Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Новiков Олег Борисович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.12.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Авiацiйна компанiя "Днiпроавiа"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01130549
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська , Бабушкiнський, 49042, м. Днiпропетровськ, Аеропорт цивiльної авiацiї
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0562) 395349 (0562) 395743
1.6. Електронна поштова адреса емітента
lilia.shvets@dniproavia.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.12.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у ВНКЦПФР №83   30.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.dniproavia.com в мережі Інтернет 16.12.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки 1. Основнi вiдомостi про емiтента:
д) вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств – емiтент не належить до жодних об'єднань пiдприємств
е) iнформацiя про рейтингове агентство – не має домовленостей
є) iнформацiя про органи управлiння емiтента - управлiння Товариством здiйснюється згiдно з його Статутом. Власники (акцiонери) Товариства здiйснюють свої права щодо управлiння Товариством через уповноваженi ними органи управлiння згiдно зi Статутом пiдприємства. Для керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства вiдповiдний уповноважений орган управлiння Товариства обирає (призначає) керiвника Товариства. Органами управлiння товариства є : - Загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi-загальнi збори) - Наглядова рада - Правлiння. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства, яка є органом контролю Товариства.
4. Iнформацiя про посадових осiб емiтента:
б) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента – посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють
7. Iнформацiя про дивiденди - У 2011 роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались.
У зв’язку з вiдсутнiстю у 2012 роцi загальних зборiв товариства рiшення про розподiл та виплату дивiдендiв не приймалося.
9. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
б) iнформацiя про облiгацiї емiтента –не випускались
г) iнформацiя про похiднi цiннi папери - –не випускались
ґ) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду – не викупались
д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв – не видавались
12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв – немає
13. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - немає
15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй –не випускались
16. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
а) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - немає
б) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду - немає
в) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - немає
г) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду - немає
ґ) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року немає
17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття – немає
18. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв – не випускались
19. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - немає
20. Основнi вiдомостi про ФОН - немає
21. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - не випускались
22. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - немає
23. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - немає
24. Правила ФОН - немає
25. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку- Фiнансова звiтнiсть емiтента складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
27. Аудиторський висновок: На момент проведення аудиту Бiрсан В.Л. виконувала обов'язки керiвника пiдприємства на основi Довiреностi №1.1-23-14 вiд 02 сiчня 2013 року
29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) – немає

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Вiдкрите акцiонерне товариство "Авiацiйна компанiя "Днiпроавiа"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ВАТ "АК "Днiпроавiа"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
49042
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська , Бабушкiнський
3.1.6. Населений пункт
м. Днiпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок
Аеропорт цивiльної авiацiї
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
АОО № 413464
3.2.2. Дата державної реєстрації
05.07.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
29595620.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
29595620.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ ПриватБанк м. Днiпропетровськ
3.3.2. МФО банку
305299
3.3.3. Поточний рахунок
26009132066013
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ ПриватБанк м. Днiпропетровськ
3.3.5. МФО банку
305299
3.3.6. Поточний рахунок
26008132066014
3.4. Основні види діяльності
51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв , вантажу повiтряним транспортом Серiя АГ №505937 24.09.2012 Державна авiацiйна служба України безстрокова
Опис буде продовжено
 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 1210100000-917 15.09.2010 Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Днiпропетровськiй областi 15.09.2013
Опис буде продовжено
 
Медична практика АГ № 600855 14.06.2012 Мiнiстерство охорони здоров?я безстрокова
Опис буде продовжена
 
Готельнi послуги № 62-636 15.06.2012 ДП ?Днiпростандартметрологiя? 17.06.2017
Опис буде продовжено
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Галтера" 34884292 49094Україна мiсто Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, буд. 32 99.45549000000
учасники - фiзичнi особи-211 осiб д/н д/нд/н д/н д/н 0.543660000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
211 осiб д/н д/н д/н 0.543660000000
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2012 рiк склала 842 особи.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв за 2012 рiк склала 38 осiб.
Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за 2012 рiк - 17 осiб.
Фонд оплати працi за 2012 рiк - всього 102422,3 тис. грн.
Вiдносно попереднього звiтного року ФОП зменшився на 50077,4 тис. грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Виконуючий обов'язки Голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шкiндель Вiктор Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ №994695 17.01.2003 Днiпропетровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
Повна вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, 1986
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор фiрми "Авiас-2000"
6.1.8. Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Шкiндель Вiктор Миколайович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору.
Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору, у тому числi:
- керує поточними справами Товариства;
- скликає засiдання Правлiння;
- головує на засiданнях Правлiння;
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;
- органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;
- представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
- органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
- органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
- розробляє умови колективної угоди (договору);
- виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Голова Правлiння у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi:
- представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах;
- укладати цивiльно-правовi угоди, у тому числi кредитнi та зовнiшньоекономiчнi, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства;
- вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства;
- пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи;
- видавати накази та розпорядження, якi є обов’язковими для виконання усiма працiвниками Товариства;
- здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiрошникова Iрина Григорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 362712 16.09.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
Повна вища, Київський мiжнародний унiверситет цiвiльної авiацiї, 2000 р.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Олiмпус", заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Мiрошникова Iрина Григорiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору.
Головний бухгалтер виконує наступнi функцiї:
- забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
- органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
- вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.
- вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
- здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
- бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями.
- за погодженням з Головою правлiння забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань.
- здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
- бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.
- забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у представництвах.
- керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
- знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.
- знає, розумiє i застосовує дiючi нормативнi документи, що стосуються його дiяльностi.
- знає i виконує вимоги нормативних актiв про охорону працi та навколишнього середовища, дотримується норм, методiв i прийомiв безпечного виконання робiт.
Головний бухгалтер має право:
- вживати дiї для запобiгання та усунення випадкiв будь-яких порушень або невiдповiдностей.
- представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями;
- розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- на базi довiреностi пiдписувати фiнансовi, банкiвськi документи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Директор з фiнансiв та економiки
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiрсан Вiкторiя Леонiдiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 062517 01.12.2000 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Повна вища, Нацiональний гiрничий унiверситет, 2004
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Днiпронафтопродукт», начальник аналiтичного вiддiлу
6.1.8. Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Бiрсан Вiкторiя Леонiдiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода сплачується згiдно положень Колективного договору.
Директор з фiнансiв на економiки виконує наступнi функцiї:
- управлiнський облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй i контролює економне використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства.
- формує у вiдповiдностi iз законодавством про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи з структури i особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi.
- забезпечує рацiональну органiзацiю внутрiшнього облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-розрахункових робiт i використання сучасних технiчних засобiв i iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку та контролю.
- формує i своєчасно подає керiвництву повну i достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, прибутках i витратах, а також розробляє i здiйснює заходи, скерованi на укрiплення фiнансової дисциплiни на пiдприємствi.
- проводить економiчний аналiз господарської дiяльностi пiдприємства на пiдставi даних управлiнського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення необґрунтованих затрат, ефективного використання ресурсiв пiдприємства.
- формує бюджет пiдприємства на пiдставi показникiв аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства i контролює виконання бюджету з метою рацiонального використання фiнансових ресурсiв.
- вживає заходи щодо накопичення фiнансових ресурсiв пiдприємства для забезпечення його фiнансової стiйкостi.
- взаємодiє з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових засобiв на банкiвських депозитах (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контролює проведення облiкових операцiй за депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами.
- забезпечує контроль за законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю оформлення документiв, складанням економiчно обґрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, послуг, розрахунках по заробiтнiй платi працiвникiв пiдприємства, правильним нарахуванням i перерахуванням платежiв в держбюджет, внескiв на державне соцiальне страхування, переведенням коштiв на фiнансування капiтальних вкладiв;
- слiдкує за погашенням у встановленi термiни заборгованостi банкам по кредитах.
Директор з фiнансiв i економiки має право:
- вживати дiї для запобiгання та усунення випадкiв будь-яких порушень або невiдповiдностей.
- представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями;
- розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- на базi довiреностi пiдписувати фiнансовi, банкiвськi документи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Масько Андрiй Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 151893 26.11.1996 Широкiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл
6.1.4. Рік народження**
1980
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Начальник вiддiлу Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», мiсцезнаходження: Україна, 40035, м. Суми, вул. Д.Коротченка, 7
6.1.8. Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується.
Голова Наглядової ради:
• керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
• скликає засiдання Наглядової ради;
• головує на засiданнях Наглядової ради;
• органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
• органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
• пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення;
• пiдписує трудовий контракт з Головою та членами Правлiння;
• забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
• представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, Статутi,
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурхан Юлiя Iгорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 328178 21.06.1996 Мiський в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ЛIДЕР-IСТЕЙТ", головний бухгалтер, Голова Наглядової ради ПАТ "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходженнi: 65039, Україна, м. Одеса, 2-й Артилерiйський провулок, 6.
6.1.8. Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується.
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
приймати рiшення, обов’язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов’язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України;
призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо), якi належали усуненим членам Правлiння осiб без обрання їх до складу Правлiння Товариства;
здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коляденко Наталiя Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 214149 08.07.1998 Днiпропетровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ТЕХСЕРВIСМОНТАЖ", Директор Голова Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА», мiсцезнаходження: 65026, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 17.
6.1.8. Опис
обрання виконуючого обов’язки голови правлiння - усунення вiд виконання обов’язкiв Голови та членiв Наглядової ради i правлiння товариства - затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв - затвердження внутрiшнiх положень, якi регламентують дiяльнiсть товариства - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв, зберiгача, депозитарiя - прийняття рiшення щодо iнвестицiйної дiяльностi та створення спiльних пiдприємств - затвердження рiшення Правлiння про придбання та подальший розподiл товариством власних акцiй тощо.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищов Максим Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 874346 29.02.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Провiдний експерт Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРНГI», мiсцезнаходження: 04053, Україна, Київ, Кудрявський узвiз, 7
6.1.8. Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується.
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
приймати рiшення, обов’язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов’язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України;
призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо), якi належали усуненим членам Правлiння осiб без обрання їх до складу Правлiння Товариства;
здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнiненко Олег Станiславович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 862631 17.02.2000 АНД РВ ДМУ УМВСУ в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Експерт
6.1.8. Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується.
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
приймати рiшення, обов’язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов’язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України;
призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо), якi належали усуненим членам Правлiння осiб без обрання їх до складу Правлiння Товариства;
здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравченко Олена Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 468869 16.06.1999 Жовтневим МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "РЕКТАЙМ", директор, Член Наглядової ради ПАТ «КСЗ», мiсцезнаходження: Україна, 39600, м. Кременчук, Полтавської областi, вул. Iвана Приходька, 141.
6.1.8. Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується.
розглядає:
- фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
- дотримання дiючого законодавства України;
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо;
- використання коштiв резервного капiталу i прибутку;
- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;
- ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Далматова Тетяна Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 555379 30.10.2006 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1981
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Старший експерт, Член Наглядової ради ПАТ "Розiвський елеватор", мiсцезнаходження: Україна, 49033, м. Днiпропетровськ, Бабушкiнський район, вулиця Героїв Сталiнграда, будинок № 122
6.1.8. Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується.
Голова Ревiзiйної комiсiї:
• керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами;
• скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї;
• головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
• органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
• органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
• пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення;
• забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
• представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чумаченко Iрина Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 002585 28.07.2000 Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.,
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП "Фiрма ЗЕТ", Головний бухгалтер, Голова Наглядової ради ПрАТ "САРНИНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходження товариства згiдно його статуту: Україна, Рiвненська обл., м. Сарни, вул. Данила Галицького, 8.
6.1.8. Опис
Змiн в персональному складi на посадi за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується.
розглядає:
- фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
- дотримання дiючого законодавства України;
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо;
- використання коштiв резервного капiталу i прибутку;
- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;
- ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "Галтера" 34884292 49035 Україна немає мiсто Днiпропетровськ Криворiзьке шосе, буд. 35 14.09.2009 117737880 99.45549000000 117737880 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 117737880 99.45549000000 117737880 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження 49094 Україна немає мiсто Днiпропетровськ Набережна Перемоги, буд.50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.04.2013
Міжміський код та телефон (056) 716 33 64
Факс (056) 716 10 49
Вид діяльності Надання фiнансових послуг, Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20033533
Місцезнаходження 01103 Україна немає мiсто Київ Кiквiдзе, буд.14-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 520679
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.04.2013
Міжміський код та телефон 0 800 600 600
Факс 044 230 9947
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Страхування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ?ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31037030
Місцезнаходження 49094 Україна немає мiсто Днiпропетровськ Набережна Перемоги, буд. 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АД № 075812
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2012
Міжміський код та телефон (0562) 36 07 85
Факс (0562) 36 07 86
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «Ален Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35281710
Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський мiсто Днiпропетровськ вул.Московська, буд. 7, оф.7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4028
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2007
Міжміський код та телефон (056) 744 89 14
Факс (056) 744 89 14
Вид діяльності Аудиторськi та iнформацiйно-консультацiйнi послуги
Опис емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.01.2011 11/04/1/11 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000058044 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.250 118382480 29595620.000 100.000000000000
Опис д/н
 
