складу Правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа»:
Обрано члена правлiння Посилаєва Сергiя Олександровича (паспорт СМ 571877, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 24.10.2003) на пiдставi рiшення Наглядової ради до виключної компетенцiї якої вiдноситься обрання Голови та членiв Правлiння. Повноваження новообраних членiв Правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» набувають чинностi з 14.02.2014 року i є чинними вiдповiдно до Статуту Товариства - протягом трьох рокiв з моменту обрання. Перебував на посадi Директора з комерцiйних та адмiнiстративних питань ПАТ "АК "Днiпроавiа".Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,00258%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
13.02.2014 обрано член правлiння Дмiтрiєву Надiю Василiвну АЕ 961399
05.12.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "АК "Днiпроавiа" вiд 13.02.2014 року у зв’язку з прийняттям рiшення про змiну складу правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» та призначенням нових членiв правлiння, згiдно листа №1.34-18 вiд 07.02.2014 року Голови правлiння Новiкова Олега Борисовича у якому викладенi пропозицiї щодо кандидатур до складу Правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа»:
Обрано члена правлiння Дмiтрiєву Надiю Василiвну (паспорт АЕ 961399, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 05.12.1997 ) на пiдставi рiшення Наглядової ради до виключної компетенцiї якої вiдноситься обрання Голови та членiв Правлiння. Повноваження новообраних членiв Правлiння ПАТ «АК «Днiпроавiа» набувають чинностi з 14.02.2014 року i є чинними вiдповiдно до Статуту Товариства - протягом трьох рокiв з моменту обрання. Перебувала на посадi Головного бухгалтера, Директора з економiки та фiнансiв ПАТ "АК "Днiпроавiа". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.