11.3. Інформація про інші цінні папери
11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
17.08.2012 Вексель простий документарний ордерний 11776617.96 11776617.96 сплатити до 15.08.2013 року
Опис не має
 
17.08.2012 Вексель простий документарний ордерний 6264501.55 6264501.55 сплатити до 15.08.2013 року
Опис не має
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ "АК "Днiпроавiа" створена на базi державної авiацiйної компанiї "Днiпроавiа" згiдно наказу РВ ФДМУ по Днiпропетровськiй областi № 12/195-1-АО вiд 28.06.1996 р. Управлiння пакетом акцiй статутного капiталу товариства здiйснюють : ТОВ "Галтера", якому належать 99,45549% акцiй та 211 фiзичних осiб , яким належать 0,54366% акцiй пiдприємства. Статутний капiтал зареєстрований у розмiрi 29 595 620,00 грн.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Органiзацiйна структура ВАТ "АК "Днiпроавiа" побудована за лiнiйно-iєрархiчним принципом. У порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом у ВАТ "АК "Днiпроавiа" проведена реструктурiзацiя пiдприємства, у результатi якої створено ТОВ "Мiжнародний аеропорт "Днiпропетровськ". На сьогодення ВАТ "АК "Днiпроавiа" у своєму складi має парк сучасних лiтакiв, авiацiйно-технiчну базу для пiдтримки льотної придатностi лiтакiв, готельний, адмiнiстративний комплекс та медико-санiтарну частину.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Немає даних.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Пiдприємством використовується План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капталу, зобов"язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Для оцiнки запасiв використовується їх початкова вартiсть. При передачi запасiв у виробництво, для продажу та при iншому набуттi їх оцiнка здiйснюється за методом ФIФО.
Текст аудиторського висновку
ТОВ АФ «АленАудит» проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» (далi - Товариство), , що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати, звiти про рух грошових коштiв та власний капiтал за фiнансовий рiк, що минув на зазначену дату, примiтки до фiнансової звiтностi.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням особливостей переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, що визначенi у Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. N 419, Листi Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України вiд 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб»єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб»єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає, що отримав достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Товариством здiйснено перерахунок вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов»язань станом на звiтну дату за даними облiку вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку без врахування впливу трансформацiйних коригувань вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА» станом на 31 грудня 2012р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням особливостей переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, що визначенi у Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженому постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. N 419, та Листi Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України вiд 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.
Зазначеними документами визначено наступне:
а) Вiдповiдно до абз. 3 п. 2 Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. N 419, Товариство обрало датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01.01.2012 р.
б) Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, державної служби статистики України вiд 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702 у разi, якщо дата переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi « МСФЗ) 01.01.2012р.:
- у фiнансовiй звiтностi за звiтнi перiоди 2012 року не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу);
- складається баланс станом на 01.01.2012 за вимогами МСФЗ;
- для складання попередньої фiнансової звiтностi за 2012 рiк i першої фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2013 рiк застосовуються МСФЗ, що будуть чиннi на 31.12.2013, з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ 1;
- перша фiнансова звiтнiсть, складена за МСФЗ, за 2013 рiк має мiстити iнформацiю в балансi станом на 01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звiти про фiнансовi результати, звiти про рух грошових коштiв, звiти про змiни у власному капiталi за 2012 i 2013 роки, вiдповiднi примiтки, в тому числi порiвняльну iнформацiю.
Звертаємо увагу на той факт, що дiяльнiсть Товариства протягом останнiх трьох рокiв має стабiльно збитковий характер i вартiсть чистих активiв Товариства має стiйку тенденцiю до зниження, що в цiлому вiдображає загальну тенденцiю роботи галузi авiаперевезень України. Однак, цi умови вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може породити сумнiви в здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Звертаємо увагу, Товариством складено фiнансову звiтнiсть без застосування Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» в частинi консолiдацiї дiяльностi ТОВ "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬК" 100% статутного капiталу якого вартiстю 180300 тис. грн. належить Товариству.
Аудиторська думка щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 №1528 «Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку» та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)»
1. Активи
За станом на 31.12.2012 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012 року зменшилися на 29,4% i вiдповiдно складають 699490 тис. грн.
Зменшення активiв вiдбулося в основному за рахунок зменшення чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 177245 тис. грн.
На нашу думку, за винятком впливу на величину активiв питання, про яке йдеться у аудиторському висновку, у окремiй фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами активiв в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
2. Зобов'язання
Станом на 31.12.2012р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012р. збiльшились на 133545 тис. грн. до рiвня 2110005 тис. грн., тобто на 6,3%.
Збiльшення зобов'язань вiдбулось в основному за рахунок збiльшення iнших довгострокових та iнших поточних зобов»язань на 59369 тис. грн. та 168042 тис. грн. вiдповiдно.
На нашу думку за винятком впливу на величину зобов»язань питання, про яке йдеться у аудиторському висновку, у окремiй фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами зобов'язань в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
3. Власний капiтал
За винятком впливу на величину власного капiталу питання, про яке йдеться у аудиторському висновку, у окремiй фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя про власний капiтал (розмiр та структура) в цiлому розкрита повно та у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Складовi власного капiталу наведено у Таблицi 1.
Таблиця 1.
Стаття Залишок на кiнець року, тис. грн.
Статутний капiтал 29596
Iнший додатковий капiтал 110643
Непокритий збиток 1562705
Зменшення власного капiталу, вiдбулось за рахунок отримання Товариством у поточному роцi збиткiв.
4. Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2012р. становить вiд»ємну величину 1422466 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485).
5. Сплата статутного капiталу
Твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) про те, що статутний капiтал станом на 31 грудня 2012 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.
Станом на 31.12.2012р. розмiр статутного фонду (капiталу) вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй новiй редакцiї Статуту пiдприємства з урахуванням змiн, затвердженого загальними зборами акцiонерiв, Протокол №2/2010 вiд 02 грудня 2010 року, зареєстрованого рiшенням виконкому Днiпропетровської мiської Ради народних депутатiв 29.12.2010 року, номер запису 12241050015014822.
Вiдповiдно до зазначеної редакцiї Статуту, статутний капiтал становить 29 595 620,00 (двадцять дев»ять мiльйонiв п»ятсот дев»яносто п»ять тисяч шiстсот двадцять гривень 00 копiйок) гривень. Статутний капiтал подiляється на 118 382 480 (сто вiсiмнадцять мiльйонiв триста вiсiмдесят двi тисячi чотириста вiсiмдесят) штук простих iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п»ять копiйок) гривень.
Протягом звiтного перiоду збiльшення статутного капiталу не проводилося.
6. Фiнансовий результат за звiтний перiод
За 2012 р. Товариством отримано доходiв у сумi 477910 тис. грн. Найбiльшу частину в загальнiй сумi доходiв, а саме 75%, складають доходи вiд основної дiяльностi.
Витрати Товариства за 2012 рiк складають 902327 тис. грн.
Основними складовими витрат є витрати, що складають собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
За винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», на нашу думку iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, у суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2012 року Товариство має чистий збиток у сумi 424417 тис. грн.
Iнша iнформацiя
7. Аудитор не висловлює думку щодо дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, оскiльки Товариство не є професiйним учасником фондового ринку.
8.1. Протягом 2012 року випуск власних цiнних паперiв Товариством не здiйснювався.
8.2. Станом на 31 грудня 2012 року зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами у Товариства вiдсутнi.
9. Протягом 2012 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
10. Товариство не є компанiєю з управлiння активами, вiдповiдно станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.
11. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
За даними Товариства протягом 2012 року вiдбулися наступнi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»:
№ п/п Особлива iнформацiя- Змiст iнформацiї
1 прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу- Рiшення не приймалось, iнформацiя не розкривалась
2 прийняття рiшення про викуп власних акцiй- Рiшення не приймалось, iнформацiя не розкривалась
3 факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi- Рiшення не приймалось, iнформацiя не розкривалась
4 отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента- Рiшення не приймалось, iнформацiя не розкривалась
5 змiну складу посадових осiб емiтента- Протягом 2012 року рiшення не приймалось.
Протягом 2012 року Товариство усувало порушення, виявленi аудиторською перевiркою 25.04.2012 р. i повiдомляло про змiну складу посадових осiб емiтента, що мало мiсце у 2011 роцi:
Змiст iнформацiї:
1.Дмiтрiєву Надiю Василiвну , головного бухгалтера ВАТ «АК «Днiпроавiа» с 19.05.2011 перевести на посаду заступника директора по економiки и фiнансiв, згiдно наказу вiд 19.05.2011 № 67/Л
2. Пугiну Оксану Андрiївну , заступника головного бухгалтера ВАТ «АК «Днiпроавiа» с 19.05.2011 до 01.07.2011 перевести на посаду виконуючiй обов»язки головного бухгалтера ВАТ «АК «Днiпроавiа», згiдно наказу вiд 24.05.2011 № 73Л
3.Шкiнделя Вiктора Миколайовича с 30.05.2011 року призначити на посаду виконуючого обов»язки голови правлiння ВАТ «АК «Днiпроавiа», згiдно протоколу Наглядової ради вiд 27.05.2011.
4.Ткаченко Сергiя Едуардовича с 31.05.2011 звiльнити з посади голови правлiння ВАТ «АК «Днiпроавiа», згiдно наказу вiд 31.05.2011 № 80/Л
5.Мирошнiкову Iрину Григорiвну с 01.07.2011 призначити на посаду головного бухгалтера ВАТ «АК «Днiпроавiа», згiдно наказу вiд 01.07.2011 № 126/Л
6 змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй- Змiна не вiдбувалась
7 рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв- Iнформацiя не розкривалась
8 рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу- Рiшення не приймалось
9 порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю- Справа не порушувалась, iнформацiя не розкривалась
10 рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента- Рiшення не приймалось, iнформацiя не розкривалась
12. На думку аудитора вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.
13. На думку аудитора стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього контролю Товариства в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства».
14. За результатами проведених нами процедур аудитором не iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства.
15. Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
На думку аудитора прийняття рiшення про виконання значного правочину протягом звiтного перiоду здiйснювалося Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
За даними Товариства протягом 2012 року Товариством виконано наступнi значнi правочини:
№ п/п Змiст значного правочину Змiст iнформацiї Сума значного правочину, вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Орган Товариства, що прийняв рiшення про вчинення значного правочину
1 Отримання кредиту Кредитний договiр вiд 08.05.2012 № 4Д12151Д 11 530 000 дол. США, (10,7%) Наглядова рада, протокол вiд 27.04.2012
2 Отримання кредиту Кредитний договiр вiд 25.10.2012 № 4Д12283И 75 000 000,00 грн, (11,2%) Наглядова рада, протокол вiд 17.10.2012
3 Отримання кредиту Кредитний договiр вiд 06.11.2012 № 4Д12284И 188 500 000,00 грн, (11,2%) Наглядова рада, протокол вiд 25.10.2012
4 Реалiзацiя нерухомого майна Договiр купiвлi- продажу вiд 25.12.2012 98 464 305,60 грн Наглядова рада, протокол вiд 12.12.2012
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основним видом дiяльностi для ВАТ "АК "Днiпроавiа" є перевезення пасажирiв, багажу та вантажу на внутрiшнiх та мiжнародних авiалiнiях регулярними i чартерними рейсами, перiодичне технiчне обслуговування повiтряних суден за укладеними договорами. Авiакомпанiя виконує рейси до країн Далекого зарубiжжя, країн СНД та по Українi. Проте, в умовах загострення конкурентної боротьби на ринку авiапослуг та появленням нових авiаперевiзникiв, для зменшеня збиткiв та отримання позитивного балансу Авiакомпанiєю було прийнято рiшення про припинення виконання регулярних рейсiв та введення нової послуги на ринку України ? надання повiтряних суден разом з екiпажами у лiзинг з отриманням доходiв за льотну годину. Така практика дозволила покращити фiнансове становище компанiї, забезпечити зайнятiсть льотного складу та пiдтримувати технiчно справний стан льотного парку. Разом з тим АК ?Днiпроавiа? залишилась на ринку авiаперевезень як код-шерiнговий партнер з компанiями ?Аеросвiт? та ?Австрiйськi Авiалiнiї? на всiх напрямках, на якi отримано призначення (Днiпропетровськ ? Бориспiль ? Днiпропетровськ, Днiпропетровськ - Стамбул - Днiпропетровськ, Днiпропетровськ - Берлiн- Днiпропетровськ, Днiпропетровськ - Москва - Днiпропетровськ, Днiпропетровськ - Тбiлiсi - Днiпропетровськ, Днiпропетровськ ? Вiдень - Днiпропетровськ, Бориспiль - Одеса - Бориспiль, Бориспiль- Харькiв - Бориспiль, Бориспiль- Львов - Бориспiль, Бориспiль- Iвано-Франкiвськ - Бориспiль, Бориспiль - Сiмферополь - Бориспiль, Бориспiль - Севастополь - Бориспiль, Севастополь - Москва - Севастополь, Iвано-Франкiвськ - Москва - Iвано-Франкiвськ) та здiйснює продаж на оперуючих первiзникiв, зберiгаючи за собою право в кожну мить вiдновити перевезення пiд власними позивними, а також надає послуги з чартерних перевезень на власних ПС. За 2012 р. було виконано 107 чартерних рейсiв. На ринку чартерних авiаперевезень конкуренцiю складають бiльшiсть українських авiакомпанiй, таких як "МАУ", "Аеросвiт", АК "Пiвденнi Авiалiнiї", АК "Южмашавiа", АК "Wind Rose" та iншi.
Конкурентна боротьба постiйно зростає. Тому ведеться постiйна робота по монiторингу ринку, проводяться переговори з авiакомпанiями щодо укладання нових угод по спiвпрацi. З метою пiдвищення конкурентоспроможностi АК "Днiпроавiа", досягнення якостi обслуговування, що вiдповiдає свiтовим стандартам, було введено в експлуатацiю нову авiацiйну технiку: у червнi 2012 р. було взято в лiзинг два нових середньомагiстральних лiтакiв типу Ембраер-190-195 вмiсткiстю 90 пасажирiв.
На ринку з надання аеропортових послуг мiжнародний аеропорт "Днiпропетровськ" за обсягом пасажирських перевезень займає 6 мiсце серед 28 аеропортiв та аеродромiв України. Найзначнiшими конкурентами з точки зору пасажирського попиту та кiлькостi прийнятих/випущених рейсiв є аеропорти Київ (Бориспiль), Львiв, Донецьк, Одеса, Симферопiль.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
У 2008 роцi було зроблено капiтальний ремонт аеродромних машин ДЄ-224А на суму 626 000,00 грн., замiнено систему посадки СП-80М, вартiсть якої склала 3 060 000,00 грн., а також проведено капiтальний ремонт злiтно-посадкової смуги на суму 3 471 588,00 грн. У 2009 р. було зроблено капiтальний ремонт мiсць для стоянки повiтряних суден на суму 313 619,04 грн., придбано електро-генераторну установку на суму 756 963,90 грн., а також спецiалiзоване устаткування для технiчного обслуговування та ремонту повiтряних суден на суму 1 778 960,33 грн. У 2010р.було придбано спецiальної автомобiльної технiки на суму 2 302 242,31 грн., спецiалiзованого устаткування для технiчного обслуговування та ремонту повiтряних суден на суму 2 210 907,13 грн. Також, у 2010 роцi було зроблено капiтальний ремонт будiвель та споруд на суму 1 706 565,00грн. У 2011 роцi придбано спецiальної автомобiльної технiки на суму 6 408 609,17 грн., зроблено капiтальний ремонт будiвель та споруд на суму 2 805 074,94грн. Також у 2011 роцi було прийнято рiшення про створення ТОВ Мiжнародний Аеропорт "Днiпропетровськ". Згiдно статуту ТОВ МАП "Днiпропетровськ" емiтент вносить до статутного капiталу Товариства, в рахунок свого вкладу, майно вартiстю 180 300 000,00 грн., що складає 100% статутного капiталу ТОВ МАП "Днiпропетровськ". На виконання даного рiшення у 2011 роцi було передано майна на суму 61 852 654,00 грн., у 2012 роцi ? на суму 8 947 141,20 грн. Також, у 2011 р. було реалiзовано лiтак Як-40 на суму 5 000 000,00 грн. та чотири авiацiйних двигуна на суму 820 000,00 грн. У2012 роцi було придбано технiки для ремонту ПС та IТ-технiки на суму 1708707,97грн. Було побудовано та передано ТОВ "МА "Днiпропетровськ" Ангар для базового технiчного обслуговування лiтакiв вартiстю 98 464 305,60 грн. Здiйснили ремонт будiвель та споруд на суму 254765,65 грн. .
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
На балансi пiдприємства облiковується основних засобiв: на початок 2012 року ? на суму 815753,0 тис. грн., при цьому ступень зношеностi складає 76,1 %; станом на 31.12.2012 р. ? на суму 809451,0 тис. грн., при цьому ступень зношеностi складає 76,2 %. Ведеться реконструкцiя аеропорту та ангару за рахунок залучених iнвестицiй.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть ВАТ"АК"Днiпроавiа" iстотний вплив має значне витрачання коштiв для пiдтримання парку лiтакiв в льотнiй придатностi, тому необхiдно значно збiльшувати обсяги грошових надходжень за рахунок зростання обсягiв робiт на внутрiшнiх та мiжнародних повiтряних лiнiях. Тому пiдприємство для свого розвитку залучає орендованi лiтаки. Данi лiтаки мають значно кращi технiчнi та економiчнi потужностi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Немає даних
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Ухвалою Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 03.11.2004 року порушено справу № 29/194/04 про визнання банкрутом ВАТ "АК "Днiпроавiа". 11.08.2005 року Господарський суд Днiпропетровської областi ухвалив вiдкрити процедуру санацiї. Ухвалою Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 30.11.2009 року припинено провадження справи про банкрутство ВАТ "АК "Днiпроавiа". За договором купiвлi-продажу пакета акцiй ВАТ "АК "Днiпроавiа" за конкурсом , укладеним мiж ФДМУ та ТОВ "Галтера" 28.08.2009 року покупець виконує фiксованi умови конкурсу, визначенi планом приватизацiї пакета акцiй та Концепцiєю розвитку Товариства . Пiiдприємство працює за рахунок власних оборотних коштiв та iнвестицiй.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Немає даних
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основною стратегiєю дiяльностi емiтента на 2013 рiк є полiпшення фiнансового стану за рахунок вiдновлення виконання регулярних рейсiв пiд власними позивними, збiльшення чартерних перевезень. Також у 2013 передбачається планомiрна дiяльнiсть по подальшому запровадженню системи якостi на пiдприємствi, яка потребує, поряд з поновленням основних фондiв, запровадження нових процесiв та процедур, навчання персоналу, вдосконалення системи управлiння пiдприємством, покращення облiку виробництва, запровадження мiжнародних стандартiв у виробничу дiяльнiсть. За рахунок вищезазначених заходiв, на умовах виконання iнвестицiйного плану, очiкується прирiст обсягiв виробництва та покращення фiнансового стану пiдприємства. Крiм того, планується забезпечити зрiст доходiв, в тому числi за рахунок збiльшення кiлькостi i завантаженостi регулярних рейсiв, збiльшення довгострокових чартерних програм рейсiв, а також запровадження гнучкої тарифної системи, привабливої для споживачiв послуг.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки за звiтний рiк не проводилися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
1) Позовна заява ТОВ ?Чистий Свiт-Трейд?, про стягнення заборгованостi за договорами поставки у розмiрi 122 594, 89 грн. cправа знаходиться у судовому провадженнi . Господарського суду Днiпропетровської областi, 2) Позовна заява ВАТ ?Мiжнародний аеропорт ?Шереметьєво?Про стягнення за Генеральною угодою на надання аеропортових послуг №69-10Г суми боргу в розмiрi 139 076,12 рублiв та державного мита у сумi 9172,30 рублiв, на розглядi у Арбiтражному судi Московської областi; 3) позовна заява Фонду державного майна до ПАТ ?АК ?Днiпроавiа, про Стягнення на користь ФДУ боргу за оренду примiщення за договором №1039/37-14-29 вiд 07.06.2010 (оренда) борг ? 20 630,12 грн., штраф ? 2063,02 грн., пенi - 948, 26 грн., 3% рiчних ? 1517, 59 грн., судовий збiр ? 2682,50 грн, справа №16/904/237/2013 на розглядi у Господарський суд Днiпропетровської областi ; 4) Позовна заява ПрАТ ?УХЛ-МАШ? про стягнення з АК ?Днiпроавiа? заборгованостi за договором постачання 29 156,78 грн, знаходиться у судовому провадженнi господарського суду Днiпропетровської областi; 5) Позовна заява ТОВ ?Днiпропромбудсервiс? про стягнення з ВАТ ?АК ?Днiпроавiа? заборгованостi за договором пiдряду 140 209,5 грн. боргу, 2 804,20 грн. судового збору справа знаходиться у судовому провадженнi Господарського суду Днiпропетровської областi
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Зазначений перiод характеризується збiльшенням парку лiтакiв авiакомпанiї: укладенi договори на придбання нових лiтакiв Е-190-195 на умовах лiзингу, якi, в свою чергу, були переданi разом з екiпажами для виконання рейсiва АК ?Аеросвiт? на умовах договору Обмiну ПС.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 191133.000 172818.000 1375870.000 1979470.000 1567003.000 2152288.000
будівлі та споруди 116950.000 89599.000 0.000 0.000 116950.000 89599.000
машини та обладнання 1218.000 513.000 0.000 0.000 1218.000 513.000
транспортні засоби 45559.000 40560.000 1375870.000 1979470.000 1421429.000 2020030.000
інші 27406.000 42146.000 0.000 0.000 27406.000 42146.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 191133.000 172818.000 1375870.000 1979470.000 1567003.000 2152288.000
Опис Авiацiйна компанiя має власнi основнi засоби та орендованi. Збiльшення балансової вартостi орендованих основних засобiв виникло за рахунок взяття в оренду 2-х лiтакiв Еmbraer-190.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -1422466 -998049
Статутний капітал (тис. грн.) 29596 29596
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 29596 29596
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить -1392870 тис грн., що на -424417 тис грн. бiльше в порiвняннi з попереднiм перiодом. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить - 1392870 тис грн
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 695811.662 X X
у тому числі:  
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д11029И 01.02.2011 11370.000 10.90 22.05.2013
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д11108И 14.03.2011 88089.694 12.00 28.02.2014
Приватбанк дог.4Д11109И 16.03.2011 111554.000 12.00 28.02.2014
Приватбанк дог.4Д11110И 17.03.2011 111554.000 12.00 28.02.2014
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д11111И 18.03.2011 99570.767 12.00 28.02.2014
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д12283И 25.10.2012 74794.719 11.20 17.10.2013
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д12284И 06.11.2012 188352.500 11.30 22.10.2013
ПАТ КБ Приватбанк дог.4Д11263Д 07.04.2011 10525.982 12.00 26.02.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 129922.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 18931.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 110991.000 X X
ТОВ МАП "Днiпропетровськ" 16.08.2011 110991.000 X 15.08.2012
Податкові зобов'язання X 572.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 595813.000 X X
Інші зобов'язання X 687886.000 X X
Усього зобов'язань X 2110005.00 X X
Опис: д/н
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Авiацiйнi регулярнi пасажирськi перевезення послуга 717212 87.10 послуга 341825 75.38
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 витрати на МПМ 6.31
2 витрати на аеропортове обслуговування, аеронавiгацiйне обслуговування 5.0
3 Транспортнi послуги та допомiжнi послуги в сферi транспорту 5.7
4 витрати з оренди та обмiну повiтряних суден 27.63
5 витрати з заробiтної плати та обов'язкового страхування 18.61

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 0 0
2 2011 0 0
3 2010 2 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Запланованi на 31.10.2012р Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму (Протокол №2 засiдання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого Акцiонерного Товариства «Авiацiйна компанiя «Днiпроавiа», якi призначенi до проведення 31.10.2012р.) Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради товариства комiтети не створено
Інші (запишіть) У складi наглядової ради товариства комiтети не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) В акцiонерному товариствi спецiальна посада або вiддiл, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами, не створено.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): У внутрiшнiх документах товариства вiдсутнi будь-якi вимоги до членiв наглядової ради. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): Канцелярiя товариства Так Так Так

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Ні Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Ні Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) Вiдсутнi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iншi причини вiдсутнi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 26.04.2013 ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
д/н
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
д/н
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
д/н
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
д/н
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/н
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/н
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д\н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Авiацiйна компанiя "Днiпроавiа" за ЄДРПОУ 01130549
Територія за КОАТУУ 1210136600
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 120
Орган державного управління за КОДУ 7214
Вид економічної діяльності за КВЕД 62.10.1
Середня кількість працівників 842
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса Аеропорт цивiльної авiацiї, м. Днiпропетровськ, Днiпропетровська область, 49042
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 22 89
- первісна вартість 011 300 385
- накопичена амортизація 012 ( 278 ) ( 296 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 51593 27730
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 191133 172818
- первісна вартість 031 798764 734051
- знос 032 ( 607631 ) ( 561233 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 180300 180300
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 3274 19618
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 16989 75400
Знос інвестиційної нерухомості 057 13715 55782
Відстрочені податкові активи 060 9141 2443
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 435463 402998
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 64343 43301
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 602
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 417140 137256
- первісна вартість 161 450311 273065
- резерв сумнівних боргів 162 ( 33171 ) ( 135809 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 6432 1357
- за виданими авансами 180 33589 103155
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 6038 902
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 5288 3139
- у т.ч. в касі 231 36 3
- в іноземній валюті 240 1691 254
Інші оборотні активи 250 7668 104
Усього за розділом II 260 542189 290070
III. Витрати майбутніх періодів 270 12443 6422
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 990095 699490
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 29596 29596
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 134523 110643
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1162168 1562705
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 -998049 -1422466
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 11684 9314
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 11684 9314
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 890 890
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 439910 499279
Усього за розділом III 480 440800 500169
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 689804 695812
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 3945 5156
Векселі видані 520 0 18041
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 702119 585758
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 2832 2213
- з бюджетом 550 1729 572
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 3320 1722
- з оплати праці 580 8958 9567
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 122953 290995
Усього за розділом IV 620 1535660 1609836
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 2637
Баланс 640 990095 699490
Примітки На момент проведення аудиту Бiрсан В.Л. виконувала обов'язки керiвника пiдприємства на основi Довiреностi №1.1-23-14 вiд 02 сiчня 2013 року
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Мiрошникова Iрина Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Авiацiйна компанiя "Днiпроавiа" за ЄДРПОУ 01130549
Територія за КОАТУУ 1210136600
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 120
Орган державного управління за СПОДУ 7214
Вид економічної діяльності за КВЕД 62.10.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 358015 0
Податок на додану вартість 015 23004 0
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 1174 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 333837 0
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 468246 ) ( 0 )
Валовий:
- прибуток 050 0 0
- збиток 055 ( 134409 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 119629 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 25050 ) ( 0 )
Витрати на збут 080 ( 28863 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 233939 ) ( 0 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 302632 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 241 0
Інші доходи 130 25 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 115286 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 67 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 417719 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 6698 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 424417 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 424417 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 39653 0
Витрати на оплату праці 240 101959 0
Відрахування на соціальні заходи 250 21964 0
Амортизація 260 35779 0
Інші операційни витрати 270 466636 0
Разом 280 665991 0
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 118382480 118382480
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 118382480 118382480
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 3.58513 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 3.58513 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки не має
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Мiрошникова Iрина Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Авiацiйна компанiя "Днiпроавiа" за ЄДРПОУ 01130549
Територія за КОАТУУ 1210136600
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 120
Орган державного управління за СПОДУ 7214
Вид економічної діяльності за КВЕД 62.10.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 393358 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 228572 0
Повернення авансів 030 174404 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 236 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 727 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 194 0
Інші надходження 080 5026 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 377880 ) ( 0 )
Авансів 095 ( 368364 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 111903 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 81264 ) ( 0 )
Витрат на відрядження 110 ( 1294 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 284 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 35084 ) ( 0 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 18339 ) ( 0 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 17486 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 209381 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -209381 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 100716 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 29696 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 11828 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 118584 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 118584 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 526854 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 393885 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 45779 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 87190 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 87190 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 3607 0
Залишок коштів на початок року 410 6979 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 21 0
Залишок коштів на кінець року 430 3393 0
Примітки На момент проведення аудиту Бiрсан В.Л. виконувала обов'язки керiвника пiдприємства на основi Довiреностi №1.1-23-14 вiд 02 сiчня 2013 року
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Мiрошникова Iрина Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Авiацiйна компанiя "Днiпроавiа" за ЄДРПОУ 01130549
Територія за КОАТУУ 1210136600
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 120
Орган державного управління за СПОДУ 7214
Вид економічної діяльності за КВЕД 62.10.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 29596 0 0 75995 0 1261166 0 0 1155575
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 237 0 22701 0 0 22938
Інші зміни 040 0 0 0 58765 0 121699 0 0 180464
Скоригований залишок на початок року 050 29596 0 0 134523 0 1162168 0 0 998049
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 23880 0 23880 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 424417 0 0 424417
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 23880 0 400537 0 0 424417
Залишок на кінець року 300 29596 0 0 110643 0 1562705 0 0 1422466
Примітки На момент проведення аудиту Бiрсан В.Л. виконувала обов'язки керiвника пiдприємства на основi Довiреностi №1.1-23-14 вiд 02 сiчня 2013 року
Керівник Новiков Олег Борисович
Головний бухгалтер Мiрошникова Iрина Григорiвна

Інформація щодо аудиторського висновку

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»
(далi - «Компанiя») зареєстроване та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України
Види дiяльностi Компанiї :
• 51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт
• 62.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
• 55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
• 33.16 Ремонт i технiчне обслуговування повiтряних i космiчних апаратiв
• 86.21 Загальна медична практика
• 51.21 Вантажний авiацiйний транспорт
Юридична адреса Компанiї: 49042 Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, аеропорт цивiльної авiацiї.
2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ).
Основа складання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за винятком оцiнки окремих фiнансових iнструментiв по поточним ринковим цiнам, згiдно МСФЗ № 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»
Функцiональна валюта та валюта подання
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше.
Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод.

Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi.
При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової економiчної кризи. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.
Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, Компанiя застосувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi рiчної звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2012 р. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Компанiї.
Змiни в облiковiй полiтицi
Компанiя вперше застосувала МСФЗ. В зв’язку з цим, застосування облiкової полiтики, яка була використана при пiдготовцi даної фiнансової, а також застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй не є змiною облiкової полiтики.
Стандарти та iнтерпретацiї, випущеннi, але ще не застосованi
На дату затвердження фiнансової звiтностi Компанiї наступнi стандарти та iнтерпретацiї були випущенi, але не вступили в силу:
Стандарти та iнтерпретацiї Застосовуються до рiчних звiтiв, що починаються не ранiше
МСБО 19 «Винагорода робiтникам» (змiнений) 1 сiчня 2013
МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» (змiнений) 1 сiчня 2013
МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти – розкриття та представлення iнформацiї» (змiнений) 1 сiчня 2014
МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти – розкриття» (змiнений) 1 сiчня 2013
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (змiнений) 1 сiчня 2015
МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» 1 сiчня 2013
МСФЗ 11 «Договори про спiльну дiяльнiсть» 1 сiчня 2013
МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi пiдприємства» 1 сiчня 2013
МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» 1 сiчня 2013
Керiвництво Компанiї планує застосувати всi вищевказанi стандарти у фiнансовiй звiтностi за вiдповiднi перiоди. Вплив застосування даних стандартiв на фiнансову звiтнiсть за майбутнi перiоди в даний час оцiнюються керiвництвом.

3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, включають науково технiчнi розробки, що використовуються для виготовлення продукцiї та лiцензiї на лiцензованi види дiяльностi. Витрати на створення та придбання нематерiальних активiв капiталiзуються на основi витрат, понесених при їх створеннi. Витрати на придбання та створення нематерiальних активiв рiвномiрно амортизуються протягом термiну їх використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Право власностi на науково технiчнi розробки 10
Лiцензiї 5-10
Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї переглядаються у кiнцi кожного звiтного року. У випадку необхiдностi проводяться вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати їх ефект у майбутнiх звiтних перiодах.
Основнi засоби
Об’єкти основних засобiв вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням накопичених сум амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Компанiї визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.
Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi.
Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованої на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiковується з резерву з переоцiнки в нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiковується в нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):


Земля Не амортизується
Будiвлi та споруди 15-30
Виробниче обладнання та iнвентар 2-10
Транспортнi засоби 5-10
Офiснi меблi та обладнання 4-10
Iншi 2-5
При проведеннi технiчних оглядiв, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та коректуються в мiру необхiдностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються згiдно моделi облiку по фактичним витратам за виключенням об’єктiв, якi призначенi для продажу. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання.
Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї проводиться тiльки при змiнi призначення об'єкта, що пiдтверджується:
- початком використання нерухомостi як нерухомiсть, зайняту власником, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в категорiю нерухомостi, займаної власником;
- початком реконструкцiї з метою продажу, при перекладi з переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв;
- завершенням перiоду, протягом якого власник займав нерухомiсть, при переведеннi з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi ; або
- початком операцiйної оренди за договором з iншою стороною, при переведеннi iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi.
Якщо окремий об’єкт iнвестицiйної нерухомостi одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартiсть такого об’єкту розподiляється пропорцiйно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї:
- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- iнвестицiї, що утримуються до погашення; i
- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.
При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до прийнятих управлiнням ризикiв або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються в прибутках або збитках.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються iз залишкiв грошових коштiв i депозитiв до запиту з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше. Банкiвськi овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами Компанiї, є компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв.
Iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку.
При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Будь-який продаж або перекласификацiя iнвестицiй, що утримуються до погашення у сумi, що перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификацiї всiх iнвестицiй, утримуваних до погашення, на iнвестицiї, наявнi для продажу. Це допоможе запобiгти Компанiї класифiкувати iнвестицiйнi цiннi папери у якостi таких що є в наявностi для продажу, протягом поточного та двох наступних фiнансових рокiв.
Справедлива вартiсть
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Однак, для iнтерпретацiї маркетингових даних з метою оцiнки справедливої вартостi необхiдний квалiфiкований висновок. Вiдповiдно, при оцiнцi не обов'язково вказувати суму, яку можна реалiзувати на iснуючому ринку. Використання рiзних маркетингових припущень та / або методiв оцiнки може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець року; вона не вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Компанiї. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам та iнших факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть), пов'язана з реалiзацiєю нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не враховувалася в цiй звiтностi.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання i позики. Облiкова полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.
Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi критерiї:
- вiднесення в категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них;
- зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками;
- фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi.
Станом на 31 грудня Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-якi вiдсотковi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну ставку в складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У даному разi вiдсотковi витрати включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються непогашеними.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод.
Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Сума збитку вiд знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, визнається шляхом вiднесення до прибутку або збиткiв, визнаного в iншому сукупному доходi, i представленого за справедливою вартiстю в резервному капiталi. Накопичений збиток, перемiщений з iншого сукупного доходу i визнаний у прибутках i збитках, представляє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизацiї, i справжньої справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутках та збитках. Змiни резервiв пiд знецiнення, пов'язаних з тимчасовою вартiстю, вiдображаються як частина процентного доходу.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Визнання фiнансового активу (або, якщо доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у разi:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
- збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; або
- передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i якщо Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом.
У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому не передавши й не зберiгши за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати.
Фiнансовi зобов'язання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами обмiну, що переважили на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинним на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв включають короткостроковi iнвестицiї з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше, якi можуть бути конвертованi в певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
Передоплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть.
Запаси
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням специфiчної iдентифiкацiї певних витрат. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а згодом вiдображається за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Аванси, отриманi
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Кредити та позики
Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання всi кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у складi чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесi амортизацiї. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення настає протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
(i) Державний пенсiйний план з фiксованими внесками
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, згiдно з якою роботодавець повинен здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата.
(ii) Державний пенсiйний план з фiксованими виплатами
Компанiя зобов’язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються державою працiвникам, якi працювали протягом певного часу у шкiдливих умовах. Цi умови визначенi нормативно-правовими актами України. Такi працiвники мають право виходу на пенсiї до настання пенсiйного вiку та на пенсiйне забезпечення, передбачене при досягненнi пенсiйного вiку, визначеного нормативно-правовими актами України.
Чиста сума цих зобов’язань розраховується шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, пропорцiйно стажу роботи зi шкiдливими умовами працiвника у попереднiх та звiтному перiодах . Сума таких виплат дисконтується для визначення приведеної вартостi. Ставка дисконту визначається на основi прибутковостi на дату балансу за високоякiсними корпоративними облiгацiями, термiни, погашення яких спiвпадають з термiнами погашення зобов'язань пiдприємства. Розрахунок проводиться з використанням методу прогнозуємо умовної одиницi.
Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу нарахування доходiв протягом термiну оренди.
Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Визнання доходiв
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається на основi застосування тарифiв на послуги, затверджених керiвництвом Компанiї.
Доходи вiд iнших продажiв визнаються при дотриманнi всiх наступних умов:
- Всi iснуючi ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд Компанiї до покупця;
- Компанiя не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а також реальний контроль над проданими товарами; i
- Витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Чистi фiнансовi витрати
Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку.
Поточний податок
Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у вiдношеннi оподатковуваного прибутку чи податкових збиткiв за рiк, розрахованих на основi дiючих чи по сутi введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов’язань по сплатi податку на прибуток за минулi роки.
Вiдкладений податок
Вiдкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку.
Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдкладенi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдкладенi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання.
4. ОСНОВНI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТI
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї визначення оцiнок та припущень, що впливають на суму активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та зобов’язань станом на звiтну дату, а також суми доходiв та витрат за звiтний перiод. Визначення таких оцiнок включає суб’єктивнi фактори та залежить вiд минулого досвiду, поточних та очiкуваних економiчних умов та iншої доступної iнформацiї. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд визначених оцiнок.
Найбiльш iстотними областями, що вимагають використання оцiнок та припущень керiвництва, представленi наступним чином:
• термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв;
• оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi;
• резерв сумнiвних боргiв;
• визнання вiдстрочених податкових активiв
• виплати по пенсiйному забезпеченню працiвникiв
Термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв
Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв є предметом професiйного судження, яке базується на основi досвiду використання аналогiчних активiв. Майбутнi економiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають переважно вiд їх поточного використання пiд час надання послуг. Тим не менш, iншi фактори, такi як фiзичний та моральний знос, часто призводять до змiн розмiрiв майбутнiх економiчних вигiд, якi як очiкується будуть отриманi вiд використання даних активiв.
Керiвництво перiодично оцiнює правильнiсть остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Ефект вiд перегляду остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображається у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах, якщо можливо застосувати. Вiдповiдно, це може вплинути на величину майбутнiх амортизацiйних вiдрахувань та балансову вартiсть основних засобiв.
Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi
Компанiя повинна перiодично, як це встановлено керiвництвом, здiйснювати переоцiнку своїх основних засобiв. Такi переоцiнки здiйснюються незалежними оцiнювачами iз застосуванням методiв оцiнки, встановлених Мiжнародними стандартами оцiнки, такими як: метод облiку за вартiстю, метод порiвняння (ринковий метод), дохiдний метод.
Крiм того основнi засоби Компанiї аналiзуються на предмет виявлення ознак зменшення корисностi. При визначеннi ознак зменшення корисностi, активи, що не генерують незалежнi грошовi потоки, вiдносяться до вiдповiдної одиницi, що генерує грошовi потоки. Керiвництво неминуче застосовує суб’єктивне судження при вiднесеннi активiв, що не генерують незалежнi грошовi потоки, до вiдповiдних генеруючи одиниць, а також при оцiнцi термiнiв та величини вiдповiдних грошових потокiв в рамках розрахунку вартостi активу у використаннi.
Резерв сумнiвних боргiв
Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних збиткiв у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництва враховує поточнi загальноекономiчнi умови, платоспроможнiсть дебiтора та змiни умов здiйснення платежiв.
Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, можуть проводитись у результатi змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або фiнансового стану окремих клiєнтiв.
Визнання вiдстрочених податкових активiв
Чистий вiдстрочений актив з податку на прибуток, вiдображений у звiтi про фiнансовий стан, визнається щодо доходiв i витрат, якi можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Вiдкладенi податковi активи визнаються тiльки у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть реалiзацiї вiдповiдного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначеннi майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керiвництво покладається на свої професiйнi судження i використовує оцiночнi данi, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останнiх рокiв i очiкувань щодо оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, якi є обґрунтованими в обставинах, що склалися.
Виплати по пенсiйному забезпеченню працiвникiв
Компанiя зобов'язана компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми пенсiйних виплат, що здiйснюються державою працiвникам, якi працювали протягом певного часу в шкiдливих умовах, якi визначенi нормативно-правовими актами України, i тому мають право виходу на пенсiю до настання пенсiйного вiку та на пенсiйне забезпечення, передбачене при досягненнi певного вiку, визначеного нормативно-правовими актами України. При визначеннi сум, якi у майбутньому будуть компенсованi державi, iснує ряд невизначеностей:
• скористається працiвник правом на достроковий вихiд чи нi,
• суми пенсiй на момент виходу працiвника на пенсiю,
• змiни в законодавствi України, пов’язанi з таким пенсiйним забезпеченням.
При визначеннi майбутнiх пенсiйних виплат, керiвництво виходить з тих положень законодавства України, що дiють на звiтну дату, використовує оцiночнi данi з урахуванням статистичних даних та покладається на свої професiйнi судження якi є обґрунтованими в обставинах, що склалися.

5. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
За всi попереднi звiтнi перiоди, включаючи рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р., Компанiя складала свою фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (НП(С)БО).
Дана фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., була вперше пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдно, як це i зазначено в облiковiй полiтицi, Компанiя пiдготувала фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно вимогам МСФЗ, якi застосовнi до звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2012 р. або пiзнiше.
При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi вступний баланс був пiдготовлений станом на 1 сiчня 2012 р. - дату переходу Компанiї на МСФЗ. Дана Примiтка пояснює основнi коригування, проведенi Компанiєю при перерахунку балансу, складеного згiдно МСФЗ станом на 1 сiчня 2012 року, i ранiше опублiкованої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р., яка була складена вiдповiдно до НП(С)БО.
Звiрка капiталу Компанiї станом на 31 грудня 2011 р. та 1 сiчня 2012 р.
Стаття Звiту про фiнансовий стан Код рядка Примiтка на 31.12.2011 Коригування на 01.01.2012
1 2 3 4 5 6
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть 010 А 2 1 22
первiсна вартiсть 011 484 (184) 300
накопичена амортизацiя 012 (461) 183 (278)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 020 51593 - 51593
Основнi засоби:
залишкова вартiсть 030 Б 106182 84951 191133
первiсна вартiсть 031 214700 584064 798764
знос 032 (108518) (499113) (607631)
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
Якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 040
iншi фiнансовi iнвестицiї 045 180300 - 180300
Iнвестицiйна нерухомiсть
справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 055 Б 416 2859 3275
первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 056 732 16257 16989
знос iнвестицiйної нерухомостi 057 (316) (13399) (13715)
Вiдстроченi податковi активи 060 9141 - 9141
Усього за роздiлом I 080 347655 87809 435464
II. Оборотнi активи
Виробничi запаси 100 64343 - 64343
Незавершене виробництво 120 - - -
Готова продукцiя 130 - - -
Товари 140 - - -
Векселi одержанi 150 - - -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть 160 417139 - 417139
первiсна вартiсть 161 450310 - 450310
резерв сумнiвних боргiв 162 (33171) - (33171)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом 170 6432 - 6432
за виданими авансами 180 33589 33589
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 6038 6038
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
в нацiональнiй валютi 230 5288 - 5288
в iноземнiй валютi 240 1691 - 1691
Iншi оборотнi активи 250 7668 - 7668
Усього за роздiлом II 260 542188 542188
Витрати майбутнiх перiодiв 270 12443 12443
Баланс 280 902286 87809 990095
I. Власний капiтал
Статутний капiтал 300 29596 - 29596
Iнший додатковий капiтал 330 Б 75758 58765 134523
Резервний капiтал 340 - - -
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 (1283867) 121699 (1162168)
Усього за роздiлом I 380 (1178513) 180464 (998049)
II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу 400 В 10949 735 11684
Iншi забезпечення 410
Цiльове фiнансування 420 Г 98403 (98403) -
Усього за роздiлом II 430 109352 (97668) 11684
III. Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв 440 - -
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання 450 890 - 890
Вiдстроченi податковi зобов'язання 460
Iншi довгостроковi зобов'язання 470 Г 358006 81904 439910
Усього за роздiлом III 480 358896 81904 440800
IV. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв 500 689804 - 689804
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 510 3945 - 3945
Векселi виданi 520 - - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 702119 - 702119
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансiв 540 2832 2832
з бюджетом 550 1729 1729
з позабюджетних платежiв 560
зi страхування 570 3320 3320
з оплати працi 580 8958 8958
з учасниками 590
Iншi поточнi зобов'язання 610 Г 199844 (76891) 122953
Усього за роздiлом IV 620 1612551 (76891) 1535660
Баланс 640 902286 87809 990095
А. У звiтностi, складенiй згiдно НП(С)БО на 31.12.2011 р., до складу нематерiальних активiв була включена сума витрат, що не вiдповiдає критерiям визнання активiв згiдно МСФЗ, вартiсть нематерiальних активiв була скоригована за статтями Звiту про фiнансовий стан:
Стаття Код Сума коригування
первiсна вартiсть 011 (184)
накопичена амортизацiя 012 183
Б. У попереднi звiтнi перiоди Компанiя нараховувала амортизацiю основних засобiв з використанням методiв, якi не вiдповiдають вимогам МСФЗ. Також з дати переоцiнки основних засобiв, яка вiдбулася у 2009-2010рр., Компанiя не проводила розрахунок амортизацiї такої переоцiнки. На дату переходу було проведено перерахунок зносу основних засобiв та проведеної їх переоцiнки виходячи з прямолiнiйного методу згiдно термiнам корисного використання основних засобiв.
За результатами перерахунку були скоригованi статтi Звiту про фiнансовий стан:
Стаття Код Сума коригування
Первiсна вартiсть 031 584064
Знос основних засобiв 032 (499113)
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 056 16257
Знос iнвестицiйної нерухомостi 057 (13399)
Дооцiнка активiв (збiльшення) 330 58765
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 29045
В. У звiтностi, складенiй згiдно НП(С)БО на 31.12.2011 р., Компанiя не розраховувала актуарнi зобов’язання з компенсацiї Пенсiйному фонду пiльгових пенсiй працiвникам, якi працювали у Компанiї. Коригування проведене шляхом зменшення статтi «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» (350) на суму 735 тис. грн. та збiльшення статтi «Забезпечення виплат персоналу» (400) на суму 735 тис.грн.
Г. У звiтностi, складенiй згiдно НП(С)БО на 31.12.2011 р., Компанiя Iншi довгостроковi зобов’язання вiдображала у статтях Звiту про фiнансовий стан – «Цiльове фiнансування» (420) - 98403 тис.грн., «Iншi поточнi зобов'язання» (610) - 76891 тис.грн.. Коригування проведене шляхом пере класифiкацiї зазначених зобов’язань до статтi «»Iншi довгостроковi зобов’язання» та дисконтування довгострокових зобов’язань.
Стаття Код Сума коригування
Цiльове фiнансування 420 (98403)
Iншi довгостроковi зобов'язання 470 81904
Iншi поточнi зобов'язання 610 (76891)
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 93390


1. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї включають вартiсть основних засобiв, якi були придбанi та станом на звiтну дату не були введенi в експлуатацiю загальною вартiстю 27730 тис. грн.
2. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Рух основних засобiв за рiк, що скiнчився 31 грудня, був наступним:
Земля Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть
на 01.01.2012 р. - 492951 12640 105547 44065 142229 1332 798764
за 2012 р.
Надiйшло - 6492 330 0 3156 691 23708 34377
Вибуло - -101147 -597 -78 -202 2977 -44 -99090
на 31.12.2012 р. - 398296 12373 105469 47019 145897 24996 734051
Знос
на 01.01.2012 р. - -376001 -11421 -59988 -37634 -121254 -1332 607631
за 2012 р.
Нараховано - -9567 -1034 -4984 -2043 -7230 -2622 -27482
Вибуло - 76871 595 63 156 3849 44 73880
на 31.12.2012 р. - -308697 -11860 -64909 -39521 -132335 -3911 561233
Балансова вартiсть:
на 01.01.2012 р. - 116950 1218 45559 6431 20975 0 191133
на 31.12.2012 р. - 89599 513 40560 7498 13562 21085 172818

Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. Остання переоцiнка основних засобiв проводилась у 2010 р. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
Первiсна вартiсть основних засобiв, залишкова вартiсть яких рiвна нулю, та якi продовжують експлуатуватися на 31 грудня 2012р. складає 8139 тис. грн.

3. ВИРОБНИЧI ЗАПАСИ
Станом на 31 грудня виробничi запаси включають:
2012 2011
Сировина та матерiали 1352 11481
Покупнi напiвфабрикати та комплектуючi
Паливо 404 5520
Тара и тарнi матерiали
Запаснi частини 41429 47218
Iншi матерiали 32 35
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 84 89
Разом 43301 64343

4. ТОРГОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгова дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть покупцiв за проданi продукцiю й товари, та наданi послуги, якi на звiтну дату не були оплаченi. Керiвництво визначає резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi на основi iдентифiкацiї конкретного покупця, тенденцiй платежiв, подальших надходжень та розрахункiв й аналiзу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.
Станом на 31 грудня, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення торгової дебiторської заборгованостi (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв):
2012 2011
до 12-ти мiсяцiв 64045 135853
вiд 12-ти мiсяцiв до 18-ти мiсяцiв 7989 295864
вiд 18-ти мiсяцiв до року 201031 18594
Разом 273065 450311
Керiвництво Компанiї вважає, що торгова дебiторська заборгованiсть Компанiї буде погашена шляхом отримання грошових коштiв та балансова вартiсть торгової дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
5. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ БЮДЖЕТУ
Дебiторська заборгованiсть бюджету включає аванси з податкiв, якi в наступних звiтних перiодах Компанiя має намiр урахувати при розрахунках по зобов’язаннях перед бюджетом з вiдповiдних податкових платежiв.
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть бюджету включає розрахунки з наступних податкiв та зборiв:
2012 2011
Податок на додану вартiсть 346 4606
Iншi податки 1011 1826
Разом 1357 6432
6. АВАНСИ ВИДАНI
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає:
2012 2011
Аванси за товари та послуги 103155 33589
Резерв сумнiвних боргiв
Разом 103155 33589
Станом на 31 грудня, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення дебiторської заборгованостi з авансiв виданих (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв):
2012 2011
до 12-ти мiсяцiв 100225 31863
вiд 12-ти мiсяцiв до 18-ти мiсяцiв 1688
вiд 18-ти мiсяцiв до року 1242 1726
Разом 103155 33589
7. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає:
2012 2011
Розрахунки з iншими дебiторами 754 5945
Фiнансування чорнобильцiв
Аванси по соцiальному страхуванню 148 93
Розрахунки по оплатi працi
Резерв сумнiвних боргiв
Разом 902 6038
Станом на 31 грудня, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення iншої дебiторської заборгованостi (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв:
2012 2011
до 3-х мiсяцiв 209 140
вiд 3-х мiсяцiв до року 5898
бiльше року 693
Разом 902 6038
8. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних рахунках банкiв:
2012 2011
Українськi гривнi 3139 5288
Долари США 65 213
Євро 181 742
Росiйський рубль 8 736
Разом 3393 6979
9. IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ
Iншi оборотнi активи включають суми податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованi за одержаними авансами та податкового кредиту з податку на додану вартiсть (ПДВ), по яким вiд постачальникiв не було отримано податковi накладнi, що не дає права включення такого податкового кредиту до складу декларацiї з ПДВ. Пiсля отримання податкових накладних, суми податкового кредиту будуть включенi до декларацiї як зменшення податкових зобов’язань перед державним бюджетом з ПДВ.
10. ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ
Станом на 31 грудня сума витрат майбутнiх витрат складає:
2012 2011
Витрати майбутнiх перiодiв зi страхування 5897 8736
Витрати майбутнiх перiодiв по аеронавiгацiйному обслуговуванню 328 240
Витрати майбутнiх перiодiв по обслуговуванню нового ПС 192 3466
Перiодичне видання 5 1
Разом 6422 12443
11. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2012 року статутний капiтал Компанiї становить 29 595 620,00 (двадцять дев’ять мiльйонiв п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч шiстсот двадцять гривень 00 копiйок) гривень. Статутний капiтал подiляється на 118 382 480 (сто вiсiмнадцять мiльйонiв триста вiсiмдесят двi тисячi чотириста вiсiмдесят) штук простих iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п’ять копiйок) гривень. Всi акцiї Компанiї простi iменнi, випущенi у бездокументарнiй формi.
Держателi простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю. Дивiденди акцiонерам оголошуються та затверджуються на щорiчних загальних зборах акцiонерiв. За результатами дiяльностi за рiк, що скiнчився 31 грудня 2012 року, Компанiя не нараховувала та не оголошувала дивiденди до виплати.
Структура акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня є наступною:
2012
Кiлькiсть акцiй, шт. %
Акцiонери, що володiють пакетом бiльш нiж 5 %
ТОВ " Галтера» 117737880 99.45549
Всього
Акцiонери, що володiють пакетом менш нiж 5 % 644600 0,54451
Разом 118832480 100,0

Прибуток на акцiю за рiк, що закiнчився 31 грудня є наступним:
2012
Кiлькiсть акцiй на 31 грудня, шт. 118832480
Прибуток (збиток) на одну акцiю, грн. -3,58
Протягом звiтного перiоду рiшення про збiльшення статутного капiталу не приймались.
12. IНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ
Складовi та рух iншого додаткового капiталу Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, представлений наступним чином:
Резерв дооцiнки основних засобiв Змiна вартостi фiнансових iнструментiв для продажу Разом
на 01.01.2012 р. 134523 - 134523
за 2012 р.
Дооцiнка основних засобiв - - -
Сума безкоштовно отриманих активiв - - -
Амортизацiя та вибуття об’єктiв дооцiнки 23880 - 23880
на 31.12.2012 р. 110643 - 110643
13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ ПЕРСОНАЛУ
Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати вiдпусток працiвникам, якi Компанiя буде сплачувати у майбутньому при наданнi вiдпусток, або у виглядi компенсацiї у разi звiльнення працiвникiв, по яким залишились невикористанi вiдпустки та зобов’язання з Державного пенсiйного плану з фiксованими виплатами. Компанiя не здiйснює добровiльного пенсiйного страхування своїх працiвникiв. При цьому Компанiя зобов'язана компенсувати Пенсiйному фонду України витрати по виплатi пенсiй працiвникам Компанiї до настання пенсiйного вiку, у зв'язку з виконанням ними робiт iз шкiдливими для здоров'я умовами. Змiни зобов'язання, визнаного в балансi, за рiк, що закiнчився 31 грудня, були наступними:
2012
Станом на 01 сiчня 11684
Виставлено Пенсiйним фондом до сплати 732
Витрати (доходи) визнанi через прибутки та збитки 1638
Станом на 31 грудня 9314
14. КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ
Станом на 31 грудня зобов’язання з короткострокових кредитiв включають:
2012 2011
Зобов’язання за кредитами 695812 689804
Зобов’язання по нарахованим вiдсоткам (iншi поточнi зобов’язання)
Разом 695812 689804
Зобов’язання за кредитами включає суму заборгованостi по кредитам, залученим Компанiєю у ПАТ КБ Приватбанк. Кредит за договором вiд 01.02.2011 № 4Д11029И було залучено Компанiєю 15 лютого 2011 р. в українськiй гривнi пiд 12 % рiчних, згiдно додаткової угоди вiд 25.03.2012 року вiдсоткова ставка по кредиту складає 10,9 % рiчних, дата погашення кредита 22.05.2013. Кредит за договором вiд 14.03.2011 № 4Д11108И було залучено Компанiєю 17 березня 2011 р. в українськiй гривнi пiд 12 % рiчних, дата погашення 28.02.2014 року. Кредит за договором вiд 16.03.2011 № 4Д11109И було залучено Компанiєю 17 березня 2011 р. в українськiй гривнi пiд 12 % рiчних, дата погашення 28.02.2014 року. Кредит за договором вiд 17.03.2011 № 4Д11110И було залучено Компанiєю 18 березня 2011 р. в українськiй гривнi пiд 12 % рiчних, дата погашення 28.02.2014 року. Кредит за договором вiд 18.03.2011 № 4Д11111И було залучено Компанiєю 22 березня 2011 р. в українськiй гривнi пiд 12 % рiчних, дата погашення 28.02.2014 року. Кредит за договором вiд 25.10.2012 № 4Д12283И було залучено Компанiєю 02 листопада 2012 р. в українськiй гривнi пiд 11,2 % рiчних, дата погашення 17.10.2013 року. Кредит за договором вiд 06.11.2012 № 4Д12284И було залучено Компанiєю 12 листопада 2012 р. в українськiй гривнi пiд 11,3 % рiчних, дата погашення 22.10.2013 року. Кредит за договором вiд 07.04.2011 № 4Д11263Д було залучено Компанiєю 15 лютого 2012 р. у доларах США пiд 12 % рiчних, дата погашення 26.02.2014 року. Кредити класифiкованi як короткостроковi.
15. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА РОЗРАХУНКАМИ
Станом на 31 грудня поточнi зобов'язання за розрахунками включають:
2012 2011
Зобов’язання перед бюджетом 12 10
Податок з доходiв фiзичних осiб 560 1719
Всього 572 1729
Зобов’язання зi страхування 1722 3320
Зобов’язання з оплати працi 9567 8958
Зобов’язання з учасниками
Всього 11289 12278
Зобов’язання з одержаних авансiв 2213 2832
Всього 2213 2832
Разом 14074 16839
16. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня iншi поточнi зобов'язання включають:
2012 2011
Розрахунки з пiдзвiтними особами 1257 588
Податковий кредит (актив) 10541
Розрахунки з нарахованих вiдсоткiв 41051 2674
Розрахунки з iншими дебiторами 238146 119691
Разом 290995 122953
17. ЧИСТИЙ ДОХОД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, доходи вiд основних операцiй за категорiями включають:
2012
Продаж готової продукцiї
Реалiзацiя товарiв
Реалiзацiя послуг 358015
Послуги їдальнi
Податок на додану вартiсть -23004
Повернення готової продукцiї -1174
Разом 333837
18. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, собiвартiсть включає:
2012
Собiвартiсть готової продукцiї 468246
Разом 468246
За рiк, що скiнчився 31 грудня, собiвартiсть готової продукцiї включає:
2012
Матерiальнi витрати 39006
Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 105163
Амортизацiя 20472
Iншi 303605
Разом 468246
19. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включають:
2012
Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 16612
Витрати на вiдрядження 70
Консультацiйнi послуги 4176
Електроенергiя, вода, оренда та iншi комунальнi послуги 134
Амортизацiя 1944
Послуги банка 1239
Послуги допомiжних цехiв
Оренда та обслуговування автомобiля 392
Iншi 483
Разом 25050
20. ВИТРАТИТ НА ЗБУТ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, витрати на збут включають:
2012
Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 790
Витрати на вiдрядження 1
Консультацiйнi послуги, реклама, маркетинг 824
Амортизацiя 321
Комiсiйна винагорода 1497
Послуги бронювання 6093
Код-шер 19177
Вартiсть матерiалiв 160
Iншi
Разом 28863
21. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi прибутки та збитки (нетто) включають:
2012
Iншi операцiйнi прибутки
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 103257
Дохiд вiд операцiйної оренди 11238
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 3166
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi
Отриманi штрафi, пенi 672
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 1296
Вiдшкодування ранiше списаних активiв
Всього iнших операцiйних прибуткiв 119629
Iншi операцiйнi збитки
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 107440
Сумнiвнi та безнадiйнi борги 105212
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 3897
Нестачi та витрати вiд псування цiнностей
Штрафи та пенi 1164
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 16226
Витрати по гуртожитку
Витрати по їдальнi
Витрати по медпункту
Погашення пiльгових пенсiй
Нарахування ЄСВ
Списання ПДВ
Всього iнших операцiйних збиткiв 233939
Разом
22. ФIНАНСОВI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, фiнансовi прибутки та збитки включають:
2012
Фiнансовi прибутки 241
Всього фiнансових прибуткiв 241
Фiнансовi збитки
Вiдсотки за користування кредитами 115286
Всього фiнансових збиткiв 115286
Разом
23. IНШI ПРИБУТКИ
За рiк, що скiнчився 31 грудня, iншi прибутки включають:
2012
Не операцiйна курсова рiзниця 18
Iншi доходи вiд неоперацiйної дiяльностi 7
Всього 25
Не операцiйна курсова рiзниця 67
Втрати по розiбрання печi
Послуги залiзницi
Всього 67
Разом
24. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Ставки оподаткування, якi застосовувалися до Компанiї протягом звiтного перiоду були наступними:
З 1 сiчня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. 21%
Компоненти витрат по податку на прибуток Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають:
2012
Поточний податок
Вiдстрочений податок 6698
Разом 6698
Компоненти постiйних податкових рiзниць за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають:
2012
Витрати на дослiдження та розробку
Сумнiвнi та безнадiйнi борги 22187
Нестачi та втрати вiд зiпсування
штрафи та пенi 244
курсова рiзниця вiд придбання валюти
Iншi операцiйнi витрати, якi не вiднесено до складу податкових витрат, згiдно з податковим кодексом України 30319
Разом 52750
Складовi тимчасових рiзниць з податку на прибуток, станом на 31 грудня включали:
2012 2011
Вiдстроченi податковi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи 1990 1504
Резерв вiдпусток 1802 2518
Резерв сумнiвних боргiв 7629
Запаси
Iншi 352
Всього 3792 12003
Вiдстроченi податковi зобов’язання 1349 2862
Всього 1349 2862
Чиста позицiя по вiдстроченому податку 2443 9141

Податковий вплив змiни основних тимчасових рiзниць, що тягнуть за собою виникнення вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань за рiк, що скiнчився 31 грудня, був наступним:
2012
Вiдстроченi податковi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи 486
Резерв вiдпусток -716
Резерв сумнiвних боргiв -7629
Запаси
Iншi -352
Всього -8211
Вiдстроченi податковi зобов’язання -1513
Всього -1513
Чиста позицiя по вiдстроченому податку -6698
25. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами.
Пов’язанi сторони у Компанiї вiдсутнi.
21. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Податкова система
На даний момент в Українi дiє Податковий кодекс. Вiн вступив в силу з
1-го сiчня 2011 року. Даний нормативний документ повнiстю змiнив принцип нарахування податку на прибуток та внiс значнi змiни до норм, якi регулюють справляння iнших податкiв та обов’язкових платежiв. Податки та нарахування, що сплачуються Компанiєю, включають податок на додану вартiсть, податок на прибуток, нарахування на фонд заробiтної плати, а також iншi податки i збори. Також наявна рiзнополярна судова практика щодо багатьох питань, якi виникають в процесi оподаткування. Iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органiв (наприклад, податкової адмiнiстрацiї i її iнспекцiй), що викликає загальну невизначенiсть i створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення i валютного регулювання), пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи i пенi в значних об'ємах. Перерахованi чинники визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно суттєвiших, нiж iснують в країнах з розвиненiшою податковою системою.
Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу з судовими позовами i претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якi є наслiдком таких позовiв або претензiй, у разi виникнення такої вiдповiдальностi, понад вже визнаною у фiнансовiй звiтностi, не матиме iстотного негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї.
22. ЧИННИКИ ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ
Чинники фiнансових ризикiв
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають банкiвськi кредити, овердрафти, позики i торгову кредиторську заборгованiсть. Вказанi фiнансовi зобов'язання призначенi, головним чином, для забезпечення фiнансування дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, наприклад: торгову дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти, якi виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi Компанiї.
Компанiя не приймала участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати дiяльностi Компанiї.
В процесi своєї дiяльностi Компанiя пiдлягає впливу рiзних фiнансових ризикiв. Компанiя придiляє особливу увагу непередбачуваностi фiнансових ринкiв i має на метi звести до мiнiмуму їх негативнi наслiдки для результатiв дiяльностi Компанiї. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками - визначити лiмiти ризикiв i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Метою управлiння операцiйними i юридичними ризиками є забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направлених на приведення цих ризикiв до мiнiмуму.
Управлiння капiталом
Компанiя розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансових iнструментiв коливатиметься iз-за змiни курсiв обмiну. За 2012 рiк курс ЄВРО коливався в коридорi, нижня межа якого становила 9.662738 грн./ЄВРО, а верхня – 10.745306 грн./ЄВРО, курс долару США коливався в коридорi, нижня межа якого становила 7.984 грн./долар США, а верхня – 7.993 грн./долар США та курс росiйського рубля коливався в коридорi, нижня межа якого становила 0.23845 грн./рубль, а верхня – 0.27588 грн./рубль. Значнi коливання курсiв можуть значно вплинути на розмiр прибутку Компанiї, оскiльки значна кiлькiсть операцiй проводиться в iноземнiй валютi.
Керiвник В.Л. Бiрсан
Головний бухгалтер I.Г. Мiрошникова

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток